GERMAN PAGE 319

ਮਃ ੫ ॥
M. 5

ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥
Vergänglich wie den Blitz ist der Aufenthalt auf der Welt.

ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੰਦੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥੨॥
Meditiere über den Namen des Herrn! Nur dies ist die gute Tat. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੋਧਿ ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥
Man liest gut die Shastras und Smritis, aber niemand kennt die Werte des Herrn.

ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥
Nur diejenigen, die in der Gesellschaft der wohnen, genießen die Liebe des Herrn, .

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥
Wahr ist der Name des Herrn, des Schöpfers.

ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਣੀ ॥
Und der Name ist der wahre Schatz von Juwelen.

ਤੋਸਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ ॥੪॥
Nur wenn so das Schicksal seit dem Anfang geschrieben ist, sinnt man über den Namen.
O Herr, schenke mir das Viatikum von deinem Namen. (4)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ ॥
Man Könnte ruhig aussehen,

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਥੋ ਦੁਖੁ ॥੧॥
Nanak, ohne den Namen, kann sich niemand von der Angst Befreien. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਮੁਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਨ ਲਦਿਆ ॥
So viele Caravans (der Händler), die die Waren von Wahrheit (Namen) nicht tragen, werden getäuscht.

ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾਸਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੨॥
Nanak, selig sind die Menschen, die beim Guru bleiben, und damit sie den einzigen Herrn kennen. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਜਿਥੈ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
Wunderschön ist der Ort, wo die sich versammeln.

ਓਇ ਸੇਵਨਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭੁ ਮੰਦਾ ॥
Da meditieren sie über ihren allmächtigen Herrn,

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਬੇਦੁ ਕਹੰਦਾ ॥
Und damit Befreien sie sich von dem Übel. Der allmächtige Herr rettet die Sünder; so sagen die Vedas, zugleich die Weise.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੰਦਾ ॥
Der allmächtige Herr rettet die Sünder; so sagen die Vedas, zugleich die Weise. Du bewusst die , o Hart, dies ist Deine Natur selbst.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ॥੫॥
Und Du leistest auf diese Weise Deine Arbeit, von Anfang an. Nanak verlangt nur Deinen Namen; er (der Name) gefallt mir mit dem Körper und der Seele. (5)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M.5

ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ ॥
Am Frühen Morgen piept der Spatz und der Wind rauscht.

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥੧॥
In dieser Zeit sind die von dem Namen betrunken sind. Sie erkennen die Wunder des Herrn. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀਆ ਤਹੀ ਜਹ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥
Das Glück herrscht im Hause (Herzen), wo man sich an Dich nennen, o Herr!

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥੨॥
Nanak, die Berühmtheit der Welt ist wie falsche Freunde. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥
Der Schatz vom Namen des Herrn ist das wahre Kapital. Aber rar ist der Mensch, der es begreift.

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ ॥
Der allein erhält es, o Bruder, wem der Herr selbst es schenkt.

ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਮਉਲਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ॥
Dann blühen der Körper und der Geist auf, und man wird von der Liebe des Herrn erfüllt.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭਿ ਦੋਖਹ ਖਾਤਾ ॥
In der Gesellschaft der singt man die Lobgesänge des Herrn, Und man befreit sich von dem Kummer.

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਿ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥
Nanak, der allein lebt, der den einzigen Herrn anerkennt. (6)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
M. 5

ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਠਿ ॥
Schön ist die Frucht von Akk1, solange sie verbindet mit dem Zweig bleibt.

ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠਿ ॥੧॥
Sobald sie von dem Zweig getrennt wird, wird sie zu Stücken. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਵਿਸਾਰੇਦੇ ਮਰਿ ਗਏ ਮਰਿ ਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ ॥
Wer den Herrn vergißt, der stirbt; weh. ich: er ist nicht fähig, selbst zu sterben.

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ ਸੂਲਿ ॥੨॥
Entfernt von dem Herrn ist man wie ein Dieb am Kreuz. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ॥
Ich habe sagen gehört, allein der einzige Herr ist der Schatz von Frieden.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਣਿਆ ॥
Wahrlich: Er füllt die Meere, den Himmel und die Erde,

ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨਿ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਬਣਿਆ ॥
Er belebt alle Herzen. Der Wenigste und der Höchste sind gleich für Ihn,

ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੰਧਿਪੋ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ ॥
Die Ameise ist Seine Erschaffung- zugleich der Elefant. Freunde, Kameraden, Söhne, Verwandte: alles ist sein Geschenk.

ਤੁਸਿ ਨਾਨਕੁ ਦੇਵੈ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਣਿਆ ॥੭॥
Wem Nanak den Namen gewährt, der genießt die Liebe des Herrn. (7)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
Wer den Herrn niemals vergißt, und den Namen im Geist gewahrt,

ਧੰਨੁ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨੁ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ॥੧॥
Der ist selig. Nanak, und er ist der wahre Heilige. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਅਠੇ ਪਹਰ ਭਉਦਾ ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲਿ ॥
Man wandert durch den ganzen Tag um den Hunger zu besänftigen.

ਦੋਜਕਿ ਪਉਦਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ਜਾ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ ਰਸੂਲਿ ॥੨॥
Wie kann man der Hölle entkommen, wenn man sich an den Propheten’ nicht erinnert. (2)