Swahili Page 38

ਮੁੰਧੇ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥
munDhay koorh muthee koorhi-aar.
O’ misled soul-bride, you have been deceived by mirage of worldly entanglements. (Unless you wake up, you are not going to be able to meet the Almighty, your Groom)
Ee roho kama bi harusi uliyepotoshwa, umedanganywa na uhuishaji wa misongamano ya kidunia. (Usipoamka, hutaweza kukutana na Mwenyezi, bwana harusi wako)

ਪਿਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir parabh saachaa sohnaa paa-ee-ai gur beechaar. ||1|| rahaa-o.
O’ Soul-Bride, you can meet that eternal God (handsome Groom) by contemplating upon the Guru’s Word.
Ee roho kama bi harusi. Unaweza kukutana na Mungu wa milele (bwana harusi mtanashati) kwa kutafakari kuhusu neno la Guru.

ਮਨਮੁਖਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਤਿਨ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
manmukh kant na pachhaan-ee tin ki-o rain vihaa-ay.
The self-willed Souls-brides do not recognize their spouse (God); how can they be liberated?. (They will stay engrossed in worldly attachments)
Roho kama bi harusi wenye wasia za kibinafsi hawatambui mwenzio wao wa ndoa (Mungu); watawezaje kukombolewa? (Watabaki wamejihusisha na viambatanisho vya kidunia)

ਗਰਬਿ ਅਟੀਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
garab atee-aa tarisnaa jaleh dukh paavahi doojai bhaa-ay.
Filled with ego, the conceited souls burn in the fire of desire and suffer because of duality.
Zikijawa na ubinafsi, roho zenye majivuno zinachomeka katika moto ya tamaa na kuteseka kwa sababu ya uwili.

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥
sabad ratee-aa sohaaganee tin vichahu ha-umai jaa-ay.
Happy are the soul-brides who contemplate on the Guru’s Word and thus get rid of their ego.
Wamefurahi roho kama bi harusi wanaotafakari kuhusu neno la Guru na basi wanaondoa ubinafsi wao.

ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥
sadaa pir raaveh aapnaa tinaa sukhay sukh vihaa-ay. ||2||
They enjoy their husband God forever and their life is full of peace and spiritual bliss.
Wanafurahia bwana wao Mungu milele na maisha yao yamejawa na amani na furaha tele ya kiroho.

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ ਪਿਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
gi-aan vihoonee pir mutee-aa piram na paa-i-aa jaa-ay.
Those Soul-brides who are without the divine knowledge, cannot earn God’s love.
Hao roho kama bi harusi ambao wamo bila maarifa takatifu, hawawezi kupata upendo wa Mungu.

ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥
agi-aan matee anDhayr hai bin pir daykhay bhukh na jaa-ay.
Being intoxicated with ignorance, they remain in darkness; without meeting God their desires do not go away.
Wakiwa wamelewa kwa ujinga, wanabaki katika giza; bila kukutana na Mungu tamaa yao haiondoki.

ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
aavhu milhu sahayleeho mai pir dayh milaa-ay.
O’ my Soul-friends, help me meet God. (husband)
Ee rafiki zangu wa roho, nisaidieni kukutana na Mungu (bwana)

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
poorai bhaag satgur milai pir paa-i-aa sach samaa-ay. ||3||
She who meets the True Guru, by perfect good fortune, finds God (Husband)and enters state of perpetual spiritual bliss||3||
Yeye anayekutana na Guru wa kweli, kwa bahati nzuri kamili, anampata Mungu (Bwana) na aningia katika hali ya furaha tele ya kiroho ya milele.

ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
say sahee-aa sohaaganee jin ka-o nadar karay-i.
Those upon whom He bestows His Grace, become His happy soul-brides.
Wale ambao anatawazia neema yake, wanakuwa roho kama bi harusi wake wenye furaha.

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਇ ॥
khasam pachhaaneh aapnaa tan man aagai day-ay.
They recognize God as the supreme master, and surrender their mind, body and soul to Him.
Wanamtambua Mungu kama bwana wao mkuu, na kusalimu akili, mwili na roho yao kwake.

ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ghar var paa-i-aa aapnaa ha-umai door karay-i.
When God is met in our heart, all ego is dispelled.
Wakati Mungu anapatwa moyoni mwetu, ubinafsi wote unaondolewa.

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥
naanak sobhaavantee-aa sohaaganee an-din bhagat karay-i. ||4||28||61||
O’ Nanak, such souls (Brides) who contemplate on God day and night are highly exalted.
Ee Nanak, roho kama hao (bi harusi) ambao wanatafakari kuhusu Mungu mchana na usiku wanainuliwa juu zaidi.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
Siree Raag, na Guru wa tatu:

ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਦਰਿ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ik pir raaveh aapnaa ha-o kai dar poochha-o jaa-ay.
Seeing her other friends in spiritual bliss, the soul-bride wonders how she can attain the union with God (spouse).
Akiona rafiki zake wengine katika furaha tele ya kiroho, roho kama bi harusi anawaza jinsi anaweza kupokea muungano na Mungu (mwenzio wa ndoa).

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
satgur sayvee bhaa-o kar mai pir dayh milaa-ay.
I contemplate on Guru with deep love that he may lead me to Union with God (Husband)
Natafakari kuhusu Guru kwa upendo mkuu aweze kuniongoza kwa muungano na Mungu (Bwana)

ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਦੂਰਿ ॥
sabh upaa-ay aapay vaykhai kis nayrhai kis door.
God created all and He Himself watches over His creation; He is omnipresent.
Mungu aliumba yote na Yeye mwenyewe anatunza uumbaji wake; Yeye yupo kila mahali.

ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥
jin pir sangay jaani-aa pir raavay sadaa hadoor. ||1||
She who knows God (Husband) to be always with her, enjoys His Constant Presence. ||1||
Yeye ambaye anajua Mungu (bwana) kuwa naye daima, anafurahia kuwepo kwake kila wakati.

ਮੁੰਧੇ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥
munDhay too chal gur kai bhaa-ay.
O’ Soul, you should Live in harmony with the Guru’s Will.
Ee roho, unafaa kuishi katika maelewano na wasia wa Guru.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
an-din raaveh pir aapnaa sehjay sach samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
The souls who contemplate on God day and night, intuitively merge into the True One. ||1||Pause||
Roho ambao wanatafakari kuhusu Mungu mchana na usiku, wanaungana kiangavu na yule Mmoja ||1||Sitisha||

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥
sabad ratee-aa sohaaganee sachai sabad seegaar.
The Soul-brides who are happily united with their spouse, adorn themselves with Naam.
Roho kama bi harusi ambao wameunganishwa kwa furaha na bwana wao, wanajipamba na Naam.

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਨਿ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
har var paa-in ghar aapnai gur kai hayt pi-aar.
Through their love for the Guru, they find their God (Spouse) in their heart.
Kupitia upendo wao wa Guru, wanapata Mungu wao (mwenzio wa ndoa) mioyoni mwao.

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
sayj suhaavee har rang ravai bhagat bharay bhandaar.
Their Spouse lovingly enjoys the beauteous bed (of their hearts), whose storehouses are are filled with devotion.
Bwana wao anafurahia kwa upendo vitanda vyao vizuri (wa mioyo yao), ambao ghala yake imejawa na ibada.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥
so parabh pareetam man vasai je sabhsai day-ay aDhaar. ||2||
That Beloved God abides in their minds; He provides sustenance to all. ||2||
Mungu huyo mpendwa anaishi akilini mwao; anatoa riziki kwa wote. ||2||

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
pir saalaahan aapnaa tin kai ha-o sad balihaarai jaa-o.
I am forever a sacrifice to such bride-souls who praise God. (Their Groom)
Daima mimi ni dhabihu kwa roho kama bi harusi kama hao wanaosifu Mungu. (Bwana harusi wao)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿਰੁ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
man tan arpee sir day-ee tin kai laagaa paa-ay.
I offer to them my body, soul and head, and touch their feet (in reverence)
Natoa kwao mwili wangu, roho na kichwa, na kugusa miguu yao (kwa heshima)

ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥
jinee ik pachhaani-aa doojaa bhaa-o chukaa-ay.
because they have recognized the One and renounced the love of duality.
Kwa sababu wametambua Yule Mmoja na kuachana na upendo wa uwili.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥
gurmukh naam pachhaanee-ai naanak sach samaa-ay. ||3||29||62||
The Guru’s follower recognizes the Naam, O’ Nanak, and is absorbed into the True One. ||3||29||62||
Mfuasi wa Guru anatambua Naam, Ee Nanak, na anazama katika yule Mmoja wa kweli.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
Siree Raag, na Guru wa tatu:

ਹਰਿ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ ॥
har jee sachaa sach too sabh kichh tayrai cheerai.
O’ God, you are omnipresent, all pervading and your power reins over the whole world.
Ee Mungu, wewe upo kila mahali, unaenea kote na mamlaka yako yanatawala dunia mzima.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ ॥
lakh cha-oraaseeh tarasday firay bin gur bhaytay peerai.
Millions keep longing for union with you and are lost because without taking spiritual guidance from the Guru, they are not able to meet you.
Mamilioni wanaendelea kutamani muungano nawe na wamepotea kwani bila kuchukua mwongozo wa kiroho kutoka kwa Guru, hawawezi kukutana nawe.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸੂਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ ॥
har jee-o bakhsay bakhas la-ay sookh sadaa sareerai.
But when the dear Almighty grants His grace, the soul finds lasting peace.
Lakini wakati Mwenyezi mpendwa anaruzuku neema yake, moyo unapata amani ya kudumu.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥
gur parsaadee sayv karee sach gahir gambheerai. ||1||
I wish that by Guru’s Grace, I am able to serve the True One (by contemplation on Naam), who is Immeasurably Deep and Profound. ||1||
Natumai ya kwamba kwa neema ya Guru, niweze kutumikia yule Mmoja wa kweli (kwa kutafakari kuhusu Naam), ambaye ni mkubwa na mwenye kina isiyokadirika.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
man mayray naam ratay sukh ho-ay.
O’ my mind, attuned to the Naam, you shall find peace.
Ee akili yangu, uliyemakinikia Naam, utapata amani.

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmatee naam salaahee-ai doojaa avar na ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Follow the Guru’s Teachings, and praise the Naam; there is no other way.
Fuata mafundisho ya Guru, na usifu Naam; hakuna njia nyingine.

ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਬਹਿ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
Dharam raa-ay no hukam hai bahi sachaa Dharam beechaar.
Complete justice is always administered under God’s Command.
Haki kamili daima inatolewa chini ya amri ya Mungu.

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟੁ ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥
doojai bhaa-ay dusat aatmaa oh tayree sarkaar.
Those evil souls, enticed and mislead by the love of worldly attachments, are subject to Your Command. (You can award them appropriate punishment)
Roho hizo mbaya, zilizovutiwa na kupotoshwa na upendo wa viambatanisho vya kidunia, wanatii amri yako. (unaweza kuwapa adhabu inayofaa)

ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ਮਨਿ ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥
aDhi-aatmee har gun taas man jaapeh ayk muraar.
But the spiritually inclined souls contemplate on One God who is the Treasure of Excellence.
Lakini roho zenye mwelekeo wa kiroho wanatafakari kuhusu Mungu ambaye ni hazina ya ubora.

error: Content is protected !!