GERMAN PAGE 358

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa Ghar(u) 3: M. 1

ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖ ਉਠਿ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥
Einer könnte noch so viele Heere, Orchester. Standarten haben.

ਲਖਾ ਉਪਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਠਿ ਰਾਖਹਿ ਮਾਨੁ ॥
Und noch so viele könnten ihn begrüßen.

ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ ॥੧॥
Aber alles wäre nutzlos, wenn es im Palast des Herrn nicht annehmbar ist. (1)

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥
Ohne Namen des Herrn ist die Welt nur ein Chaos, ein Durcheinander.

ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Man könnte zwar den Geist belehren, aber er bleibt verwirrt und verblendet. (1-Pause)

ਲਖ ਖਟੀਅਹਿ ਲਖ ਸੰਜੀਅਹਿ ਖਾਜਹਿ ਲਖ ਆਵਹਿ ਲਖ ਜਾਹਿ ॥
Man könnte sehr viel Geld verdienen. Man könnte noch so viele Schätze sammeln und sie ausgeben,

ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਿਥੈ ਫਿਰਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥
Aber wenn man im Palast des Herrn Herrensitz nicht angenommen wird. Erhält man keine Zuflucht.

ਲਖ ਸਾਸਤ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣ ॥
Ein Pandit könnte die Shastras, Puranas, selbst Hundertmal, lesen und erklären.

ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ॥੩॥
Aber wenn der Pandit im Palast des Herrn nicht angenommen wird, ist alles nutzlos und ohne Zweck.

ਸਚ ਨਾਮਿ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਕਰਮਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
Man erhält den Namen, durch die Gnade des Herrn Und man gewinnt durch den Namen die wahre Ehre.

ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰੁ ॥੪॥੧॥੩੧॥
Wenn man den Namen innig liebt. Tag und Nacht. Nanak, dann überquert man den Ozean. [4-1-31]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਵਿਚਿ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥
Der Name des Herrn ist meine Lampe, dahinein gieße ich das Öl der Schmerzen,

ਉਨਿ ਚਾਨਣਿ ਓਹੁ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੧॥
Die Lampe laugt das öl des Leids aus, Auf diese Weise entkomme ich dem Yama. (1)

ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜਿ ਪਾਇ ॥
O Brüder, macht euch nicht lustig über meinen Glauben

ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰਿ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ein einzelner Funke kann so viel Holz Brennen. Genauso, vernichtet der Name die Traurigkeit und die Schmerzen. (1-Pause)

ਪਿੰਡੁ ਪਤਲਿ ਮੇਰੀ ਕੇਸਉ ਕਿਰਿਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
Der Herr ist für mich wie Bälle von Reis, angeboten auf einem Blatt. Der Name des Herrn ist mein Ritus, meine Bestattung.

ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
Hier, im Jenseits, wahrlich überall und immerzu, ist der Name meine Stütze. (2)

ਗੰਗ ਬਨਾਰਸਿ ਸਿਫਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥
Die Lobpreisung des Herrn, dies ist meine Waschung im Ganges in Benaras. Und mein Geist badet sich da stets.

ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥੩॥
Wenn man über den Namen meditiert, das ist die wahre Waschung. (3)

ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰੁ ਛਮਿਛਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਵਟਿ ਪਿੰਡੁ ਖਾਇ ॥
Zum Schein bietet man die Bälle von Reis den Göttern oder seinen Eltern an. Aber dies ist nur eine Schau, weil der Pandit die Bälle macht und er sie selbst benutzt.

ਨਾਨਕ ਪਿੰਡੁ ਬਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਹੂੰ ਨਿਖੂਟਸਿ ਨਾਹਿ ॥੪॥੨॥੩੨॥
Nanak. suche die Bälle der Gnade des Herrn, sie sind wahrlich unerschöpflich [4-2-32]

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧
Asa Ghar(u) 4: M. 1

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha. Er ist ewig, immerwährend Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥
Die Götter erleiden die Schmerzen, den Hunger. Sie baden sich an den Wallfahrtsorten,

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤਿ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥
Sie tun alles, um deinen Darshana (Blick ) zu haben Die Jogis und die Asketen halten ihre Disziplin. Sie kleiden sich in Ockergelb; alles für dich. (1)

ਤਉ ਕਾਰਣਿ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ॥
Für deine Liebe suchen so viele den Gleichklang mit dir.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Seine Benennungen. Gestalten bezahlt man in Millionen; unzählbar sind deine Werte

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋਡਿ ਵਿਲਾਇਤਿ ਦੇਸ ਗਏ ॥
So viele Menschen haben ihre Paläste, Elefanten. Pferde verlassen. Und sie gehen in verschiedene Länder.

ਪੀਰ ਪੇਕਾਂਬਰ ਸਾਲਿਕ ਸਾਦਿਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥
Propheten. Weise, Gläubige, haben der Welt den Rücken gekehrt. So daß sie an deinem Tor angenommen werden. (2)

ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥
Andere haben das Vergnügen und Süßigkeiten aufgegeben. Sie tragen keine Kleider, sondern Fell,

ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਿ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥
So viele Erleideten von Traurigkeit Befallene betteln vor deinem Tor, sie verlangen deine Liebe. (3)

ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਿਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨੑੀ ॥
So viele suchen dich; deshalb tragen sie Fell,sie betteln mit den Becher in der Hände. Sie tragen einen Pilgerstab, den heiligen Faden, ein Haarbüschel oder einen Lendenschurz.

ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਤਿ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥
O Herr, du bist mein Gebieter: ich übe nur verschiedene Rollen aus. Wie kann meine Kleidung meine Kaste bezeugen? [4-1-33]