GERMAN PAGE 337

ਝੂਠਾ ਪਰਪੰਚੁ ਜੋਰਿ ਚਲਾਇਆ ॥੨॥
Und wegen Deiner Macht hast du diese Dinge beweglich gemacht.

ਕਿਨਹੂ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ ॥
Einige erwerben riesigen Reichtum.

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ ਫੋਰੀ ॥੩॥
Endlich bricht das Gefäß”, und dann klagt man. (3)

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੪॥੧॥੯॥੬੦॥
Kabir sagt: ” O Egoist, man baut sich ein Gebäude, aber es könnte in einen Augenblick einstürzen.” [4-1-9-60]

ਗਉੜੀ ॥
Gauri

ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥
Meditiere auf solche Weise über den Herrn!

ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੇ ॥੧॥
Genauso haben Dhruva und Prehlada über ihren Gebieter meditiert.” (1)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥
O Barmherziger, ich verlasse mich auf Dich!

ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Zusammen mit dem ganzen Haushalt bin ich in Dein Boot gestiegen. (1-Pause)

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥
Wenn es dir gefällt, o Herr, du laßt uns deinem Willen gehorchen.

ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਉ ਪਾਰਿ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥
Auf diese Weise läßt du das Boot den Ozean überqueren. (2)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਨੀ ॥
Durch die Gnade des Gurus erhält man solche Weisheit,

ਚੂਕਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ॥੩॥
Damit sein Kommen-und-Gehen zu Ende geht. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥
Kabir sagt: “Meditiere immer über den Herrn! Er stützt die Welt.

ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥
Überall, hier und drüben ist Er allein der Spender.” [4-2-10-61]

ਗਉੜੀ ੯ ॥
Gauri 9

ਜੋਨਿ ਛਾਡਿ ਜਉ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥
Wenn man die Gebärmutter verlässt und auf die Welt kommt,

ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥੧॥
Wird man von der Lufi (der Maya) berührt, und sobald vergißt man der Herr. (|)

ਜੀਅਰਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
O meine Seele, singe die Lobgesänge des Herrn! (1-Pause)

ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥
In der Gebärmutter- mit dem Kopf nach unten- tut man Buße,

ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤਾ ॥੨॥
Und man bleibt gesund und wohlbehalten- selbst in der Gebärmutter. (2)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥
O Mensch, du bist durch Millionen von Spezies gelaufen,

ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਇਓ ॥੩॥
Wenn du hier in Falsch eintrittst, wirst du keine Zuflucht haben. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥
Kabir sagt: ” Meditiere über den ewigen Herrn!

ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥
Er kommt auf die Welt nicht und er kommt nicht um.” [4-1-11-62]

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥
Gauri Poorbi

ਸੁਰਗ ਬਾਸੁ ਨ ਬਾਛੀਐ ਡਰੀਐ ਨ ਨਰਕਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
Habe keine Furcht von der Hölle, und verlange das Paradies nicht!

ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ ॥੧॥
Alles geschieht nach dem Willen des Herrn. (1)

ਰਮਈਆ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥
Singe die Lobgesänge des Herrn!

ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Der Herr ist es, von dem erhalten wir den Schatz der Seligkeit. (1-Pause)

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥
Rezitieren, Buße, Askese, Fasten, Waschung: alles ist nutzlos,

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥
Wenn man sich mit dem Herrn nicht vereinigt und den Herrn nicht bedient. (2)

ਸੰਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਰੋਇ ॥
Freue dich nicht, wenn du Reichtum hast; beklage nicht, wenn du Not hast.

ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤਿ ਹੈ ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩॥
Nichts Geschichte, ohne den Willen des Herrn; Not genauso Seligkeit.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਸੰਤਨ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰਿ ॥
Kabir sagt: “Ich habe begriffen, der Herr bewohnt das Herz der .

ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੧॥੧੨॥੬੩॥
Wahrhaftig: der ist der wahre Diener, dessen Herz zur Wohnung des Herrn wird.” [4-1-12-63]

ਗਉੜੀ ॥
Gauri

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਖਿੰਚਿ ਲੇਇ ਜਿਨਿ ਭਾਰੁ ॥
O mein Geist, endlich niemand gehört dir- selbst, wenn du die Last von anderen trägst.

ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖਿ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥
Wahrhaftig: die Welt ist wie eine Sitzstange für die Vögel auf Bäumen. (1)

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥
Die trinken die Ambrosia des Namens,

ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Und sie vergessen die Geschmäcke von allen anderen Getränken. (1-Pause)

ਅਉਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥
Warum soll man den Tod von jemandem beklagen? Weil niemand unsterblich ist.

ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਰਿ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
Jemand, der auf die Welt kommt, muß eines Tages abreisen. Warum soll man ohne Zweck beweinen?

ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥
Wenn man die Ambrosia des Namens in der Gesellschaft der trinkt, Verbindet sich der Geist mit dem Herrn, von wo er kommt,

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤਿ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਬੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥
Kabir sagt: ” Ich sinne über den Herrn, in meinem Geist, Ich habe mich von der Welt distanzieren lassen.” [3-2-13-64]

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥
Rag Gauri

ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥
Die Braut sieht auf den Weg (Rückkehr) seines Mannes- mit Tränen in Augen und Seufzer auf den Lippen.