Swahili Page 455

ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪਿਆਸ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥
jaisee chaatrik pi-aas khin khin boond chavai baras suhaavay mayhu.
like the song-bird has love for the drop of rain, even when thirsty it does not drink water but keeps chirping as if requesting the cloud to come down as rain.
Kama ndege wa wimbo anavyopenda tone la mvua, hata wakati ana kiu hanywi maji ila anaendelea kuwika kana kwamba anaomba wingu lishuke kama mvua.

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਤਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
har pareet kareejai ih man deejai at laa-ee-ai chit muraaree.
We should love God, surrender our mind and totally focus our consciousness on Him.
Tunapaswa kumpenda Mungu, kusalimisha akili yetu na kukaza ufahamu wetu kabisa kwake Yeye.

ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਣਿ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
maan na keejai saran pareejai darsan ka-o balihaaree.
We should not feel egotistically proud of this love rather we should simply seek God’s refuge and dedicate ourselves to His vision.
Hatufai kuhisi fahari ya ubinafsi kwa upendo huu bali tunapaswa tu kutafuta kimbilio cha Mungu na kujiweka wakfu kwa mwono wake.

ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੇ ਮਿਲੁ ਨਾਹ ਵਿਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥
gur suparsannay mil naah vichhunay Dhan daydee saach sanayhaa.
The bride-soul, on whom the Guru is totally pleased, remembers God and sends her prayers to the eternal being and begs to reunite with Him.
Roho-bi harusi, ambaye Guru amependezwa naye kabisa, anamkumbuka Mungu na kutuma maombi yake kwa kiumbe cha milele na kuomba kuungana tena na Yeye.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥
kaho naanak chhant anant thaakur kay har si-o keejai nayhaa man aisaa nayhu karayhu. ||2||
Nanak says, O my mind sing praises of the infinite God and imbue yourself withlove for God (like love of fish for water and of a pied-cuckoo for drop of rain). |2|
Nanak anasema, Ee akili yangu imba sifa za Mungu asiye na mwisho na uwe na upendo wa Mungu (kama upendo wa samaki kwa maji na wa mlembe mwenye rangi tafauti kwa tone la mvua).

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਚਿਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਦਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
chakvee soor sanayhu chitvai aas ghanee kad dinee-ar daykhee-ai.
O’ my mind, love your God just as a Chakwi (Shelduck) loves the Sun; all night her greatest craving is to behold the sun.
Ee akili yangu, penda Mungu wako kama vile Chakwi (bata-shimo) anapenda Jua; usiku mzima hamu yake kuu zaidi ni kutazama jua.

ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਪਰੀਤਿ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥
kokil amb pareet chavai suhaavee-aa man har rang keejee-ai.
O’ my mind, love your God just as a Koel (cuckoo) loves the mango, sitting on the mango tree she sings so sweetly.
Ee akili yangu, penda Mungu wako kama vile Koel (mlembe) anapenda embe, akikaa kwenye mwembe anaimba vitamu sana.

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਭਿ ਪਾਹੁਣਿਆ ॥
har pareet kareejai maan na keejai ik raatee kay habh paahuni-aa.
Imbue yourself with God’s love and do not feel egotistically proud of it, because in this world we all are like guests for a very short period.
Kuwa na upendo wa Mungu na usihisi fahari ya ubinafsi kwake, kwa sababu duniani humu sisi ni kama wageni kwa muda mfupi mno.

ਅਬ ਕਿਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ॥
ab ki-aa rang laa-i-o moh rachaa-i-o naagay aavan jaavani-aa.
Why have you entangled yourself in pleasures and emotional attachments ? All come into this world with nothing and with nothing they depart.
Kwa nini umejinasa katika raha na viambatisho vya kihisia? Wote wanakuja duniani humu bila chochote na wanaondoka bila chochote.

ਥਿਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਸਿ ਮੋਹੁ ਜੁ ਕਿਤੀਐ ॥
thir saaDhoo sarnee parhee-ai charnee ab tootas moh jo kitee-ai.
Spiritual stability and freedom from the bonds of worldly riches can be attained only by following the Guru’s teachings in the holy congregation.
Uthabiti wa kiroho na uhuru kutoka vifungo vya utajiri wa kidunia unaweza kufikiwa kwa kufuata mafundisho ya Guru katika ushirika mtakatifu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਲਾਇ ਪਰੀਤਿ ਕਬ ਦਿਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥
kaho naanak chhant da-i-aal purakh kay man har laa-ay pareet kab dinee-ar daykhee-ai. ||3||
Nanak says, sing the praises of the all pervading merciful God; enshrine in your mind the love for God like the love of chakwi (shelduck) for sun. ||3||
Nanak anasema, imba sifa za Mungu za Mungu mwenye huruma anayeenea kote; thamini akilini mwako upendo wa Mungu kama upendo wa chakwi (bata-shimo) kwa jua.

ਨਿਸਿ ਕੁਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਣਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਹੀਉ ਡਿਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥
nis kurank jaisay naad sun sarvanee hee-o divai man aisee pareet keejai.
O’ my mind, your love for God should be like the love of a deer with hunter’s horn; upon hearing it at night, he surrenders his heart to it.
Ee akili yangu, upendo wako kwa Mungu unafaa kuwa kama upendo wa kulungu na baragumu ya mwindaji; baada ya kuisikia usiku, anasalimisha moyo wake kwake.

ਜੈਸੀ ਤਰੁਣਿ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਪਿਰਹਿ ਸਿਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥
jaisee tarun bhataar urjhee pireh sivai ih man laal deejai.
Surrender your heart to God like a young bride, who bound by the love to her husband serves him.
Samilisha moyo wako kwa Mungu kama bi harusi kijana, ambaye akifunwa kwa upendo wa mume wake anamtumikia.

ਮਨੁ ਲਾਲਹਿ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਭਿ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
man laaleh deejai bhog kareejai habh khusee-aa rang maanay.
The soul-bride who surrenders her heart to her beloved God, enjoys the pleasure and bliss of His Union.
Roho-bi harusi anayesalimisha moyo wake kwa Mungu mpendwa, anafurahia raha na raha tele ya Muungano Wake.

ਪਿਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਤਿ ਮਿਲਿਓ ਮਿਤ੍ਰ ਚਿਰਾਣੇ ॥
pir apnaa paa-i-aa rang laal banaa-i-aa at mili-o mitar chiraanay.
She unites with her husband-God, her long separated dear friend. Her soul is imbued with His deep love.
Yeye anaungana na mume-Mungu wake, rafiki wake wa dhati aliyetenganishwa kutoka kwake kwa muda mrefu. Roho yake inapenyezwa na upendo wake wenye kina.

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਡਿਠਮੁ ਆਖੀ ਪਿਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥
gur thee-aa saakhee taa ditham aakhee pir jayhaa avar na deesai.
Since the Guru has become my intercessor, I have seen my husband-God with my spiritually enlightened eyes and no one else looks like Him.
Kwani Guru amekuwa mwombezi wangu, nimeona mume-Mungu wangu kwa macho yangu yaliyoangazwa kiroho na hakuna mtu anakaa kama Yeye.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥
kaho naanak chhant da-i-aal mohan kay man har charan gaheejai aisee man pareet keejai. ||4||1||4||
Nanak says, O’ my mind, sing the praises of the merciful God and love Him like deer loves the hunter’s horn and young bride loves her groom. ||4||1||4||
Nanak anasema, Ee akili yangu, imba sifa za Mungu mwenye huruma na umpende Yeye kama kulungu anavyopenda baragumu ya mwindaji na bi harusi kijana anavyopenda mume wake.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
0

ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਹਾਰੀ ਬਹੁ ਅਵਗਾਹਿ ॥
ban ban firtee khojtee haaree baho avgaahi.
The humanity wandered searching Him from forest to forest and got tired.
Ubinadamu ulizurura ukimtafuta Yeye kutoka nyika hadi nyika na ukachoka.

ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੧॥
naanak bhaytay saaDh jab har paa-i-aa man maahi. ||1||
O’ Nanak, when some fortunate person meets the Guru and follows his (Guru’s) teachings, he realizes God within his mind. ||1||
Ee Nanak, wakati mtu mwenye bahati nzuri anakutana na Guru na kufuata mafundisho yake, anagundua Mungu ndani mwa akili yake.

ਛੰਤ ॥
chhant.
Chhant:
0

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਅਸੰਖ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕ ਤਪੇ ॥
jaa ka-o khojeh asaNkh munee anayk tapay.
God, whom a myriad of ascetics and innumerable penitents seek,
Mungu, ambaye maelfu ya wanaojinyima raha na waungamaji wasiohesabika wanamtafuta,

ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਟਿ ਅਰਾਧਹਿ ਗਿਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੇ ॥
barahmay kot araaDheh gi-aanee jaap japay.
whom millions of Bahamas (the gods of creation) worship, and upon whom men of wisdom meditate.
Ambaye mamilioni ya Bahamas (miungu wa uumbaji) wanamuabudu, na ambaye wanaume wa busara wanamtafakari.

ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਕਿਰਿਆ ਪੂਜਾ ਅਨਿਕ ਸੋਧਨ ਬੰਦਨਾ ॥
jap taap sanjam kiri-aa poojaa anik soDhan bandnaa.
To realize that God, people do many types of devotional deeds like meditation, penitence, austerities, and go through countless purification techniques,
Ili kugundua Mungu huyo, watu wanafanya aina nyingi ya vitendo vya ujitoaji kama kutafakari, toba, nidhamu kali, na wanapitia mbinu zisizohesabika za utakaso,

ਕਰਿ ਗਵਨੁ ਬਸੁਧਾ ਤੀਰਥਹ ਮਜਨੁ ਮਿਲਨ ਕਉ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥
kar gavan basuDhaa teerthah majan milan ka-o niranjanaa.
Wandering all over the world and bathing at sacred shrines of pilgrimage are practiced by people to seek the immaculate God.
Kuzurura duniani kote na kuoga katika ziara takatifu za hija kunatendwa na wat uwanaotafuta Mungu safi.

ਮਾਨੁਖ ਬਨੁ ਤਿਨੁ ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧਤੇ ॥
maanukh ban tin pasoo pankhee sagal tujheh araaDhatay.
O’ God, people, the entire vegetation, the forests, the animals, and all the birds follow Your command.
Ee Mungu, watu, mazingira yote, nyika, wanyama, na ndege wote wanafuata amri yako.

ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥੧॥
da-i-aal laal gobind naanak mil saaDhsangat ho-ay gatay. ||1||
Nanak says, O’ the merciful God, please bless me with the holy congregation so that I may attain the supreme spiritual state. ||1||
Nanak anasema, Ee Mungu mwenye huruma, tafadhali nibariki na ushirika mtakatifu ili niweze kupata hali kuu ya kiroho.

ਕੋਟਿ ਬਿਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸੰਕਰ ਜਟਾਧਾਰ ॥
kot bisan avtaar sankar jataaDhaar.
Millions of incarnations of Vishnu and Shiva, with matted hair,
Mamilioni ya umwilisho wa Vishnu na Shiva, yenye nywele iliyosokotwa,

ਚਾਹਹਿ ਤੁਝਹਿ ਦਇਆਰ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰੁਚ ਅਪਾਰ ॥
chaaheh tujheh da-i-aar man tan ruch apaar.
yearn for You, O Merciful God; their minds and bodies are filled with infinite longing to unite with You.
Wanakutamani Wewe, Ee Mungu mwenye huruma; akili na miili yao imejawa na hamu isiyo na mwisho ya kuungana na Wewe.

ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ॥
apaar agam gobind thaakur sagal poorak parabh Dhanee.
O’ infinite and incomprehensible God, O’ the Master and the wish-fulfiller of all,
Ee Mungu usiye na mwisho na usiyeeleweka, Ee Bwana na unayetimiza matakwa ya wote,

ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਧਿਆਵਹਿ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ ॥
sur siDh gan ganDharab Dhi-aavahi jakh kinnar gun bhanee.
the angels, the attendants of Shiva, the heavenly musicians, the gods and the mythical dancers sing Your praises.
Malaika, watumishi wa Shiva, wanamuziki wa kimbingu, miungu na wachezaji wa kihadithi wanaimba sifa zako.

ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ ਜਪਤ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ॥
kot indar anayk dayvaa japat su-aamee jai jai kaar.
Millions of Indaras and countless gods meditate on God and hail His victory.
Mamilioni ya Indaras na miungu wasiohesabika wanatafakari kuhusu Mungu na kutukuza ushindi wake.

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਉਧਾਰ ॥੨॥
anaath naath da-i-aal naanak saaDhsangat mil uDhaar. ||2||
O’ Nanak, one can swim across the world-ocean of vices by joining the holy congregation and realizing God, the merciful Master of the helpless ||2||
Ee Nanak, mtu anaweza kuogelea akivuka bahari-dunia ya dhambi kwa kujiunga na ushirika mtakatifu na kumgundua Mungu, Bwana mwenye huruma wa wanyonge.

ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕਉ ਸੇਵਹਿ ਲਖਿਮੀ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ॥
kot dayvee jaa ka-o sayveh lakhimee anik bhaat.
Millions of gods and the goddesses of wealth serve Him in many different ways,
Mamilioni ya miungu na miungu-kike wa utajiri wanamtumikia Yeye kwa njia nyingi tofauti.