Page 338

ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥

Son cœur ne trouve pas de réconfort et elle n’a pas bouger de cette place. Similaire est à l’état de la véritable adepte qui espère voir la bien-aimée de Dieu. ||1||.

ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥

O’ corbeau noir, s’envolent et nous donne des nouvelles de mon Fiancé-Dieu,

ਬੇਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

afin que je puisse répondre rapidement à ma bien-aimée de Dieu. ||1||Pause||

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੀਜੈ ॥

Kabir dit, pour obtenir le spirituel suprême de l’État dans la vie, nous devons adorer Dieu avec amour et dévotion.

ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥

Nous devons compter sur le soutien du nom de Dieu, seul et avec notre langue maternelle, nous devons réciter le nom de Dieu. ||2||1||14||65||

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੧੧ ॥

Raag Gauree: 11.

ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾ ਰਸਿ ਗਾਊਂ ਰੇ ॥

Où il y a une croissance épaisse de basilic doux, là, dans les bois, le seigneur Krishna a chanté avec beaucoup de joie.

ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪੁ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨਿ ਮੋ ਕਉ ਛੋਡਿ ਨ ਆਉ ਨ ਜਾਹੂ ਰੇ ॥੧॥

Voyant Sa merveilleuse beauté le lait de femme de chambre a été ravi et a dit, “s’il vous plaît ne me quitte pas; merci de ne pas venir et aller!”||1||

ਤੋਹਿ ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਗੋ ਸਾਰਿੰਗਧਰ ॥

O mon Dieu, comme ce trayeuse mon cœur est à l’écoute de Votre amour.

ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡਭਾਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Encore une seule personne vous rend compte qui a beaucoup de chance. ||1||Pause||

ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ ॥

O Dieu, tout comme le seigneur Krishna qui a utilisé un troupeau de vaches dans Vrindavan, il était le enticer des pauvres lait servantes,

ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗਧਰ ਮੋਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੫॥੬੬॥

de la même manière s’il vous plaît montrer de la miséricorde sur moi, dont le nom est Kabir et dont le Maître Vous. ||2||2||15||66||

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ੧੨ ॥

Gauree Poorbee: 12 .

ਬਿਪਲ ਬਸਤ੍ਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮਧੇ ਬਾਸਾ ॥

Qu’est-ce que l’utilisation du port lâche toge, à quoi ça sert de vivre dans la jungle ?

ਕਹਾ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾ ਧੋਖੇ ਕਿਆ ਜਲਿ ਬੋਰਿਓ ਗਿਆਤਾ ॥੧॥

Qu’est-ce que l’utilisation de brûler de l’encens devant les dieux? Quel bien cela fait-il de plonger son corps dans certains fleuves sacrés, si l’on n’a pas atteint la sagesse divine?||1||

ਜੀਅਰੇ ਜਾਹਿਗਾ ਮੈ ਜਾਨਾਂ ॥

O mon âme, je sais que vous devez quitter ce monde.

ਅਬਿਗਤ ਸਮਝੁ ਇਆਨਾ ॥

Par conséquent, mon ignorance de l’esprit, de comprendre le Dieu éternel.

ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਬਹੁਰਿ ਨ ਪੇਖਉ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

O mortels, vous Vous accrochez à l’transitoire les richesses du monde, mais partout où je le vois, je ne trouve pas la même qu’avant. ||1||Pause||

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਗਲੋ ਧੰਧਾ ॥

Les maîtres spirituels, les méditants et les grands prédicateurs sont tous absorbés dans ces affaires temporelles.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਇਆ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ ॥੨॥੧॥੧੬॥੬੭॥

Kabir dit: sans méditer sur le nom de Dieu, tout ce monde est aveuglé par Maya. ||2||1||16||67||

ਗਉੜੀ ੧੨ ॥

Raag Gauree: 12.

ਮਨ ਰੇ ਛਾਡਹੁ ਭਰਮੁ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਨਾਚਹੁ ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ॥

O mon esprit, vous êtes victime de Maya; abandonnez vos doutes et s’engagez sans crainte dans la culte pieuse.

ਸੂਰੁ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰਪੈ ਸਤੀ ਕਿ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੇ ॥੧॥

Quel genre de guerrier est celui qui a peur de faire face à la bataille. Une femme ne peut pas être une sati (brûler sur le bûcher de son mari) si elle commence à se soucier de les richesses du monde à l’époque. ||1||

ਡਗਮਗ ਛਾਡਿ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ॥

O mon esprit fou, arrête de douter.

ਅਬ ਤਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥਿ ਸੰਧਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Comme une femme qui accepte Sanhaura (Défi) a mourir par se brûler sur le bûcher de son mari, de même, Ô mon âme, une fois que vous avez décidé d’être un vrai dévot, cessez de douter et de ne pas laisser les vices de surpuissance vous. ||1||Pause||

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਇਆ ਬਿਧਿ ਜਗਤੁ ਬਿਗੂਤਾ ॥

Certains sont attirés par la luxure, certains par la colère et d’autres par Maya. De cette façon, le monde entier est ruiné.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨ ਛੋਡਉ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥੨॥੨॥੧੭॥੬੮॥

Kabir dit, je ne voudrais pas abandonner le Dieu souverain, qui est le plus élevé de la haute. ||2||2||17||68||

ਗਉੜੀ ੧੩ ॥

Raag Gauree: 13.

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥

O Dieu, Votre commande est absolue pour moi et je n’ai pas la remettre en question.

ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ॥੧॥

Vous êtes la rivière et vous êtes le batelier; c’est par votre grâce que je vais être convoyé à travers ce monde de l’océan de vices. ||1||

ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥

O homme, embrasser Dieu de la veillée d’adoration,

ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

si Dieu est en colère contre vous ou en amour avec vous. ||1||Pause||

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ॥

O Dieu, tout comme l’eau est essentielle pour les fleurs de la même manière que votre Nom est mon soutien.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥

Kabeer dit, O’ Maître, je suis Votre serviteur; c’est à Vous de décider si Vous gardez moi ou m’abandonnez. ||2||18||69||

ਗਉੜੀ ॥

Raag Gauree:

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਭ੍ਰਮਤ ਨੰਦੁ ਬਹੁ ਥਾਕੋ ਰੇ ॥

Errant à travers des millions de naissances, de la Nand (Dieu, le père du Seigneur Krishna) a été totalement épuisé.

ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰੁ ਲੀਓ ਹੈ ਭਾਗੁ ਬਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ ਰੇ ॥੧॥

Selon prédestiné bon destin, Nand adoré Dieu et à cause de qui il a été béni avec la possibilité de soulever seigneur krishna comme son fils. ||1||

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਜੁ ਕਹਤ ਹਉ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨੁ ਨੰਦ ਸੁ ਨੰਦਨੁ ਕਾ ਕੋ ਰੇ ॥

Vous dites que (Krishna) était le fils de la Nand, mais dites-moi, dont le fils a été Nand lui-même?

ਧਰਨਿ ਅਕਾਸੁ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਬ ਇਹੁ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Quand il n’y avait pas de terre ou le ciel et les dix directions, alors où était cette Nand, le père du seigneur krishna? ||1||Pause||

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *