GERMAN PAGE 354

ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Der Herr belebt alle Körper; man erkennt den Herrn, wenn man dem Weg des Gurus folgt.O mein Geist, meditiere immer über den unermesslichen Herrn. (1-Pause)

ਅਨਤ ਤਰੰਗ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥
Der Dienst und die Liebe des Herrn Bringen so viel Freude.

ਅਨਦਿਨੁ ਸੂਚੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੰਗਾ ॥
Man wird rein und untadelig, wenn man in der Begleitung der Werte des Herrn bleibt.

ਮਿਥਿਆ ਜਨਮੁ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥
Nutzlos ist das Leben von dem, der Kult der Maya treibt.

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਰਹੈ ਨਿਰਾਰਾ ॥੨॥
Der Anhänger des Herrn bleibt immer außerhalb der Bindung zur Maya.(2)

ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥
Rein und heilig ist der Körper, der die Lobgesänge des Herrn singt.

ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ॥
Er erkennt sich und begibt sich in Gleichklang rrit dem Herrn,

ਆਦਿ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੀਰਾ ॥
Dem Gebieter, dem ohne Grenzen, der ursprüngliche Sache, dem Juwel.

ਲਾਲਿ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥
Mein Cieist ist von der Liebe des Herrn erfüllt, und ich bin zufrieden. (3)

ਕਥਨੀ ਕਹਹਿ ਕਹਹਿ ਸੇ ਮੂਏ ॥
Diejenigen, die nur schwatzen, sind wahrlich gestorben.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂੰ ਹੈ ॥
Der Herr ist nicht in der Ferne, er ist immer bei uns.

ਸਭੁ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ॥
Ich sehe an, die ganze Welt ist von Dunkel umgeben.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥੧੭॥
So (Nanak) ich folge dem Weg des Gurus, und meditiere über den Namen. (4-17)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਤਿਤੁਕਾ ॥
Asa M. 1 Tituka

ਕੋਈ ਭੀਖਕੁ ਭੀਖਿਆ ਖਾਇ ॥
Einige betteln, um etwas zum Leben zu erhalten.

ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
Andere herrschen über andere Leute, sie sind von ihrer Gewalt betrunken.

ਕਿਸ ਹੀ ਮਾਨੁ ਕਿਸੈ ਅਪਮਾਨੁ ॥
Einige erhalten Ehre und die anderen ziehen nur Schande auf sich.

ਢਾਹਿ ਉਸਾਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨੁ ॥
Der Herr erschafft und vernichtet auch, er hält alles in seiner sich.

ਤੁਝ ਤੇ ਵਡਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
O Herr, niemand ist höher als du.

ਕਿਸੁ ਵੇਖਾਲੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇ ॥੧॥
Wer ist besser als du, den ich dir zeigen könnte? (1)

ਮੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥
Dein Name ist meine Stütze, o Herr.

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Du bist mein großzügiger Gebieter, der Schöpfer. (1-Pause)

ਵਾਟ ਨ ਪਾਵਉ ਵੀਗਾ ਜਾਉ ॥
Ich folge nicht deinem Weg, sondern einem kurvenreichen Pfad.

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
Deshalb erhalte ich keinen Platz in deinem Haus.

ਮਨ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥
Verblendet im Geist werde ich von dem Maya abgehalten.

ਖੀਨ ਖਰਾਬੁ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਕੰਧੁ ॥
Jeden Tag verzehrt sich die Wand (von meinem Körper).

ਖਾਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ॥
Man wünscht sich lang zu leben und die Süßigkeiten zu genießen

ਲੇਖੈ ਤੇਰੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ॥੨॥
Aber man vergißt, der Atem und die Nahrungsportionen sind schon abgezählt. (2)

ਅਹਿਨਿਸਿ ਅੰਧੁਲੇ ਦੀਪਕੁ ਦੇਇ ॥
Ein verblendeter benötigt dein Licht, Tag und Nacht,

ਭਉਜਲ ਡੂਬਤ ਚਿੰਤ ਕਰੇਇ ॥
Andernfalls wird er im gefährlichen Ozean ertrinken, und er wird klagen.

ਕਹਹਿ ਸੁਣਹਿ ਜੋ ਮਾਨਹਿ ਨਾਉ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਤਾ ਕੈ ਜਾਉ ॥
Wer den Namen hört, den Namen sagt und dem Namen vertraut.

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Dem opfere ich mich.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੩॥
Nanak bittet nur Air ein Ding, Daß ich, o Herr, Körper und Herz dir unterwerfe. (3)

ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥
Wenn Du dein Geschenk (von Namen) gewährtest,

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥
würde ich über deinen Namen meditieren

ਜਾਂ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਇ ॥
Damit würde ich einen Platz in deinem Palast erhalten.

ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਆਇ ॥
Wenn es dir gefällt, verschwinden die schlechter Gedanken.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ॥
Und das Juwel von himmlischem Wissen bewohnt den Geist

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥੪॥੧੮॥
Wenn Du dein Mitleid gewährst, begegnet man dem Guru. “Dann”, sagt Nanak, ” Überquert man den gefährlichen Ozean.” [4-18]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥
Asa M. 1 Pantchpadas

ਦੁਧ ਬਿਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਬਿਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਾਹੀ ॥
Eine Kuh ohne Milch, ein Vogel ohne Flügel, Vegetation ohne Wasser, Sind von geringster Wichtigkeit.

ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨੁ ਸਲਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
Warum soll man den Herrn vergessen?

ਕੀ ਵਿਸਰਹਿ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥
Das Vergessen des Herrn bringt so viel Traurigkeit.

ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Verlass mich nicht, o Herr, sonst erleide ich so viel Pein. (1-Pause)

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਜੈ ॥
Die Augen sehen nicht, die Zunge kann nicht kosten, die Ohren können nicht hören.

ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ ਵਿਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥
Die Füße torkeln, und man benötigt die Stütze von anderen um zu gehen. Dies ist es, wozu man wird, wenn man ein Leben ohne den Dienst lebt. (2)

ਅਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਸਿੰਚਿਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥
Im Garten deines Geistes pflanze den Baum des Namens des Gurus. Und bewässere ihn mit der Liebe des Herrn.

ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥
Derart trägt dieser Baum die Frucht von Namen. Dennoch sammelt man die Frucht nur, durch die Grade des Herrn. (3)

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਵਿਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਿਸੈ ਨਾਹੀ ॥
O Herr, alle Geschöpfe gehören dir, Ohne deinen Dienst, wie könnie man die Frucht gewinnen?

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥
Komfort, Unbequemlichkeit, alles kommt nach deinem Willen. Und ohne Hilfe von deinem Namen gewinnt man nie den Zustand von Sahajavastha. (4)

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਕੈਸਾ ਜਾ ਜੀਵਾ ਤਾਂ ਜੁਗਤਿ ਨਾਹੀ ॥
Sterben auf dem Weg, wie es der Guru zeigt, ist das wahre Existenz. Keine andere Art von Leben ist lohnend.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖੁ ਤੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥
Der Herr schenkt allen Geschöpfen das Leben. Nanak bittet. “ O Herr, bewahre mich, wie Du es willst.” [5-19]