Swahili Page 232

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥
naam na cheeteh upaavanhaaraa.
They do not remember the Name of the Creat
Hawakumbuki Jina la Muumba.

ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥
mar jameh fir vaaro vaaraa. ||2||
They continue in the cycles of birth and death.
Wanaendelea katika mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥
anDhay guroo tay bharam na jaaee.
A spiritually blind guru cannot appease the wandering mind of his follower.
Guru aliye kipofu wa kiroho hawezi kutuliza akili inayozurura ya mfuasi wake.

ਮੂਲੁ ਛੋਡਿ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ॥
mool chhod laagay doojai bhaaee.
Abandoning the root Source (God), they become attached to the love of duality.
Wakiacha Chanzo cha kimsingi (Mungu), wanajiambatisha kwa upendo wa uwili.

ਬਿਖੁ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥
bikh kaa maataa bikh maahi samaaee. ||3||
Intoxicated with poison of Maya, they remain immersed in that poison.
Wakilewa kwa sumu ya Maya, wanabaki wamevama katika sumu hiyo.

ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਮੂਲੁ ਜੰਤ੍ਰ ਭਰਮਾਏ ॥
maaiaa kar mool jantar bharmaaay.
Believing Maya as basic support of life, people keep wandering in the search of worldly wealth.
Wakiaamini Maya kuwa tegemezo ya kimsingi ya maisha, watu wanaendelea kuzurura wakitafuta utajiri wa kidunia.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥
har jeeo visriaa doojai bhaaay.
They have forgotten the Dear God, and they are in love with duality.
Wamemsahau Mungu Mpendwa, na wanapenda uwili.

ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੪॥
jis nadar karay so param gat paaay. ||4||
The supreme status is obtained only by those who are blessed with His Grace.
Hadhi kuu inapatwa tu na wale ambao wamebarikiwa na Neema yake.

ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਬਾਹਰਿ ਸਾਚੁ ਵਰਤਾਏ ॥
antar saach baahar saach vartaaay.
One who has Truth (God) pervading within, radiates Truth outwardly as well.
Yule ambaye ana Ukweli (Mungu) ikienea ndani mwake, akiakisi Ukweli kinje pia.

ਸਾਚੁ ਨ ਛਪੈ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਛਪਾਏ ॥
saach na chhapai jay ko rakhai chhapaaay.
The (bliss of) Truth does not remain hidden, even though one may try to hide it.
(Raha tele ya) Ukweli haibaki imefichwa, hata iwapo mtu anaweza kujaribu kuificha.

ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥੫॥
giaanee boojheh sahj subhaaay. ||5||
The spiritually wise knows this intuitively.
Mtu mwenye hekima ya kiroho anajua jii kwa hisia na silika.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
gurmukh saach rahiaa liv laaay.
A Guru’s follower always remains attuned to the eternal God.
Mfuasi wa Guru daima anabaki amemakinikia Mungu wa milele.

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥
haumai maaiaa sabad jalaaay.
Ego and Maya are burned away through the Guru’sWord.
Ubinafsi na Maya inateketezwa kupitia Neno la Guru.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥੬॥
mayraa parabh saachaa mayl milaaay. ||6||
My True God unites a Guru’s follower with Himself.
Mungu wangu wa Kweli anaunganisha mfuasi wa Guru naye mwenyewe.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
satgur daataa sabad sunaaay.
To whom the beneficent true Guru recites his divine word.
Kwa yule ambaye Guru mkarimu wa kweli anakarariria neno lake takatifu.

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥
Dhaavat raakhai thaak rahaaay.
He controls and stops his wandering mind from running after worldly wealth.
Anadhibiti na kusitisha akili yake inayozurura kutoka kufukuza utajiri wa kidunia.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੭॥
pooray gur tay sojhee paaay. ||7||
From the perfect Guru, he understands the righteous way of living.
Kutoka kwa Guru kamili, anaelewa njia adilifu ya kuishi.

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿਰਜਿ ਜਿਨਿ ਗੋਈ ॥
aapay kartaa sarisat siraj jin goee.
The Creator Himself has created the universe; He Himself shall destroy it also.
Muumba Mwenyewe ameumba ulimwengu; Yeye Mwenyewe atauangamiza pia.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
tis bin doojaa avar na koee.
There is no one else beside Him.
Hakuna yeyote mwengine pasi Yeye.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੮॥੬॥
naanak gurmukh boojhai koee. ||8||6||
O’ Nanak, only a rare Guru’s follower, understands this concept.
Ee Nanak, mfuasi nadra pekee wa Guru, anaelewa dhana hii.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
gaorhee mehlaa 3.
Raag Gauree, by the Third Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tatu:

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ॥
naam amolak gurmukh paavai.
A Guru’s follower obtains the invaluable gift of God’s Name from the Guru.
Mfuasi wa Guru anapata tuzo isiyokadirika ya Jina la Mungu kutoka kwa Guru.

ਨਾਮੋ ਸੇਵੇ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥
naamo sayvay naam sahj samaavai.
He always remember God’s Name with love and devotion, and through Naam he merges in a state of equipoise.
Daima anakumbuka Jina la Mungu kwa upendo na kujitolea, na kupitia Naam anaunganishwa katika hali ya usawa.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਗਾਵੈ ॥
amrit naam rasnaa nit gaavai.
He recites the Ambrosial Naam each and every day.
Yeye anakariri Naam yenye Ambrosia kila siku.

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥
jis no kirpaa karay so har ras paavai. ||1||
Only the one upon whom God bestows His mercy, relishes the elixir of Naam.
Kwa yule tu ambaye Mungu anatawaza huruma yake, anafurahia dawa ya Naam.

ਅਨਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸਾ ॥
andin hirdai japao jagdeesaa.
I always remember God, The Master of Universe, with love and devotion.
Daima namkumbuka Mungu, Bwana wa Ulimwengu, kwa upendo na kujitolea.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਉ ਪਰਮ ਪਦੁ ਸੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh paavao param pad sookhaa. ||1|| rahaao.
By following Guru’s teachings I have obtained the supreme spiritual state.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru nimepata hali kuu ya kiroho.

ਹਿਰਦੈ ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥
hirdai sookh bhaiaa pargaas.
The minds of those, are illuminated and remain in spiritual bliss,
Akili za hao, zinaangazwa na zinabaki katika raha tele ya kiroho,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਹਿ ਸਚੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
gurmukh gaavahi sach guntaas.
who follow the Guru’s teachings and keep singing the praises of God, the treasure of virtues.
Wanaofuata mafundisho ya Guru na wanaoendelea kuimba sifa za Mungu, hazina ya fadhila.

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸੁ ॥
daasan daas nit hoveh daas.
They always remain extremely humble, ( the servant of the servants of God)
Daima wanabaki wanyenyekevu kabisa, (mtumishi wa watumishi wa Mungu)

ਗ੍ਰਿਹ ਕੁਟੰਬ ਮਹਿ ਸਦਾ ਉਦਾਸੁ ॥੨॥
garih kutamb meh sadaa udaas. ||2||
And even while taking care of their households and families, they remain detached from worldly affairs.
Na hata wakati wanachunga nyumba na familia zao, wanabaki wamejitenga kutoka shughuli za kidunia.

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋ ਹੋਈ ॥
jeevan mukat gurmukh ko hoee.
It is only a very rare Guru’s follower who, while living the ordinary life of a householder, is free from worldly bonds and vices.
Ni mfuasi nadra sana pekee wa Guru ambaye, wakati anaishi maisha ya kawaida ya mwenye nyumba, yu huru kutoka vifungo na maovu ya kidunia.

ਪਰਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥
param padaarath paavai soee.
Only such a detached person obtains the supreme wealth of God’s Name.
Mtu aliyejitenga kama huyo pekee anapata utajiri mkuu wa Jina la Mungu.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥
tarai gun maytay nirmal hoee.
Eradicating the three impulses of vice, virtue and power) such a person becomes immaculate,
(Akiangamiza misukumo mitatu ya dhambi, fadhila na nguvu) mtu kama huyo anakuwa safi,

ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥
sehjay saach milai parabh soee. ||3||
and intuitively gets united with the eternal God.
Na kwa uharisi anaungana na Mungu wa milele.

ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
moh kutamb sio pareet na hoay.
Emotional attachment to family does not remain,
Kiambatisho cha kihisia kwa familia hautasalia,

ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
jaa hirdai vasiaa sach soay.
when the eternal God dwells within the heart.
Wakati Mungu wa milele anaishi moyoni.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਇ ॥
gurmukh man bayDhiaa asthir hoay.
Through Guru’s teaching, the mind totally imbued with love of God, becomes steady.
Kupitia mafundisho ya Guru, akili inayojawa kabisa na upendo wa Mungu, inakuwa thabiti.

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੪॥
hukam pachhaanai boojhai sach soay. ||4||
Such a person then recognizes the God’s Will and realizes the eternal God.
Kisha mtu kama huyo anatambua Mapenzi ya Mungu na kumgundua Mungu wa milele.

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
tooN kartaa mai avar na koay.
O’ God, You are the creator and I do not depend on anyone else besides You.
Ee Mungu, Wewe ndiwe muumba na sitegemei yeyote mwengine ila Wewe.

ਤੁਝੁ ਸੇਵੀ ਤੁਝ ਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥
tujh sayvee tujh tay pat hoay.
I only remember You with love and devotion and obtain honor through You.
Mimi nakukumbuka tu kwa upendo na kujitolea na kupokea heshima kupitia Wewe.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
kirpaa karahi gaavaa parabh soay.
If You show your mercy, then only I can sing Your praises.
Iwapo uonyeshe huruma yako, wakati huo tu ndio naweza kuimba sifa zako.

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਲੋਇ ॥੫॥
naam ratan sabh jag meh loay. ||5||
Jewellike Name of God spiritually illuminates the entire world.
Jina la Mungu kama johari linaangaza dunia nzima kiroho.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥
gurmukh banee meethee laagee.
The Guru’s follower, whom the Bani (divine Words) seems so sweet.
Mfuasi wa Guru, ambaye Bani (Maneno takatifu) inaonja tamu sana kwake.

ਅੰਤਰੁ ਬਿਗਸੈ ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
antar bigsai andin liv laagee.
his heart is delighted with happiness. and his mind always remains lovingly attuned to God.
Moyo wake unapendezwa kwa furaha, na akili yake daima inabaki imemakinikia Mungu kwa upendo.

ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਪਰਸਾਦੀ ॥
sehjay sach miliaa parsaadee.
By Guru’s grace, he is intuitively united with the eternal God.
Kwa neema ya Guru, anaunganishwa na Mungu wa milele kwa hisia na silika.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥੬॥
satgur paaiaa poorai vadbhaagee. ||6||
The True Guru is obtained by the destiny of perfect good fortune.
Guru wa Kweli anapatikana kwa hatima ya bahati njema kamili.

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸੁ ॥
haumai mamtaa durmat dukh naas.
Egotism, possessiveness, evilmindedness and suffering depart,
Ubinafsi, umiliki, nia mbaya na mateso yanaondoka,

ਜਬ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
jab hirdai raam naam guntaas.
when God’s Name, the Ocean of Virtue, comes to dwell within the heart.
Wakati Jina la Mungu, Bahari ya Fadhila, anakuja kuishi moyoni.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਸੁ ॥
gurmukh buDh pargatee parabh jaas.
By listening to God’s praises the intellect of the Guru’s follower is awakened,
Kwa kusikiliza sifa za Mungu akili ya mfuasi wa Guru inaamshwa,

ਜਬ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥੭॥
jab hirdai raviaa charan nivaas. ||7||
When he meditates on God’s Name and attunes his intellect to His Lotus feet.
Wakati anatafakari kuhusu Jina la Mungu na kumakini akili yake kwa miguu yake ya yungiyungi.

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
jis naam dayay soee jan paaay.
The devotee only obtains His Name when God Himself blesses it
Mtawa anapokea tu Jina Lake wakati Mungu Mwenyewe analibariki

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
gurmukh maylay aap gavaaay.
God arranges for that devotee to meet the Guru, who then destroys his own ego.
Mungu anapanga ili mtawa huyo akutane na Guru, kisha anaangamiza ubinafsi wake mwenyewe.

ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥
hirdai saachaa naam vasaaay.
That person enshrines the true Name of God in his heart.
Mtu huyo anathamini Jina la kweli la Mungu moyoni mwake.

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥੮॥੭॥
naanak sehjay saach samaaay. ||8||7||
O Nanak, such a person intuitively merges in the eternal God.
Ee Nanak, mtu kama huyo anaungana na Mungu wa milele kwa hisia na silika.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
gaorhee mehlaa 3.
Raag Gauree, by the Third Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tatu:

ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਸਵਾਰਿਆ ਭੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
man hee man savaariaa bhai sahj subhaaay.
The one who has intuitively reformed his mind through the revered fear of God.
Yule ambaye amerekebisha akili yake kwa hisia na silika kupitia hofu kwa heshima ya Mungu.