Page-313

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥

Ceux qui ne sont pas à oublier Dieu, même pour un seul souffle, sont des personnalités parfaites et différentes.

ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

C’est seulement par la grâce de Dieu que l’on rencontre le vrai Guru, et puis nous sommes toujours à l’écoute de Son Nom.

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥

Je souhaite rejoindre leur entreprise et obtenir l’honneur de Dieu de la cour.

ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੇਨਿ ॥

Ils louent Dieu avant d’aller au lit et tout en se réveillant.

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ ॥੧॥

O Nanak, radiant sont les visages de ceux qui se lèvent tôt chaque jour avec amour et se souvenir de Dieu. ||1||

ਮਃ ੪ ॥

Salok, Quatrième Guru:

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਆਪਣਾ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

En suivant les enseignements de notre vrai Guru, nous recevons le trésor infini de Naam.

ਭਉਜਲਿ ਡੁਬਦਿਆ ਕਢਿ ਲਏ ਹਰਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥

Le Dieu bienveillant confère le don de Naam, qui sauve les gens qui se noient dans le monde de l’océan de vices.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੇ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿ ਨਾਮਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ ॥

La chance et digne de louange, sont les fidèles qui font le commerce dans la richesse de Naam.

ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ ਆਵਦੇ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥

Les disciples qui le récitent Naam viennent chez Guru et  la parole de Guru les porte à travers le monde-océan de vices.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥੨॥

Mais O Nanak, seulement ceux qui ont été bénis par Sa grâce ont amoureusement médité sur le Dieu Créateur. ||2||

ਪਉੜੀ ॥

Pauree:

ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹਹਿ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ॥

Ceux qui vénèrent vraiment et adorent le Dieu éternel, sont vraiment humbles fidèles de Dieu.

ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਾਧਿਆ ॥

Ceux qui ont cherché Dieu par les enseignements de Guru, ont le trouvé de l’intérieur.

ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ ॥

Ceux qui ont le souvenir de Dieu ont conquis et mis sous contrôle la peur de la mort.

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲਾਧਿਆ ॥

L’éternel Dieu est le plus grand de tous. Ils méditent sur Son Nom avec l’amour et la dévotion de fusion en Lui.

ਸਚੁ ਸਚੇ ਨੋ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸੇਵਿ ਫਲਾਧਿਆ ॥੨੨॥

Louable est l’éternel Dieu, ceux qui méditent sur Lui avec amour dévotion reçoivent la sublime fruit de l’union avec Lui. ||22||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

Shalok, Quatrième Guru:

ਮਨਮੁਖੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਨਾਮਹੀਣ ਭਰਮਾਇ ॥

L’auto-dépendant est un sot, qui sans Naam continue d’errer autour.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਨਾ ਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਇ ॥

Sans les enseignements de Guru, son esprit ne trouve pas la paix et la terre dans le cycle sans fin de la naissance et de la mort.

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਦਇਆਲ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥

Mais quand Dieu Lui-même devient miséricordieux envers lui, il rencontre le Guru.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥

O Nanak, chantez les louanges de Naam; de sorte que la douleur de votre vie entière peut en venir à une fin. ||1||

ਮਃ ੪ ॥

salok, Quatrième Guru:

ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੰਗਿ ਸੁਭਾਇ ॥

Je loue mon Guru de nombreuses façons, avec un plaisir de l’amour et de l’affection.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਤਾ ਰਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ॥

Mon esprit est imprégné de l’amour de Véritable Guru; il a conservé et embelli.

ਜਿਹਵਾ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

Ma langue ne me lasse pas de faire l’éloge de Guru, et mon esprit ne me lasse pas de s’adapter à la bien-aimée de Dieu.

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਨਿ ਭੁਖ ਹੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥੨॥

O Nanak, mon esprit aspire à Nom de Dieu et il se sent rassasié seulement, en participant à l’élixir de Son Nom.||2||

ਪਉੜੀ ॥

Pauree:

ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ ਬਣਾਈਆ ॥

Le vrai Dieu, qui a créé le jour et la nuit est connu grâce à sa puissance créatrice.

ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥

Je toujours fait l’éloge de Dieu éternel, dont la gloire est éternelle.

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥

Ce louable Dieu est éternel, et donc est Son éloge, mais personne n’a été en mesure de connaître Sa vraie valeur.

ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥

Toutes les gloires de Dieu devenaient évidentes lors de la réunion du vrai Guru.

ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥੨੩॥

Ceux des Guru fidèles qui célèbrent le vrai Dieu, tous leurs désirs pour les choses matérielles sont éliminés. ||23||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

Salok, Quatrième Guru:

ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜੇਦਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਧਾ ਲੋੜਿ ॥

Après une recherche dans mon esprit et mon corps, j’ai finalement découvert Dieu.

ਵਿਸਟੁ ਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਤਾ ਜੋੜਿ ॥੧॥

C’est arrivé parce que j’ai obtenu l’aide de l’intercesseur Guru, qui m’ unit avec Dieu. ||1||

ਮਃ ੩ ॥

salok, Troisième Guru:

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥

Un adorateur du monde de la richesse et de la puissance est totalement aveugles et sourds aux enseignements de Guru.

ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥

Il n’écoute pas la parole de Guru, mais il aime la confusion de Maya.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

Cependant, un disciple de Guru devient évident, car il garde son esprit à l’écoute de la parole de Guru.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥

En écoutant le Nom de Dieu, il croit en elle et se confond au nom de Dieu.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

Tout ce qui plaît à Dieu, Il fait que cela soit fait.

ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤੁ ਵਜਾਇਆ ॥੨॥

O Nanak, un mortel est comme un instrument qui vibre lorsqu’il est joué par le joueur-Dieu.||2||

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *