GERMAN PAGE 317

ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥
Aber was können die Erbärmlichen erledigen, weil schlecht ihr Schicksal geschrieben von dem Anfang ist.

ਵੈਰੁ ਕਰਨਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮਿ ਨਿਆਇ ਪਚੰਦੇ ॥
In Wahrheit: diejenigen, die von dem Herrn geschlagen werden, gehören niemandem. /

ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ ॥
Dies ist die wahre Gerechtigkeit; diejenigen, die die Feindschaft gegen den ohne Feindschaft treiben, gehen selbst unter.

ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੂ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥੩੧॥
Verdammt von folgen sie dem Kreislauf von Kommen-und-Gehen. Wenn die Wurzeln gerissen werden, gehen die Zweige ein. (31)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥
Nanak, der Guru, hat uns den Namen eingeschärft. Den Namen von dem Herrn: Er hat die Macht, zu erschaffen und vernichten.

ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥
O Bruder, liebe zärtlich den Herrn! So geht das Übel weg. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਖੁਧਿਆਵੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ॥
Ein Hungriger sorgt nicht wegen Ehre, Schande oder Beschimpfung, (Er bettelt immer für die Nahrung)

ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
Auf dieselbe Weise verlange ich auch deinen Namen, o Herr. Haha Mitleid und bringe mich in deine Verbindung! (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥
Man gewinnt die Frucht seiner Taten entsprechend.

ਚਬੇ ਤਤਾ ਲੋਹ ਸਾਰੁ ਵਿਚਿ ਸੰਘੈ ਪਲਤੇ ॥
Wenn man das heiße Eisen zu essen versucht, wird man sich den Hals verbrennen.

ਘਤਿ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਿ ਦੂਤਿ ਅਮਲ ਤੇ ॥
Der Kurier von dem Yama bringen ihn in die Hölle, wenn so die Taten scien.

ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਪੁੰਨੀਆ ਨਿਤ ਪਰ ਮਲੁ ਹਿਰਤੇ ॥
Man sich keinen von seinen Wünschen erfüllt:

ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ ਅਕਿਰਤਘਣ ਵਿਚਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ॥
Man verleumdet andere, so trägt man ihren Schmutz über seinen eigenen Kopf hinüber.

ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ ਹਿਰਿ ਲਈਅਸੁ ਧਰ ਤੇ ॥
Der Undankbare erkennt nicht das Gefallen von anderen, er folgt dem Kommen-und-Gehen.

ਵਿਝਣ ਕਲਹ ਨ ਦੇਵਦਾ ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥
Alle seine Stützen vernichten sich und er muß die Erde verlassen.

ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਅਹੰਮੇਉ ਝੜਿ ਧਰਤੀ ਪੜਤੇ ॥੩੨॥
Er facht immer das Feuer von Streiten an, so der Herr ihn schlägt. Wahrhaftig: jeder der stolz ist, beißt den Staub. (32)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
Shaloka M. 3

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥
Der Jünger des Gurus wird von göttlicher Wissen Heit und umsichtigen Intellekt gesegnet.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥
Er singt die Lobgesänge des Herrn, und er fädelt die Kränze von Lob in sein Herz hinein.

ਪਵਿਤੁ ਪਾਵਨੁ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥
Er reinigt sich und wird wahrlich zu Weisen.

ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥
Jemand trifft ihn an, gewinnt das Heil.

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
Innen, in seinem Herzen, bewahrt er den Duft von dem Namen des Herrn.

ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥
Am göttlichen Hofe erhält er die Ehre, erhaben ist seine Sprache.

ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ॥
Jemand hört ihm zu, gewinnt die Glückseligkeit.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥
Nanak, wenn man den Guru antrifft, gewinnt man den Reichtum von Namen. (1)

ਮਃ ੪ ॥
M. 4

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥
Niemand kann die Geheimnisse von dem Geist des Gurus kennen.

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥
Niemand kennt, was dem Guru gefällt. Der Guru bewohnt das Herz. der Anhänger.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥
Jemand, der die Anhänger des Gurus liebt, gefällt dem Guru.

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਫਿਰਿ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Die Anhänger des Gurus verhalten sich und besinnen gemäß dem Unterricht des Guru

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਇ ਘਾਲੈ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
Der wahre Herr nimmt ihren Dienst an. Wenn jemand von den Anhängern etwas gegen den Rat des Gurus erwartet, Verbinden sich mit ihm die Anhänger nicht.

ਜਿ ਠਗੀ ਆਵੈ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Wenn jemand dagegen sich mit dem Dienst des Gurus beschäftigt. Arbeiten für ihn die Anhänger auch.

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥
Wenn jemand Betrug ausübt, entfernen sich von ihm die Anhänger. Nanak redet nur die Wahrheit, das Wort des Herrn.

ਜਿ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੰਮੁ ਕਰਾਏ ਸੋ ਜੰਤੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
Wenn jemand die Anhänger zwingt, etwas gegen den Rat des Gurus zu tun, Erleidet er den Kummer, die Not. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ਤੁਹਿ ਜੇਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡੇ ॥
O wahrer Herr, Du bist am höchsten! Niemand ist Deines gleich.

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਲੇਖਾ ਛਡੇ ॥
Nur der Dir begegnet, wen Du selbst mit Dir vereinigst.

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਡ ਗਡੇ ॥
Du vergibst ihn und Du ziehst ihn nicht zur Rechenschaft.

ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਚੰਮੁ ਤੇਰਾ ਹਡੇ ॥
Und er bedient den Guru- mit ganzem Herzen. Du bist wahr, Du bist der wahre Gebieter.
Mein Körper, meine Seele, mein Inlaut und meine Knochen: alles gehören Dir, o Herr!

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਸਚਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵਡ ਵਡੇ ॥੩੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥
Rette mich, o Herr, wie Du es willst! Ich habe nur Deine Unterstützung. [33-1]