Swahili Page 331

ਕਉਨੁ ਕੋ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾ ਕੋ ॥
ka-un ko poot pitaa ko kaa ko.
Whose is the son and of whom is anyone the father
Mwana ni wa nani na nani ndiye yeyote baba

ਕਉਨੁ ਮਰੈ ਕੋ ਦੇਇ ਸੰਤਾਪੋ ॥੧॥
ka-un marai ko day-ay santaapo. ||1||
Who dies and who inflicts pain?||1||
Nani anakufa na nani analetea mtu maumivu?

ਹਰਿ ਠਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗਉਰੀ ਲਾਈ ॥
har thag jag ka-o thag-uree laa-ee.
God, the Charmer, has administered the potion of Maya to the entire world;
Mungu, Mtumbuizi, ametoa mchanganyiko wa Maya kwa dunia nzima;

ਹਰਿ ਕੇ ਬਿਓਗ ਕੈਸੇ ਜੀਅਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har kay bi-og kaisay jee-a-o mayree maa-ee. ||1|| rahaa-o.
O’ mother, separated from God, how can I spiritually survive. ||1||pause||
Ee mama, nikitenganishwa kutoka kwa Mungu, ninawezaje kuishi kiroho. ||1||Sitisha||

ਕਉਨ ਕੋ ਪੁਰਖੁ ਕਉਨ ਕੀ ਨਾਰੀ ॥
ka-un ko purakh ka-un kee naaree.
who is the husband and of whom is the wife
nani ndiye mume na mke ni wa nani

ਇਆ ਤਤ ਲੇਹੁ ਸਰੀਰ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨॥
i-aa tat layho sareer bichaaree. ||2||
Contemplate this reality about the human body that none of the relationships are forever. ||2||
Tafakari uhalisia huu kuhusu mwili wa binadamu kwamba hakuna kati ya uhusiano wake ambao ni wa milele.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠਗ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
kahi kabeer thag si-o man maani-aa.
Kabeer says, my mind is pleased and satisfied with the divine Charmer.
Kabeer anasema, akili yangu imependezwa na kuridhishwa na Mtumbuizi mtakatifu.

ਗਈ ਠਗਉਰੀ ਠਗੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥੩॥੩੯॥
ga-ee thag-uree thag pehchaani-aa.||3||39||
I have recognized the divine charmer and for me the potion of Maya has vanished. ||3||39||
Nimetambua mtumbuizi mtakatifu na kwangu mchanganyiko wa Maya umepotea.

ਅਬ ਮੋ ਕਉ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥
ab mo ka-o bha-ay raajaa raam sahaa-ee.
Now the sovereign God has become my helper.
Sasa Mungu mwenyezi amekuwa msaidizi wangu.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam maran kat param gat paa-ee. ||1|| rahaa-o.
Snapping the bonds leading to the cycles of birth and death, I have attained the supreme spiritual status. ||1||pause||
Kwa kuvunja vifungo vinavyoelekeza kwa mizunguko ya kuzaliwa na kufa, nimefikia hadhi kuu ya kiroho. ||1||Sitisha||

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਦੀਓ ਰਲਾਇ ॥
saaDhoo sangat dee-o ralaa-ay.
God has united me with the holy congregation and
Mungu aneniunganisha na ushirika mtakatifu na

ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੇ ਲੀਓ ਛਡਾਇ ॥
panch doot tay lee-o chhadaa-ay.
has rescued me from the five demons (lust, anger, greed, attachment, and ego).
Amenikomboa kutoka mapepo watano (ukware, hasira, tamaa, kiambatisho, na ubinafsi).

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥
amrit naam japa-o jap rasnaa.
Now I chant with my tongue and meditate on God’s ambrosial Name.
Sasa naimba kwa ulimi wangu na kutafakari kuhusu Jina la ambrosia la Mungu.

ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ ਕਰਿ ਲੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥੧॥
amol daas kar leeno apnaa. ||1||
This way God has made me his servant without paying any price.||1||
Kwa njia hii Mungu amenifanya niwe mtumishi wake bila gharama yoyote.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ॥
satgur keeno par-upkaar.
The True Guru has blessed me with His generosity,
Guru wa Kweli amenibariki kwa ukarimu wake,

ਕਾਢਿ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥
kaadh leen saagar sansaar
and pulled me out of the world-ocean.
Na akanivuta kutoka ndani mwa bahari-dunia.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
charan kamal si-o laagee pareet.
Now, I am attuned to the immaculate God,
Sasa, nimemakinikia Mungu safi,

ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਸੈ ਨਿਤਾ ਨਿਤ ਚੀਤ ॥੨॥
gobind basai nitaa nit cheet. ||2||
and the Master of the Universe always dwells in my heart. ||2||
na Bwana wa Ulimwengu daima anaishi moyoni mwangu.

ਮਾਇਆ ਤਪਤਿ ਬੁਝਿਆ ਅੰਗਿਆਰੁ ॥
maa-i-aa tapat bujhi-aa angi-aar.
The burning desires of Maya has been extinguished.
Hamu kali za Maya zimezimwa.

ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
man santokh naam aaDhaar.
My mind is contented with the Support of Naam.
Akili yangu imetoshelezwa na Tegemezo ya Naam.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥
jal thal poor rahay parabh su-aamee.
The Master-God is totally permeating the water and the land.
Bwana-Mungu anapenyeza kikamilifu katika maji na ardhi.

ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥
jat paykha-o tat antarjaamee. ||3||
Wherever I look, I see the inner knower of all hearts. ||3||
Popote ninapoangalia, naona mjua wa ndani wa mioyo yote.

ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ॥
apnee bhagat aap hee darirhaa-ee.
God Himself has implanted His devotional worship within me.
Mungu Mwenyewe amepandikiza ibada yake ya ujitoaji ndani mwangu.

ਪੂਰਬ ਲਿਖਤੁ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
poorab likhat mili-aa mayray bhaa-ee.
O’ my brother, I just obtained what was preordained for me.
Ee ndugu yangu, nimepata tu kile ambacho kimeagiziwa mapema kwangu.

ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ॥
jis kirpaa karay tis pooran saaj.
One on whom He shows His Grace, accomplishes the goal of human life.
Yule ambaye Yeye anaonyesha Neema yake, anatimiza lengo la maisha ya kibinadamu.

ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥੪॥੪੦॥
kabeer ko su-aamee gareeb nivaaj. ||4||40||
Kabeer’s Master is the Cherisher of the humble and meek. ||4||40||
Bwana wa Kabeer ndiye Mthamini wa wanyenyekevu na wapole.

ਜਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਥਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥
jal hai sootak thal hai sootak sootak opat ho-ee.
If birth and death are the cause of impurity then all the waters and all the lands are impure, because insects and bacteria are being born and are dying in these.
Iwapo kuzaliwa na kufa ndiko mzingi wa unajisi basi bahari zote na ardhi yote ni najisi, kwa sababu wadudu na bakteria wanazaliwa na kufa ndani mwa haya.

ਜਨਮੇ ਸੂਤਕੁ ਮੂਏ ਫੁਨਿ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ ॥੧॥
janmay sootak moo-ay fun sootak sootak paraj bigo-ee. ||1||
If there is impurity in birth and also in death then the entire world is being ruined in the superstition of impurity ||1||
Iwapo kuna unajisi katika kuzaliwa na pia katika kufa basi dunia nzima imeharibiwa katika ushirikina wa unajisi

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਕਉਨ ਪਵੀਤਾ ॥
kaho ray pandee-aa ka-un paveetaa.
O’ Pandit, tell me who is clean and pure?
Ee Pandit, niambie nani ni safi na mweupe?

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aisaa gi-aan japahu mayray meetaa. ||1|| rahaa-o.
O’ my friend, carefully reflect on this wisdom.||1||pause||
Ee rafiki wangu, tafakari kwa makini kuhusu hekima hii. ||1||Sitisha||

ਨੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ ਬੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕੁ ਸ੍ਰਵਨੀ ਹੋਈ ॥
nainhu sootak bainhu sootak sootak sarvanee ho-ee.
Those eyes are impure that look with evil intention, that tongue is impure that slanders and those ears are impure that listen to evil words.
Macho hayo ni najisi yanayotazama kwa nia mbaya, ulimi huo ni najisi unaochongeza na masikio hayo ni najisi yanayosikiliza maneno maovu.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕੁ ਲਾਗੈ ਸੂਤਕੁ ਪਰੈ ਰਸੋਈ ॥੨॥
oothat baithat sootak laagai sootak parai raso-ee. ||2||
This way we are being contaminated by whatever we do; our kitchen is also impure because there are insects and bacteria in the firewood and water. ||2||
Kwa njia hii tunachafuliwa kwa chochote tunachofanya; jikoni yetu pia ni najisi kwa sababu kuna wadudu na bakteria katika kuni na maji.

ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਭੁ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ਛੂਟਨ ਕੀ ਇਕੁ ਕੋਈ ॥
faasan kee biDh sabh ko-oo jaanai chhootan kee ik ko-ee.
Everybody knows how to entangle people in such superstitions but only a rare one knows the way to escape from these.
Kila mtu anajua jinsi ya kunasa watu katika ushirikina kama huo lakini mtu nadra pekee anajua njia ya kuhepa kutoka huko.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੈ ਸੂਤਕੁ ਤਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥੪੧॥
kahi kabeer raam ridai bichaarai sootak tinai na ho-ee. ||3||41||
Kabeer says, those who contemplate on God in their heart are not affected by this impurity. ||3||41||
Kabeer anasema, wale wanaotafakari kuhusu Mungu moyoni mwao na hawaathiriwi na unajisi huo.

ਗਉੜੀ ॥
ga-orhee.
Raag Gauree:

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥
jhagraa ayk nibayrahu raam.
O’ God, please resolve this one conflict,
Ee Mungu, tafadhali tatua mzozano huu mmoja,

ਜਉ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੌ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ja-o tum apnay jan sou kaam. ||1|| rahaa-o.
If You want your humble devotee to meditate on You. ||1||Pause||
Iwapo unataka mtawa wako mnyenyekevu atafakari kuhusu Wewe. ||1||Sitisha||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾ ਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
ih man badaa ke jaa sa-o man maani-aa.
Is this mind mightier or the One to whom the mind is attuned?
Je, akili hii ina nguvu ama yule Mmoja ambaye akili imemmakinikia?

ਰਾਮੁ ਬਡਾ ਕੈ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ॥੧॥
raam badaa kai raameh jaani-aa. ||1||
Is God greater, or the one who realizes God?”||1||
Je, Mungu ni mkuu zaidi, ama yule ambaye amegundua Mungu?

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ॥
barahmaa badaa ke jaas upaa-i-aa.
Is Brahma greater, or the One who created Him?
Je, Brahma ni mkuu zaidi, ama yule Mmoja aliyemuumba?

ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥੨॥
bayd badaa ke jahaaN tay aa-i-aa. ||2||
Are the Vedas greater or the Source from where they originated?”||2||
Je, Vedas ni kuu zaidi ama Chanzo ambacho ziliasilia kutoka kwake?

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ ॥
kahi kabeer ha-o bha-i-aa udaas.
Kabeer says, I am undecided;
Kabeer anasema, mimi sina maamuzi;

ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੩॥੪੨॥
tirath badaa ke har kaa daas. ||3||42||
is the sacred shrine of pilgrimage greater or thedevotee of Godbecause of whose devotion that place became sacred? ||3||42||
Je, ziara takatifu ya hija ni kuu zaidiau mtawa wa Mungu ambaye kutokana na ujitoaji wake mahali hapo pakawa patakatifu?

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ॥
raag ga-orhee chaytee.
Raag Gauree Chaytee:

ਦੇਖੌ ਭਾਈ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥
daykhou bhaa-ee ga-yaan kee aa-ee aaNDhee.
Behold O’ brother, by the virtue of devotional worship, my mind was struck by the storm of divine knowledge.
Tazama Ee ndugu, kutokana na ibada ya ujitoaji, akili yangu ilikumbwa na dhoruba ya maarifa takatifu.

ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabhai udaanee bharam kee taatee rahai na maa-i-aa baaNDhee. ||1|| rahaa-o.
Which blew away my doubts and bonds of Maya like the thatched walls of my hut. ||1||pause||
Iliyotokomeza shaka na vifungo vyangu vya Maya kama kuta zilizoezekwa za kibanda changu.

ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ਥੂਨਿ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ ॥
duchitay kee du-ay thoon giraanee moh balaydaa tootaa.
My double-mindedness and emotional bonds broke as if both the pillars and the beam of the hut came crashing down.
Akili yangu yenye uwili na vifungo vya kihisia vilivunjika kana kwamba nguzo na boriti ya kibanda iliporomoka.

ਤਿਸਨਾ ਛਾਨਿ ਪਰੀ ਧਰ ਊਪਰਿ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ ॥੧॥
tisnaa chhaan paree Dhar oopar durmat bhaaNdaa footaa. ||1||
The thatched roof of worldly desires has fallen to the ground and the pitcher of evil intellect has broken. ||1||
Paa iliyoezekwa ya hamu za kidunia imeanguka chini na mtungi wa akili ovu imevunjika.