Swahili Page 729

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬
soohee mehlaa 1 ghar 6
Raag Soohee, First Guru, Sixth Beat:
Raag Soohee, Guru wa Kwanza, Mpigo wa Sita:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the True Guru.
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa Kweli.

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥
ujal kaihaa chilkanaa ghotim kaalrhee mas.
When I scrub a bright and shiny bronze pot, its blackness from within shows up.
Wakati ninasugua chungu unaong’aa na kumetameta, uweusi wake ulio ndani mwake unajitokeza.

ਧੋਤਿਆ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ ॥੧॥
Dhoti-aa jooth na utrai jay sa-o Dhovaa tis. ||1||
Washing does not get rid of its blackness (impurity) even if it is washed a hundred times; similarly impurities of the mind don’t vanish by ritualistic deeds.||1||
Kuosha hakuondoi uweusi wake (unajisi) hata iwapo kioshwe mara mia moja; vivyo hivyo unajisi wa akili haupotei kwa vitendo vya kimila.

ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਚਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥
sajan say-ee naal mai chaldi-aa naal chalaNniH.
My true friends (virtues) are those who accompany me in my spiritual journey;
Marafiki (fadhila) wangu halisi ni wale wanaoambatana nami katika safari ya kiroho;

ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jithai laykhaa mangee-ai tithai kharhay disann. ||1|| rahaa-o.
and where I am asked to render account of my deeds, they (virtues) will be standing by my side.
Na ambapo naulizwa nitoe nakala ya vitendo vyangu, (fadhila) hao watakuwa wanasimama kando yangu.

ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਚਿਤਵੀਆਹਾ ॥
kothay mandap maarhee-aa paashu chitvee-aahaa.
The houses, mansions, and skyscrapers which are beautifully painted or carved from outside;
Nyumba, majumba, na maghorofa ambayo yamepakwa rangi au kuchongwa vizuri kutoka nje;

ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੁ ਇਆਨਪ ਜਰਤ ॥
sukh-daa-ee pooran parabh kartaa mayree bahut i-aanap jarat.
That peace giving, all pervading Creator-God tolerates my lots of ignorance.
Muumba-Mungu huyo anayetoa amani na anayeenea kote anavumilia ujinga wangu mwingi.

ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਰੂਪਿ ਕੁਲਹੀਣ ਨਾਨਕ ਹਉ ਅਨਦ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ਭਰਤ ॥੨॥੩॥
nirgun karoop kulheen naanak ha-o anad roop su-aamee bharat. ||2||3||
O’ Nanak, I am unvirtuous, not good looking and of low social status; but my Husband-God is the embodiment of bliss. ||2||3||
Ee Nanak, mimi ni mwovu, sina sura nzuri nami ni wa hadhi ya chini ya kijamii; lakini Mume-Mungu wangu ndiye udhihirisho wa raha tele.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
dayvganDhaaree.
Raag Devgandhari

ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਸਦਹੂੰ ॥
man har keerat kar sadahooN.
O’ my mind, always sing praises of God.
Ee akili yangu, imba sifa za Mungu daima.

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਉਧਾਰੈ ਬਰਨ ਅਬਰਨਾ ਸਭਹੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gaavat sunat japat uDhaarai baran abranaa sabhahooN. ||1|| rahaa-o.
Whether a person belongs to high or low social status, God emancipates all those who sing or listen to His praises and remember Him. ||1||Pause|
Iwapo mtu ni wa hadhi ya juu au ya chini ya kijamii, Mungu anakomboa wale wote wanaoimba na kusikiliza sifa zake na kumkumbuka Yeye.

ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਤਹੀ ਸਮਾਇਓ ਇਹ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ ਤਬਹੂੰ ॥
jah tay upji-o tahee samaa-i-o ih biDh jaanee tabahooN.
When a person keeps singing God’s praises then he understands that soul ultimately merges into the One from which it originated.
Wakati mtu anaendelea kuimba sifa za Mungu basi anaelewa kwamba roho mwishowe inaungana na yule Mmoja ambaye iliasilia kwake.

ਜਹਾ ਜਹਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਬਹੂੰ ॥੧॥
jahaa jahaa ih dayhee Dhaaree rahan na paa-i-o kabahooN. ||1||
When ever the body was created, the soul has never been able to stay in that body forever. ||1||
Wakati wowote ambao mwili uliumbwa, roho kamwe haijawahi kuweza kukaa katika mwili huo milele.

ਸੁਖੁ ਆਇਓ ਭੈ ਭਰਮ ਬਿਨਾਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੂਏ ਪ੍ਰਭ ਜਬਹੂ ॥
sukh aa-i-o bhai bharam binaasay kirpaal hoo-ay parabh jabhoo.
When God becomes merciful, fears and doubts are dispelled and spiritual peacecomes to dwell in the heart.
Wakati Mungu anakuwa mwenye huruma, hofu na shaka zinaondolewa na amani ya kiroho inakuja kuishi moyoni.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਜਿ ਲਬਹੂੰ ॥੨॥੪॥
kaho naanak mayray pooray manorath saaDhsang taj labahooN. ||2||4||
Nanak says, all my objectives have been fulfilled by renouncing greed in the holy congregation. ||2||4||
Nanak anasema, makududi yangu yote yametimizwa kwa kukana tamaa katika ushirika mtakatifu.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
dayvganDhaaree.
Raag Devgandhari

ਮਨ ਜਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਉ ॥
man ji-o apunay parabh bhaava-o.
O’ my mind, do only those things by which I may become pleasing to my God,
Ee akili yangu, fanya vitu hivyo pekee ambavyo kwa kuvipitia unaweza kupendeza kwa Mungu wangu.

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
neechahu neech neech at naanHaa ho-ay gareeb bulaava-o. ||1|| rahaa-o.
even if I have to pray before Him in utmost humility by becoming the lowliest of the lowly and an extremely helpless. ||1||Pause||
hata iwapo lazima niombe mbele yake kwa unyenyekevu kamili kwa kuwa wa hali ya chini zaidi na mnyonge zaidi. ||1||Sitisha||

ਅਨਿਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਟਾਵਉ ॥
anik adambar maa-i-aa kay birthay taa si-o pareet ghataava-o.
The many ostentatious shows of Maya, the worldly riches and power, are useless; I withhold my love for these.
Maonyesho mengi ya kifahari ya Maya, utajiri na nguvu ya kidunia, ni bure; nazuia upendo wangu kwa vitu hivi.

ਜਿਉ ਅਪੁਨੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਾ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥
ji-o apuno su-aamee sukh maanai taa meh sobhaa paava-o. ||1||
Whatever pleases my Master-God, I feel honored in accepting that. ||1||
Chochote kinachopendeza Bwana-Mungu wangu, nahisi enzi kwa kukubali hicho.

ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਦਾਸਨ ਕੀ ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥
daasan daas rayn daasan kee jan kee tahal kamaava-o.
I serve the devotees of God by becoming the humblest servant of His devotees.
Natumikia watawa wa Mungu kwa kuwa mtumishi mnyenyekevu zaidi wa watawa wake.

ਸਰਬ ਸੂਖ ਬਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥
sarab sookh badi-aa-ee naanak jeeva-o mukhahu bulaava-o. ||2||5||
O’ Nanak, I spiritually rejuvenate and receive all comforts and glory when I chant His Name with my mouth. ||2||5||
Ee Nanak, nasisimka kiroho na kupokea starehe na utukufu wote wakari naimba Jina lake kwa kinywa changu.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
dayvganDhaaree.
Raag Devgandhari

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭ੍ਰਮੁ ਡਾਰਿਓ ॥
parabh jee ta-o parsaad bharam daari-o.
O’ revered God, by Your grace, I have eradicated my doubt.
Ee Mungu unayeheshimika, kwa neema yako, nimetokomeza shaka yangu.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਅਪਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਇਹੈ ਬੀਚਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumree kirpaa tay sabh ko apnaa man meh ihai beechaari-o. ||1|| rahaa-o.
By Your Mercy, I have resolved in my mind that everyone is my own. |1|Pause||
Kwa Huruma yako, nimeamua akilini mwangu kwamba kila mtu ni wangu. ||1||Sitisha||

ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰਸਨਿ ਦੂਖੁ ਉਤਾਰਿਓ ॥
kot paraaDh mitay tayree sayvaa darsan dookh utaari-o.
O’ God, millions of my sins have been erased by performing Your devotional worship and I have driven away misery by Your blessed vision.
Ee Mungu, mamilioni ya dhambi zangu yamefutwa kwa kufanya ibada yako ya ujitoaji na nimetokomeza dhiki kwa mwono wako uliobarikiwa.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗੁ ਬਿਦਾਰਿਓ ॥੧॥
naam japat mahaa sukh paa-i-o chintaa rog bidaari-o. ||1||
I have enjoyed the supreme bliss by meditating on Naam and have dispelled the ailment of anxiety from my mind.||1||
Nimefurahia raha tele kuu kwa kutafakari kuhusu Naam na nimeondoa ugonjwa wa wasiwasi kutoka kwa akili yangu.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਬਿਸਾਰਿਓ ॥
kaam kroDh lobh jhooth nindaa saaDhoo sang bisaari-o.
O’ God, in the company of the Guru, I have forsaken lust, anger, greed, falsehood, and slander.
Ee Mungu, katika uandamano wa Guru, nimeacha ukware, hasira, tamaa, udanganyifu, na uchongezi.

ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਕਾਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਉਧਾਰਿਓ ॥੨॥੬॥
maa-i-aa banDh kaatay kirpaa niDh naanak aap uDhaari-o. ||2||6||
O’ Nanak, God, the treasure of mercy, has cut away my bonds of Maya (the worldly riches and power) and has saved me from vices. ||2||6||
Ee Nanak, Mungu, hazina ya huruma, amekata vifungo vyangu vya Maya (utajiri na nguvu ya kidunia) na ameniokoa kutoka maovu.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
dayvganDhaaree.
Raag Devgandhari

ਮਨ ਸਗਲ ਸਿਆਨਪ ਰਹੀ ॥
man sagal si-aanap rahee.
O’ my mind, all the cleverness of a person ends,
Ee akili yangu, ujanja wote wa mtu unakwisha,

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
karan karaavanhaar su-aamee naanak ot gahee. ||1|| rahaa-o.
who takes the support of that Master-God who is the doer and the cause of causes, O’ Nanak. |1||Pause||
anayechukua tegemezo ya Bwana-Mungu huyo ambaye ndiye mtendaji na msingi wa misingi, Ee Nanak. ||1||Sitisha||

ਆਪੁ ਮੇਟਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ॥
aap mayt pa-ay sarnaa-ee ih mat saaDhoo kahee.
Those who followed the Guru’s teachings of abandoning their cleverness, erasing their self-conceit, they entered God’s refuge.
Wale waliofuata mafundisho ya Guru wa kuacha ujanja wao, kwa kufuta majivuno yao binafsi, waliingia kimbilio cha Mungu.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭਰਮੁ ਅਧੇਰਾ ਲਹੀ ॥੧॥
parabh kee aagi-aa maan sukh paa-i-aa bharam aDhayraa lahee. ||1||
By obeying God’s command, they enjoyed spiritual peace and their darkness of doubt is removed.||1||
Kwa kutii amri ya Mungu, walifurahjia amani ya kiroho na giza yao ya shaka inaondolewa.

ਜਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ॥
jaan parbeen su-aamee parabh mayray saran tumaaree ahee.
O’ sagacious Master-God, I have sought Your refuge.
Ee Bwana-Mungu mwenye hekima, nimetafuta kimbilio chako.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਹੀ ॥੨॥੭॥
khin meh thaap uthaapanhaaray kudrat keem na pahee. ||2||7||
O’ God, You have the power to establish and disestablish anything in an instant; the worth of Your almighty creative power cannot be estimated. ||2||7||
Ee Mungu, Wewe una nguvu ya kuanzilisha na kuporomosha chochote papo hapo; thamani ya nguvu yako ya kuumba haiwezi kukadiriwa.

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
dayvganDhaaree mehlaa 5.
Raag Devgandhari, Fifth Guru:
Raag Devgandhari, Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
har paraan parabhoo sukh-daatay.
O’ God, the giver of life and spiritual peace,
Ee Mungu, mpaji wa uhai na amani ya kiroho,

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad kaahoo jaatay. ||1|| rahaa-o.
by the Guru’s grace only a rare person has come to realize You. ||1||Pause||
kwa neema ya Guru mtu nadra pekee amekuja kukugundua Wewe. ||1||Sitisha||

ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ ॥
sant tumaaray tumray pareetam tin ka-o kaal na khaatay.
O’ God, Your saints are dear to You; they are not consumed by the fear of death.
Ee Mungu, watakatifu wako ni wa dhati kwako; hawaathiriwi na hofu ya kifo.

ਰੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ॥੧॥
rang tumaarai laal bha-ay hai raam naam ras maatay. ||1||
They are imbued with Your deep Love and they remain absorbed in the sublime essence of Your Name. ||1||
Wamepenyezwa na upendo wako wa kina na wanabaki wamevama katika kiini tukufu cha Jina lako.