Swahili Page 499

ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਿਥਿਆ ਜਪਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥
taj maan moh vikaar mithi-aa jap raam raam raam.
Abandon your self-conceit, worldly attachments, evil deeds, and falsehood; always meditate on God’s Name.
Ondoa majivuno yako binafsi, viambatisho vya kidunia, vitendo vibaya, na udanganyifu; tafakari daima kuhusu Jina la Mungu.

ਮਨ ਸੰਤਨਾ ਕੈ ਚਰਨਿ ਲਾਗੁ ॥੧॥
man santnaa kai charan laag. ||1||
O’ my mind, seek the refuge of the saint-Guru. ||1||
Ee akili yangu, tafuta kimbilio cha mtakatifu-Guru.

ਪ੍ਰਭ ਗੋਪਾਲ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਿਮਰਿ ਜਾਗੁ ॥
parabh gopaal deen da-i-aal patit paavan paarbarahm har charan simar jaag.
God is the Sustainer of the world, merciful to the meek and purifier of sinners; remain alert to the onslaught of Maya by meditating on the supreme God.
Mungu ndiye Mtunzaji wa dunia, mwenye huruma kwa wapole na mtakasa wa watenda dhambi; salia umetahadhari dhidi ya mashambulizi ya Maya kwa kutafakari kuhusu Mungu mkuu.

ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਭਾਗੁ ॥੨॥੪॥੧੫੫॥
kar bhagat naanak pooran bhaag. ||2||4||155||
O’ Nanak, Perform His devotional worship, your destiny shall be fulfilled. ||2||4||155||
Ee Nanak, fanya ibada yake ya ujitoaji, hatima yako itatimizwa.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਹਰਖ ਸੋਗ ਬੈਰਾਗ ਅਨੰਦੀ ਖੇਲੁ ਰੀ ਦਿਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
harakh sog bairaag anandee khayl ree dikhaa-i-o. ||1|| rahaa-o.
O’ friend, the bliss-giving God has shown me this world-play, in which sometime there is happiness, sometime sorrow and sometime detachment. ||1||Pause||
Ee rafiki, Mungu anayetoa raha tele amenionesha mchezo-dunia huu, ambao ndani mwake wakati mwingine kuna furaha, wakati mwingine huzuni na wakati mwingine kujitenga. ||1||Sitisha||

ਖਿਨਹੂੰ ਭੈ ਨਿਰਭੈ ਖਿਨਹੂੰ ਖਿਨਹੂੰ ਉਠਿ ਧਾਇਓ ॥
khinhoo-aN bhai nirbhai khinhoo-aN khinhoo-aN uth Dhaa-i-o.
One moment, the mortal is in fear and the next moment he is fearless; in a moment, he gets up and runs away towards worldly things.
Wakati mmoja, binadamu ana uoga na wakati unaofuata hana hofu; kwa muda mfupi, anasimami na kukimbilia vitu vya kidunia.

ਖਿਨਹੂੰ ਰਸ ਭੋਗਨ ਖਿਨਹੂੰ ਖਿਨਹੂ ਤਜਿ ਜਾਇਓ ॥੧॥
khinhoo-aN ras bhogan khinhoo-aN khinhoo taj jaa-i-o. ||1||
In a moment one may be enjoying tasty relishes and in the next moment he may go away renouncing all. ||1||
Kwa muda fulani mtu naweza kuwa akufurahia vitoweo vitamu na wakati unaofuata anaweza kuenda akikana kila kitu.

ਖਿਨਹੂੰ ਜੋਗ ਤਾਪ ਬਹੁ ਪੂਜਾ ਖਿਨਹੂੰ ਭਰਮਾਇਓ ॥
khinhoo-aN jog taap baho poojaa khinhoo-aN bharmaa-i-o.
One moment a person may be performing yoga, penances, and many kinds of worship, in the next moment that person may be wandering in other illusions.
Wakati mmoja mtu anaweza kufanya yoga, toba, na aina nyingi za ibada, wakati unaofuata mtu huyo anaweza kuzurura katika njozi nyingine.

ਖਿਨਹੂੰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ॥੨॥੫॥੧੫੬॥
khinhoo-aN kirpaa saaDhoo sang naanak har rang laa-i-o. ||2||5||156||
O’ Nanak, one moment in the holy congregation, the merciful God is blessing someone with His love. ||2||5||156||
Ee Nanak, wakati mmoja katika ushirika mtakatifu, Mungu mwenye huruma anabariki mtu na upendo wake.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੭ ਆਸਾਵਰੀ
raag aasaa mehlaa 5 ghar 17 aasaavaree
Raag Aasaa, Aasaavaree, Seventeenth Beat, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Aasaavaree, Mpigo wa Kumi na saba, Guru wa Tano:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥
gobind gobind kar haaN.
O’ my friend keep meditating on God,
Ee rafiki yangu endelea kutafakari kuhusu Mungu,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਪਿਆਰਿ ਹਾਂ ॥
har har man pi-aar haaN.
and enshrine love for God in Your heart.
Na uthamini upendo wa Mungu moyoni mwako.

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸੁ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ਹਾਂ ॥
gur kahi-aa so chit Dhar haaN.
Whatever the Guru teaches; enshrine that in your heart
Chochote Guru anachofunza; thamini hicho moyoni mwako

ਅਨ ਸਿਉ ਤੋਰਿ ਫੇਰਿ ਹਾਂ ॥
an si-o tor fayr haaN.
Turn away from the love for anyone other than God.
Geuka kutoka kwa upendo wa yeyote ila Mungu.

ਐਸੇ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aisay laalan paa-i-o ree sakhee. ||1|| rahaa-o.
O’ my friend, this is how anyone has realized God. ||1||Pause||
Ee rafiki yangu, hii ndiyo njia ambaye mtu yeyote amemgundua Mungu. ||1||Sitisha||

ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਸਰਿ ਹਾਂ ॥
pankaj moh sar haaN.
This worldly ocean contains mud of worldly attachments,
Bahari hii ya kidunia ina matope ya viambatisho vya kidunia,

ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਲੈ ਹਰਿ ਹਾਂ ॥
pag nahee chalai har haaN.
feet (mind) stuck in it cannot walk towards God.
Miguu (akili) iliyokwama ndani mwake haiwezi kutembea kuelekea kwa Mungu.

ਗਹਡਿਓ ਮੂੜ ਨਰਿ ਹਾਂ ॥
gahdi-o moorh nar haaN.
The foolish human being is stuck in the mud of worldly allurements;
Binadamu mpumbavu amekwama katika matope haya ya vishawishi vya kidunia;

ਅਨਿਨ ਉਪਾਵ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥
anin upaav kar haaN.
and he is trying many other efforts to get out of this mud.
Na anajaribu jitihada nyingi kutoka kwenye matope haya.

ਤਉ ਨਿਕਸੈ ਸਰਨਿ ਪੈ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧॥
ta-o niksai saran pai ree sakhee. ||1||
O’ my friend, one gets out of this only when one seeks God’s refuge. ||1||
Ee rafiki wangu, mtu anatoka tu wakati anatafuta kimbilio cha Mungu.

ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿਤ ਥਿਰ ਹਾਂ ॥
thir thir chit thir haaN.
Make your mind totally stable (immune from the love for Maya),
Fanya akili yako iwe thabiti kabisa (haiathiriwi na upendo wa Maya),

ਬਨੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਮਸਰਿ ਹਾਂ ॥
ban garihu samsar haaN.
so that that for it a wild)forest and a safe house are the same.
Ili kwake nyika pori na nyumba yenye usalama ni sawa.

ਅੰਤਰਿ ਏਕ ਪਿਰ ਹਾਂ ॥
antar ayk pir haaN.
Within your heart keep enshrined the One (God) alone,
Ndani mwa moyo wako thamini yule Mmoja (Mungu) peke yake,

ਬਾਹਰਿ ਅਨੇਕ ਧਰਿ ਹਾਂ ॥
baahar anayk Dhar haaN.
even though outwardly you may continue many worldly chores.
Hata iwapo kinje unaweza kuendelea na kazi nyingi za kidunia.

ਰਾਜਨ ਜੋਗੁ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥
raajan jog kar haaN.
This way enjoy both, the worldly pleasures and the bliss of union with God.
Kwa njia hii, furahia raha za kidunia na raha tele ya muungano na Mungu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲੋਗ ਅਲੋਗੀ ਰੀ ਸਖੀ ॥੨॥੧॥੧੫੭॥
kaho naanak log agolee ree sakhee. ||2||1||157||
Nanak says: O’ my friend, this is the way to live amongst the people and yet apart from them. ||2||1||157||
Nanak anasema: Ee rafiki wangu, hii ndiyo njia ya kuishi kati ya watu na bado kwa kujitenga nao.

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaavaree mehlaa 5.
Raag Aasaavaree, Fifth Guru:
Raag Aasaavaree, Guru wa Tano:

ਮਨਸਾ ਏਕ ਮਾਨਿ ਹਾਂ ॥
mansaa ayk maan haaN.
O’ my mind, have the yearning to realize God alone.
Ee akili yangu, kuwa na tamaa ya kumgundua Mungu pekee.

ਗੁਰ ਸਿਉ ਨੇਤ ਧਿਆਨਿ ਹਾਂ ॥
gur si-o nayt Dhi-aan haaN.
Follow the Guru’s teachings and always remember God.
Fuata mafundisho ya Guru na daima umkumbuke Mungu.

ਦ੍ਰਿੜੁ ਸੰਤ ਮੰਤ ਗਿਆਨਿ ਹਾਂ ॥
darirh sant mant gi-aan haaN.
Steadfastly hold on to the wisdom of the Guru’s mantra.
Shikilia kwa uimara hekima ya mantra ya Guru.

ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਾਨਿ ਹਾਂ ॥
sayvaa gur charaan haaN.
Perform devotional worship through the Guru’s teachings.
Fanya ibada ya ujitoaji kupitia mafundisho ya Guru.

ਤਉ ਮਿਲੀਐ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ta-o milee-ai gur kirpaan mayray manaa. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind, only then by the Guru’s grace, we can realize God. ||1||Pause||
Ee akili yangu, wakati huo tu kwa neema ya Guru, tunaweza kumgundua Mungu. ||1||Sitisha||

ਟੂਟੇ ਅਨ ਭਰਾਨਿ ਹਾਂ ॥
tootay an bharaan haaN.
When all other doubts are shattered,
Wakati shaka zote zingine zimevunjwa,

ਰਵਿਓ ਸਰਬ ਥਾਨਿ ਹਾਂ ॥
ravi-o sarab thaan haaN.
and God is seen pervading everywhere;
na Mungu anaonekana akienea kote;

ਲਹਿਓ ਜਮ ਭਇਆਨਿ ਹਾਂ ॥
lahi-o jam bha-i-aan haaN.
the fear of death is dispelled,
hofu ya kifo inaondolewa,

ਪਾਇਓ ਪੇਡ ਥਾਨਿ ਹਾਂ ॥
paa-i-o payd thaan haaN.
and attains the primal place in God’s court which is like the base of the world-tree.
Na anapata mahali kuu katika mahakama ya Mungu ambayo ni kama shina la mti wa dunia.

ਤਉ ਚੂਕੀ ਸਗਲ ਕਾਨਿ ॥੧॥
ta-o chookee sagal kaan. ||1||
Then all dependence on others ends. ||1||
Kutegemea kwao kwa wengine kwote kunakwisha.

ਲਹਨੋ ਜਿਸੁ ਮਥਾਨਿ ਹਾਂ ॥
lahno jis mathaan haaN.
One who has suchpreordained destiny,
Yule ambaye ana hatima iliyoagiziwa mapema kama hiyo,

ਭੈ ਪਾਵਕ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨਿ ਹਾਂ ॥
bhai paavak paar paraan haaN.
he crosses over the terrifying fiery ocean of vices.
Anavuka bahari yenye moto ya dhambi inayoogofya.

ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਿਸਹਿ ਥਾਨਿ ਹਾਂ ॥
nij ghar tiseh thaan haaN.
He finds a place in his own heart where God dwells,
Yeye anapata mahali moyoni mwake ambapo Mungu anaishi,

ਹਰਿ ਰਸ ਰਸਹਿ ਮਾਨਿ ਹਾਂ ॥
har ras raseh maan haaN.
and enjoys the most sublime essence of God’s Name.
na kufurahia kiini tukufu zaidi cha Jina la Mungu.

ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਭੁਖਾਨਿ ਹਾਂ ॥
laathee tis bhukaan haaN.
His longing for Maya is appeased;
Hamu yake ya Maya inatulizwa;

ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੨॥੧੫੮॥
naanak sahj samaa-i-o ray manaa. ||2||2||158||
Nanak says, O’ my mind, then he easily merges in celestial peace. ||2||2||158||
Nanak anasema, Ee akili yangu, kisha anaunganishwa kwa urahisi katika amani ya kimbingu.

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaavaree mehlaa 5.
Raag Aasaavaree, Fifth Guru:
Raag Aasaavaree, Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀ ਹਾਂ ॥
har har har gunee haaN.
God who is the master of all virtues.
Mungu ambaye ni bwana wa fadhila zote.

ਜਪੀਐ ਸਹਜ ਧੁਨੀ ਹਾਂ ॥
japee-ai sahj Dhunee haaN.
we should meditate on His Name remaining intuitively attuned to celestial music.
Tunapaswa kutafakari kuhusu Jina Lake tukisalia tumemakinikia muziki ya kimbingu kisilika.

ਸਾਧੂ ਰਸਨ ਭਨੀ ਹਾਂ ॥
saaDhoo rasan bhanee haaN.
Surrender to the Guru and with your tongue sing the praises of God.
Jisalimishe kwa Guru na kwa ulimi wako imba sifa za Mungu.

ਛੂਟਨ ਬਿਧਿ ਸੁਨੀ ਹਾਂ ॥
chhootan biDh sunee haaN.
Listen, this is the only way to escape from the vices.
Sikiliza, hii ndiyo njia ya pekee ya kuepuka kutoka maovu.

ਪਾਈਐ ਵਡ ਪੁਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paa-ee-ai vad punee mayray manaa. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind, through great fortune one learns about this way. ||1||Pause||
Ee akili yangu, kwa bahati nzuri mtu anajifunza kuhusu njia hii. ||1||Sitisha||

ਖੋਜਹਿ ਜਨ ਮੁਨੀ ਹਾਂ ॥
khojeh jan munee haaN.
The saints and sages have been searching that God,
Watakatifu na wajuzi wamekuwa wakimtafuta Mungu huyo,

ਸ੍ਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਹਾਂ ॥
sarab kaa parabh Dhanee haaN.
who is the Master of all.
Ambaye ni Bwana wa vyote.

ਦੁਲਭ ਕਲਿ ਦੁਨੀ ਹਾਂ ॥
dulabh kal dunee haaN.
It is so difficult to realize Him in this present age called Kalyug.
Ni ngumu sana kumgundua Yeye katika enzi hii ya sasa inayoitwa Kalyug.

ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨੀ ਹਾਂ ॥
dookh binaasanee haaN.
He is the destroyer of all sorrows.
Yeye ndiye mwangamizi wa huzuni zote.

ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਆਸਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
parabh pooran aasnee mayray manaa. ||1||
O my mind, God is the Fulfiller of desires, ||1||
Ee akili yangu, Mungu ndiye anayetimiza hamu zote,

ਮਨ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਹਾਂ ॥
man so sayvee-ai haaN.
O’ my mind, we should serve that God by always remembering Him.
Ee akili yangu, tunapaswa kutumikia Mungu huyo kwa kumkumbuka Yeye daima.