Swahili Page 748

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥
gurmukh naam japai uDhrai so kal meh ghat ghat naanak maajhaa. ||4||3||50||
that in this world, one who meditates on Naam through the Guru’s teachings is saved from vices; O Nanak, he sees God in each and every being. ||4||3||50||
kwamba katika dunia hii, yule anayetafakari kuhusu Naam kupitia mafundisho ya Guru anaokolewa kutoka maovu; Ee Nanak, yeye anaona Mungu katika kila kiumbe.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਹਿ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥
jo kichh karai so-ee parabh maaneh o-ay raam naam rang raatay.
Those who are imbued with the love of God’s Name, accept whatever He does.
Wale ambao wamepenyezwa na upendo wa Jina la Mungu, wanakubali chochote ambacho Yeye anafanya.

ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥
tinH kee sobhaa sabhnee thaa-ee jinH parabh kay charan paraatay. ||1||
Those who remain attuned to God’s Name, are honored everywhere. ||1||
Wale ambao wanabaki wamemakinikia Jina la Mungu, wanaenziwa kila mahali.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
mayray raam har santaa jayvad na ko-ee.
O’ my God, nobody is equal to Your saints.
Ee Mungu wangu, hakuna mtu aliye sawa na watakatifu wako.

ਭਗਤਾ ਬਣਿ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhagtaa ban aa-ee parabh apnay si-o jal thal mahee-al so-ee. ||1|| rahaa-o.
The devotees are in love with their God; they experience Him pervading the water, the land and the sky. ||1||Pause||
Watawa wanapendezwa na Mungu wao; wanamhisi Yeye akienea majini, kwenye ardhi na angani. ||1||Sitisha||

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਸੰਤਸੰਗਿ ਉਧਰੈ ਜਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥
kot apraaDhee satsang uDhrai jam taa kai nayrh na aavai.
Even the one who has commited millions of sins, is saved from vices in the holy congregation and the demon of death does not even come near him.
Hata yule ambaye ametenda mamilioni ya dhambi, anaokolewa kutoka maovu katika ushirika mtakatifu na pepo wa kifo hamkaribii yeye.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਬਿਛੁੜਿਆ ਹੋਵੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੨॥
janam janam kaa bichhurhi-aa hovai tinH har si-o aan milaavai. ||2||
One might have been separated from God for many births, the Guru unites many of them with God. ||2||
Mtu anaweza kuwa ametenganishwa kutoka Mungu kwa kuzaliwa kwingi, Guru anaunganisha wengi wao na Mungu.

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਜੋ ਆਵੈ ॥
maa-i-aa moh bharam bha-o kaatai sant saran jo aavai.
One who comes to the refuge of the saints, that person’s love for Maya (worldly riches and power), doubt, and fear is eradicated.
Yule anayekuja kwa kimbilio cha watakatifu, upendo wa mtu huyo ya Maya (utajiri na mamlaka ya kidunia), shaka na uoga unatokomezwa.

ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥੁ ਕਰਿ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥
jayhaa manorath kar aaraaDhay so santan tay paavai. ||3||
With whatever objective one meditates on God, one gets that wish fulfilled from the saints.
Kwa lengo lolote ambalo mtu anatafakari kuhusu Mungu, hamu hiyo ya mtu huyo inatimizwa kutoka kwa watakatifu.

ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਉ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ ॥
jan kee mahimaa kaytak barna-o jo parabh apnay bhaanay.
To what extent may I describe the glory of those devotees who are pleasing to their God.
Naweza kueleza utukufu wa watawa hao kwa kadiri gani ambao wanapendeza Mungu wao.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥
kaho naanak jin satgur bhayti-aa say sabh tay bha-ay nikaanay. ||4||4||51||
O’ Nanak! says, those who have met the true Guru (and have followed his teachings) have become independent of all. ||4||4||51||
Ee Nanak! Sema, wale ambao wamekutana na Guru wa kweli (na kufuata mafundisho yake) wamekuwa huru kutoka kwa wote.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
mahaa agan tay tuDh haath day raakhay pa-ay tayree sarnaa-ee.
O’ God, those who came to Your refuge, extending Your support, You saved them from terrible fire of worldly desires.
Ee Mungu, wale waliokuja kwa kimbilio chako, ukinyoosha tegemezo yako, Wewe uliwaokoa kutoka moto mkali wa hamu za kidunia.

ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥
tayraa maan taan rid antar hor doojee aas chukaa-ee. ||1||
Only Your support and power is in their heart, and they have discarded the support of any other. ||1||
Ni tegemezo na nguvu yako tu iliopo moyoni mwao, na wametupa tegemezo ya yeyote mwengine.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਚਿਤਿ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥
mayray raam raa-ay tuDh chit aa-i-ai ubray.
O’ my God, the sovereign king, when You become manifest in people’s mind, they escape drowning in the world ocean of vices.
Ee Mungu wangu, mfalme mwenye enzi kuu, wakati Wewe unadhihirika akilini mwa watu, wanaepuka kuzama katika bahari-dunia ya dhambi.

ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਭਰਵਾਸਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਉਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayree tayk bharvaasaa tumHraa jap naam tumHaaraa uDhray. ||1|| rahaa-o.
They are saved from the vices by meditating on Your Name; they always have the faith in Your support and help. ||1||Pause||
Wanaokolewa kutoka maovu kwa kutafakari kuhusu Jina lako; daima wana imani katika tegemezo na msaada wako. ||1||Sitisha||

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਆਪਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥
anDh koop tay kaadh lee-ay tumH aap bha-ay kirpaalaa.
O’ God, on whom You became kind, You pulled them out from the deep dark pit of the love for Maya, the worldly riches and power.
Ee Mungu, kwa yule ambaye Wewe ulikuwa mwema, Wewe ulimuokoa kutoka kwa shimo lenye kina na giza la upendo wa Maya, utajiri na mamlaka ya kidunia.

ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੨॥
saar samHaal sarab sukh dee-ay aap karay partipaalaa. ||2||
By taking care of them, You blessed them with all comforts and peace; O’ God, You Yourself cherish them all. ||2||
kwa kuwachunga, Wewe uliwabariki na starehe zote na amani; Ee Mungu, Wewe Mwenyewe unawathamini wote.

ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਛਡਾਏ ॥
aapnee nadar karay parmaysar banDhan kaat chhadaa-ay.
Those on whom He casts His glance of grace, cutting off their worldly bonds, He Himself liberates them from the vices.
Wale ambao Yeye anawapa mtazamo wake wa neema, akikata vifungo vyao vya kidunia, Yeye Mwenyewe anawakomboa kutoka maovu.

ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥
aapnee bhagat parabh aap karaa-ee aapay sayvaa laa-ay. ||3||
God Himself got His devotional worship done from them; Yes, He on His own engages them to devotional worship. ||3||
Mungu Mwenyewe alifanyiza ibada yake ya ujitoaji kutoka kwao; Ndio, Yeye Mwenyewe anawahusisha kwa ibada ya ujitoaji.

ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭੈ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰਾ ॥
bharam ga-i-aa bhai moh binaasay miti-aa sagal visooraa.
Their doubt went away, their fears and worldly attachments vanished and all their worry and anxiety was removed.
Shaka yao ilipotea, hofu zao na viambatisho vya kidunia vilipotea na wasiwasi wao wote na hangaiko liliondolewa.

ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਭੇਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥
naanak da-i-aa karee sukh-daatai bhayti-aa satgur pooraa. ||4||5||52||
O’ Nanak! they, on whom the bliss giving God bestowed mercy, met the perfect true Guru. ||4||5||52|
Ee Nanak! Wale, ambao Mungu anayetoa raha tele alitawazia huruma, walikutana na Guru kamili wa kweli.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰਿ ਆਇਆ ॥
jab kachh na see-o tab ki-aa kartaa kavan karam kar aa-i-aa.
When nothing existed, what deeds were being done then? And by what deeds human being has come into existance?
Wakati hakuna kitu kilikuwepo, ni vitendo vipi vilivyokuwa vinatendwa wakati huo? Na ni kwa vitendo vipi ambapo binadamu amekuja kuwepo?

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਠਾਕੁਰਿ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
apnaa khayl aap kar daykhai thaakur rachan rachaa-i-aa. ||1||
(The reality is that) God Himself has created this creation and after setting up this play, He Himself is watching it. ||1||
(Uhalisia ni kwamba) Mungu Mwenyewe ameumba uumbaji huu na baada ya kuandaa mchezo huu, Yeye Mwenyewe anautazama.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥
mayray raam raa-ay mujh tay kachhoo na ho-ee.
O my God, the sovereign king, I cannot do anything at all by myself.
Ee Mungu wangu, mfalme mwenye enzi kuu, siwezi kufanya kitu chochote mimi mwenyewe.

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapay kartaa aap karaa-ay sarab nirantar so-ee. ||1|| rahaa-o.
O’ brother! God Himself does all and gets evey thing done; God Himself is pervading within all. ||1||Pause||
Ee ndugu! Mungu Mwenyewe anafanyiza na kufanya kila kitu; Mungu Mwenyewe anaenea katika vyote. ||1||Sitisha||

ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥
gantee ganee na chhootai kathoo kaachee dayh i-aanee.
This human being with perishable body and immature intellect can never be emancipated if his deeds were accounted for.
Binadamu huyu mwenye mwili unaoweza kufa na uwekevu mchanga kamwe hawezi kukombolewa iwapo vitendo vyake haviwajibikiwi.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਨਿਰਾਲੀ ॥੨॥
kirpaa karahu parabh karnaihaaray tayree bakhas niraalee. ||2||
O’ the Creator God! bestow mercy (and save us); Your grace is unique.
Ee Muumba Mungu! Tawaza huruma (na utuokoe); neema yako ni ya kipekee.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਤੁਹੀ ਧਿਆਈਐ ॥
jee-a jant sabh tayray keetay ghat ghat tuhee Dhi-aa-ee-ai.
O’ God!You created all beings and creatures and each and everyone is lovingly meditates on You.
Ee Mungu! Wewe uliumba viumbe na wanyama wote na kila mmoja anatafakari kuhusu Wewe kwa upendo.

ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੂਹੈ ਜਾਣਹਿ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
tayree gat mit toohai jaaneh kudrat keem na paa-ee-ai. ||3||
Your state and limit only You know, we cannot evaluate Your creation.
Hali na kikomo chako ni Wewe tu unayejua, sisi hatuwezi kukadiria uumbaji wako.

ਨਿਰਗੁਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥
nirgun mugaDh ajaan agi-aanee karam Dharam nahee jaanaa.
I am unvirtuous, foolish, illiterate and spiritually ignorant person, I do not know any righteous deeds.
Mimi mwovu, mpumbavu, mshenzi na mjinga wa kiroho, sijui vitendo vyovyote adilifu.

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥
da-i-aa karahu naanak gun gaavai mithaa lagai tayraa bhaanaa. ||4||6||53||
O’ God! bestow mercy on Nanak, that he may sing Your Praises; and Your will may seem sweet to him. ||4||6||53||
Ee Mungu! Tawaza huruma kwa Nanak, ili yeye aweze kuimba Sifa zako; na amri yako iweze kuwa tamu kwake.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano: