CHINESE PAGE 256

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਠਠਾ ਮਨੂਆ ਠਾਹਹਿ ਨਾਹੀ ॥
他们不会伤害任何人的思想

ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਏਕਹਿ ਲਪਟਾਹੀ ॥
他们抛弃了一切,与一位神相连

ਠਹਕਿ ਠਹਕਿ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਮੂਏ ॥
那些与世俗玛雅纠缠的人已经死了

ਉਆ ਕੈ ਕੁਸਲ ਨ ਕਤਹੂ ਹੂਏ ॥
他们在任何地方都找不到幸福

ਠਾਂਢਿ ਪਰੀ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬਸਿਆ ॥
住在圣徒身边的人,他的心变得冷淡

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਜੀਅ ਰਸਿਆ ॥
而花蜜这个名字在他心中显得很甜蜜

ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥
哦,那纳克!对他的神感觉良好的人,

ਨਾਨਕ ਉਆ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੨੮॥
他的头脑变得冰冷。28

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਡੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ॥
哦,那纳克!(像这样敬拜-)全能的主啊!我向你致敬很多次

ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਿ ਹਥ ॥੧॥
把你的手给我,拯救我,使我不被玛雅的迷恋分心。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਡਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹੁ ਨਹੀ ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨੁ ॥
生物啊!这个世界不是你的居所,但要认识到你真正的家在哪里

ਉਆ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੁ ॥
通过上师的话,你应该认识到到达那个住所的方法

ਇਆ ਡੇਰਾ ਕਉ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਿ ਘਾਲੈ ॥
为了这个世界的居所,人努力修行,

ਜਾ ਕਾ ਤਸੂ ਨਹੀ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
但是,当死亡来临时,哪怕是最轻微的死亡

ਉਆ ਡੇਰਾ ਕੀ ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਨੈ ॥
他知道那个居住地的尊严,

ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ॥
完美的神赐给他恩典

ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਸਾਧਸੰਗ ਪਾਇਆ ॥
这个居所是确定和真实的,只有通过萨桑才能获得

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਹ ਡੋਲਾਇਆ ॥੨੯॥
哦,那纳克!在圣徒的陪伴下获得这个永恒居所的仆人没有分心的心。29

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਿਨਹਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ਬੰਧ ॥
当亚姆拉吉开始拆除时,没有人能阻挡他的道路

ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰੀ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਨਬੰਧ ॥੧॥
哦,那纳克!那些通过与萨桑交往来敬拜上帝的人从巴夫萨加尔(Bhavsagar)手中得救。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਢਢਾ ਢੂਢਤ ਕਹ ਫਿਰਹੁ ਢੂਢਨੁ ਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
你要去哪里找神呢?必须在这颗心中进行搜索

ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ਬਨੁ ਬਨੁ ਕਹਾ ਫਿਰਾਹਿ ॥
神与你同住,你为什么在森林里游荡

ਢੇਰੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥
把你那堆凶狠的自我扔进萨桑

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਜੇ ਬਸਹੁ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥
通过这种方式,你将找到幸福,生活在平安中,你会很高兴见到主

ਢੇਰੀ ਜਾਮੈ ਜਮਿ ਮਰੈ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥
在这个自我的琥珀中存在,他出生,死亡,承担子宫的痛苦

ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟਤ ਰਹੈ ਹਉ ਹਉ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
一个沉浸在对世界的迷恋中,被困在自我和自我中的人,他在世界上出生和死亡

ਢਹਤ ਢਹਤ ਅਬ ਢਹਿ ਪਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਇ ॥
我现在来到了圣徒和圣徒的庇护所

ਦੁਖ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ॥੩੦॥
哦,那纳克!神切断了我悲伤的绞索,把我吸收在他自己里面。30

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿਦ ਭਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥
哦,那纳克!在那里,圣徒和伟人每天都在吟诵戈宾德的名字

ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਣਹ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥੧॥
雅马拉杰说:”天使啊!不要靠近那个居所,否则我和你都不会得救。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਣਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਝੀਐ ਆਤਮ ਜੀਤੈ ਕੋਇ ॥
如果一个人制服了他的思想,他就征服了生命的战争

ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਇ ॥
与他的利己主义和二元论作斗争而死的人是战士

ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥
放弃自我的人,他靠上师的教诲生活,死于迷恋

ਮਨੂਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ ॥
他征服了自己的思想,遇见了上帝,并因为他的勇敢而获得了荣誉的服装

ਣਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ ਏਕਹਿ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ॥
他甚至不认为任何事情是他自己的。神是他的支持和避难所

ਰੈਣਿ ਦਿਣਸੁ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥
他日夜敬拜永恒的神

ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੁ ਕਰੈ ਏਊ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
他用他所有的脚都做了这个意念,他做了这样的行动

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩੧॥
哦,那纳克!通过理解上帝的命令,他总是获得幸福,并接受他命运中所写的东西。31

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹਿ ॥
我把我的身体、思想和金钱献给我,他要把我献给我的主

ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ ॥੧॥
哦,那纳克!因为正是通过主的联合,困境和恐惧被消灭,死亡的恐惧也被消除。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਤਤਾ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ॥
爱上帝,他是美德的仓库,也是创造的主

ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਬਾਛਤੇ ਤਪਤਿ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਇ ॥
你会得到你想要的果实,渴望就会消失

error: Content is protected !!