Swahili Page 187

ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥
kavan gun jo tujh lai gaava-o.
What is that virtue, by which I may sing of You?
Ni ipi fadhila hiyo, ambayo kuipitia naweza kukuimbia?

ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kavan bol paarbrahm reejh ava-o. ||1|| rahaa-o.
O’ God, what is that word by which I may please You?
Ee Mungu, ni lipi neno ambalo kulipitia neweza kukupendeza?

ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥
kavan so poojaa tayree kara-o.
What kind of worship service shall I perform for You?
Nafaa kutenda aina gani ya ibada kwako?

ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥੨॥
kavan so biDh jit bhavjal tara-o. ||2||
What is that way by which, I may cross over the dreadful world-ocean of vices?
Ni ipi njia ambayo, naweza kutumia kuvuka bahari-dunia ya dhambi inayoogofya?

ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥
kavan tap jit tapee-aa ho-ay.
What is that penance, by which I may become a penitent?
Ni ipi toba hiyo, ambayo kwa kuifanya naweza kutubu kwa kweli?

ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥
kavan so naam ha-umai mal kho-ay. ||3||
What is that Naam, by which the filth of egotism may be washed away?
Ni ipi hiyo Naam, ambayo kuipitia uchafu wa ubinafsi unaweza kusafishwa?

ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥
gun poojaa gi-aan Dhi-aan naanak sagal ghaal.
O’ Nanak, all the efforts of a person, such as worship, singing praises of God, acquiring divine knowledge and virtues succeed only,
Ee Nanak, jitihada zote za mtu, kama ibada, kuimba sifa za Mungu, kupata maarifa takatifu na fadhila zinafanikishwa tu,

ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥
jis kar kirpaa satgur milai da-i-aal. ||4||
When the merciful (God) shows His kindness, and one meets the true Guru.
Wakati (Mungu) mwenye huruma aonyeshe wema wake, na mtu akutane na Guru wa kweli.

ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
tis hee gun tin hee parabh jaataa.
Only that person acquires such merit, and only that person has realized God,
Mtu huyo pekee anapokea sifa kama hiyo, na mtu huyo pekee amemgundua Mungu,

ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥
jis kee maan lay-ay sukh-daata. ||1|| rahaa-o doojaa. ||36||105||
Whose prayer is accepted by the peace giver God.
Ambaye ombi lake kinakubalika na Mungu mtoa amani.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ॥
aapan tan nahee jaa ko garbaa.
The body which you are so proud of, does not belong to you forever.
Mwili ambao unakupa fahari mno, sio umiliki wako milele.

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥੧॥
raaj milakh nahee aapan darbaa. ||1||
Power, property and wealth are not yours forever. ||1||
Nguvu, mali na utajiri sio wako milele.

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥
aapan nahee kaa ka-o laptaa-i-o.
They are not yours, so why do you cling to them?
Sio yako, sasa kwa nini unazikwamilia?

ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapan naam satgur tay paa-i-o. ||1|| rahaa-o.
Only the Naam, the Name of God, is yours; it is received from the True Guru.
Ni Naam pekee, Jina la Mungu, ambalo ni yako; inapokelewa kutoka kwa Guru wa Kweli.

ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥
sut banitaa aapan nahee bhaa-ee.
Children, spouse and siblings are not yours.
Watoto, mwenziwe na ndugu sio wako.

ਇਸਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥
isat meet aap baap na maa-ee. ||2||
Dear friends, mother and father are not yours. ||2||
Marafiki wa dhati, mama na baba sio wako.

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥
su-inaa roopaa fun nahee daam.
Gold, silver and money are not yours.
Dhahabu, fedha na pesa sio yako.

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ ॥੩॥
haivar gaivar aapan nahee kaam. ||3||
Fine horses and magnificent elephants are of no use to you for ever.
Farasi wazuri na tembo wa fahari hawana manufaa kwako milele.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kaho naanak jo gur bakhas milaa-i-aa.
Nanak says, , whom Guru has united with God, through his grace,
Nanak asema, yule ambaye Guru ameunganisha na Mungu, kupitia neema yake,

ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥
tis kaa sabh kichh jis kaa har raa-i-aa. ||4||37||106||
everything belongs to him, whose patron is God Himself.
Kila kitu ni miliki yake, ambaye mfadhili wake ni Mungu Mwenyewe.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥
gur kay charan oopar mayray maathay.
The Guru’s feet (his teachings) are enshrined in my mind,
Miguu ya Guru (mafundisho yake) imethaminiwa akilini mwangu,

ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥
taa tay dukh mayray saglay laathay. ||1||
and by following those teachings all my miseries have vanished.
Na kwa kufuata mafundisho hayo taabu zangu zote zimepotea.

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥
satgur apunay ka-o kurbaanee.
I dedicate myself to my True Guru,
Najiweka wakfu kwa Guru wa Kweli,

ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aatam cheen param rang maanee. ||1|| rahaa-o.
by Whose Grace, I have obtained self awareness and now I am enjoying the supreme bliss.
Ambaye kwa Neema yake, nimepata fahamu binafsi na sasa nafurahia raha kuu tele.

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥
charan rayn gur kee mukh laagee.
I have listened to and followed the teachings of the Guru with humility,
Nimesikiza na kufuata mafundisho ya Guru kwa unyenyekevu,

ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥
ahaN-buDh tin sagal ti-aagee. ||2||
which has removed all my arrogant intellect.
Ambayo yameondoa uwekevu wangu wenye kiburi.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ॥
gur kaa sabad lago man meethaa.
The Word of the Guru seems pleasing to my mind,
Neno la Guru linaonekana kupendeza akilini mwangu,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥੩॥
paarbarahm taa tay mohi deethaa. ||3||
and through the Guru’s word I behold the Supreme God.
Na kupitia neno la Guru natazama Mungu Mkuu.

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
gur sukh-daata gur kartaar.
The Guru is the Giver of peace; the Guru is the Creator.
Guru ndiye Mpaji wa amani; Guru ndiye Muumba.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥
jee-a paraan naanak gur aaDhaar. ||4||38||107||
O Nanak, the Guru is the Support of the breath of life and the soul.
Ee Nanak, Guru ndiye Tegemezo ya pumzi ya uhai na roho.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ ॥ ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਹੂ ਨਾਹਿ ॥੧॥
ray man mayray tooN taa ka-o aahi. jaa kai oonaa kachhhoo naahi. ||1||
O my mind, seek the One who lacks nothing. ||1||
Ee akili yangu, tafuta yule Mmoja ambaye hakosi chochote.

ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥
har saa pareetam kar man meet.
O’ my mind, make God as your friend.
Ee akili yangu, fanya Mungu awe rafiki wako.

ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paraan aDhaar raakho sad cheet. ||1|| rahaa-o.
Keep Him constantly in your mind; He is the Support of the breath of life.
Muweke daima akilini mwako; Yeye ndiye Tegemezo ya pumzi ya uhai.

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਵਿ ॥
ray man mayray tooN taa ka-o sayv.
O my mind, serve Him (remember Him with love and devotion),
Ee akili yangu, mtumikie (mkumbuke Yeye kwa upendo na kujitolea),

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥੨॥
aad purakh aprampar dayv. ||2||
who is the all-pervading Primal Being and is beyond any limit.
Ambaye ni Kiumbe cha Asili anayeenea kote na amezidi kikomo chochote.

ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥
tis oopar man kar tooN aasaa.
O’ my mind, pin your hopes only on the One,
Ee akili yangu, weka matumaini yako kwa yule Mmoja pekee.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥
aad jugaad jaa kaa bharvaasaa. ||3||
who is the Support of all beings, from the very beginning of time, and throughout the ages.
Ambaye ni Tegemezo ya viumbe vyote, kutoka mwanzo wa nyakati, na kupitia enzi zote.

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jaa kee pareet sadaa sukh ho-ay.
His Love brings eternal peace;
Upendo Wake unaleta amani ya milele;

ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥
naanak gaavai gur mil so-ay. ||4||39||108||
meeting the Guru, Nanak sings His Glorious Praises.
Kwa kukutana na Guru, Nanak anaimba Sifa zake Tukufu.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
Raag Gauree, na Guru wa Tano:

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥
meet karai so-ee ham maanaa.
Whatever my Friend (God) does, I cheerfully accept that.
Chochote Rafiki wangu (Mungu) anachofanya, nakubali hicho kwa furaha.

ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
meet kay kartab kusal samaanaa. ||1||
My Friend’s actions are pleasing to me.
Vitendo vya Rafiki wangu vinanipendeza.

ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥
aykaa tayk mayrai man cheet.
Within my conscious mind is only one assurance,
Ndani mwa akili yangu yenye fahamu kuna thibitisho moja tu,

ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jis kichh karnaa so hamraa meet. ||1|| rahaa-o.
that He, who has to do anything is my friend.
Kwamba Yeye, ambaye anapaswa kufanya chochote ni rafiki wangu.

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
meet hamaaraa vayparvaahaa.
My Friend-God is Carefree. (He is not dependent upon anyone for anything).
Rafiki-Mungu wangu hana wasiwasi wowote. (Yeye hategemei yoyote kwa kitu chochote).

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥
gur kirpaa tay mohi asnaahaa. ||2||
By Guru’s Grace, I give my love to Him. (I came close to Him).
Kwa Neema ya Guru, nampa upendo wangu. (Nilimkaribia)

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
meet hamaaraa antarjaamee.
My Friend (God) is the inner knower of all minds.
Rafiki wangu (Mungu) ni mjua wa ndani ya akili zote.

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥
samrath purakh paarbarahm su-aamee. ||3||
He is the All-powerful, all pervading Supreme God and Master.
Yeye ana nguvu zote, Mungu Mkuu na Bwana anayeenea kote.

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥
ham daasay tum thaakur mayray.
O’ God, I am Your servant and You are my Master.
Ee Mungu, mimi ndimi mtumishi wako na Wewe ndiwe Bwana wangu.