Swahili Page 199

ਸੰਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥
satsang tah gosat ho-ay.
Holy congregation is the place where divine discourse is held
Ushirika Takatifu ni mahali ambapo matamshi takatifu yanatolewa

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥
kot janam kay kilvikh kho-ay. ||2||
and sins of millions of births are erased. ||2||
na dhambi za mamilioni ya kuzaliwa upya zinafutwa.

ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥
simrahi saaDh karahi aanand.
The Holy Saints lovingly meditate on Naam and enjoy in ecstasy.
Watakatifu wanatafakari kwa upendo kuhusu Naam na kufurahia kwa raha kuu.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥
man tan ravi-aa parmaanand. ||3||
They feel the supreme bliss-giving God pervading in their heart and body. ||3||
Wanahisi Mungu mkuu mtoa raha tele akienea katika moyo na mwili wao.

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥
jisahi paraapat har charan niDhaan.
He who has received the treasure of God’s immaculate Name.
Yeye ambaye amepokea hazina ya Jina safi la Mungu.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥
naanak daas tiseh kurbaan. ||4||95||164||O’
Nanak, God’s devotees dedicate themselves to that person. ||4||95||164||
Ee Nanak, watawa wa Mungu wanajiweka wakfu kwa mtu huyo.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
so kichh kar jit mail na laagai.
Do those deeds by which the filth of vices may not stick to your mind.
Fanya vitendo hivyo ambavyo kuvipitia uchafu wa maovu hautakwama akilini mwako.

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har keertan meh ayhu man jaagai. ||1|| rahaa-o.
and singing God’s praises, your mind may remain aware of the onslaught of the vices. ||1||Pause||
na kwa kuimba sifa za Mungu, akili yako inabaki inafahamu mashambulizi ya maovu. ||1||Sitisha||

ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
ayko simar na doojaa bhaa-o.
Meditate only on God; do not be in love with duality.
Tafakari kuhusu Mungu pekee; usipendezwe na uwili.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਪਿ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥
satsang jap kayval naa-o. ||1||
In the company of saints, lovingly meditate only on God’s Name. ||1||
Katika uandamano wa watakatifu, tafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu pekee.

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥
karam Dharam naym barat poojaa. paarbarahm bin jaan na doojaa. ||2||
Except meditating on the transcendent God, don’t consider faith rituals, daily routines, fasting and worship as helpful for achieving higher spiritual state. ||2||
Isipokuwa kutafakari kuhusu Mungu anayezidi vikomo vyote, usifikirie mila za imani, ratiba ya kila siku, kufunga na ibada kuwa yenye manufaa kwa kufanakisha hadhi ya juu ya kiroho.

ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥੩॥
taa kee pooran ho-ee ghaal. jaa kee pareet apunay parabh naal. ||3||
The toil of the one is approved in God’s court, who loves His God. ||3||
Kazi ya mtu inaidhinishwa katika mahakama ya Mungu, ambaye anapenda Mungu wake.

ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥
so baisno hai apar apaar. kaho naanak jin tajay bikaar. ||4||96||165||
Nanak says, such a vaishnava (devotee of God) is great beyond limit who has renounced his vices. ||4||96||165||
Nanak anasema, vaishnava (mtawa wa Mungu) kama huyo ni mkuu zaidi ambaye amekana maovu yake.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ॥
jeevat chhaad jaahi dayvaanay.
O’ Fool, these worldly possessions desert a person even when he is alive,
Ee Mpumbavu, miliki hiyo ya kidunia inamwacha mtu hata akiwa bado hai,

ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥੧॥
mu-i-aa un tay ko varsaaNnay. ||1||
After death can any one be benefited by them.||1||
Baada ya kifo kuna yeyote ambaye anaweza kupata nafuu kutoka kwao.

ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥
simar govind man tan Dhur likhi-aa.
Meditate on God with full concentration of your mind and body, this is your preordained destiny.
Tafakari kwa Mungu kwa umakini kamilifu wa akili na mwili wako, hii ndiyo hatima yako iliyoagiziwa mapema.

ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaahoo kaaj na aavat bikhi-aa. ||1|| rahaa-o.
The poisonous Maya is of no use at all. ||1||Pause||
Maya yenye sumu haina manufaa hata kidogo. ||1||Sitisha||

ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਖਾਈ ॥
bikhai thag-uree jin jin khaa-ee.
whosoever have tasted this deceptive potion of worldly wealth,
yeyote ambaye ameonja mkorogo huu wa utajiri wa kidunia wenye udanganyifu,

ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥
taa kee tarisnaa kabahooN na jaa-ee. ||2||
their craving for more wealth never ends. ||2||
tamaa yao ya utajiri mwingi zaidi kamwe haiishi.

ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਦੁਤਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥
daaran dukh dutar sansaar.
This world is like a very dreadful ocean of pains.
Dunia hii ni kama bahari ya maumivu inayoogofya mno.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੩॥
raam naam bin kaisay utras paar. ||3||
Without meditating on God’s Name how can anyone cross over? ||3||
Bila kutafakari kuhusu Jina la Mungu mtu anawezaje kuvuka?

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਾਧਿ ॥
saaDhsang mil du-ay kul saaDh.
Joining the company of the holy, you shall be saved here and hereafter.
Kwa kujiunga na uandamano wa watakatifu, utaokolewa humu na baadaye.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥
raam naam naanak aaraaDh. ||4||97||166||
O Nanak, lovingly meditate on God’s Name. ||4||97||166||
Ee Nanak, tafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਗਰੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥
gareebaa upar je khinjai daarhee.
He who tortures the weaker persons,
Yule anayetesa watu wanyonge,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ ॥੧॥
paarbarahm saa agan meh saarhee. ||1||
God punishes him severely. ||1||
Mungu anamuadhibu vikali.

ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
pooraa ni-aa-o karay kartaar.
The Creator administers true justice.
Muumba anatoa haki ya kweli.

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
apunay daas ka-o raakhanhaar. ||1|| rahaa-o.
He is the savior of His devotee. ||1||Pause||
Yeye ndiye mwokozi wa mtawa wake. ||1||Sitisha||

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥
aad jugaad pargat partaap.
God’s glory has been manifest since the beginning and throughout the ages.
Utukufu wa Mungu umedhihirika tangu mwanzoni kabisa na kupitia enzi zote.

ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਜਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥
nindak mu-aa upaj vad taap. ||2||
The slanderer remains miserable because of his habit of slandering. ||2||
Anayezungumza kashfa anabaki ametaabika kwa sababu ya tabia yake ya kuzungumza kashfa.

ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
tin maari-aa je rakhai na ko-ay.
The habit of slandering has ruined him spiritually and no one except God can save him.
Tabia ya uchongezi imemharibu kiroho na hakuna anayeweza kumuokoa ila Mungu.

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥
aagai paachhai mandee so-ay. ||3||
He is dishonored both in this and the next world. ||3||
Yeye anafedheheshwa katika dunia hii na itakayofuata.

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥
apunay daas raakhai kanth laa-ay.
God keeps His devotees in His refuge.
Mungu anaweka watawa wake katika kimbilio chake.

ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥
saran naanak har naam Dhi-aa-ay. ||4||98||167||
O’ Nanak, seek God’s refuge and always meditate on Naam. ||4||98||167||
Ee Nanak, tafuta kimbilio cha Mungu na daima utafakari kuhusu Naam.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ॥
mahjar jhoothaa keeton aap.
God Himself proved the accusation against the saint to be false,
Mungu mwenyewe alidhihirisha madai dhidi ya mtakatifu kuwa uongo,

ਪਾਪੀ ਕਉ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥
paapee ka-o laagaa santaap. ||1||
and the sinner was afflicted with great despair. ||1||
na mtenda dhambi aliathiriwa kwa kutamauka kabisa.

ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿਦੁ ਮੇਰਾ ॥
jisahi sahaa-ee gobid mayraa.
He whom my God supports,
Yule ambaye Mungu anampa msaada,

ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis ka-o jam nahee aavai nayraa. ||1|| rahaa-o.
the fear of death doesn’t come near him. ||1||Pause||
Uoga wa kifo haumkaribii. ||1||Sitisha||

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥
saachee dargeh bolai koorh.
He who tells lies in a court where true justice is done,
Yule anayesema uongo mahakamani ambapo haki ya kweli inafanywa,

ਸਿਰੁ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜੁ ॥੨॥
sir haath pachhorhay anDhaa moorh. ||2||
that ignorant fool inflicts self torture in regret. ||2||
mpumbavu huyo mjinga anajitesa mwenyewe kwa majuto.

ਰੋਗ ਬਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ॥
rog bi-aapay karday paap.
Ailments afflict those who commit sins,
Magonjwa yanaathiri wale wanaotenda dhambi,

ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥੩॥
adlee ho-ay baithaa parabh aap. ||3||
because God Himself sits as the Judge. ||3||
kwa sababu Mungu Mwenyewe anaketi kama Hakimu.

ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪੇ ਬਾਧੇ ॥
apan kamaa-i-ai aapay baaDhay.
Mortals are caught in the web of their own deeds.
Binadamu wananswa katika wavu ya vitendo vyao wenyewe.

ਦਰਬੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥੈ ॥੪॥
darab ga-i-aa sabh jee-a kai saathai. ||4||
All their wealth goes away along with their lives. ||4||
Utajiri wao wote unapotea pamoja na maisha yao.

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥
naanak saran paray darbaar.
O’ Nanak, those who have sought the shelter of God’s court,
Ee Nanak, wale ambao wametafuta kificho cha mahakama ya Mungu,

ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥
raakhee paij mayrai kartaar. ||5||99||168||
my Creator Himself has preserved their honor. ||5||99||168||
muumba wangu mwenyewe amehifadhi heshima yao.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ॥
jan kee Dhoor man meeth khataanee.
The humble service of the saints is very pleasing to the one,
Huduma nyenyekevu ya watakatifu inapendeza kwa yule,

ਪੂਰਬਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
poorab karam likhi-aa Dhur paraanee. ||1|| rahaa-o.
in whose destiny it is so preordained. ||1||Pause||
ambaye katika hatima yake imeagiziwa hivyo mapema. ||1||Sitisha||

error: Content is protected !!