Swahili Page 574

ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
jinee darsan jinee darsan satgur purakh na paa-i-aa raam.
Those who have not been blessed with the glimpse of the True Guru,
Wale ambao hawajabarikiwa na mtazamo wa Guru wa Kweli,

ਤਿਨ ਨਿਹਫਲੁ ਤਿਨ ਨਿਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥
tin nihfal tin nihfal janam sabh baritha gavaa-i-aa raam.
have wasted their human life in vain.
Wameharibu maisha yao ya kibinadamu bure.

ਨਿਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੁਏ ਮਰਿ ਝੂਰੇ ॥
nihfal janam tin baritha gavaa-i-aa tay saakat mu-ay mar jhooray.
They have wasted their life in vain and those worshippers of riches and power died spiritual death.
Wameharibu maisha yao bure na wale wanaoabudu utajiri na nguvu wanakufa kifo cha kiroho.

ਘਰਿ ਹੋਦੈ ਰਤਨਿ ਪਦਾਰਥਿ ਭੂਖੇ ਭਾਗਹੀਣ ਹਰਿ ਦੂਰੇ ॥
ghar hodai ratan padaarath bhookhay bhaagheen har dooray.
In spite of having the precious jewel of God’s Name in their heart those unfortunate persons remained hungry and devoid of His blessings.
Licha ya kuwa na kito chenye thamani cha Jina la Mungu moyoni mwao watu hao wasio na bahati walibaki wana njaa na bila baraka za Mungu.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਧਿਆਇਆ ॥
har har tin kaa daras na karee-ahu jinee har har naam na Dhi-aa-i-aa.
For God’s sake don’t associate with those who have not meditated on God’s Name,
Kwa kurejelea Mungu usihusiane na wale ambao hawajatafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥੬॥
saachai sabad dar neesaanai. ||6||
He arrives at God’s court with the insignia of the Guru’s word. ||6||
Yeye anawasili katika mahakama ya Mungu na ishara ya neno la Guru.

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥
sabad marai tis nij ghar vaasaa.
The person who becomes immune to the worldly yearnings and vices through the Guru’s word dwells in God’s presence.
Mtu asiyeweza kuathiriwa na hamu na dhambi za kidunia kupitia neno la Guru anaishi katika uwepo wa Mungu.

ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਚੂਕੈ ਆਸਾ ॥
aavai na jaavai chookai aasaa.
His worldly cravings end and he becomes free from the cycles of birth and death.
Tamaa zake za kidunia zinatamatika na anakuwa huru kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੭॥
gur kai sabad kamal pargaasaa. ||7||
He feels delighted through the Guru’s word. ||7||
Anahisi furaha kupitia neno la Guru.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ॥
jo deesai so aas niraasaa.
Whoever is seen in the world looks immersed in despair,
Yeyote anayeonekana duniani anakaa amevama katika kutamauka,

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ॥
kaam karoDh bikh bhookh pi-aasaa.
and in the grip of lust, anger and longing for Maya (worldly riches and power).
Na katika mshiko wa ukware, hasira na tamaa ya Maya (utajiri na nguvu ya kidunia).

ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੮॥੭॥
naanak birlay mileh udaasaa. ||8||7||
O’ Nanak, one rarely comes across such people who are truly detached from the worldly temptations. ||8||7||
Ee Nanak, ni nadra mtu kukutana na watu kama hao ambao kwa kweli wamejitenga kutoka vivutio vya kidunia.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
Raag Gauree, Guru wa Kwanza:

ਐਸੋ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
aiso daas milai sukh ho-ee.
Celestial peace wells up within the one who meets a devotee of God, detached from the worldly temptation.
Amani ya mbinguni inajaa ndani ya mtu anayekutana na mtawa wa Mungu, ambaye amejitenga kutoka kivutio cha kidunia.

ਦੁਖੁ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੧॥
dukh visrai paavai sach so-ee. ||1||
He realizes the eternal God and all his sorrows end. ||1||
Yeye anagundua Mungu wa milele na huzuni yake yote inakwisha.

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥
darsan daykh bha-ee mat pooree.
By following the Guru’s teachings, one’s intellect becomes perfect.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, akili ya mtu inakuwa kamili.

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਧੂਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
athsath majan charnah Dhooree. ||1|| rahaa-o.
The merit of bathing at all sixty eight holy places lies in humbly following the Guru’s teachings. ||1||Pause||
Sifa ya kuoga katika pahali takatifu sitini na nane ipo katika kufuata mafundisho ya Guru kwa unyenyekevu. ||1||Sitisha||

ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤੋਖੇ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰਾ ॥
naytar santokhay ayk liv taaraa.
His eyes feel contented and his mind is attuned to God.
Macho yake yanahisi kutoshelezwa na akili yake inamakinikia Mungu.

ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਰਾ ॥੨॥
jihvaa soochee har ras saaraa. ||2||
His tongue becomes pure by the most sublime essence of God’s Name. ||2||
Ulimi wake unakuwa safi kwa kiini tukufu zaidi cha Jina la Mungu.

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥
sach karnee abh antar sayvaa.
The intuitive meditation on Naam becomes his daily routine.
Kutafakari kwa Naam kwa hisia na silika kunakuwa desturi yake ya kila siku.

ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੩॥
man tariptaasi-aa alakh abhayvaa. ||3||
His mind is satisfied by the devotional worship of the incomprehensible and unfathomable God. ||3||
Akili yake inaridhishwa kwa ibada ya kujitolea kwa Mungu asiyeeleweka wala kufahamika.

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਚਾ ॥
jah jah daykh-a-u tah tah saachaa.
Wherever I look, there I behold the eternal God.
Popote niangaliapo, hapo natazama Mungu wa milele.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਝਗਰਤ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੪॥
bin boojhay jhagrat jag kaachaa. ||4||
Without realizing God, the ignorant world is fighting unnecessarily. ||4||
Bila kumgundua Mungu, dunia mjinga inapigana bila sababu.

ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
gur samjhaavai sojhee ho-ee.
This realization that God permeates everywhere is attained only when the Guru imparts this teachings.
Utambuzi huu kwamba Mungu anapenyeza kote unapatwa tu wakati Guru anatoa mafundisho haya.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੫॥
gurmukh virlaa boojhai ko-ee. ||5||
Only a rare Guru’s follower understands this fact. ||5||
Ni mfuasi nadra pekee wa Guru anayeelewa ukweli huu.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥
kar kirpaa raakho rakhvaalay.
O’ God, the savior, bestow mercy and save the people from futile scuffle.
Ee Mungu, mwokozi, tawaza huruma na uokoe watu kutoka ugomvi batili.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ ॥੬॥
bin boojhay pasoo bha-ay baytaalay. ||6||
Without attaining divine wisdom, people become like beasts and demons. ||6||
Bila kupata hekima takatifu, watu wanakuwa kama hayawani na mapepo.

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥
gur kahi-aa avar nahee doojaa.
The Guru has told that except God there is none other at all like Him.
Guru amesema kwamba isipokuwa Mungu hakuna mwengine hata mmoja kama Yeye.

ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥੭॥
kis kaho daykh kara-o an poojaa. ||7||
So tell me, who should I see and upon whom should I meditate? ||7||
Basi niambie, nafaa kumwona nani na nafaa kutafakari kuhusu nani?

ਸੰਤ ਹੇਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਾਰੇ ॥
sant hayt parabh taribhavan Dhaaray.
God created the universse for transforming ordanary humans into saints.
Mungu aliumba ulimwengu kwa kubadili binadamu wa kawaida wawe watakatifu.

ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਸੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥
aatam cheenai so tat beechaaray. ||8||
One who reflects on himself realizes this reality. ||8||
Yule anayejichunguza anagundua uhalisia huu.

ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ॥
saach ridai sach paraym nivaas.
The true saint is the One within whose heart is enshrined true love for God.
Mtakatifu wa kweli ni yule ambaye moyoni mwake mmethaminiwa upendo halisi kwa Mungu.

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸ ॥੯॥੮॥
paranvat naanak ham taa kay daas. ||9||8||
Nanak submits that I am his humble devotee too. ||9||8||
Nanak anawasilisha kwamba mimi ni mtawa wake mnyenyekevu pia

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Gurul:
Raag Gauree, Guru wa Kwanza:

ਬ੍ਰਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥
barahmai garab kee-aa nahee jaani-aa.
Brahma indulged in ego and did not understand the limitless power of God.
Brahma alijihusisha katika ubinafsi na hakuelewa nguvu ya Mungu isiyo na kikomo.

ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥
bayd kee bipat parhee pachhutaani-aa.
He repented, when the misery due to the loss of Vedas overwhelmed him.
Alitubu, wakati taabu kutokana na kupoteza Vedas ilimlemea.

ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥
jah parabh simray tahee man maani-aa. ||1||
When he meditated on God, he realized that it is God who is the greatest. ||1||
Wakati alitafakari kuhusu Mungu, aligundua kwamba ni Mungu ambaye ni mkuu zaidi.

ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੈ ॥
aisaa garab buraa sansaarai.
Such is the horrible ego in the world.
Ndivyo ulivyo ubinafsi mbaya duniani.

ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jis gur milai tis garab nivaarai. ||1|| rahaa-o.
The Guru eliminates the ego of the one who is blessed with his teachings. ||1||Pause||
Guru anaangamiza ubinafsi wa yule ambaye amebarikiwa na mafundisho yake. ||1||Sitisha||

ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
bal raajaa maa-i-aa ahaNkaaree.
Bal the King, engrossed in Maya and egotism,
Mfalme Bal, akivama katika Maya na ubinafsi,

ਜਗਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਰੀ ॥
jagan karai baho bhaar afaaree.
performed many holy rituals and became arrogant of his wealth.
Alifanya mila nyingi takatifu na akawa kiburi kwa utajiri wake.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ ॥੨॥
bin gur poochhay jaa-ay pa-i-aaree. ||2||
In ego, he ignored his Guru’s advice and suffered. ||2||
Katika ubinafsi, akipuuza ushauri wa Guru na akateseka.

ਹਰੀਚੰਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇਵੈ ॥
hareechand daan karai jas layvai.
King Hari Chand gave in charity and earned public praise.
Mfalme Hari Chand alitoa kwa hisani na kupata sifa ya umma.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ ॥
bin gur ant na paa-ay abhayvai.
But without the Guru, he did not find the limits of the Mysterious God.
Lakini bila Guru, hakupata vikomo vya Mungu wa Kifumbo.

ਆਪਿ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਦੇਵੈ ॥੩॥
aap bhulaa-ay aapay mat dayvai. ||3||
God Himself leads people astray and Himself bestows the wisdom. ||3||
Mungu Mwenyewe anapotosha watu na Mwenyewe anatawaza hekima.

ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ॥
durmat harnaakhas duraachaaree.
Swayed by malicious intellect, Harnakash became a man of evil conduct.
Akishawishiwa na akili ovu, Harnakash alikuwa mwanaume wa tabia mbaya.

ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥
parabh naaraa-in garab par-haaree.
God of the universe is the destroyer of ego.
Mungu wa ulimwengu ndiye mwangamizi wa ubinafsi.

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੪॥
parahlaad uDhaaray kirpaa Dhaaree. ||4||
He showed mercy on Prahalad and saved him. ||4||
Alionyesha huruma yake kwa Prahalad na kumwokoa.

ਭੂਲੋ ਰਾਵਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਤਿ ॥
bhoolo raavan mugaDh achayt.
Foolish and arrogant king Ravana forgot God.
Mfalme Ravana mpumbavu na mwenye kiburi alimsahau Mungu.

ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤਿ ॥
lootee lankaa sees samayt.
As a result, his kingdom of Sri Lanka was plundered and he lost his life.
Na kama matokeo yake, ufalme wake wa Sri Lanka uliporwa na akapoteza maisha yake.

ਗਰਬਿ ਗਇਆ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ॥੫॥
garab ga-i-aa bin satgur hayt. ||5||
Being without the Guru’s teachings, he was destroyed by his ego. ||5||
Kwa kuwa bila mafundisho ya Guru, aliangamizwa kwa ubinafsi wake.

ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ ॥
sahasbaahu maDh keet mahikhaasaa.
God also destroyed many other egotistical demons.
Mungu aliangamiza pia mapepo wengine wenye ubinafsi.

ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਬਿਧਾਸਾ ॥
harnaakhas lay nakhahu biDhaasaa.
God (as a man-lion) tore up Harnakash with His nails.
Mungu (kama simba-mtu) alirarua Harnakash kwa makucha Yake.

ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ ॥੬॥
dait sanghaaray bin bhagat abhi-aasaa. ||6||
Yes, God killed all those demons who did not practice devotional worship. ||6||
Ndio, Mungu aliua mapepo hao ambao hawakufanya ibada ya kujitolea.

ਜਰਾਸੰਧਿ ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਰੇ ॥
jaraasanDh kaalajmun sanghaaray.
The demons Jarasandh and Kaljamna were Killed by Lord Krishana.
Mapepo Jarasandh na Kaljamna waliuawa na Bwana Krishana.

ਰਕਤਬੀਜੁ ਕਾਲੁਨੇਮੁ ਬਿਦਾਰੇ ॥
rakatbeej kaalunaym bidaaray.
Rakat-beej and Kaal-naym were annihilated.
Rakat-beej na Kaal-naym waliangamizwa.

ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਿ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੭॥
dait sanghaar sant nistaaray. ||7||
Slaying the demons, God saved His saints. ||7||
Akiua mapepo, Mungu anaokoa watakatifu wake.

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
aapay satgur sabad beechaaray.
God Himself, as the true Guru, contemplates on the divine word of His praises.
Mungu Mwenyewe, kama Guru wa kweli, anatafakari kuhusu neno takatifu la sifa zake.

error: Content is protected !!