GERMAN PAGE 355

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥
Der Körper (ohne Sünden) ist der Brahmane, der reine Geist ist der Dhoti

ਗਿਆਨੁ ਜਨੇਊ ਧਿਆਨੁ ਕੁਸਪਾਤੀ ॥
Das göttliche Wissen ist der Janeou. die Meditation ist der Ring von Kussum.

ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥
Ich verlange nur den Namen und die Lobpreisung des Herrn.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮਿ ਸਮਾਉ ॥੧॥
Damit ich den Herrn durch die Gnade des Gurus erreichen kann. (1)

ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
O Pandit, meditiere auf diese Weise über den Herrn,

ਨਾਮੇ ਸੁਚਿ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Damit der Name deine Reinheit, dein Lesen und dein Lernen sei. Damit der Name deine Weisheit und dein Lebenswandel sei. (1-Pause)

ਬਾਹਰਿ ਜਨੇਊ ਜਿਚਰੁ ਜੋਤਿ ਹੈ ਨਾਲਿ ॥
So lange das göttliche Licht in deinem Körper bleibt, kannst du den Janeou tragen.

ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥
So mache es sicher, daß die Meditation

ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥
über den Namen dein Dhoti und Tikka sei.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰਿ ਕਰਮ ਨ ਭਾਲਿ ॥੨॥
Außer dem Namen übe keine anderen Riten aus. (2)

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲਿ ॥
Leiste den Kult in Liebe des Herrn, verbrenne dein Verlangen für die Maya.

ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲਿ ॥
Erkenne überall den Einzigen und suche niemand anderen.

ਚੀਨੑੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥
Erkenne die Realität am Firmament; dies ist der Samadhi (Trance) des zehnten Tors.

ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਪਾਠ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥
Sinne über und rezitiere immer das Evangelium des Herrn. (3)

ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
Benutze die Liebe des Herrn wie seine Nahrung,

ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਬਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
Derart werden dein Zweifel und deine Furcht Weggehen.

ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟਿ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥
Wenn die Wache wach bleibt, kann der Dieb nicht Einbrechen.

ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕੁ ॥੪॥
Mache die Erkenntnis des Herrn zu deinem Zeichen auf der Stirn. Erkenne innen den Herrn, dies ist die wahre Erkenntnis. (4)

ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ ॥
Bei dem Herrn kann man die Gunst durch bloße Riten nicht erlangen.

ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥
Man kann die Werte des Herrn durch das Lesen der Bücher nicht kennenlernen.

ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
Die vier Vedas und die achtzehn Shastras haben sein Geheimnis nicht gefunden.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥
Nanak, der wahre Guru hat mir den Herrn sichtbar gemacht. [5-20]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਸੇਵਕੁ ਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥
Er allein ist der Diener, der wahre Anhänger,

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥
Der dem Weg des Gurus folgt und sich dem Dienst des Herrn widmet.

ਜਿਨਿ ਸਿਰਿ ਸਾਜੀ ਤਿਨਿ ਫੁਨਿ ਗੋਈ ॥
Der Herr hat das Weltall geschafft und wird auch es vernichten.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥
Außer ihm gibt es keinen anderen. (1)

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Bin Gurmukh (Weise-in-Guru) denkt durch das Wort des Gurus über den wahren Namen nach.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Er wird als wahr willkommen im Palast des Herrn (1-Pause)

ਸਚਾ ਅਰਜੁ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Der Gebieter des Palastes erhört die Bitte, und segnet den Bittsteller.

ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥
Der Herr beruft die Tugendhaften, zu seinem Thron.

ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥
Und er schenkt ihnen die Ehre.

ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥
Wahrhaftig: alles geschieht nach seinem Willen. (2)

ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਤੂਹੈ ਦੀਬਾਣੁ ॥
Du hist meine Macht, du bist der Gebieter des Palastes.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
Du hist meine Macht, du bist der Gebieter des Palastes.Das Wort des Gurus ist mein Passierschein.

ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
Wer sich seinem Willen unterwirft, betritt den Palast.

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੩॥
Wenn man den Passierschein der Wahrheit hat, gibt es keine Hindernisse. (3)

ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਵੇਦੁ ॥
Pandit liest die Vedas und erklärt sie,

ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਭੇਦੁ ॥
Aber er versteht die wahre Sache innen nicht.

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥
Ohne Hilfe des Gurus versteht man nichts.

ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥
Der Herr ist überall verstreut und er belebt alles. (4)

ਕਿਆ ਹਉ ਆਖਾ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥
Was kann ich sagen, was kann ich erklären?

ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ ॥
Wunderbar bist du, o Herr, du weißt alles!

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
Nanak, es gibt nur einen Palast.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਤਹਾ ਗੁਦਰਾਣੁ ॥੫॥੨੧॥
Für die Weisen-in-Guru ist der Herr die einzige Stütze. {5-21}

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਕਾਚੀ ਗਾਗਰਿ ਦੇਹ ਦੁਹੇਲੀ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥
Der Krug aus Ton (Körper) erleidet immer Schmerzen, Er kommt auf die Welt und dann kommt er um, er wird von Traurigkeit geplagt.

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥
Die Welt ist ein gefährlicher Ozean, wie kann man ihn überqueren? Ohne Hilfe des Gurus ist man unfähig diesen Ozean zu überqueren. (1)

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਹਰੇ ॥
Außer dir gibt es keinen anderen, o mein Geliebter, mein Herr.

ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂੰਹੈ ਤਿਸੁ ਬਖਸੇ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
In allen Gestalten und Farben existierst nur du. Wem du deine Gnade schenkst, nur der wird gesegnet. (1-Pause)

ਸਾਸੁ ਬੁਰੀ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ਪਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨ ਦੇਇ ਬੁਰੀ ॥
Hasserfüllt ist meine Schwiegermutter (Maya), sie läßt mich nicht zu Hause bleiben. Die Böse läßt mich nicht dem Gatten zu begegnen.

ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਕੇ ਹਉ ਚਰਨ ਸਰੇਵਉ ਹਰਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਦਰਿ ਧਰੀ ॥੨॥
Um ihrem Zorn zu entkommen beschäftige ich mich mit dem Dienst meiner Kameraden, in der Gesellschaft der Heiligen. Durch die Gnade des Gurus sind sie mir barmherzig. (2)