ARABIC PAGE 945

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਰਸੁ ਨ ਆਵੈ ਅਉਧੂ ਹਉਮੈ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥
يا يوغي! النفس (الحياة الروحية) لا تحصل على القوت بدون كلمة المعلم ولا يزول التوق إلى الأنا.

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥
المشبعون بحب كلمة المعلم ، يحصلون على جوهر إكسير الاسم ويظلون مشبعين باسم الله.

ਕਵਨ ਬੁਧਿ ਜਿਤੁ ਅਸਥਿਰੁ ਰਹੀਐ ਕਿਤੁ ਭੋਜਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ॥
?يسأل اليوغيون ، ما هي تلك الحكمة التي من خلالها يمكن للعقل أن يظل ثابتًا دائمًا ، وبأي نوع من الطعام يشبع العقل؟

ਨਾਨਕ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲੁ ਨ ਗ੍ਰਾਸੈ ॥੬੧
يجيب ناناك ، من خلال تعاليم المعلم الحقيقي ، أن الحزن والمتعة تبدو متشابهة والخوف من الموت لا يصيب العقل. || 61 ||

ਰੰਗਿ ਨ ਰਾਤਾ ਰਸਿ ਨਹੀ ਮਾਤਾ ॥
,إذا لم يكن المرء مشبعًا بحب الله ولا مبتهجًا بنعمة الاسم،

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਲਿ ਬਲਿ ਤਾਤਾ ॥
دون اتباع كلمة المعلم ، يظل محبطًا ومستهلكًا في الرغبات الدنيوية.

ਬਿੰਦੁ ਨ ਰਾਖਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਖਿਆ ॥
الشخص الذي لم يردد كلمة المعلم ، لم يصبح عازبًا

ਪਵਨੁ ਨ ਸਾਧਿਆ ਸਚੁ ਨ ਅਰਾਧਿਆ ॥
من لم يذكر الله لم يسيطر على أنفاسه.

ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਸਮ ਕਰਿ ਰਹੈ ॥
إذا كان المرء يعيش حياة متوازنة من خلال ترديد تسبيح الله غير المفهوم ،

ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਉ ਲਹੈ ॥੬੨॥
عندها فقط يدرك الله المنتشر ، كما يقول ناناك. || 62 ||

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ॥
شخص مشبع بمحبة الله من خلال نعمة المعلم ،

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ ॥
يشرب رحيق الاسم ويبقى مبتهجاً بمحبة الله.

ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥
الشخص الذي أصبح مدروسًا من خلال كلمة المعلم ، قد أطفأ نار رغباته الدنيوية.

ਅਪਿਉ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖੁ ਧਾਰੀ ॥
।لقد شارك في رحيق الاسم ونال السلام السماوي.

ਸਚੁ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥
يا يوغي! تذكر الله بمحبة باتباع تعاليم المعلم والسباحة عبر محيط الرذائل الدنيوية.

ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੬੩॥
يا ناناك! فقط شخص مدروس نادر يفهم ذلك. || 63 ||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਕਹਾ ਬਸੀਅਲੇ ਕਹਾ ਬਸੈ ਇਹੁ ਪਵਨਾ ॥
يسأل اليوغيون، أين يسكن هذا العقل المسكر الذي يشبه الفيل ، وأين يكمن هذا التنفس ،

ਕਹਾ ਬਸੈ ਸੁ ਸਬਦੁ ਅਉਧੂ ਤਾ ਕਉ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ ॥
و يا يوغي! (ناناك) ، أين توجد كلمة المعلم التي من خلالها يتوقف شرود الذهن؟

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪਾਏ ॥
يجيب جورو جي ، إذا منح الله نعمة ، فإنه يوحد الشخص مع المعلم الحقيقي ؛ ثم باتباع تعاليم المعلم ، يصبح عقله مستقرًا داخلالذات.

ਆਪੈ ਆਪੁ ਖਾਇ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਏ ॥
عندما ينتصر الفرد على أنانيته ، يصبح طاهرًا ، وعقله المتجول مقيد.

ਕਿਉ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ਆਤਮੁ ਜਾਣੈ ਕਿਉ ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥
يسأل اليوغيون ، كيف يمكن للمرء أن يتعرف على الله ، مصدر العالم وكيف يمكن للمرء أن يعرف نفسه؟ كيف يمكن للعقل الجاهل أن يستنير؟

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥
يجيب ناناك ، عندما يقضي المرء على غروره من خلال تعاليم المعلم ، ثم يندمج في حالة الاتزان؟ || 64 ||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹਿਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਿ ਰਹੈ ॥
يجيب جورو جي ، عندما يدرك المرء أن الله ، مصدر الكل ، باتباع تعاليم المعلم ، ثم يصبح مستقرًا ، يسكن هذا العقل في القلب نفسه.

ਨਾਭਿ ਪਵਨੁ ਘਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਲਹੈ ॥
تبدأ عملية التنفس من السرة. يجد المرء جوهر الواقع من خلال البحث في تعاليم المعلم.

ਸੁ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਛੈ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਸੁ ਸਬਦਿ ਲਹੈ ॥
أن كل كلمة إلهية منتشرة ، عندما تتجلى في قلب المرء ، فإنه من خلال تلك الكلمة الإلهية ، يدرك نور الله الأسمى الذي يسود العوالم الثلاثة.

ਖਾਵੈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿ ਰਹੈ ॥
مع تضاعف توق المرء إلى الاتحاد بالله ، تتلاشى أحزانه ويبقى مشبعًا باسمه.

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ ॥
فقط تابع نادر للمعلم عرف وفهم اللحن المستمر للكلمة الإلهية.

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੈ ਸਚਿ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਵੈ ॥੬੫॥
॥੬੫॥يقول ناناك ، الشخص الذي فهمها ، يتذكر الله بمحبة ويظل مشبعًا بحبه الذي لا يتلاشى أبدًا. || 65 ||

ਜਾ ਇਹੁ ਹਿਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਮਨੁ ਕੈਠੈ ਰਹਤਾ ॥
يسأل اليوغيون ، عندما لم يكن هذا القلب والجسد موجودًا ، أين سكن العقل؟

ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਤੋ ਤਾ ਪਵਨੁ ਕਵਨ ਘਰਿ ਸਹਤਾ ॥
عندما لم يكن هناك دعم للسرة التي تشبه زهرة اللوتس ، ففي أي منزل كانت تعيش نفس الحياة؟

ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਤੋ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ ਤਾ ਸਬਦਿ ਕਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
عندما لم يكن هناك شكل أو شكل ، فأين كانت الكلمة الإلهية؟

ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਤੀ ਮਿਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ
عندما لم يكن هذا الجسد ، المصنوع من دم الأم وحيوانات منوي الأب ، موجودًا ، فلا يمكن إذن تقييم مدى وقيمة فضائل الله؟

ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਪਸਿ ਸਾਚਾ ॥
كيف يمكن معرفة الله الذي لا يظهر لونه أو شكله أو صفته؟

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਇਬ ਤਬ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ॥੬੬॥
يقول ناناك ، يبدو أن الشخص المنفصل المشبع بحب الله يختبر الله حاضرًا الآن وإلى الأبد. || 66 ||

ਹਿਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਅਉਧੂ ਤਉ ਮਨੁ ਸੁੰਨਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥
يجيب جورو جي ، عندما لم يكن القلب والجسد موجودين ؛ يا يوغي ، إذن كان العقل المنفصل يسكن في الله غير المادي.

ਨਾਭਿ ਕਮਲੁ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਤੋ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬਸਤਉ ਪਵਨੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥
عندما لم يكن هناك سند من السرة التي تشبه اللوتس ، ثم مشبعة بحب الله ، بقيت نفس الحياة في منزلها ، الإله الأبدي.

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕੁਲੀਣਿ ਰਹਤਉ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥
عندما لم يكن هناك شكل أو شكل أو طبقة اجتماعية ، كانت تلك الكلمة الإلهية السامية تسكن في الله الذي لا نسب له.

ਗਉਨੁ ਗਗਨੁ ਜਬ ਤਬਹਿ ਨ ਹੋਤਉ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
عندما لم تكن هناك أرض ولا سماء ، فإن الله الخالي من الشكل ، نور العوالم الثلاثة ، كان كله بمفرده.