Page-315

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਅਨੁ ਕਰਿ ਆਪੇ ਆਹਰੁ ॥

Dieu Lui-même détruit les calomniateurs et les méchants.

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਹਰੁ ॥੧॥

O Nanak, Dieu, l’éternel défenseur des saints est omniprésent, partout et tous Ses actes sont visibles partout. ||1||

ਮਃ ੫ ॥

salok, Cinquième Guru:

ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੇ ਮੁੰਢ ਤੇ ਕਿਥੈ ਪਾਇਨਿ ਹਥੁ ॥

Ceux qui s’étaient éloignés de Dieu, dès le commencement, où vont-ils trouver refuge?

ਤਿੰਨੈ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥੨॥

O Nanak, ils sont frappés par Dieu, la Cause des causes. ||2||

ਪਉੜੀ ੫ ॥

Pauree, Cinquième Guru:

ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥

Dieu sait que les personnes qui se promènent en nuit avec la corde au cou dans leurs mains pour étrangler ses victimes.

ਤਕਹਿ ਨਾਰਿ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕਿ ਅੰਦਰਿ ਠਾਣੀ ॥

Caché dans leurs cachettes, ils regardent les autres femmes avec de mauvaises intentions.

ਸੰਨੑੀ ਦੇਨੑਿ ਵਿਖੰਮ ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ ॥

Ils cassent en bien des lieux protégés, et profitent de l’alcool, jugeant que c’est doux.

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥

En fin de compte, ils regrettent que par leurs propres œuvres.

ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ॥੨੭॥

Azraël, l’Ange de la Mort, sévèrement punie comme le broyage de graines de sésame dans la presse d’huile.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਸੇਵਕ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸੇਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

Seuls les serviteurs du vrai Dieu sont acceptables à Dieu de la cour.

ਦੂਜਾ ਸੇਵਨਿ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣ ॥੧॥

O Nanak, les ignorants qui adorent quelqu’un d’autre que Dieu, mourir d’être perdu dans d’inutiles activités. ||1||

ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥

O Dieu, ce qui a été prédestiné basée sur les dernières actions ne peuvent pas être effacées.

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ॥੨॥

Mais O Nanak, toujours médité et de percevoir la richesse du Nom de Dieu qui peut éradiquer le compte des œuvres du passé.

ਪਉੜੀ ੫ ॥

Pauree, Cinquième Guru:

ਨਾਰਾਇਣਿ ਲਇਆ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿਥੈ ਰਖੈ ॥

Celui à qui Dieu a donné le coup d’écart (abandonné), n’a pas sa place dans le monde.

ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚਖੈ ॥

Tous les jours il commet des péchés innombrables, et qui consomme le poison de vices.

ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚਿ ਮੁਆ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਭਖੈ ॥

Calomnier les autres, il brûle de colère et de déchets de toute sa vie.

ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕਉਣੁ ਤਿਸ ਨੋ ਰਖੈ ॥

Qui peut protéger celui qui le vrai Maître a frappé?

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੈ ॥੨੮॥

O Nanak, pour échapper à des vices de chercher le refuge de l’incompréhensible Dieu. ||28||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਣੇ ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥

Les ingrats misérables vivent toute leur vie dans des conditions d’extrême chagrins, comme s’ ils vivent dans le plus horrible de l’enfer.

ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਮੁਏ ਹਰਾਮੁ ॥੧॥

O Nanak, ils sont frappés par Dieu, et ils meurent d’une mort terrible. ||1||

ਮਃ ੫ ॥

Salok, Cinquième Guru:

ਅਵਖਧ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹਿ ॥

Il existe des remèdes pour tous les maux, mais aucun à guérir le calomniateur.

ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚਿ ਪਚਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥੨॥

O Nanak, ceux qui abandonnent Dieu (en raison de leurs exploits passés) sont jetés dans les cycles de la naissance et de la mort.

ਪਉੜੀ ੫ ॥

Pauree, Cinquième Guru:

ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥

,

Par Son Plaisir, ceux que le vrai Guru a béni avec l’inépuisable trésor du Nom de Dieu,

ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟਿ ਗਏ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁਟੁ ॥

tous leurs doutes et leurs craintes sont dissipées avec la peur de la mort.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਤੁਟੁ ॥

La luxure, la colère et tous les autres péchés sont éliminés dans la sainte congrégation.

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਦੇ ਹੁਇ ਮਰਸਨਿ ਬੁਟੁ ॥

Ceux qui adorent un autre, au lieu de Dieu, mourir comme un impuissant nouveau-né d’oiseau.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੰਗਿ ਜੁਟੁ ॥੨੯॥

O Nanak, celui qui a été béni par Dieu est à l’écoute de Naam par Guru. ||29||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

Salok, Quatrième Guru:

ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਦ੍ਰਹੁ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥

Celui qui est complètement avide et est toujours à la recherche de la richesse, ne peut être considéré comme un véritable ascète.

ਅਗੋ ਦੇ ਸਦਿਆ ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ ਪਿਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਇ ਕੈ ਆਣਿ ਤਪੈ ਪੁਤੁ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥

Cet ascète lorsque les invités d’abord, ne viennent pas à accepter l’aumône donnée en l’honneur. Mais plus tard, se repentant sur l’occasion manquée pour une riche moisson, il furtivement apporte son fils et lui fait de siéger parmi les invités.

ਪੰਚ ਲੋਗ ਸਭਿ ਹਸਣ ਲਗੇ ਤਪਾ ਲੋਭਿ ਲਹਰਿ ਹੈ ਗਾਲਿਆ ॥

Les anciens du village se mettent à rire en disant que les vagues de la cupidité ont détruit cet ascète.

ਜਿਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ ਧਨਿ ਬਹੁਤੈ ਡਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ ਹਾਰਿਆ ॥

Où cet ascète n’attend qu’un petit don, il n’a pas mis son pied, mais là où il s’attend à une riche récompense, il abandonne tous ses éthique.

ਭਾਈ ਏਹੁ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ ਬਹਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥

O frère, assis ensemble, les personnes saintes ont délibéré qu’une telle personne n’est pas un ascète, mais un hypocrite comme une cigogne.

ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ਏਤੁ ਦੋਖੈ ਤਪਾ ਦਯਿ ਮਾਰਿਆ ॥

Le soi-disant ascétique calomnie le Gourou, et fait l’éloge des gens du monde. En raison d’un tel méfait, il devient spirituellement appauvri.

ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖੁ ਜਿ ਤਪੇ ਨੋ ਫਲੁ ਲਗਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ਤਪੇ ਕਾ ਘਾਲਿਆ ॥

Regardez les conséquences, le soi-disant ascétique souffert pour calomnier les pieuses personnes; tout l’effort fait par lui jetait.

ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੰਚਾ ਵਿਚਿ ਤਪਾ ਸਦਾਏ ॥

Assis à l’extérieur chez les anciens, il fait connaître lui-même comme un ascète,

ਅੰਦਰਿ ਬਹੈ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥

et assis à l’intérieur, l’ascète commet le péché.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *