Swahili Page 183

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ ॥੩॥
jis simrat doobat paahan taray. ||3||
By meditating whom even the stone hearted persons swim across the worldly ocean of vices. ||3||
Ambaye kwa kutafakari kwake hata watu wenye mioyo migumu wanaogelea wakivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥
sant sabhaa ka-o sadaa jaikaar.
Bow to the holy congregation.
Sujudu mbele ya ushirika takatifu.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥
har har naam jan paraan aDhaar.
God’s Name is the support of the life breaths of the devotees.
Jina la Mungu ndilo nguzo ya pumzi za uhai za watawa.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
kaho naanak mayree sunee ardaas.
Nanak says, God has listened to my prayer,
Nanak asema, Mungu amesikiliza ombi langu,

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥
sant parsaad mo ka-o naam nivaas. ||4||21||90||
and through the Guru’s grace, has enshrined Naam in my heart. ||4||21||90||
na kupitia neema ya Guru, ameweka vizuri Naam moyoni mwangu.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, Guru wa Tano:

ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥
satgur darsan agan nivaaree.
By beholding the sight and following the teachings of the true Guru, one’s fire of worldly desires is quenched.
Kwa kumtazama na kufuata mafundisho ya Guru wa kweli, moto wa mtu wa hamu za kidunia inazimwa.

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
satgur bhaytat ha-umai maaree.
By meeting and following the teachings of the True Guru, one kills ego.
Kwa kukutana na kufuata mafundisho ya Guru wa Kweli, mtu anaangamiza ubinafsi.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਡੋਲੈ ॥
satgur sang naahee man dolai.
In the Company of the true Guru, the mind does not waver,
Katika Uandamano wa Guru wa kweli, akili haiyumbi,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ॥੧॥
amrit banee gurmukh bolai. ||1||
The Guru’s follower utters the ambrosial words of God’s praises. ||1||
Mfuasi wa Guru anatamka maneno yenye ambrosia ya sifa za Mungu.

ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਹਿ ਰਾਤੇ ॥
sabh jag saachaa jaa sach meh raatay.
When the mind is imbued with the love of the eternal God, then the entire world seems as the embodiment of the eternal God Himself.
Wakati akili imejawa na upendo wa Mungu wa milele, basi dunia nzima inaonekana kama udhihirisho wa kimwili wa Mungu wa milele mwenyewe.

ਸੀਤਲ ਸਾਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
seetal saat gur tay parabh jaatay. ||1|| rahaa-o.
When God is realized through the Guru, the mind becomes cool and tranquil. ||1||Pause||
Wakati Mungu anagunduliwa kupitia kwa Guru, akili inapozwa na kuwa tulivu.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
sant parsaad japai har naa-o.
By the Grace of the Saints, one chants God’s Name.
Kwa Neema ya Watakatifu, mtu anaimba Jina la Mungu.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥
sant parsaad har keertan gaa-o.
By the Grace of the Saints, one sings the Praises of God.
Kwa Neema ya Watakatifu, mtu anaimba Sifa za Mungu.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ॥
sant parsaad sagal dukh mitay.
By the Grace of the Saints, all sorrows are erased.
Kwa Neema ya Watakatifu, huzuni yote inafutwa.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥
sant parsaad banDhan tay chhutay. ||2||
By the Grace of the Saints, one is released from bondage of Maya. ||2||
Kwa Neema ya Watakatifu, mtu anafanywa huru kutoka utumwa wa Maya.

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥
sant kirpaa tay mitay moh bharam.
By the mercy of the Saints, emotional attachment and doubt are removed.
Kwa huruma ya Watakatifu, kimabatisho cha kihisia na shaka inaondolewa.

ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
saaDh rayn majan sabh Dharam.
Following the Guru’s teachings encompasses the merit of all religious deeds.
Kufuata mafundisho ya Guru kunajumuisha ustahili wa vitendo vyote vya kidini.

ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
saaDh kirpaal da-i-aal govind.
When the saint-Guru becomes kind on anyone then God also shows mercy.
Wakati mtakatifu-Guru anakuwa mwema kwa yeyote basi Mungu pia anaonyesha huruma.

ਸਾਧਾ ਮਹਿ ਇਹ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦੁ ॥੩॥
saaDhaa meh ih hamree jind. ||3||
My life is dedicated to the saint (Guru). ||3||
Maisha yangu yamewekwa wakfu kwa mtakatifu (Guru)

ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵਉ ॥
kirpaa niDh kirpaal Dhi-aava-o.
When I meditate on the treasure of mercy, the kind God,
Wakati natafakari kuhusu hazina ya huruma, Mungu mwema,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥
saaDhsang taa baithan paava-o.
then alone, I get the opportunity to associate with the holy congregation.
Wakati huo tu, ndio napata fursa ya kujihusisha na ushirika takatifu.

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥
mohi nirgun ka-o parabh keenee da-i-aa.
God showed mercy on me the one without any virtues
Mungu anaionea huruma mimi nisiye na fadhila zozote

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥
saaDhsang naanak naam la-i-aa. ||4||22||91||
and O’ Nanak, I meditated on Naam in the holy congregation. ||4||22||91||
na Ee Nanak, nilitafakari kuhusu Naam katika ushirika takatifu.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, Guru wa Tano:

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤੁ ॥
saaDhsang japi-o bhagvant.
Those who have meditated on God’s Name in the company of saint-Guru,
Wale ambao wametafakari kuhusu Jina la Mungu katika uandamano wa mtakatifu-Guru,

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤੁ ॥
kayval naam dee-o gur mant.
to them alone the Guru has blessed the mantra of the immaculate Naam.
Kwao pekee Guru amebariki na mantra ya Naam safi.

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥
taj abhimaan bha-ay nirvair.
Shedding their ego, they have become free of enmity towards anyone.
Wakiondoa ubinafsi wao, wamekuwa huru kutoka chuki kwa yeyote.

ਆਠ ਪਹਰ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਪੈਰ ॥੧॥
aath pahar poojahu gur pair. ||1||
Twenty-four hours a day, worship at the Guru’s Feet (follow the Guru’s teachings at all times). ||1||
Saa ishirini na nne kwa siku, abudu miguuni pa Guru (fuata mafundisho ya Guru wakati wote).

ਅਬ ਮਤਿ ਬਿਨਸੀ ਦੁਸਟ ਬਿਗਾਨੀ ॥
ab mat binsee dusat bigaanee.
My evil and ignorant sense has left me,
Hisi yangu mbaya na mjinga imeniacha,!

ਜਬ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jab tay suni-aa har jas kaanee. ||1|| rahaa-o.
since the time I have listened the praise of God with my own ears. ||1||Pause||
tangu wakati nimesikia sifa za Mungu kwa masikio yangu mwenyewe. ||1||Sitisha||

ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਿਧਾਨ ॥
sahj sookh aanand niDhaan.
God, the treasure of intuitive peace and bliss,
Mungu, hazina ya amani angavu na raha tele,

ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਖਿ ਲੇਇ ਨਿਦਾਨ ॥
raakhanhaar rakh lay-ay nidaan.
has ultimately saved them.
Mwishowe amewaokoa.

ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥
dookh darad binsay bhai bharam.
All their sorrows, pains, fears, and doubts have been destroyed.
Huzuni, maumivu, woga na shaka yao yote imeangamizwa.

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਖੇ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੨॥
aavan jaan rakhay kar karam. ||2||
Mercifully He saves them from the cycles of birth and death||2||
Kwa huruma anawakomboa kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa

ਪੇਖੈ ਬੋਲੈ ਸੁਣੈ ਸਭੁ ਆਪਿ ॥
paykhai bolai sunai sabh aap.
By pervading all He Himself beholds, speaks and listens all.
Kwa kuenea Yeye pekee yake anatazama, kuzungumza na kusikia yote.

ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਪਿ ॥
sadaa sang taa ka-o man jaap.
O my mind, meditate on the One who is always with you.
Ee akili yangu, tafakari kuhusu yule Mmoya ambaye daima yupo nawe.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥
sant parsaad bha-i-o pargaas.
By the saint-Guru’s grace, in whose mind the divine light has manifested,
Kwa neema ya mtakatifu-Guru, ambaye katika akili yake mwanga takatifu umedhihirika,

ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥
poor rahay aykai guntaas. ||3||
he beholds God, treasure of virtues, pervading everywhere. ||3||
anamtazama Mungu, hazina ya fadhila, akienea kote.

ਕਹਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤ ਪੁਨੀਤ ॥
kahat pavitar sunat puneet.
Pure are those who recite, and immaculate are those who listen,
Wale wanaokariri ni safi, na wale wanaosikiliza ni safi,

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥
gun govind gaavahi nit neet.
and sing the Glorious Praises of God day after day.
Na uimbe Sifa Tukufu za Mungu siku baada ya siku.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
kaho naanak jaa ka-o hohu kirpaal.
Nanak says, O’ God, on whom You become kind,
Nanak asema, Ee Mungu, kwa yule ambaye unakuwa mwema kwake,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥੪॥੨੩॥੯੨॥
tis jan kee sabh pooran ghaal. ||4||23||92||
all his efforts become successful. ||4||23||92||
jitihada zake zote zinafanikiwa.

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
Raag Gauree Gwaarayree, Guru wa Tano:

ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ॥
banDhan torh bolaavai raam.
The Guru breaks our bonds of Maya and inspires us to chant God’s Name.
Guru anavunja vifungo vyetu vya Maya na anatuhamasisha kuimba Jina la Mungu.

ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਸਾਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥
man meh laagai saach Dhi-aan.
The mind gets attuned to the eternal God,
Akili inamakinikia Mungu wa milele,

ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥
miteh kalays sukhee ho-ay rahee-ai.
anguish is eradicated and one dwells in peace.
Maumivu yanaangamizwa na mtu anaishi kwa amani.

ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥
aisaa daataa satgur kahee-ai. ||1||
The true Guru is called such a benefactor. ||1||
Guru wa kweli anaitwa mfadhili kama huyo.

ਸੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
so sukh-daata je naam japaavai.
He alone is the peace giving true Guru who inspires us meditate on Naam,
Yeye pekee ni Guru wa kweli mtoa amani anayetuhamasisha kutafakari kuhusu Naam,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar kirpaa tis sang milaavai. ||1|| rahaa-o.
and showing mercy unites us with God. ||1||Pause||
na akionyesha huruma anatuunganisha na Mungu. ||1||Sitisha||

ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥
jis ho-ay da-i-aal tis aap milaavai.
God unites that person with the Guru unto whom He shows His kindness.
Mungu anaunganisha mtu huyo na Guru ambaye Yeye anaonyesha wema wake.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥
sarab niDhaan guroo tay paavai.
He then receives Naam, the treasures for spiritual growth, from the Guru.
Kisha yeye anapokea Naam, hazina za kukua kiroho, kutoka kwa Guru.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਟੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
aap ti-aag mitai aavan jaanaa.
By shedding self-conceit and ego, his cycle of birth and death comes to an end,
Kwa kuondoa majivuno yake na ubinafsi, mzunguko wake wa kuzaliwa na kufa unatamatika.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੨॥
saaDh kai sang paarbarahm pachhaanaa. ||2||
and in the company of the saint-Guru, he realizes the supreme God. ||2||
na katika uandamano wa mtakatifu-Guru, anagundua Mungu mkuu.

ਜਨ ਊਪਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥
jan oopar parabh bha-ay da-i-aal.
For the devotee on whom God has become merciful.
Kwa mtawa ambaye Mungu anakuwa mwenye huruma kwake.