Swahili Page 271

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
parabh kirpaa tay ho-ay pargaas.
By God’s Grace, the mind is enlightened with divine knowledge.
Kwa Neema ya Mungu, akili inaangazwa kwa maarifa takatifu.

ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas.
By God’s mercy, the heart is delighted like lotus flower.
Kwa huruma ya Mungu, akili inafurahia kama ua la yungiyungi.

ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
parabh suparsan basai man so-ay.
When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind.
Wakati Mungu amependezwa kabisa, anakuja kuishi akilini.

ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay.
By God’s Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted.
Kwa Huruma Mwema wa Mungu, akili inainuliwa (kiroho).

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa.
O’ God, in Your Mercy are all the treasures of the world.
Ee Mungu, katika Huruma yako zipo hazina zote za dunia.

ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa.
No one receives anything by himself.
Hakuna mtu anapokea kitu chochote yeye mwenyewe.

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
jit jit laavhu tit lageh har naath.
O’ God, people do whatever You make them do.
Ee Mungu, watu wanatenda chochote ambacho unawafanya watende.

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥
naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6||
O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6||
Ee Nanak, hakuna kitu kipo mikononi mwao.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥
agam agaaDh paarbarahm so-ay.
Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God;
Asiyeweza kufikika na asiyefahamika ni Mungu Mkuu;

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥
jo jo kahai so muktaa ho-ay.
whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated from vices.
Yeyote anayekariri Jina lake kwa upendo na kujitolea, anakombolewa kutoka dhambi.

ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੰਤਾ ॥
sun meetaa naanak binvantaa.
Listen, O’ friends, Nanak submits.
Sikizeni, Ee marafiki, Nanak anawasilisha.

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥
saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1||
Amazing is the description of virtues of the saints.||1||
Ya ajabu ni maelezo ya fadhila za watakatifu.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥
saaDh kai sang mukh oojal hot.
In the company ofSaints, spiritual radiance (honor) is obtained.
Katika uandamano wa Watakatifu, kung’aa kiroho (heshima) kunapatikana.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥
saaDhsang mal saglee khot.
In the Company of the Holy, all filth of vices is removed.
Katika uandamano wa Watakatifu, uchafu wote wa dhambi unaondolewa.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
saaDh kai sang mitai abhimaan.
In the company of the Saints, egotism is destroyed.
Katika uandamano wa Watakatifu, ubinafsi unaangamizwa.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥
saaDh kai sang pargatai sugi-aan.
In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.
Katika uandamano wa Watakatifu, hekima ya kiroho inadhihirishwa.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥
saaDh kai sang bujhai parabh nayraa.
In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand.
Katika uandamano wa Watakatifu, Mungu anahisiwa kuwa karibu mno.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
saaDhsang sabh hot nibayraa.
In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil deeds are settled.
Katika uandamano wa Watakatifu, mizozano yote kuhusu maovu au vitendo viovu inatatuliwa.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥
saaDh kai sang paa-ay naam ratan.
In the Company of the Holy, one is blessed with the priceless Naam. is obtained.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anabarikiwa na Naam isiyokadirika. Inapatwa.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥
saaDh kai sang ayk oopar jatan.
In the company of the Saints, one strives only to realize God.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anazimia kumgundua Mungu tu.

ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥
saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee.
Who can describe the glory of the Saints?
Nani anaweza kueleza utukufu wa Watakatifu?

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥
naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1||
O’ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. ||1||
Ee Nanak, utukufu wa Watakatifu ni utukufu wa Mungu Mwenyewe.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਲੈ ॥
saaDh kai sang agochar milai.
In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible God.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anagundua Mungu asiyeeleweka.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥
saaDh kai sang sadaa parfulai.
In the Company of the Holy, one is always full of joy.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anajawa na furaha daima.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ ਪੰਚਾ ॥
saaDh kai sang aavahi bas panchaa.
In the Company of the Holy, the five passions come under control.
Katika uandamano wa Watakatifu, shauku tano zinadhibitiwa.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਭੁੰਚਾ ॥
saaDhsang amrit ras bhunchaa.
In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of God’s Name.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anafurahia nekta ya ambrosia ya Jina la Mungu.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥
saaDhsang ho-ay sabh kee rayn.
In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to all.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anakuwa mnyenyekevu zaidi kwa wote.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥
saaDh kai sang manohar bain.
In the Company of the Holy, one’s speech becomes enticing.
Katika uandamano wa Watakatifu, matamshi ya mtu yanakuwa ya kuvutia.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥
saaDh kai sang na katahooN Dhaavai.
In the Company of the Saints, the mind does not wander.
Katika uandamano wa Watakatifu, akili haizururi.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਸਥਿਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDhsang asthit man paavai.
In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal peace.
Katika uandamano wa Watakatifu, akili inaingia kwenye hali ya amani ya milele.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥
saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn.
In the Holy congregation, one remains detached from worldly attractions.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anabaki amejitenga kutoka vivutio vya kidunia.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥੨॥
saaDhsang naanak parabh suparsan.
O’ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy congregation. ||2||
Ee Nanak, Mungu anapendezwa kabisa na yule anayejiunga na ushirika takatifu.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥
saaDhsang dusman sabh meet.
In the Company of the Holy, all enemies appear like friends.
Katika uandamano wa Watakatifu, maadui wote wanaonekana kama marafiki.

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥
saaDhoo kai sang mahaa puneet.
In the Company of the Holy, one’s mind becomes totally immaculate.
Katika uandamano wa Watakatifu, akili ya mtu inakuwa safi kabisa.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥
saaDhsang kis si-o nahee bair.
In the company of the saints, one bears no enmity towards anybody.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu hawi na chuki yoyote kwa yeyote.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥
saaDh kai sang na beegaa pair.
In the Company of the Holy, one does not take step in the wrong direction.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu hapigi hatua kwa njia isiyo sahihi.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥
saaDh kai sang naahee ko mandaa
In the Company of the Saints, no one seems evil.
Katika uandamano wa Watakatifu, hakuna mtu anaonekana kuwa muovu.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
saaDhsang jaanay parmaanandaa.
In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of supreme bliss.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anagundua Bwana wa raha tele kuu anayeenea kote.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥
saaDh kai sang naahee ha-o taap.
In the Company of the Holy, the fever of ego departs.
Katika uandamano wa Watakatifu, homa ya ubinafsi inaondoka.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥
saaDh kai sang tajai sabh aap.
In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anakana uchoyo wote.

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥
aapay jaanai saaDh badaa-ee.
Only He Himself knows the greatness of the Saints.
Ni Yeye Mwenyewe pekee anayejua ukuu wa Watakatifu.

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿ ਆਈ ॥੩॥
naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3||
O’ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3||
Ee Nanak, Watakatifu wamo katika upatano na Mungu.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥
saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai.
In the Company of the Holy, one’s mind never wanders.
Katika uandamano wa Watakatifu, akili ya mtu kamwe haizururi.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDh kai sang sadaa sukh paavai.
In the Company of the Holy, one receives everlasting peace.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anapokea amani ya kudumu milele.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥
saaDhsang basat agochar lahai.
In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible wealth of Naam.
Katika ushirika Takatifu, mtu anapata utajiri usiofahamika wa Naam.

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥
saaDhoo kai sang ajar sahai.
In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anaweza kuvumilia kisichoweza kuvumiliwa.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ ॥
saaDh kai sang basai thaan oochai.
In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of spiritually.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anaishi katika hali ya juu zaidi ya kiroho.

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੂਚੈ ॥
saaDhoo kai sang mahal pahoochai.
In the company of the Saints, one experiences the presence of God within.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anahisi uwepo wa Mungu ndani mwake.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
saaDh kai sang darirhai sabh Dharam.
In the company of the saints, one fully comprehends the righteous duties.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anaelewa kikamilifu kazi adilifu.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
saaDh kai sang kayval paarbarahm.
In the Company of the Holy, one sees only God pervading everywhere.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anaona Mungu akienea kote.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥
saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan.
In the Company of the Holy, one is blessed with the treasure of the Naam.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anabarikiwa na hazina ya Naam.

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥
naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4||
O’ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4||
Ee Nanak, naweka wakfu maisha yangu kwa watu hao wanaomcha Mungu.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥
saaDh kai sang sabh kul uDhaarai.
In the Company of the Holy, one saves all of one’s lineage from vices.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anaokoa kizazi chake chote kutoka maovu.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥
saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai.
In the Company of the Holy, one helps his friends and family swim across the world-ocean of vices.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anasaidia marafiki na familia yake kuogelea wakivuka bahari-dunia ya dhambi.

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDhoo kai sang so Dhan paavai.
In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is received.
Katika uandamano wa Watakatifu, utajiri huo wa kweli wa Naam unapokelewa.

ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥
jis Dhan tay sabh ko varsaavai.
Everyone becomes eminent from that wealth of Naam.
Kila mtu anakuwa wa kuheshimika kutoka utajiri huo wa Naam.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥
saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa.
In the holy congregation, one is honored by the righteous judge of God’s court.
Katika ushirika takatifu, mtu anaenziwa na hakimu wa haki wa mahakama ya Mungu.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥
saaDh kai sang sobhaa surdayvaa.
In the Company of the Holy, one is praised by the angels.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anasifiwa na malaika.

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥
saaDhoo kai sang paap palaa-in.
In the Company of the Holy, one’s sins are destroyed.
Katika uandamano wa Watakatifu, dhambi za mtu zinaangamizwa.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥
saaDhsang amrit gun gaa-in.
In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of God.
Katika uandamano wa Watakatifu, mtu anaimba fadhila za ambrosia za Mungu.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸ੍ਰਬ ਥਾਨ ਗੰਮਿ ॥
saaDh kai sang sarab thaan gamm.
In the company of Saints, all places become accessible (one escalates to a high spiritual level).
Katika uandamano wa Watakatifu, pahali pote panaweza kufikiwa (mtu anapanda kufikia kiwango cha juu cha kiroho).