GERMAN PAGE 344

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥
Dann wirst du die Frucht der Ewigkeit kosten und du wirst immerzu leben. (10)

ਦਸਮੀ ਦਹ ਦਿਸ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥
Am zehnten Mondestag: die Freude befindet sich überall: in allen Richtungen.

ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ॥
Wegen deinen Leistungen wird dein Zweifel weggehen und du wirst deinem Herrn begegnen.

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ॥
Der Herr ist das Licht selbst- ohne gleichen.

ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂਪ ॥੧੧॥
Er ist außerhalb der Sünden, ohne Schmutz- die Wissenschaft selbst, über das Verlangen hinweg. (11)

ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥
Am elften Mondestag: wenn man einer Richtung folgt (dem Herrn entgegenkommt),

ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Erleidet man die Schmerzen von Geburten nicht.

ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥
Frisch und rein wird der Körper,

ਦੂਰਿ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥
Obwohl man denkt, daß der Herr in der Ferne ist, findet Ihn man ganz in der Nähe. (12)

ਬਾਰਸਿ ਬਾਰਹ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ॥
Am zwölften Mondestag: es scheint, zehn Sonnen gehen auf (im Geist),

ਅਹਿਨਿਸਿ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ॥
Und man hört- Tag und Nacht- die himmlische Musik.

ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਉ ॥
Dann erkennt man den Gebieter der drei Welten.

ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਉ ॥੧੩॥
Es geschieht ein Wunder, der Mensch wird fast dem Herrn gleich. (13)

ਤੇਰਸਿ ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਣਿ ॥
Am dreizehnten Mondestag: die dreizehn Bücher1 erklären:

ਅਰਧ ਉਰਧ ਬਿਚਿ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣਿ ॥
Man soll den Herrn überall erkennen, oben sowie unten,

ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ॥
Für solch einen Herrn existiert weder die Höhe noch der Tiefstand, weder Ehre noch Schande.

ਬਿਆਪਿਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ॥੧੪॥
Der Herr belebt uns alle. (14)

ਚਉਦਸਿ ਚਉਦਹ ਲੋਕ ਮਝਾਰਿ ॥ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਿ ਬਸਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥
Am vierzehnten Mondestag: in die vierzehn2 Welten und an allen Stellen3 wohnt der Herr.

ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਹੁ ਧਿਆਨ ॥
Richte deine Aufmerksamkeit auf die Wahrheit‘ und die Zufriedenheit!

ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ॥੧੫॥
Rezitiere den Namen und singe die Lobgesänge des Herrn. (15)

ਪੂਨਿਉ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਅਕਾਸ ॥
Der Tag von ganzem Mond: der völlige Mond geht im Himmel auf,

ਪਸਰਹਿ ਕਲਾ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸ ॥
Die Strahlen von seinem Licht erzeugen den Zustand von Sahajavastha (Gleichgewicht).

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਹੋਇ ਰਹਿਆ ਥੀਰ ॥
Der Herr ist ewig- von Anfang bis zum Ende.

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮਹਿ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥
Kabir sieht es an, und er bleibt im Ozean von Glückseligkeit. (16)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ ॥
Rag Gauri -Sieben Tage von Kabir

ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥
Ich singe, ich singe wieder, die Lobgesänge des Herrn,

ਗੁਰ ਗਮਿ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Und ich habe den Herrn beim Guru erkannt. (1-Pause)

ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੰਭ ॥
Fange am Sonntag an, über den Herrn zu meditieren,

ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ ॥
Beherrsche das Verlangen im Hofe deines Körpers!

ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਇ ॥
Dann werden dein Geist, Tag und Nacht, im Zustand von Sahajavastha (Gleichgewicht) bleiben.

ਤਉ ਅਨਹਦ ਬੇਣੁ ਸਹਜ ਮਹਿ ਬਾਇ ॥੧॥
Und du wirst die ewige himmlische Musik hören. (1)

ਸੋਮਵਾਰਿ ਸਸਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਝਰੈ ॥
Am Montag, schenkt der Mond von Herrn, wegen der Meditation, die Ambrosia ein.

ਚਾਖਤ ਬੇਗਿ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ ॥
Wenn man diese Ambrosia trinkt, befreit man sich von dem Übel.

ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ ॥
Unter der Gewalt des Wortes, bleibt der Geist selbstbeherrscht,

ਤਉ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ ॥੨॥
Und er betrinkt mit der Ambrosia des Namens. (2)

ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤਿ ॥
Verstehe am Dienstag deine Grenzen (Realität)!

ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤਿ ॥
Versuche, den Weg der fünf Diebe, zu begreifen!

ਘਰ ਛੋਡੇਂ ਬਾਹਰਿ ਜਿਨਿ ਜਾਇ ॥
Gehe nicht aus dem Hause hinaus,

ਨਾਤਰੁ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਇ ॥੩॥
damit sich dein Geist nicht verwirrte! (3)

ਬੁਧਵਾਰਿ ਬੁਧਿ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
Erleuchte am Mittwoch deinen Geist,

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਸ ॥
Damit dein Herz zur Wohnung des Herrn wird.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਦੋਊ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ ॥ ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੈ ॥੪॥
Durch Begegnung mit dem Guru, halte! die beiden (Böse und Güte) gleich!

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤਿ ਬਿਖਿਆ ਦੇਇ ਬਹਾਇ ॥
Richte den verkehrten Lotos deines Geistes auf! (4)

ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗਿ ਲਾਇ ॥
Am Donnerstag: soll man sich von Sünden Befreien,

ਤੀਨਿ ਨਦੀ ਤਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹਿ ॥
Wenn man die Trinität (die drei Modi der Maya) verläßt, gewinnt man Glauben an den Einzigen. .

ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਸਮਲ ਧੋਵਹਿ ਨਾਹਿ ॥੫॥
Auf dem Zusammenfluss (Gott der Herr) strömen die drei Flüsse“, Warum wäschst du doch deine Sünden.auf diesem Zusammenfluss-Tag und Nacht nicht. (5)

ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸਹਾਰੈ ਸੁ ਇਹ ਬ੍ਰਤਿ ਚੜੈ ॥
Am Freitag: wenn jemand sich beherrscht und gegen sein Verlangen kämpft,

ਅਨਦਿਨ ਆਪਿ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ ॥
Wird erfolgreich mit seinen Leistungen.

ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ ਰਾਖੈ ਸਬੈ ॥
Wenn man seinen fünf Sinne beherrscht,

ਤਉ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਪੈਸੈ ਕਬੈ ॥੬॥
Sieht man die anderen mit böser Absicht nicht. (6)

ਥਾਵਰ ਥਿਰੁ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥
Das göttliche Licht befindet sich in jedem Herzen.

ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਇ ॥
Wenn man den Docht (von diesem Licht) aufrichtig hält,

ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
Findet man sich ganz erleuchtet- außen und innen,

ਤਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੭॥
Und vernichtet sich des Karmas (die Folge) von unseren Taten (7)