Page-323

ਨਾਨਕ ਲੜਿ ਲਾਇ ਉਧਾਰਿਅਨੁ ਦਯੁ ਸੇਵਿ ਅਮਿਤਾ ॥੧੯॥

O Nanak, rappelez-vous que Dieu infini, qui a sauvé beaucoup d’êtres, en les unissant à Son Nom.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਧੰਧੜੇ ਕੁਲਾਹ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਹੇਕੜੋ ॥

Les affaires de ce monde ne sont pas rentables si Dieu ne vient pas à l’esprit.

ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਤੰਨ ਫੁਟੰਨਿ ਜਿਨਾ ਸਾਂਈ ਵਿਸਰੈ ॥੧॥

O Nanak, le corps de ceux qui oublient leur Maître-Dieu touchée par les vices. ||1||

ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਪਰੇਤਹੁ ਕੀਤੋਨੁ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨਿ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥

Le décernement de Naam, le Créateur a changé un méchant dans une personne vertueuse.

ਸਭੇ ਸਿਖ ਉਬਾਰਿਅਨੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥

Dieu l’a sauvé de toutes Ses disciples de vices et règlent leurs affaires.

ਨਿੰਦਕ ਪਕੜਿ ਪਛਾੜਿਅਨੁ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰੇ ॥

Il a détruit les calomniateurs et les a déclarés faux dans Sa Cour.

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਵਡਾ ਹੈ ਆਪਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰੇ ॥੨॥

Grand est le Dieu de Nanak, qui lui-même crée et décore les mortels. ||2||

ਪਉੜੀ ॥

Pauree:

ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਅੰਤੁ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨਾਹਿ ਸਭੁ ਤਿਸੈ ਕਰਣਾ ॥

Dieu est infini ; Il n’a pas de limite; Il a créé l’univers tout entier.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਹਿਬੋ ਜੀਆਂ ਕਾ ਪਰਣਾ ॥

L’Incompréhensible et Insondable Maître est le Soutien des êtres.

ਹਸਤ ਦੇਇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਭਰਣ ਪੋਖਣੁ ਕਰਣਾ ॥

Par l’extension de Son soutien, Il nourrit et chérit tous.

ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਬਖਸਿੰਦੁ ਆਪਿ ਜਪਿ ਸਚੇ ਤਰਣਾ ॥

Il est, Lui, Miséricordieux et Indulgent, en se souvenant de Lui le commun des mortels de nager à travers le monde-océan de vices.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾ ॥੨੦॥

O Dieu, quelle que soit vous plait est bon, Nanak a cherché un abri. ||20||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਨ ਕਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਸੋਇ ॥

Tous ceux qui ont Dieu pour leur soutien aspirent pas plus pour Maya.

ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਲਗਿਆ ਉਧਰੈ ਸਭੋ ਕੋਇ ॥੧॥

O Nanak, par humblement à la recherche de Son refuge, tout le monde est sauvé. ||1||

ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਜਾਚਿਕੁ ਮੰਗੈ ਨਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬੁ ਕਰੇ ਕਬੂਲੁ ॥

La personne qui demande le nom de Dieu chaque jour, comme un mendiant, le Maître-Dieu accepte sa demande.

ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਜਮਾਨੁ ਤਿਸਹਿ ਭੁਖ ਨ ਮੂਲਿ ॥੨॥

O Nanak, dont le patron est Dieu Lui-même, n’a pas de désir pour Maya plus. ||2||

ਪਉੜੀ ॥

Pauree:

ਮਨੁ ਰਤਾ ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਗਿ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਜੋੜੇ ॥

Celui dont l’esprit est imprégné de l’amour de Dieu, à lui le Nom de Dieu est comme sa bonne nourriture et des vêtements.

ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ ਏ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ॥

Pour lui, embrasser l’amour pour le Nom de Dieu est semblable à sa richesse et la propriété.

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ ਧਿਆਇ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੇ ॥

Il médite sur le Nom de Dieu d’une manière constante, et pour lui c’est son royaume et un immense plaisir.

ਢਾਢੀ ਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣਾ ਦਰੁ ਕਦੇ ਨ ਛੋੜੇ ॥

Comme un ménestrel, il a toujours supplié Dieu et n’abandonne jamais un soutien de Dieu.

ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਚਾਉ ਏਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਲੋੜੇ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ

O Nanak, il a ce désir dans son esprit et son corps, et il n’a cessé d’aspirer à l’union avec Dieu.

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ

Raag Gauree, les hymnes des Saints

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Un seul Dieu éternel, Il est Le Créateur et qui est réalisé par la Grâce de Guru.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥

Raag Gauree Gwaarayree, quatorze Chau-Padas de Kabeer Jee:

ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥

Je brûle dans le feu des désirs, et maintenant j’ai trouvé le nectar du nom de Dieu.

ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ce Nectar du Nom de Dieu a refroidi mon corps qui brûlait dans les envies des choses du monde. ||1||Pause||

ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣਿ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥

Pour maîtriser notre esprit, nous allons à la forêt;

ਸੋ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥

mais ce nectar de Naam ne peut être trouvée sans la méditation sur Dieu. ||1||

ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥

Que le feu de désir pour les choses du monde qui a consommé des anges et des êtres mortels,

ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥

le nectar du Nom de Dieu l’a sauvé de la combustion dans le feu de ces envies||2||

ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥

Dans le monde terrifiant de l’océan, ces fidèles ont trouvé un océan de paix,

ਪੀਵਿ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥

et ils continuent à en prendre le nectar de Naam, qui n’est jamais épuisé. ||3||

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥

Kabeer dit, (O’ mon esprit), méditer sur Dieu avec amour et dévotion.

ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥

Le nectar du Nom de Dieu a étanché ma soif de Maya. ||4||1||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

Raag Gauree, Kabeer Jee:

ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

O Dieu, ma soif de nectar de Naam ne va pas disparaître.

ਜਲ ਮਹਿ ਅਗਨਿ ਉਠੀ ਅਧਿਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

En partageant le nectar de Naam, mon désir de méditer sur Votre Nom a augmenté encore plus. ||1||Pause||

ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਉ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨੁ ॥

O Dieu, Vous êtes comme l’Océan de l’eau, et je suis comme un poisson dans l’eau.

ਜਲ ਮਹਿ ਰਹਉ ਜਲਹਿ ਬਿਨੁ ਖੀਨੁ ॥੧॥

Aussi longtemps que je vivrai dans l’eau (à méditer sur Vous), je survis, mais dès que je sors de l’eau (Vous oublier), je deviens si faible que si je suis sur le point de mourir. ||1||

ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੁ ਹਉ ਸੂਅਟਾ ਤੋਰ ॥

Vous êtes comme la cage, et je suis comme votre frêle parrot.

ਜਮੁ ਮੰਜਾਰੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਮੋਰ ॥੨॥

Alors, que peut-on faire pour moi? ||2||

ਤੂੰ ਤਰਵਰੁ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਹਿ ॥

O Dieu, Vous êtes comme un arbre et je suis comme l’oiseau posé sur elle.

ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸਨੁ ਨਾਹਿ ॥੩॥

Mais en raison de ma malchance, je ne peux pas voir votre bienheureuse vision.||3||

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *