Swahili Page 744

ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥੩॥
jai jagdees kee gat nahee jaanee. ||3||
but so far you have not understood the state of bliss of singing the praises of the victorious God.||3||
lakini hadi sasa hujaelewa hali ya raha tele ya kuimba sifa za Mungu mshindi.

ਸਰਣਿ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥
saran samrath agochar su-aamee.
O’ all-powerful and unfathomable Master, I have come to your refuge.
Ee Bwana mwenye nguvu zote usiweza kufahamika, nimekuja kwa kimbilio chako.

ਉਧਰੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੨੭॥੩੩॥
uDhar naanak parabh antarjaamee. ||4||27||33||
O’ Nanak! say,O, God You are omniscient, save me from vices. ||4||27||33||
Ee Nanak! Sema, Ee Mungu Wewe unamaarifa yote, niokoe kutoka maovu.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਰੈ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ॥
saaDhsang tarai bhai saagar.
O’ brother, it is in the company of the Guru that one crosses the dreadful worldly ocean of vices,
ee ndugu, ni katika uandamano wa Guru ambapo mtu anavuka bahari ya kidunia ya dhambi inayoogofya,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥੧॥
har har naam simar ratnaagar. ||1||
by meditating on God’ Name which is like a mine of jewels of spirituality. ||1||
kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu ambalo ni kama mgodi wa vito vya kiroho.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ॥
simar simar jeevaa naaraa-in.
I amspiritually alive by always lovingly remembering God.
Mimi ni hai kiroho kwa kukumbuka Mungu daima kwa upendo.

ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਿ ਪਾਪ ਤਜਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dookh rog sog sabh binsay gur pooray mil paap tajaa-in. ||1|| rahaa-o.
O’ brother, all sorrows, diseases and sufferings are dispelled and sins eradicated by meeting and following the teachings of the Perfect Guru. ||1||Pause||
Ee ndugu, huzuni zote, maradhi na mateso yanaondolewa na dhambi zinatokomezwa kwa kukutana na kufuata mafundisho Guru kamili. ||1||Sitisha||

ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥
jeevan padvee har kaa naa-o.
Spiritual life is in remembering God’s Name with adoration.
Maisha ya kiroho yapo katika kukumbuka Jina la Mungu kwa ibada.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥
man tan nirmal saach su-aa-o. ||2||
(As a result of remembrance of God), the mind and body become pure, and also, one realizes that union with the eternal God is the true purpose of life. ||2||
(Kama matokeo ya ukumbusho wa Mungu), akili na mwili unakuwa safi, na pia, mtu anagundua kwamba muungano na Mungu wa milele ni kusudi halisi ya maisha.

ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
aath pahar paarbarahm Dhi-aa-ee-ai.
O’ brother, we should always be lovingly meditating on the supreme God,
Ee ndugu, tunafaa kutafakari daima kwa upendo kuhusu Mungu mkuu,

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤੁ ਹੋਇ ਤਾ ਪਾਈਐ ॥੩॥
poorab likhat ho-ay taa paa-ee-ai. ||3||
but we are gifted with such wisdom only if it is so preordained in our destiny. ||3||
lakini tunatuzwa na hekima kama hiyo iwapo tu imeagiziwa mapema katika hatima yetu.

ਸਰਣਿ ਪਏ ਜਪਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
saran pa-ay jap deen da-i-aalaa.
O’ brother, by meditating on (the Name of the merciful) God, those devotees who stay in His refuge,
Ee ndugu, kwa kutafakari kuhusu (Jina la) Mungu (mwenye huruma), watawa hao wanaokaa katika kimbilio Chake,

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੨੮॥੩੪॥
naanak jaachai sant ravaalaa. ||4||28||34||
Nanak holds them in the highest esteem and longs for the dust of such saints’ feet. ||4||28||34||
Nanak anawathamini mno na anatamani mchanga wa miguu ya watakatifu kama hao.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਘਰ ਕਾ ਕਾਜੁ ਨ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ ॥
ghar kaa kaaj na jaanee roorhaa.
O’ God, (without your grace) the foolish human doesn’t know the most beautiful task for embellishing his own heart.
Ee Mungu, (bila neema yako) binadamu mpumbavu hajui kazi nzuri kabisa ya kupamba moyo wake mwenyewe.

ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ ॥੧॥
jhoothai DhanDhai rachi-o moorhaa. ||1||
Instead, the fool is engrossed in false worldly entanglements. ||1||
Badala yake, mpumbavu amevama katika misongamano ya uongo ya kidunia.

ਜਿਤੁ ਤੂੰ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥
jit tooN laaveh tit tit lagnaa.
O’ God! whatever deeds You assign to, we remain attached to those.
Ee Mungu! Vitendo vyovyote ambavyo unatuteua kufanya, tunabaki tumeambvatishwa kwa hivyo.

ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa tooN deh tayraa naa-o japnaa. ||1|| rahaa-o.
When You bless us with Your Name, only then we remember You. ||1||Pause||
Wakati Wewe unatubariki kwa Jina lako, wakati huo tu ndio tunakukumbuka Wewe. ||1||Sitisha||

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
har kay daas har saytee raatay.
God’s devotees are always remain imbued in His love.
Watawa wa Mungu daima wanabaki wamepenyezwa na upendo Wake.

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਅਨਦਿਨੁ ਮਾਤੇ ॥੨॥
raam rasaa-in an-din maatay. ||2||
They always remain elated with the elixir ofGod’ Name. ||2||
Daima wanabaki wamefurahishwa na dawa ya Jina la Mungu.

ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਕਾਢੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥
baah pakar parabh aapay kaadhay. janam janam kay tootay gaadhay. ||3||
Those who were separated from Him for countless births, God Himself reached out and united them with Him. ||3||
Wale ambao walikuwa wametenganishwa kutoka Kwake kwa kuzaliwa kwingi, Mungu Mwenyewe aliwanyooshea mkono na kuwaunganisha naye Mwenyewe.

ਉਧਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
uDhar su-aamee parabh kirpaa Dhaaray.
O’ Master-God! bestow mercy and save me from false worldly deeds,
Ee Bwana-Mungu! Tawaza huruma na uniokoe kutoka vitendo vya uongo vya kidunia.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੨੯॥੩੫॥
naanak daas har saran du-aaray. ||4||29||35||
O’ devotee Nanak! say, I have come to your refuge. ||4||29||35||
Ee mtawa Nanak! Sema, nimekuja kwa kimbilio chako.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਿਹਚਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
sant parsaad nihchal ghar paa-i-aa.
By the Grace of the Guru, one who has found eternal home-heart,
Kwa Neema ya Guru, yule ambaye amepata nyumba-moyo ya milele,

ਸਰਬ ਸੂਖ ਫਿਰਿ ਨਹੀ ਡੋੁਲਾਇਆ ॥੧॥
sarab sookh fir nahee dolaa-i-aa. ||1||
he has found total spiritual peace, and now will not waver again (by falling prey to vices). ||1||
yeye amepata amani kamili ya kiroho, na sasa hatayumba tena (kwa kunaswa na maovu).

ਗੁਰੂ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਚਰਨ ਮਨਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ॥
guroo Dhi-aa-ay har charan man cheenHay.
O’ brother,by following the Guru’s teachings, those who realized God’s Name dwelling in their mind,
Ee ndugu, kwa kufuata mafundisho ya Guru, wale waliogundua Jina la Mungu linaloishi akilini mwao,

ਤਾ ਤੇ ਕਰਤੈ ਅਸਥਿਰੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taa tay kartai asthir keenHay. ||1|| rahaa-o.
the creator-God made them unwavering. ||1||Pause||
muumba-Mungu aliwafanya wasiyumbe. ||1||Sitisha||

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
gun gaavat achut abhinaasee.
By singing the glorious Praises of the unchanging, eternal God,
Kwa kuimba Sifa tukufu za Mungu wa milele, asiyebadilika,

ਤਾ ਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥
taa tay kaatee jam kee faasee. ||2||
the fear of the noose of death is snapped. ||2||
uoga wa kitanzi cha kifo unavunjwa.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲੜਿ ਲਾਏ ॥
kar kirpaa leenay larh laa-ay.
Bestowing mercy, those whom God attached to His Name,
Akitawaza huruma, wale ambao Mungu aliambatisha kwa Jina lake,

ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥੩੦॥੩੬॥
sadaa anad naanak gun gaa-ay. ||3||30||36||
O’ Nanak, they always remain in a state of bliss by singing God’s praises. ||3||30||36||
Ee Nanak, daima wanasalia katika hali ya raha tele kwa kuimba sifa za Mungu.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
amrit bachan saaDh kee banee.
The hymns uttered by the Guru are the spiritually rejuvenating words.
Nyimbo zilizotamkwa na Guru ni maneno yanayosisimua kiroho.

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo jo japai tis kee gat hovai har har naam nit rasan bakhaanee. ||1|| rahaa-o.
Whoever meditates on God through these divine words attains supreme spiritual status; he always lovingly recites God’s Name with his tongue. ||1||Pause||
Yeyote anayetafakari kuhusu Mungu kupitia maneno haya takatifru anatimiza hadhi kuu ya kiroho; yeye daima anakariri Jina la Mungu kwa ulimi wake. ||1||Sitisha||

ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ ॥
kalee kaal kay mitay kalaysaa.
O’ brother, (by following the Guru’s teachings) one’s sufferings in difficult timesare dispelled,
Ee ndugu, (kwa kufuata mafundisho ya Guru) mateso ya mtu katika hali ngumu yanaondolewa,

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸਾ ॥੧॥
ayko naam man meh parvaysaa. ||1||
because God’s Name becomes manifest in his mind. ||1||
kwa sababu Jina la Mungu linadhihirika akilini mwake.

ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਲਾਈ ॥
saaDhoo Dhoor mukh mastak laa-ee.
Those who followed the Guru’s teachings as if they applied dust of his feet to their forehead,
Wale waliofuata mafundisho ya Guru kana kwamba walipaka mchanga wa miguu yake kwenye paji lao,

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੩੧॥੩੭॥
naanak uDhray har gur sarnaa-ee. ||2||31||37||
O’ Nanak, they got saved from the worldly strifes by following the Guru’s teachings. ||2||31||37||
Ee Nanak, waliokolewa kutoka ugomvi wa kidunia kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥
soohee mehlaa 5 ghar 3.
Raag Soohee, Fifth Guru Third Beat:
Raag Soohee, Guru wa Tano, Mpigo wa Tatu:

ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ਦਇਆਲਾ ॥
gobindaa gun gaa-o da-i-aalaa.
O’ the Master of the universe, the merciful God, I wish to be always singing Your praises.
Ee Bwana wa ulimwengu, Mungu mwenye huruma, natamani kuimba sifa zako daima.

ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
darsan dayh pooran kirpaalaa. rahaa-o.
O’ the perfect and merciful God, bless me with Your blessed vision. ||Pause||
Ee Mungu kamili na mwenye huruma, nibariki na mwono wako uliobarikiwa. ||Sitisha||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
kar kirpaa tum hee partipaalaa.
O’ God! bestowing mercy, it is You who cherishes us.
Ee Mungu! Ukitawaza huruma, ni Wewe unayetuthamini sisi.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ॥੧॥
jee-o pind sabh tumraa maalaa. ||1||
The soul, body and everything else is Your property. ||1||
Roho, mwili na kila kitu kingine ni mali yako.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਚਲੈ ਜਪਿ ਨਾਲਾ ॥
amrit naam chalai jap naalaa.
O’ brother! always meditate on the rejuvenating Naam because this alone accompanies human beings after death.
Ee ndugu! Tafakari daima kuhusu Naam inayosisimua kwa sababu ni hii peke yake inayoandamana na binadamu baada ya kifo.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥੨॥੩੨॥੩੮॥
naanak jaachai sant ravaalaa. ||2||32||38||
Nanakbegs for the dust of the feet (teachings) of the Guru. ||2||32||38||
Nanak anaomba mchanga wa miguu (mafundisho) ya Guru.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
tis bin doojaa avar na ko-ee.
Besides God, there is none else (who can save us from vices).
Isipokuwa Mungu, hakuna mwengine yeyote (anayeweza kutuokoa kutoka maovu).

ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੧॥
aapay thammai sachaa so-ee. ||1||
The eternal God Himself provides support to all. ||1||
Mungu wa milele Mwenyewe anatoa tegemezo kwa wote.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥
har har naam mayraa aaDhaar.
God’s Name is my only support,
Jina la Mungu ni tegemezo yangu ya pekee,

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
karan kaaran samrath apaar. ||1|| rahaa-o.
The infinite God is all-powerful to do and get anything done. ||1||Pause||
Mungu asiye na mwisho ana nguvu zote za kufanya na kufanyiza kitu chochote. ||1||Sitisha||

ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ॥ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੨॥੩੩॥੩੯॥
sabh rog mitaavay navaa niro-aa. naanak rakhaa aapay ho-aa. ||2||33||39||
O’ Nanak! one whose savior becomes God Himself, He eradicates all that person’s afflictions and makes him perfectly healthy. ||2||33||39|
Ee Nanak! Yule ambaye mwokozi wake anakuwa Mungu Mwenyewe, Yeye anatokomeza magonjwa yote ya mtu huyo na kumfanya kuwa na afya kamili.