Swahili Page 77

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਅੰਤਿ ਛੋਡਿ ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥
ih Dhan sampai maa-i-aa jhoothee ant chhod chali-aa pachhutaa-ee.
This wealth, property and Maya are false. In the end, you must leave these, and depart in sorrow.
Utajiri huu, mali na Maya ni uongo. Mwishoni, lazima uache haya, na kuondoka kwa huzuni.

ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥
jis no kirpaa karay gur maylay so har har naam samaal.
The one whom God, in His Mercy, unites with the Guru, reflect upon the Naam.
Yule ambaye Mungu, kwa huruma yake, ameunganisha na Guru, anatafakari kuhusu Naam.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੇ ਜਾਇ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਨਾਲਿ ॥੩॥
kaho naanak teejai pahrai paraanee say jaa-ay milay har naal. ||3||
Says Nanak, Nanak says(such mortals who in this third stage meditate on God) go from here to unite with God
Nanak anasema (binadamu kama hao ambao katika hatua hii ya tatu wanatafakari kuhusu Mungu) wanaenda kutoka hapa kuungana na Mungu.

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦੀ ॥
cha-uthai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa har chalan vaylaa aadee.
O’ my mortal friend, in the fourth watch of the night (old age), your time to depart from this world has arrived.
Ee rafiki wangu binadamu, katika mtazamo wa nne wa usiku (uzee), wakati wako wa kuondoka kutoka dunia hii umetimia.

ਕਰਿ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਸਭ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਦੀ ॥
kar sayvhu pooraa satguroo vanjaari-aa mitraa sabh chalee rain vihaadee.
O’ my merchant friend, serve the Perfect True Guru by following his teachings, your entire life-night is passing away.
Ee rafiki yangu mfanya biashara, tumikia Guru wa Kweli Kamili kwa kufuata mafundisho yake, maisha yako yote kama usiku yanapita.

ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਮੂਲਿ ਨ ਕਰਿਹੁ ਜਿਤੁ ਅਸਥਿਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹੋਵਹੁ ॥
har sayvhu khin khin dhil mool na karihu jit asthir jug jug hovhu.
remember God at every moment, and do not delay this at all, so that you may become eternal (unite with God) through all the ages.
Kumbuka Mungu wakati wote, na usichelee kwa kufanya hivi hata kidogo, ndiposa uweza kupata uzima wa milele (kuungana na Mungu) kupitia enzi zote.

ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਸਦ ਮਾਣਹੁ ਰਲੀਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਖੋਵਹੁ ॥
har saytee sad maanhu ralee-aa janam maran dukh khovhu.
In this way, you will enjoy eternal happiness in God’s company and be rid of the pains of birth and death.
Kwa njia hii, utafurahia furaha ya milele katika hudhurio ya Mungu na utaondolewa uchungu wa kuzaliwa na kufa.

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਖਾਂਦੀ ॥
gur satgur su-aamee bhayd na jaanhu jit mil har bhagat sukhaaNdee.
Know that there is no difference between the God and the True Guru, in whose company, devotion to God gives true happiness.
Fahamu ya kwamba hakuna tofauti kati ya Mungu na Guru wa kweli, ambaye katika hudhurioa yake, ibada kwa Mungu inatoa furaha ya kweli.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਸਫਲਿਓੁ ਰੈਣਿ ਭਗਤਾ ਦੀ ॥੪॥੧॥੩॥
kaho naanak paraanee cha-uthai pahrai safli-o rain bhagtaa dee. ||4||1||3||
Nanak says, fruitful is the night-life of God’s devotees.
Nanak anasema, yamefanikiwa maisha kama usiku ya wafuasi wa Mungu.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਧਰਿ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ॥
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa Dhar paa-itaa udrai maahi.
O my merchant friend, in the first watch of the night-life, Creator placed your soul in the womb of your mother.
Ee rafiki wangu mfanya biashara, katika mtazamo wa kwanza wa maisha kama usiku, Muumba aliweka roho yako katika chupa cha uzazi cha mama yako.

ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਕਰਿ ਮੁਹਲਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥
dasee maasee maanas kee-aa vanjaari-aa mitraa kar muhlat karam kamaahi.
O my merchant friend, in the tenth month, you were developed into a full human being, and you were given your allotted time to perform your deeds.
Ee rafiki wangu mfanya biashara, katika mwezi wa kumi, uliendelezwa ukawa binadamu kamili, na ukapewa wakati ulioagizwa ili utende vitendo vyako.

ਮੁਹਲਤਿ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਜੈਸਾ ਲਿਖਤੁ ਧੁਰਿ ਪਾਇਆ ॥
muhlat kar deenee karam kamaanay jaisaa likhat Dhur paa-i-aa.
You were given this time to perform your deeds, according to your pre-ordained destiny.
Ulipewa wakati huu wa kufanya vitendo vyako, kulingana na hatima yako iliyoagiziwa mapema.

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਤਿਨ ਭੀਤਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ ॥
maat pitaa bhaa-ee sut banitaa tin bheetar parabhoo sanjo-i-aa.
God tied you in relationships with your mother, father, brother, son, and wife.
Mungu alikufunga katika uhusiano na mama, baba, ndugu, mwana na mke.

ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਸੁ ਜੰਤੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥
karam sukaram karaa-ay aapay is jantai vas kichh naahi.
He Himself makes a person perform good or bad deeds, nothing is in control of this mortal.
Yeye mwenyewe anafanya mtu atende vitendo vizuri au vibaya, hakuna kitu kinadhibiti binadamu huyu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਧਰਿ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai Dhar paa-itaa udrai maahi. ||1||
Nanak says, O mortal, in the first watch of the life-night, the soul is placed in the womb.
Nanak anasema, Ee binadamu, katika mtazamo wa kwanza ya maisha kama usiku, roho iliwekwa katika chupa cha uzazi.

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਭਰਿ ਜੁਆਨੀ ਲਹਰੀ ਦੇਇ ॥
doojai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa bhar ju-aanee lahree day-ay.
In the second watch of the night, O my merchant friend, the fullness of youth rises in you like waves.
Katika mtazamo wa pili wa usiku, Ee rafiki wangu mfanya biashara, ukamilifu wa ujana unainuka kwako kama mawimbi.

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਮਨੁ ਮਤਾ ਅਹੰਮੇਇ ॥
buraa bhalaa na pachhaan-ee vanjaari-aa mitraa man mataa ahamay-ay.
O my merchant friend, one does not distinguish between good and evil, the mind is intoxicated with ego.
Ee rafiki wangu mfanya biashara, mtu hatofautishi kati ya mzuri na mbaya, akili imeleweshwa kwa ubinafsi.

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਗੈ ਪੰਥੁ ਕਰਾਰਾ ॥
buraa bhalaa na pachhaanai paraanee aagai panth karaaraa.
Mortal does not distinguish between good and evil, and the road ahead is treacherous.
Binadamu hatofautishi kati ya mzuri na mbaya, na barabara iliyo mbele ni hatari.

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਿ ਠਾਢੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰਾ ॥
pooraa satgur kabahooN na sayvi-aa sir thaadhay jam jandaaraa.
The mortal does not follow the teachings of the Perfect True Guru, and the cruel demons of death stand over his head.
Binadamu hafuati mafundisho ya Guru kamili wa kweli, na mapepo wadhalifu wa kifo wanasimama juu ya kichwa chake.

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਸਿ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਜਬਾਬੁ ਕਰੇਇ ॥
Dharam raa-ay jab pakras bavray tab ki-aa jabaab karay-i.
The crazy one (doesn’t know what he is going to say in one’s defense),when the righteous Judge would catch hold and ask the account of one’s deeds.
Yule mwenye wazimu (hajui kile ambacho atasema katika kujitetea kwake), wakati hakimu wa haki atamshika na kuulizia rekodi ya vitendo vya mtu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਿ ਜੋਬਨੁ ਲਹਰੀ ਦੇਇ ॥੨॥
kaho naanak doojai pahrai paraanee bhar joban lahree day-ay. ||2||
Says Nanak, in the second watch of the night,the waves of prime youth mount in the mortal.
Asema Nanak, katika mtazamo wa pili wa usiku, mawimbi ya ujana mkuu yanamkumba binadamu.

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਿਖੁ ਸੰਚੈ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥
teejai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa bikh sanchai anDh agi-aan.
O’ my merchant friend, in the third stage of your life (middle age), in blind ignorance you amass the poison (of worldly wealth).
Ee rafiki wangu mfanya biashara, katika hatua ya tatu ya maisha yako (umri wa kati), katika ujinga uliopofushwa unakusanya sumu (ya utajiri wa kidunia).

ਪੁਤ੍ਰਿ ਕਲਤ੍ਰਿ ਮੋਹਿ ਲਪਟਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਅੰਤਰਿ ਲਹਰਿ ਲੋਭਾਨੁ ॥
putir kaltir mohi lapti-aa vanjaari-aa mitraa antar lahar lobhaan.
He is entangled in emotional attachment to his wife and sons, O my merchant friend, and deep within him, the waves of greed are rising up.
Ananaswa katika kiambatisho cha kihisia kwa mke na wana wake, Ee rafiki wangu mfanya biashara, na ndani mwake kabisa, mawimbi ya tamaa yanainuka.

ਅੰਤਰਿ ਲਹਰਿ ਲੋਭਾਨੁ ਪਰਾਨੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥
antar lahar lobhaan paraanee so parabh chit na aavai.
The waves of greed are rising up within him, and he does not remember God.
Mawimbi ya tamaa yanainuka ndani mwake, na hamkumbuki Mungu.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਆ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDhsangat si-o sang na kee-aa baho jonee dukh paavai.
He does not join the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and he suffers in terrible pain through countless incarnations.
Hajiungi na Saadh Sangat, Kikundi cha Watakatifu, na anateseka kwa uchungu mkuu kupitia kuzaliwa upya kwingi.

ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਲਗੋ ਧਿਆਨੁ ॥
sirjanhaar visaari-aa su-aamee ik nimakh na lago Dhi-aan.
He has forgotten the Creator, his Master, and he does not meditate on Him, even for an instant.
Yeye amemsahau Muumba, Bwana wake, wala hatafakari kumhusu, hata kwa muda mfupi.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਬਿਖੁ ਸੰਚੇ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥੩॥
kaho naanak paraanee teejai pahrai bikh sanchay anDh agi-aan. ||3||
Nanak says in the third watch of the night the ignorant, foolish mortal gathers the poison (of worldly riches).
Nanak anasema katika mtazamo wa tatu wa usiku binadamu mjinga mpumbavu anakusanya sumu (ya utajiri wa kidunia).

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥
cha-uthai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa din nayrhai aa-i-aa so-ay.
In the fourth watch of the night, O my merchant friend, that day of death is drawing near.
Katika mtazamo wa nne wa usiku, Ee rafiki wangu mfanya biashara, siku hio ya kifo inakaribia.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਤੇਰਾ ਦਰਗਹ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ॥
gurmukh naam samaal tooN vanjaari-aa mitra tayra dargeh baylee ho-ay.
Meditate on the Naam through the Guru, O my merchant friend. It shall be your Friend in the Court of the Almighty.
Tafakari kuhusu Naam kupitia kwa Guru, Ee rafiki wangu mfanya biashara. Itakuwa rafiki wako katika Mahakama ya Mwenyezi.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਪਰਾਣੀ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥
gurmukh naam samaal paraanee antay ho-ay sakhaa-ee.
O’ mortal, through the Guru’s teachings meditate on the divine Name, which will be your helper in your last hour.
Ee binadamu, kupitia mafundisho ya Guru tafakari kuhusu Jina Takatifu, ambalo litakuwa msaidizi wako katika saa yako ya mwisho.