GERMAN PAGE 362

ਜੋ ਮਨਿ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
Deren Geist von der Liebe des Herrn erfüllt ist,

ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Entfernt sich ihr Leid von Geburt und Tod; sie treten in den Palast des Herrn. (1-Pause)

ਸਬਦੁ ਚਾਖੈ ਸਾਚਾ ਸਾਦੁ ਪਾਏ ॥
Wer das Wort liebt, der kostet die Essenz der Wahrheit,

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
Er sammelt im Geist den Namen.

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
Der Herr ist überall verstreut, er belebt alles.

ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦੂਰਿ ॥੨॥
Er ist in der Nähe, und auch in der Ferne. (2)

ਆਖਣਿ ਆਖੈ ਬਕੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
Jeder beschreibt ihn so.

ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋਇ ॥
Aber der Herr selbst vereinigt uns mit Sich, durch seine eigene Gnade.

ਕਹਣੈ ਕਥਨਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
Durch bloße Rede erkennt man den Herrn nicht.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩॥
Im Gegenteil: durch die Gnade des Gurus bewohnt der Herr den Geist. (3)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
Der Weise-in-Guru befreit sich von der Überheblichkeit.

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇ ॥
Erfüllt von der Liebe des Herrn gibt er die Verbindung mit der Welt auf.

ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ॥
Er meditiert über das untadelige Wort des Gurus.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੪॥੪੩॥
Nanak, mit der Hilfe des Namens wird man fähig, auch andere zu retten. [4-4-43]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
In Gespaltenheit erlridet man Pein.

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Ohne den Namen verliert man das Leben, ohne Sinn und Zweck.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
Wenn man dem Satguru dient, gewinnt man das Verständnis,

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥
Dann ist man nicht gespalten m zwei Wesen. (1)

ਮੂਲਿ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥
Diejenigen, die sich dem Herrn, der Wurzel anschließen, werden annehmbar.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Tag und Nacht meditieren sie in ihrem Geist über den einzigen Herrn. Durch das Wort des Gurus erkennen sie nur den ewigen Herrn. (1-Pause)

ਡਾਲੀ ਲਾਗੈ ਨਿਹਫਲੁ ਜਾਇ ॥
Wer sich mit dem Maya verbindet, der geht ohne Gewinn fort.

ਅੰਧੀਂ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥
Deshalb, wegen seiner schlechten Taten wird er bestraft.

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥
Der Egoist benimmt sich wie ein Verblendeter, er gewinnt niemals den Frieden.

ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚਾਇ ॥੨॥
Wie ein Wurm im Dreck wohnt er im Schmutz, (2)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
Durch den Dienst des Gurus erreicht man immer den Zustand von Ruhe.

ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥
In der Gesellschaft der Heiligen, singt man die Lobgesänge des Herrn.

ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Wenn man über den Namen des Herrn meditiert,

ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ॥੩॥
Wird man selbst errettet und obendrein rettet man auch seine Familie und seine Sippe. (3)

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿ ਵਜਾਏ ॥
Durch das Wort des Gurus, erklingt der Name (im Geist).

ਨਾਨਕ ਮਹਲੁ ਸਬਦਿ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥
Nanak, durch das Won des Gurus erreicht man den Palasi des Herrn .

ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਸਰਿ ਹਰਿ ਜਲਿ ਨਾਇਆ ॥
Reininge dich im Bade der Wahrheit: dies ist der Weg des Gurus.

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਸਭੁ ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥੫॥੪੪॥
Auf diese Weise werden deine schlechten Gedanken und der Schmutz deiner Sünden gereinigt.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਮਰਿ ਮਰਣੁ ਵਿਗਾੜਹਿ ॥
Die Egoisten sterben, ihr Tod ist niederträchtig.

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰਹਿ ॥
Wegen ihrer Verbindung mit dem Maya leidet ihre Seele unter der Strafe.

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵਿਗੂਤਾ ॥
Sie stellen dauernd Ansprüche, “Dies ist meines, dies ist meines”; deshalb sind sie verzogen.

ਆਤਮੁ ਨ ਚੀਨੑੈ ਭਰਮੈ ਵਿਚਿ ਸੂਤਾ ॥੧॥
Sie erinnern sich nicht an den Höchsten und sie vertiefen sich in Zweifel. (1)

ਮਰੁ ਮੁਇਆ ਸਬਦੇ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥
Wahrlich ist man (für die Maya) gestorben, wen man im Wort stirbt.

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਿ ਸਮ ਜਾਣਾਈ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਜਪਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dann unterscheidet man nicht zwischen Ehre und Schande; gemäß dem Rat des Gurus. Im Rezitieren des Namens gewinnt man in der Welt den wahren Profit. (1 -Pause)

ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲਿ ਜਾਇ ॥
Ohne den Namen handelt man verrückt,

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇ ॥
und folgt dem Kreislauf vom Kommen-und-Gehen.

ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਦੁਖਿ ਜਲੈ ਸਬਾਈ ॥
Ohne Sinn und Zweck ist die Geburt desjenigen, der sich von der Zweiheit betrügen läßt.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥
Ohne den Namen verbrennt die ganze Welt. Der wahre Guru hat mich fähig gemacht, diese Wahrheit zu verstehen. (2)

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਬਹੁ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥
Der unschlüssige Geist erleidet so viel Schmerz.

ਏਥਹੁ ਛੁੜਕਿਆ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥
Wenn man hier (in dieser Geburt) die Gelegenheit verpaßt, gewinnt man keinen Frieden.

ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਵਿਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸੁ ॥
Dann folgt man dem Kreislauf vom Kommen und Gehen und man wohnt im Schmutz.

ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਮਨਮੁਖੁ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥
Wahrhaftig derart ist die Wohnung des Egoisten. (3)

ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
Ich opfere mich immer für meinen Guru.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥
Durch die Vermittlung des Gurus, verbindet sich das Licht mit dem höchsten Licht.

ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥
Durch das reinigende Wort gewinnt man einen Platz, im Hause (des Herrn).

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥੬॥੪੫॥
Nanak, er allein ist der wahre Asket, der sich vom ‘Ich’ befreit. [4-6-45]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਲਾਲੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥
Der Diener des Herrn ist nicht eingebildet wegen seiner Kaste.