Swahili Page 262

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥੫੫॥
Nanak deejai naam daan raakha-o hee-ai paro-ay. ||55||
O’ God, bless me with the gift of Naam, I may keep it enshrined in my heart, says Nanak.
Ee Mungu, nibariki na tuzo ya Naam, niweze kuithamini moyoni mwangu, asema Nanak.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥
gurdayv maataa gurdayv pitaa gurdayv su-aamee parmaysuraa.
The Guru is our spiritual mother, father, master and embodiment of God.
Guru ni mama wetu wa kiroho, baba, bwana na udhihirisho wa kimwili wa Mungu.

ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥
gurdayv sakhaa agi-aan bhanjan gurdayv banDhip sahodaraa.
The Guru is our companion and the destroyer of ignorance; The Guru is our relative and brother.
Guru ndiye mwendani wetu na mwangamizi wa ujinga; Guru ndiye jamaa na ndugu wetu.

ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥
gurdayv daataa har naam updaysai gurdayv mant niroDharaa.
The Guru is the benefactor and the Spiritual teacher; The Guru’s word of wisdom is never ineffective.
Guru ndiye mfadhili na mwalimu wa Kiroho; Neno la Guru la busara kamwe halikosi ufanisi.

ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥
gurdayv saaNt sat buDh moorat gurdayv paaras paras paraa.
The Guru is the image of peace, truth and wisdom; the Guru’s touch is superior than the touch of paaras (mythical philosopher’s stone).
Guru ndiye ishara ya amani, ukweli na hekima; mguso wa Guru ni mkuu kuliko mguso wa paaras (jiwe la kihadithi la mwanafalsafa).

ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥
gurdayv tirath amrit sarovar gur gi-aan majan apramparaa.
The Guru is the place of Pilgrimage and the pool of ambrosial nectar; to follow the Guru’s teachings is like the most sublime ablution.
Guru ndiye mahali pa Hija na kidimbwi cha nekta ya ambrosia; kufuata mafundisho ya Guru ni kama kutawadha tukufu zaidi.

ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥
gurdayv kartaa sabh paap hartaa gurdayv patit pavit karaa.
The Guru is the embodiment of the Creator and the destroyer of all sins; the Guru is the purifier of the heart of the sinners.
Guru ndiye udhihirisho wa kimwili wa Muumba na mwangamizi wa dhambi zote; Guru ndiye anayetakasa mioyo ya watenda dhambio.

ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥
gurdayv aad jugaad jug jug gurdayv mant har jap uDhraa.
The Guru existed from the beginning of time, through ages upon ages; by remembering the Guru’s Mantra, one is saved from the vices.
Guru alikuwepo kutoka mwanzoni mwa nyakati, kupitia enzi baada ya enzi; kwa kukumbuka Mantra ya Guru, mtu anaokolewa kutoka dhambi.

ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥
gurdayv sangat parabh mayl kar kirpaa ham moorh paapee jit lag taraa.
O’ God, show mercy and unite us with the company of the Guru so that we, the ignorant sinners, may also swim across the world-ocean of vices.
Ee Mungu, tuonee huruma na utuunganishe na uandamano wa Guru ili sisi, watenda dhambi wajinga, tuweze pia kuogelea tukivuka bahari-dunia ya dhambi.

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥
gurdayv satgur paarbarahm parmaysar gurdayv naanak har namaskaraa. ||1||
O’ Nanak, the Guru is the embodiment of the all pervading God; therefore, we should all bow to the Guru in humble reverence. ||1||
Ee Nanak, Guru ndiye udhihirisho wa kimwili wa Mungu anayeenea kote; hivyo basi, tunafaa kusujudu mbele ya Guru kwa staha nyenyekevu.

ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥
ayhu salok aad ant parh-naa.
This Salok is to be recited at the beginning and at the end of Bawan Akhri.
Salok hii inafaa kukaririwa mwanzoni na mwishoni mwa Bawan Akhri.

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥
ga-orhee sukhmanee mehlaa 5.
Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of bliss.
Raag Gauree, Guru wa Tano: SUKHMANI inamaanisha taji ya ushanga ya raha tele.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the Guru’s grace.
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru.

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
aad gur-ay namah.
I bow to the Primal Guru.
Nasujudu kwa Guru wa Kiasili.

ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
jugaad gur-ay namah.
I bow to the Guru who was before the beginning of the ages.
Nasujudu kwa Guru aliyekuwepo kabla ya mwanzo wa enzi.

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
satgur-ay namah.
I bow to the eternal True Guru.
Nasujudu kwa Guru wa Kweli wa milele.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥
saree gurdayv-ay namah. ||1||
I bow to the Great, Divine Guru.
Nasujudu kwa Guru Mtakatifu, Mkuu.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
simra-o simar simar sukh paava-o.
I remember God with loving devotion and by remembering Him at all the time, I experience eternal bliss,
Namkumbuka Mungu kwa kujitolea kwa upendo na kwa kumkumbuka Yeye wakati wote, ninahisi raha tele ya milele,

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
kal kalays tan maahi mitaava-o.
and dispel all worries and anguish that from my mind
na kuondoa wasiwasi na uchungu kutoka akili yangu

ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥
simra-o jaas bisumbhar aikai.
I contemplate on the One who preserves the universe.
Natafakari kuhusu yule Mmoja anayehifadhi ulimwengu.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
naam japat agnat anaykai.
Countless peopleremember Him
Watu wasiohesabika wanamkumbuka Yeye

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖ੍ਯ੍ਯਰ ॥
bayd puraan simrit suDhaakh-yar.
The Vedas, the Puranas and the Smritis, the purest of utterances,
Vedas, Puranas na Smritis, matamko safi kabisa,

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖ੍ਯ੍ਯਰ ॥
keenay raam naam ik aakh-yar.
have recognized the One, the Name of God to be the most sacred.
Yametambua lile Moja, Jina la Mungu kuwa takatifu zaidi.

ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
kinkaa ayk jis jee-a basaavai. taa kee mahimaa ganee na aavai.
That person’s glory cannot be described in whose heart, God instills even an iota of Naam.
Utukufu wa mtu huyo hauwezi kuelezwa ambaye moyoni mwake, Mungu anaweka hata chembe cha Naam.

ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥
kaaNkhee aikai daras tuhaaro. naanak un sang mohi uDhaaro. ||1||
Nanak says, O’ God, save me along with those who yearn to experience your holy presence.
Nanak anasema, Ee Mungu, niokoe pamoja na wale wanaotamani uwepo wako mtakatifu.

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
sukhmanee sukh amrit parabh naam.
The ambrosial Name of God is the crown jewel (the essence) of all peace and bliss,
Jina la ambrosia la Mungu ni kito cha taji (kiini) cha amani na raha tele yote,

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥
bhagat janaa kai man bisraam. Rahaa-o.
and this nectar- Name of God resides in the hearts of His true devotees. ll pause ll
Na Jina la Mungu kama nekta linaishi mioyoni mwa watawa wake wa kweli. Llsitishall

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥
parabh kai simran garabh na basai.
By remembering God, one is freed from cycle of birth and death.
Kwa kumkumbuka Mungu, mtu anakombolewa kutoka mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
parabh kai simran dookh jam nasai.
By remembering God, the fear of demon goes away.
Kwa kumkumbuka Mungu, hofu ya pepo inaondoka.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥
parabh kai simran kaal parharai.
By remembering God, the fear of death vanishes.
Kwa kumkumbuka Mungu, hofu ta kifo inapotea.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
parabh kai simran dusman tarai.
Remembering God, one’s vices are eradicated
Kwa kumkumbuka Mungu, maovu ya mtu yanaondolewa.

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
parabh simrat kachh bighan na laagai.
Remembering God, one meets no obstacles in life.
Kwa kumkumbuka Mungu, mtu hapati vizuizi vyovyote maishani.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
parabh kai simran an-din jaagai.
By remembering God, one always remains alert from vices and worldly temptations.
Kwa kumkumbuka Mungu, mtu daima anabaki ametahadhari dhidi ya maovu na vivutio vya kidunia.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
parabh kai simran bha-o na bi-aapai.
Remembering God, one is not overpowered by fear.
Kwa kumkumbuka Mungu, mtu hashindwi na uoga.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
parabh kai simran dukh na santaapai.
Remembering God, one does not suffer sorrow.
Kwa kumkumbuka Mungu, mtu hateseki kwa huzuni.

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
parabh kaa simran saaDh kai sang.
The meditative remembrance of God prevails in the Company of the Holy.
Ukumbusho wa kutafakari kwa Mungu unadumu katika Uandamano wa Watakatifu.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥
sarab niDhaan naanak har rang. ||2||
O’ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2||
Ee Nanak, hazina zote za dunia zipo katika Upendo wa Mungu.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥
parabh kai simran riDh siDh na-o niDh.
In the remembrance of God are the miraculous powers and all the nine treasures of the world.
Katika ukumbusho wa Mungu kuna nguvu za kimuijiza na hazina zote tisa za dunia

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh.
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.
Katika ukumbusho wa Mungu kuna maarifa, utafakari na kiini cha hekima.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
parabh kai simran jap tap poojaa.
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.
Katika ukumbusho wa Mungu kuna kuimba, utafakari mkali na ibada ya ujitoaji.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
parabh kai simran binsai doojaa.
In the remembrance of God, duality vanishes.
Katika ukumbusho wa Mungu, uwili unapotea.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥
parabh kai simran tirath isnaanee.
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.
Katika ukumbusho wa Mungu kuna kuoga kwa utakaso katika ziara takatifu za hija.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥
parabh kai simran dargeh maanee.
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the God.
Katika ukumbusho wa Mungu, mtu anapata heshima katika Mahakama ya Mungu.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
parabh kai simran ho-ay so bhalaa.
In the remembrance of God, one accepts His will to be good for all.
Katika ukumbusho wa Mungu, mtu anakubali mapenzi yake kuwa mazuri kwa wote.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
parabh kai simran sufal falaa.
By remembering God, one one succeeds in achieving the supreme goal of life.
Kwa kumkumbuka Mungu, mtu anafanikiwa katika kutimiza lengo kuu la maisha.

ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥
say simrahi jin aap simraa-ay.
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do so.
Wao pekee wanamkumbuka kwa kutafakari, ambao Yeye anahamasisha kufanya hivyo.