GERMAN PAGE 372

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਗਿ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥
Ich habe die Länder durchkreuzt. ich bin gekommen, um Waren zu kaufen.

ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ॥
Ich habe sagen gehört, man könne hier etwas profitables erwerben

ਗੁਣ ਰਾਸਿ ਬੰਨੑਿ ਪਲੈ ਆਨੀ ॥
Ich habe das Kapital von Tugend mitgebracht.

ਦੇਖਿ ਰਤਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥੧॥
Als mein Geist das Juwel sah, war er begeistert. (1)

ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥
O Bankier, o Herr, ein Händler ist an dein Toi gekommen.

ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Zeige ihm die Waren (von Namen), so daß er Kaufabsehlicßen kann. (1-Pause)

ਸਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਸਿ ॥
Der Souverän hat mich zum Guru gesandt

ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਸਿ ॥
Ohne Preis ist das Juwel von Namen, ohne Preis ist der Reichtum der Tugend.

ਵਿਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥
Durch die Gnade des Gurus, des wohltätigen freundes und Vermittlers,

ਸਉਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥
Habe ich den Kauf abgeschlossen. Seitdem ist mein Geist besänftigt und befindet sich in Ruhe (2)

ਭਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥
Die Diebe können dies nicht stehlen: weder Wasser noch Feuer können ihm (Juwel des Namens) schade

ਸਹਜਿ ਵਿਹਾਝੀ ਸਹਜਿ ਲੈ ਜਾਨੀ ॥
In vollkommenem Frieden habe ich den Kauf abschlossen,

ਸਤ ਕੈ ਖਟਿਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
Und ganz unmerklich habe ich die Waren nach Hause gebracht.

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥
Ganz auf ehrliche Weise habe ich den Handel abgeschlossen, und ich habe kein Leid erfahren.Gesund und wohlbehalten habe ich die Waren nach Hause getragen. (3)

ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥
Ich habe viel Gewinn gemacht, und ich bin darüber froh.

ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਸਿੰਦ ॥
Selig ist der Guru-Bankier, er ist wirklich ein Wohltäter.

ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥
Selten ist der Mensch, der diese Ware durch den Guru kauft.

ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥
Und sie dann diese profitgebende Ware nach Hause trägt. [4-6]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਗੁਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥
Mein Herr hat nicht Bilanz gezogen, weder in Bezug auf meine Werte,

ਨਹ ਦੇਖਿਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀਂਗਾਰੋ ॥
noch auf meine Schwäche, noch meine Zierden.

ਚਜ ਅਚਾਰ ਕਿਛੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
Ich bin weder weise, noch klug, noch benehme ich gut.

ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥੧॥
Dennoch hat der Herr mir die Hand gehalten, und hat mir dem Ehebett geleitet. (1)

ਸੁਨਿਬੋ ਸਖੀ ਕੰਤਿ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥
Hört zu, o meine Freundinnen, der Herr hat mich empfangen als die Seine.

ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਰਾਖਿਓ ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਕਿਆ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aber die unwissende Welt kennt die Lösung nicht. (1-Pause)

ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਣਿ ਸੋਹਿਓ ॥
Wie schön ist mein Gatte, und wie glücklich ist mein Eheleben!

ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਓ ਮੇਰੋ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜੋਹਿਓ ॥
Ich habe meinen Gatten (Herrn) getroffen, er kennt meine Lage.

ਆਂਗਨਿ ਮੇਰੈ ਸੋਭਾ ਚੰਦ ॥
Im Innenhof (meines Herzens) ist der Mond der Ehre aufgegangen

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਅਨੰਦ ॥੨॥
Tag und Nacht, erfreue ich mich in Gegenwart meines Herrn. (2)

ਬਸਤ੍ਰ ਹਮਾਰੇ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲ ॥
Rot sind meine Kleider, wie die Blüten des Klatschmohns.

ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ ਕੰਠਿ ਫੂਲ ॥
Ich bin mit Zierden und Girlanden geschmückt.

ਪ੍ਰਿਅ ਪੇਖੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥
Ich habe den Darshana (Blick) meiner Liebe gesehen, so habe ich alle Schätze.

ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਨਿ ॥੩॥
Und ich stehe nicht mehr unter der Gewalt der Schurken (Sinnenrausch). (3)

ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
Ich habe die ewige Seligkeit erhalten, und ich erfreue mich daran- Tag und Nacht.

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
Ich habe die neun Schätze (von Namen) zu Hause gefunden und ich bin damit zufrieden.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਰਹਿ ਸੀਗਾਰੀ ॥
Nanak sagt: “Wenn der Herr selbst die Braut schmückt,

ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਸੰਗਿ ਭਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥
bleibt sie immerzu in Gegenwart des Herrn.” [4-7]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ॥
O Brahmane, man gibt dir Opfergaben, und man verehrt dich.

ਲੈਤ ਦੇਤ ਉਨੑ ਮੂਕਰਿ ਪਰਨਾ ॥
Obwohl du so viele Opfergabe bekommst, verleugnest du alles.

ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਾ ॥
O Brahmane, rechne gut, schließlich mußt du vor dem Tor des Herrn stehen.

ਤਿਤੁ ਦਰਿ ਤੂੰਹੀ ਹੈ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥੧॥
Dann wirst du deine Taten bereuen. (1)

ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੂਬੇ ਭਾਈ ॥
O Bruder, solche Brahminen ertränken sich.

ਨਿਰਾਪਰਾਧ ਚਿਤਵਹਿ ਬੁਰਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Die böswillig gegenüber den Unschuldigen sind (1-Pause)

ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਫਿਰਹਿ ਹਲਕਾਏ ॥
Durchtränkt von Gier wandern sie hierhin und dahin, wie verrückt.

ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ ॥
Sie verleumden andere,

ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ॥
damit tragen sie schwere Last auf ihren Schultern.

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ॥੨॥
Verlockt von dem Zweifel, gehen sie in alle Richtungen irre. (2)

ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ॥
Äußerlich tragen sie scheinheilige Kleider,

ਅੰਤਰਿ ਬਿਖਿਆ ਉਤਰੀ ਘੇਰੇ ॥
Aber innen, in ihrem Geist, ist das Gift von Maya.

ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ॥
Der Brahmane belehrt andere, aber er selbst versteht nichts.

ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀ ਨ ਸੀਝੈ ॥੩॥
Solch ein Brahmane gewinnt nie das Heil. (3)

ਮੂਰਖ ਬਾਮਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਲਿ ॥
O unwissender Brahmane, meditiere über den Herrn

ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤੇਰੈ ਹੈ ਨਾਲਿ ॥
Der Herr sieht deine Taten, hört deine Sprache und er ist stets bei dir.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਵੀ ਭਾਗੁ ॥
Nanak sagt: “Wenn es dein Schicksal ist.

ਮਾਨੁ ਛੋਡਿ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੮॥
Gib deinen Stolz auf, und werfe dich vor den Fön des Gurus nieder.” [4-8]