GERMAN PAGE 367

ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਰਿ ਭਾਗ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥
Man erreicht den höchsten Herrn nur durch das vollkommene Schicksal.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਦਿਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥
Nanak, man erhält den Namen, durch den Guru. [4-4-56]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
Asa M. 4

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ॥
Ich lobpreise den Herrn, ich singe seine Lobgesänge, durch das Wort.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥
Wahrhaftig: die Weisen-in-Guru redet nur über das Lob des Herrn. (1)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ॥
Durch die Macht der Rezitation

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਰਸਿ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
von Namen gewinnt man die Glückseligkeit. (1-Pause)

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਜਨ ਲੋਗਾ ॥
Die Diener des Herrn beschäftigen sich mit dem Singen seiner Lobgesänge.

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਏ ਹਰਿ ਨਿਰਜੋਗਾ ॥੨॥
Durch das gute Schicksal begegnen sie dem Herrn, dem Untadeligen. (2)

ਗੁਣ ਵਿਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ॥
Ohne Werte (von Namen) stürzt man sich in den Schmutz der Maya.

ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਜਨਮਿ ਮੁਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥
Ohne Tugend folgt man dem Kreislauf vom Kommen-und-Gehen. (3)

ਸਰੀਰਿ ਸਰੋਵਰਿ ਗੁਣ ਪਰਗਟਿ ਕੀਏ ॥
Der menschliche Körper ist ein Ozean, er hall die Perle in sieh

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਥਿ ਤਤੁ ਕਢੀਏ ॥੪॥੫॥੫੭॥
Nanak, mit Hilfe des Gurus, wirbelt man diesen Ozean, dann findet man die Essenz. [4-5-57]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
Asa M. 4

ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥
Ich höre den Namen, der Name gefällt meinem Geist.

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥
Mit Glück erhält man den Namen, durch den Guru. (1)

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥
Durch die Vermittlung des Gurus meditiere über den Namen. Auf diese Weise wird der Geist erleuchtet.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਧਰ ਨਹੀ ਕਾਈ ਨਾਮੁ ਰਵਿਆ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Außer dem Namen habe ich keine Unterstützung. Der Name ist mein Atem, der Name ist meine Nahrung. (1-Pause)

ਨਾਮੈ ਸੁਰਤਿ ਸੁਨੀ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥
O Bruder, ich habe die Melodie von Namen gehört, sie macht mir Freude.

ਜੋ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਖਾਈ ॥੨॥
Derjenige, der mir den Namen erklärt, ist mein Kamerad. (2)

ਨਾਮਹੀਣ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ ॥
Ohne den Namen reist der unwissende Egoist mit leeren Händen ab.

ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗਾ ॥੩॥
Wie ein Spanner brennt er im Feuer des Giftes der Maya. (3)

ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥
Der Herr erschafft und er selbst vernichtet seine Schöpfung.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ॥੪॥੬॥੫੮॥
Nanak, der Herr selbst schenkt seinen Namen. [4-6-58]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
Asa M. 4

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵੇਲਿ ਵਧਾਈ ॥
Die Weisen-in-Guni haben im Geist den Weinstock (von Namen) gepflanzt.

ਫਲ ਲਾਗੇ ਹਰਿ ਰਸਕ ਰਸਾਈ ॥੧॥
Er trägt die Frucht, wahrlich süß ist ihr Geschmack. (1)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥
Meditiere über den Namen des Herrn, er ist die Gesamtheit der Wellen des Lebens.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲੁ ਜਮਕੰਕਰ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Man preist den Namen, durch das Wort des Gurus. Auf diese Weise kann man erfolgreich den Kurier von Yama, die Schlinge von Yama töten. (1-Pause)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮਹਿ ਭਗਤਿ ਰਖਾਈ ॥
O Bruder, der Guru führt mit sich die Andacht des Herrn.

ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਸਿਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥
Durch seine Gnade gewährt er dieses Geschenk seinen Anhängern. (2)

ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਿਛੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥
Wer sich mit der Überheblichkeit betrinkt, erkennt rieht den Weg.

ਜਿਉ ਕੁੰਚਰੁ ਨਾਇ ਖਾਕੁ ਸਿਰਿ ਛਾਣੈ ॥੩॥
Er ist dem Elefanten ähnlich, der sich nach dem Bad mit Staub besudelt. (3)

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਹਿ ਵਡ ਊਚੇ ॥
Wenn man eine Gelegenheit hat und gute Fügung es will,

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਸਚਿ ਸੂਚੇ ॥੪॥੭॥੫੯॥
Meditiert man über den Namen des Herrn. [4-7-59]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
Asa M. 4

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨਿ ਭੂਖ ਲਗਾਈ ॥
Mein Geist hat Hunger auf den Namen,

ਨਾਮਿ ਸੁਨਿਐ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥
O bruder, der Geist wird besänftigt, wenn er die Lobgesänge des Namens hört. (1)

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤਾ ॥
O Bruder, rezitiere den Namen, durch das Wort des Gurus.

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਿ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Rezitiere den Namen, durch den Rat des Gurus; erhalte den Namen im Geist. Auf diese Weise gewinnt man den Frieden. (1-Pause)

ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਸਰਸਾ ॥
Mein Geist freut sich, wenn ich den Namen höre.

ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਗਸਾ ॥੨॥
So erhält er den Profit von Namen und blüht auf. (2)

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸਟੀ ਮੋਹ ਅੰਧਾ ॥
Ohne den Namen wird man verblendet und bleibt verhaftet in der Scheinwelt.

ਸਭ ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖੁ ਧੰਧਾ ॥੩॥
Man beschäftigt sich mit nutzlosen Tätigkeiten und Konsequenterweise leidet man immerzu. (3)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥
Glücklich ist der Mensch, der das Lob des Herrn singt.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੮॥੬੦॥
Nanak, man begibt sich in Harmonie mit dem Herrn, durch das Wort des Gurus. [4-8-60]