Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib German Page 137

Page 137

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ Auf dieser Welt und dort, in der anderen Welt, gehört man auch dem Herrn.
ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ Zahlreich ist Seine Familie.Er ist der Höchste, unerreichbar; unendlich ist Sein Wissen, Er ist unergründlich.
ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥ Wenn man zum Staub unter den Lotus-Füßen der Heiligen wird, gefällt dieser Dienst dem Herrn.
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥ Er ist die Unterstützung von dem ohne Zuflucht, Er ist barmherzig, Er rettet die Sünder.
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ Seit einer Ewigkeit beschützt Er die Menschen, die Sterblichen,Er ist der Schöpfer, ewig ist Sein Name.
ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥ Niemand kann Seinen Wert schätzen, niemand kann Sein Maß finden.
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥ Nanak, der Herr ist unendlich,Jedoch belebt er unseren Körper und unsere Seele.
ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥ Ich opfere mich für diejenigen, die dem Herrn Tag und Nacht dienen.
ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥ Die Heiligen denken stets über den Herrn nach,Er ist allen gegenüber barmherzig.
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ ਜਿੰਦੁ ॥ Er hat uns den Geist und den Körper gegeben.Mit Seinem Erbarmen gibt Er uns das Leben.
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥ Durch die Lehre des Gurus soll man über Ihn nachdenken,
ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ॥ Dies ist das wahre Mantra, die Meditation, die Andacht.
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥ Niemand kann Seinen Wert beschreiben, unendlich ist der Herr.
ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥ Wirklich glücklich ist der Mensch, dessen Herz den Herrn beherbergt.Alle unsere Wünsche gehen in Erfüllung, wenn wir den Herrn antreffen.
ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥ Nanak lebt durch das Nachsinnen über den Herrn, alle seine Sünden sind verschwunden.
ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥ Wer den Herrn nicht vergisst, der bleibt immerzu grün (jung).
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥ Der Herr besitzt alle Mächte, Er ist allmächtig,Ich bin ohne Ehre, der Herr ist meine einzige Zuflucht.
ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥ In meinem Innersten habe ich nur Deine Stützung,Und ich lebe durch die Andacht über Deinen Namen.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥ Ich bleibe, wie Du es willst, ich esse und ziehe nur an, was Du mir schenkst.O Herr, leite mich so, dass ich dem Guru begegne und Deine Loblieder singe.
ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥ Ich kenne keinen anderen Ort, wo meine Klagen erhört werden.
ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ Der Herr ist der Erhabene, unendlich und unerreichbar.
ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ ॥ Er beseitigt die Unwissenheit, Er entfernt die Finsternis.
ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥ Ich bin von Dir getrennt, vereinige mich mit Dir, O Herr.
ਮਨੁ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥ Dies ist der einzige Zweck von Nanak.
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥ Mein Tag wird von Freude erfüllt, wenn ich mich vor die Lotus-Füße des Gurus niederwerfe.
ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥ Varvon Majh, und Shalokas von M. 1 (Guru Nanak)(Zu singen nach der Melodie von Malik Murid und Chandrehra Sohia)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Der Einzige Purusha, Ewig ist der Schöpfer.Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar.
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ Shaloka M. 1
ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥ Der Guru ist wohltätig, er ist der Zufluchtsort für Frieden.Sein Licht erleuchtet die drei Welten.
ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ Ewig ist die Wohltätigkeit Seines Namens,Derjenige, der den Glauben im Namen hat, erhält den Frieden.
ਮਃ ੧ ॥ M. 1
ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਧਿ ॥ Als erstes empfindet man die Liebe für die Milch der Mutter,
ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥ Dann erkennt man den Vater und die Mutter.
ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥ Später liebt man den Bruder, die Schwester und die Schwägerin.
ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥ Anschließend schießt die Liebe von Spielen aus,
ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥ Dann kommt die Fleischeslust,
ਛਿਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥ die sich in keiner Kaste unterscheidet.
ਸਤਵੈ ਸੰਜਿ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ Man verdient das Geld und baut sein Haus.
ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥ Der Zorn überwältigt den Körper,
ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥ Die Haare werden grau, selbst das Atmen wird schwierig.
ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥ Man stirbt, der Körper wird verbrannt und er wird zu Schutt und Asche,
ਗਏ ਸਿਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥ Die Verwandten begleiten den Leichenwagen, und sie weinen.
ਉਡਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥ Aber der Vogel (die Seele) fliegt und er (Vogel) erkundigt sich nach dem Weg.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/