GERMAN PAGE 322

ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ॥
Meditiere über den ewigen Herrn! Wegen Ihm gewinnt man das Ziel des Lebens.

ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਧੀਰੀਐ ॥
Es gibt kein anderes Mittel, noch keinen Ort, wo man sich zufrieden” geben kann?

ਡਿਠਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ॥
Ohne den Namen gibt es keine Ruhe; ich habe die ganze Welt gesehen.

ਤਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨੁ ॥
Der Körper geht zum Staub- genauso die Schätze.

ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦਿ ਕਿ ਕਰਹਿ ਪਰਾਣੀਆ ॥
Aber rar ist der Mensch, der es rechnet und erkennt. Vergnügen, Schönheit, Geschmäcke: alles ist vergänglich:

ਜਿਸੁ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਕਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ ॥
womit beschäftigst du dich, o Sterbliche! Wen der Herr selbst in Irre sendet, der erkennt niemals die Macht des Herrn.

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥
Dennoch, diejenigen, die von seiner Liebe erfüllt sind, singen Seine Lobgesänge.

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹੀ ॥੨॥
Nanak, wem Seine Ginade geschenkt wird, nur der sucht Seine Zuflucht. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨੑ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ ॥
Diejenigen, die die Stütze des Herrn suchen, gehen außer dem Kreislauf von Kommen-und-Gehen.

ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥
Sie werden wach in den Lobgesängen des Herrn, sie werden annehmbar selbst im Leben.

ਸਾਧਸੰਗੁ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ॥
Wahrhaftig: sind die Glücklich, die mit der Gesellschaft der sich verbinden.

ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥
Abscheulich ist das Leben von dem, der den Herrn vergisst, Es ist nutzlos wie ein schwacher Faden.

ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ ॥੧੬॥
Heiliger als Waschungen in Prayag! ist der Staub unter den Lotus-Füßen der . (16)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥
Das Herz bewohnt von dem Herrm ist wie ein Rasen geschmückt mit den Perlen von Tau.

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥੧॥
Jede Aufgabe wird leicht, wenn Guru Nanak sein Mitleid schenkt. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M. 5

ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਇ ॥
Ein Geier wandert in die zehn Richtungen- über Berge, Wälder und Gewässer,

ਜਿਥੈ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਇ ॥੨॥
Endlich setzt er sich da, wo er Aas findet. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥
Ich diene dem Herrn, den wir um alle Geschenke und Komfort bitten.

ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥
Ich werde zum Staub unter den Lotus-Füßen der anderen-

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥
ich verbinde mich mit dem Herrn,

ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥
Ich verärgere niemand, wenn ich nach Hause zurück in Ehre komme.

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ ॥੧੭॥
Nanak, ich ankündige, der Herr reinigt die Sünder auch. (17)

ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka Doha M.5

ਏਕੁ ਜਿ ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥੁ ॥
Ich schließe mich an Ihn an, Er ist allmächtig.

ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੰਦੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥
Er allein ist meine Stütze, ich opfere mich für Ihn. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥
Ich werde niemals Dich vergessen, wenn Du mir die Hand gibst.

ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥੨॥
Böse ist der Mensch, der den Herrn vergißt; in der Hölle erleidet er Schmerzen. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ ਜਿਸ ਦੈ ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥
Alle Schätze gehören dem Herrn, es geschieht immer was Er sich wünscht.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
Die sinnen und meditieren über Ihn; dadurch waschen sie den Schmutz der Sunden Ab.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ ਸੰਕਟ ਸਭਿ ਖੋਵੈ ॥
Sie betten die Lotus-Füße des Herrn in ihren Geist ein, Befreien sich von dem Übel.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਰੋਵੈ ॥
Jemand, der dem perfekten Guru begegnet, weint nicht mehr; sein Kommen-und-Gehen geht zu Ende.

ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ॥੧੮॥
Nanak hat Durst nach dem Darshana (Blick) des Herrn; der gewährt es in seiner Gnade. (18)

ਸਲੋਕ ਡਖਣਾ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਞਾਇ ਪਿਰੀ ਮੁਹਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ ॥
Wenn du deinen Zweifel beseitigst, selbst einen Augenblick und dich mit dem Herrn vereinigt,

ਜਿਥਹੁ ਵੰਞੈ ਜਾਇ ਤਿਥਾਊ ਮਉਜੂਦੁ ਸੋਇ ॥੧॥
Dann wirst du die Gegenwart des Herrn erkennen, irgendwo du hingehst. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਚੜਿ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ ॥
Man kann nur das Hockey spielen, aber man verlangt, ein Gewehr zu haben und ein Pferd zu reiten.

ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਉਲਾਸਹਿ ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ ॥੨॥
Man sieht komisch aus, wie ein Huhn, das sich mit den Schwänen zu fliegen wünscht. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਮਿਤਾ ॥
Nur der wird gerettet, o Freund, der den Namen des Herrn rezitiert und hört rezitieren.

ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ ॥
Rein und geweiht sind die Hände, die in Liebe das Lob des Herrn schreiben.

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਭਿ ਪੁੰਨ ਤਿਨਿ ਕਿਤਾ ॥
Solch einer gewinnt die Werte von Waschung in achtundsechzig (68) Wallfahnsstellen und die Frucht der guten Taten.

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਖਿਆ ਗੜੁ ਜਿਤਾ ॥
Er überquert den Ozean des Lebens und er siegt das schwere Schloß von Üb