Swahili Page 690

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥
naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2||
O’ Nanak, if the Saint so wishes, even the slanderers are spiritually elevated.
Ee Nanak, iwapo Mtakatifu angependa, hata wachongezi wanainuliwa kiroho.

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥
sant kaa nindak mahaa attaa-ee.
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.
Mchongezi wa Mtakatifu ni mtenda uovu mbaya kabisa.

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥
sant kaa nindak khin tikan na paa-ee.
The slanderer of the Saint does not find even a moment’s peace.
Mchongezi wa Mtakatifu hapati amani hata kwa muda mfupi.

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥
sant kaa nindak mahaa hati-aaraa.
The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer.
Mchongezi wa Mtakatifu anakuwa muuaji katili kabisa.

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥
sant kaa nindak parmaysur maaraa.
The slanderer of the Saint is accursed by God.
Mchongezi wa Mtakatifu analaaniwa na Mungu.

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥
sant kaa nindak raaj tay heen.
The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure.
Mchongezi wa Mtakatifu hana nguvu ya kidunia na raha.

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥
sant kaa nindak dukhee-aa ar deen.
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.
Mchongezi wa Mtakatifu anakuwa mwenye taabu na maskini.

ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥
sant kay nindak ka-o sarab rog.
The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies.
Mchongezi wa Mtakatifu anaathiriwa na aina zote za magonjwa.

ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥
sant kay nindak ka-o sadaa bijog.
The slanderer of the Saint is forever separated from God.
Mchongezi wa Mtakatifu milele anatenganishwa kutoka kwa Mungu.

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ ॥
sant kee nindaa dokh meh dokh.
Slandering a Saint is the worst sin of all sins.
Kuchongeza Mtakatifu ni dhambi mbaya zaidi kati ya dhambi zote.

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥
naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3||
O’ Nanak, if it pleases the Saint, even such a slanderer shall be liberated. ||3||
Ee Nanak, iwapo inapendeza Mtakatifu, hata mchongezi kama huyo atakombolewa.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤੁ ॥
sant kaa dokhee sadaa apvit.
The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always polluted.
Fikira akilini mwa mchongezi wa Mtakatifu daima zimechafuliwa.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤੁ ॥
sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit.
The slanderer of the Saint is nobody’s friend.
Mchongezi wa Mtakatifu siye rafiki wa mtu yeyote.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥
sant kay dokhee ka-o daan laagai.
The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge.
Mchongezi wa Mtakatifu anaadhibiwa na hakimu wa haki.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥
sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai.
The slanderer of the Saint is abandoned by all.
Mchongezi wa Mtakatifu anaachwa pweke na kila mtu.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree.
The slanderer of the Saint is totally egocentric.
Mchongezi wa Mtakatifu amevama katika ubinafsi kabisa.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ॥
sant kaa dokhee sadaa bikaaree.
The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds.
Mchongezi wa Mtakatifu daima anajihusisha katika vitendo viovu.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
sant kaa dokhee janmai marai.
The slanderer of the Saint keeps going through the cycles of birth and death.
Mchongezi wa Mtakatifu anaendelea kupitia mizunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਸੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥
sant kee dookhnaa sukh tay tarai.
For slandering the Saint, he is devoid of peace.
Kwa kuchongeza Mtakatifu, yeye hana amani yoyote.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o.
The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter.
Mchongezi wa Mtakatifu hana pahali pa kuenda kujificha.

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥
naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4||
O Nanak, if it pleases the Saint, he unites even such a slanderer with him.
Ee Nanak, iwapo inapendeza Mtakatifu, yeye anaunganisha mchongezi kama huyo na Yeye.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ॥
sant kaa dokhee aDh beech tay tootai.
The slanderer of the Saint fails in the middle of doing any task.
Mchongezi wa Mtakatifu anafeli katikati mwa kufanya kazi yoyote.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai.
The slanderer of the Saint cannot accomplish any task.
Mchongezi wa Mtakatifu hawezi kutimiza kazi yoyote.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਾਈਐ ॥
sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai.
The slanderer of a saint is subjected to wander in the wilderness.
Mchongezi wa mtakatifu anatiishwa kuzurura nyikani.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਝੜਿ ਪਾਈਐ ॥
sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai.
The slanderer of the Saint is misled into desolation.
Mchongezi wa Mtakatifu anapotoshwa katika ukiwa.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ॥
sant kaa dokhee antar tay thothaa.
The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life,
Mchongezi wa Mtakatifu hafahamu kusudi halisi la maisha,

ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥
ji-o saas binaa mirtak kee lothaa.
like the corpse of a dead person, without the breath of life.
Kama maiti ya mfu, bila pumzi ya uhai.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥
sant kay dokhee kee jarh kichh naahi.
The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation.
Mchongezi wa Mtakatifu hana msingi thabiti na wa kiroho.

ਆਪਨ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
aapan beej aapay hee khaahi.
He must himself eat what he has planted. (suffer the consequence of his evil deeds)
Yeye mwenyewe lazma ale alichopanda. (kuteseka matokeo ya vitendo vyake viovu)

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar.
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from this habit of slandering
Mchongezi wa Mtakatifu hawezi kukombolewa na yeyote mwengine kutoka tabia hiyo ya kuchongeza.

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥੫॥
naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5||
O’ Nanak, if it pleases the Saint, then even such a slanderer is saved from the habit of slandering. ||5||
Ee Nanak, iwapo inapendeza Mtakatifu, basi hata mchongezi kama huyo anaokolewa kutoka tabia ya kuchongeza.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥
sant kaa dokhee i-o billaa-ay.
The slanderer of the Saint bewails,
Mchongezi wa Mtakatifu anaomboleza,

ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥
ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay.
like a fish out of water writhing in agony.
Kama samaki nje ya maji akikunyata kwa uchungu.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥
sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai.
The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of slandering,
Mchongezi wa Mtakatifu kamwe hatoshelezwi kutoka hamu ya kuchongeza,

ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai.
just as fire is never satiated by any amount of firewood.
Kama vile moto kamwe haitoshelezwi na kiwango chochote cha kuni.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥
sant kaa dokhee chhutai ikaylaa.
The slanderer of the Saint is left all alone,
Mchongezi wa Mtakatifu anaachwa peke yake,

ਜਿਉ ਬੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥
ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa.
like the barren sesame plant abandoned in the field.
Kama mmea tasa wa ufuta ulioachwa kwenye shamba.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥
sant kaa dokhee Dharam tay rahat.
The slanderer of the Saint is devoid of faith.
Mchongezi wa Mtakatifu hana imani yoyote.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਤ ॥
sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat.
The slanderer of the Saint always tells lies.
Mchongezi wa Mtakatifu daima anasema uongo.

ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥
kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa.
The slanderer does the deed of slandering because such is his pre-ordained destiny.
Mchongezi anafanya kitendo cha kuchongeza kwa sababu ndicho hatima yake iliyoagiziwa mapema.

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ॥੬॥
naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6||
O Nanak, whatever God wills that happens. ||6||
Ee Nanak, chochote ambacho Mungu anaamuru hicho kinatendeka.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay.
The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been disfigured.
Mchongezi wa Mtakatifu amefedheheshwa sana, kana kwamba ameharibiwa sura.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay.
The slanderer of the Saint receives his punishment in God’s court.
Mchongezi wa Mtakatifu anapokea adhabu katika mahakama ya Mungu.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥
sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai.
The slanderer of the Saint is always in terrible agony,
Mchongezi wa Mtakatifu daima yu katika uchungu kali,

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥
sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai.
The slanderer of the Saint spiritually hangs between life and death.
Mchongezi wa Mtakatifu ananing’inia kiroho kati ya uhai na kifo.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥
sant kay dokhee kee pujai na aasaa.
The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled.
Tumaini la mchongezi wa Matakatifu halitimizwi.

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ॥
sant kaa dokhee uth chalai niraasaa.
The slanderer of the Saint departs from the world disappointed.
Mchongezi wa Mtakatifu anaondoka duniani akiwa ametamauka.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਕੋਇ ॥
sant kai dokh na taristai ko-ay.
By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of slandering.
Kwa kuchongeza Mtakatifu, hakuna mtu anatoshelezwa kutoka hamu ya kuchongeza.

ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥
jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay.
A person’s habits are formed according to his intentions.
Tabia za mtu zinaundwa kulingana na nia zake.

ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
pa-i-aa kirat na maytai ko-ay.
Past actions cannot be erased by anybody.
Vitendo vya awali haviwezi kufutwa na yeyote.

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥
naanak jaanai sachaa so-ay. ||7||
O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7||
Ee Nanak, Mungu wa milele pekee anajua fumbo hili.

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
sabh ghat tis kay oh karnaihaar.
All beings belong to Him, and He is the Creator.
Viumbe vyote ni miliki yake, na Yeye ndiye Muumba.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥
sadaa sadaa tis ka-o namaskaar.
Forever and ever, bow to Him in reverence.
Daima na milele, sujudu kwake kwa heshima.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
parabh kee ustat karahu din raat.
Sing the praises of God, day and night.
Imba sifa za Mungu, mchana na usiku.

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
tiseh Dhi-aavahu saas giraas.
Meditate on Him with every breath
Tafakari kumhusu Yeye kila wakati

ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥
sabh kachh vartai tis kaa kee-aa.
Everything happens according to His doing.
Kila kitu kinatendeka kulingana na kutenda kwake.

ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥
jaisaa karay taisaa ko thee-aa.
As God makes anyone, so does the mortal become.
Vile ambavyo Mungu anatengeneza mtu, ndivyo binadamu anavyokuwa.

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
apnaa khayl aap karnaihaar.
He Himself is the executor of His play.
Yeye Mwenyewe ndiye mtekelezaji wa mchezo wake.

ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
doosar ka-un kahai beechaar.
Who else can say or deliberate upon this?
Nani mwengine anaweza kusema au kujadili kuhusu haya?