Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib German Page 156

Page 156

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥ Warum bist du so gierig, und wanderst in allen Richtungen?Warum wirfst du dich nicht vor den Lotus-Füßen des Ewigen nieder? O Jogi.
ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥ O Jogi, warum übst du dermaßen Schwindel?
ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Denke mit deinem ganzen Geist über den untadligen Herrn nach!
ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥ Du bist stolz auf dich, so vergeht dein Leben.
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥ Nanak sagt: " O Jogi, wenn man deinen Körper einäschern wird, wirst du deine Taten bedauern.”
ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Gauri Tcheti M. 1
ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿੜੁ ਚਿਤੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥ Es gibt nur ein Medikament, ein Mantra, ein Kraut, für alle Krankheiten.
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ Richte deinen Geist auf Ihn! Rezitiere seinen Namen, den Namen des Herrn!Der ist fähig, die Sünde, während der Geburten angehäuft, zu verwischen.
ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥ O Bruder, verehre den einzigen' Herrn!
ਤੇਰੇ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ਸਮਾਵਹਿ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Du verbindest dich durch die drei Merkmale der Maya mit der Welt,Aber du erkennst den Unaussprechlichen nicht.
ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਮੀਠੀ ਹਮ ਤਉ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥ Der Geschmack von Maya ist süß für deinen Körper; du trägst eine Last des 'Ichs'.
ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥ Dunkel ist die Nacht, und du rechnest nicht damit, Dass die Maus (die Zeit) die Schnur des Lebens immer Erließt.
ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ॥ Dunkel ist die Nacht, und du rechnest nicht damit,Dass die Maus (die Zeit) die Schnur des Lebens immer Erließt.Der Egoist leidet wegen seinen Taten, aber der Heilige gewinnt den Ruhm,
ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥ Alles Geschichte nach dem Willen des Herrn, niemand kann das Schriftstück von Karma verwischen.
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਹਿ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥ Diejenigen, die in die Liebe des Herrn vertieft sind,Bleiben immer wunschlos glücklich.
ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥ Nanak sagt: " Wenn der unwissende Geist zu Staub unter ihre Füβe wird,Dann kann man etwas gewinnen."
ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Gauri Tcheti M. 1
ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ Seit wann ist meine Mutter, seit wann ist mein Vater vorhanden?Von wo sind wir gekommen?
ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥ In der Gebärmutter beginnt mit dem Sperma des Vaters die Geburt, aber für welchen Zweck”
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ O mein Gebieter, wer kann Deine Werte kennenlernen?
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Dennoch, zahllos sind meine Fehler.
ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ So viele Male habe ich die Gestalt der Bäume und Pflanzen angenommen,
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ So viele Male habe ich die Gestalt der Tiere angenommen,So viele Male war ich in der Kaste von Schlange, und dann bin ich mit den Vögeln geflogen.
ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ Ich habe so vielen Laden, Städte und Schlösser eingebrochen,
ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥ Und ich bin nach Hause zurückkommen, mit der Beute,Ich habe es geheim gehalten,Aber wie kann ich es vor Uhr verbergen”
ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥ Man mag die Ströme, die Heiligen Stellen, die Städte und die Läden besuchen,
ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥ Aber endgültig wiegt? der sterbliche Hausierer seine Taten in seinem eigenen Herzen.
ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥ Meine Fehler sind so zahlreich, wie der Ozean randvoll ist.
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ Habe Mitleid. o Herr; in Deiner Gnade mache diesen Stein wieder flott,damit er den Ozean überquert!
ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥ Meine Seele brennt als Feuer, in meinem Herzen ist die Säge von Verlangen.
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥ Nanak sagt: " Wenn ich den Willen des Herrn kennte, bekomme ich den ewigen Frieden."
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Gauri Bairagan M. 1
ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ Die Nacht schlafe ich, den Tag esse ich, so verschwende ich beides.
ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥ Das menschliche Leben ist Juwel würdig, aber man tauscht es gegen Kleinigkeiten ein.
ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ Derjenige, der den Namen des Herrn nicht erkennt,
ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Der Unwissende beklagt sich und bedauert endlich es.
ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ॥ Derjenige, der sich mit dem Anhäufen von Reichtum beschäftigt,Ist nicht fähig, die Liebe des unendlichen Herrn zu erhalten,
ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥ Derjenige, der für den Reichtum sich bemüht,Verliert den Herrn, den Unendlichen endgültig.
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥ Wenn man auf seinen eigenen Wunsch den Namen erhalten könnte, würde jeder glücklich werden.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/