GERMAN PAGE 314

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤੈ ॥
O Schöpfer, Du kennst alles, was den Geist der Geschöpfe bewegt.

ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਗਣਤੁ ਹੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਿਚਿ ਗਣਤੈ ॥
Du bist ohne Grenzen, o Herr, jeder ist begrenz! Alles geschieht gemäß Deinem Willen; jede Gestalt ist von Dir geschaffen.

ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤੈ ॥
Du bewohnst jedes Herz, o wahrer Gebieter; die Welt ist nur Dein Spiel.

ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬ ਚਲਤੈ ॥
Wer den wahren Guru trifft, der erreicht den Herrn.

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੁ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਪਰਤੈ ॥੨੪॥
Niemand kann ihn verhindern. sein Ziel zu erreichen. (24)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥
Shaloka M. 4

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤੁ ॥
Halte den Geist im Gleichgewicht, setze dich indem Einklang mit dem Herrn, durch den Guru!

ਕਿਉ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਵਿਸਾਰੀਐ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨਿਤ ॥
Sitzend oder stehend, vergiß nie den Herrn- selbst einen Augenblick.

ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿ ॥
Erinnere dich an den Herrn-mit jedem Atemzug und jedem Stücke von Nahrung!

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬਖਸਿ ॥੧॥
Gib dich dem Herrn hin! Dadurch entfernt sich die Angst von Geburt und von Tod. O Herr, rette Nanak, wie Du es willst, schenke ıhm das Geschenk des Namens! (1)

ਮਃ ੩ ॥
M.3

ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣੈ ਖਿਨੁ ਆਗੈ ਖਿਨੁ ਪੀਛੈ ॥
Der Egoist kennt nie den Palast’, er ist immer von dem Zweifel erfüllt, immer unschlüssig.

ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਲਿ ਨ ਆਵੈ ਕਿਉ ਕਰਿ ਦਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥
Er besucht nie den Palast, eben wenn er da eingeladen wird. Wie kann er dann am göttliche Hofe angenommen werden?

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਦਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋੜਿ ॥
Rar ist der Mensch, der den Palast des Gurus kennt, Und der ist immer befreit, um den Guru zu bedienen.

ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਲਏ ਬਹੋੜਿ ॥੨॥
Wenn der Herr sein Mitleid gewährt, erreicht man den Guru. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥
Fruchtbar ist der Dienst, der dem Herrn gefällt.

ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ ॥
Wenn der Geist des Gurus günstig ist, gehen alle Sinden weg.

ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿਖੀ ਕੰਨੇ ॥
Die Anhänger hören dem Rat des Gurus zu.

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੇ ॥
Sie nehmen den Willen des Herrn an, ihr Ruhm wächst von Tag zu Tag.

ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੇ ॥੨੫॥
Wahrhaftig, besonderes ist der Weg der Anhänger. Ihr Geist ist in Blüte, wenn sie dem Rat des Gurus zuhören. (25)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
Shaloka M. 3

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸੁ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥
Der Mensch, der seinen Guru verleugne, gewinnt kein Komfort.

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਏ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
Er verliert hier und drüben auch, und er wird an Hofe des Herrn nicht angenommen.

ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗਹਿ ਪਾਇ ॥
Er erhält keine Gelegenheit, um sich vor den Letus-FilRen des Gurus zu niederwerfen.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਘੁਸੀਐ ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥
Wenn man nicht unter den Anhängern des Gurus ist, weint man stetig.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸੁ ਲਾਇ ॥
Satguru ist Freundlich flirr alle, er ist ohne Feindschaf.

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਜਿਨਾ ਵੇਖਾਲਿਓਨੁ ਤਿਨਾ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥
In seiner Barmherzigkeit vereinigt er mit sich (den Verleumder auch).
Nanak, der Guru läßt uns den Herrn zu erkennen; er rettet uns am göttlichen Hofe. (1)

ਮਃ ੩ ॥
M. 3.

ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
Der Egoist ist verblendet, überheblich: er hat bösen Intellekt.

ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੂਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥
Innen erfüllt von Zom verliert er seine Orientierung.

ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ॥
Er beschäftigt sich immer mit der Unwahrheit und er begeht Sünden.

ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥
Was kann er doch hören und was kann er zu anderen sagen?

ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੁਇ ਉਝੜਿ ਪਾਇ ॥
Er ist verblendet, taub; er findet sich verwirrt, wie in den Wüste.

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
Der Egoist ist verblendet, er folgt dem Kreislauf von Kommen-und-Gehen.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥
Ohne das Treffen mit dem Guru gewinnt man die Zulacht nicht.

ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥੨॥
Nanak, man folgt dem Rollspiel gemäß dem Schicksal im Voraus geschrieben. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹਹਿ ਸੇ ਬਹਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
Die Hartherzigen bringen sich nicht in der Verbindung mit dem Guru

ਓਥੈ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸਿ ॥
Die Wahrheit herrscht am Hofe des Gurus; da erleiden die Falschen das Leid.

ਓਇ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਝਤਿ ਕਢਦੇ ਫਿਰਿ ਜਾਇ ਬਹਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾ ਪਾਸਿ ॥
Sie verbringen die Zeit in Schlauheit, sie schließen sich mit den Falschen an.

ਵਿਚਿ ਸਚੇ ਕੂੜੁ ਨ ਗਡਈ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
Unwahrheit vermischt sich mit der Wahrheit nicht, ran kann es gut finden.

ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥੨੬॥
Die Falschen schließen sich mit den Falschen an, die Wahren verbinden sich mit dem Satguru. (26)