Swahili Page 174

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ॥
sant janaa mil paa-i-aa mayray govidaa mayraa har parabh sajan sainee jee-o.
O’ my loving God, by meeting Your devotees, I have realized You, my companion and best friend.
Ee Mungu wangu mwenye upendo, kwa kukutana na watawa wako, nimekugundua Wewe, mwendani wangu na rafiki wa dhati.

ਹਰਿ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੈ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ਰੈਣੀ ਜੀਉ ॥੨॥
har aa-ay mili-aa jagjeevan mayray govindaa mai sukh vihaanee rainee jee-o. |2|
O’ my Master, since the moment I have realized You, the life of the universe, the night of my life is passing in peace.||2||
Ee bwana wangu, tangu wakati ambapo nilikugundua, uhai wa ulimwengu, usiku wa maisha yangu unapita kwa amani.

ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥
mai maylhu sant mayraa har parabh sajan mai man tan bhukh lagaa-ee-aa jee-o.
O’ devotees of God, please unite me with my friend God, my mind and body are yearning for Him.
Ee watawa wa Mungu, tafadhali niunganisheni na rafiki wangu Mungu, akili na mwili wangu unatamani Mungu.

ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਬਿਰਹੁ ਹਰਿ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥
ha-o reh na saka-o bin daykhay mayray preetam mai antar birahu har laa-ee-aa jee-o.
I cannot spiritually survive without beholding my beloved God, I am suffering the pangs of His separation in my heart.
Siwezi kuishi kiroho bila kutazama Mungu wangu mpendwa, nateseka kwa maumivu ya utengano wake moyoni mwangu.

ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ॥
har raa-i-aa mayraa sajan pi-aaraa gur maylay mayraa man jeevaa-ee-aa jee-o.
God, the king, is my beloved and best friend. The Guru has united me with Him, and my soul has been rejuvenated.
Mungu, mfalme, ni mpendwa wangu na rafiki wa dhati. Guru ameniunganisha na Yeye, na roho yangu imesisimuliwa.

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਮਨਿ ਵਾਧਾਈਆ ਜੀਉ ॥੩॥
mayrai man tan aasaa pooree-aa mayray govindaa har mili-aa man vaaDhaa-ee-aa jee-o. ||3||
O’ my God, now when You have met me, all the desires of my heart have been fulfilled, and my mind now sings songs of joy.
Ee Mungu wangu, sasa wakati umekutana nami, hamu zote za moyo wangu zimetimizwa, na akili yangu sasa inaimba nyimbo za furaha.

ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥
vaaree mayray govindaa vaaree mayray pi-aari-aa ha-o tuDh vitrhi-ahu sad vaaree jee-o.
O’ my loving God, I am dedicated to You, yes I am forever dedicated to You.
Ee Mungu wangu mwenye upendo, najiweka wakfu kwako, ndio nimejiweka wakfu kwako milele.

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥
mayrai man tan paraym piramm kaa mayray govidaa har poonjee raakh hamaaree jee-o.
O’ my Master, my mind and body are filled with Your love, please preserve this wealth of my love.
Ee Bwana wangu, akili na mwili wangu umejawa na upendo wako, tafadhali hifadhi utajiri huu wa upendo wangu.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਸਟੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਕਰਿ ਰੈਬਾਰੀ ਜੀਉ ॥
satgur visat mayl mayray govindaa har maylay kar raibaaree jee-o.
O’ my Master of the Universe, please Unite me with the true Guru, who shall unite me with You through his guidance.
Ee Bwana wangu wa Ulimwengu, tafadhali niunganishe na Guru wa kweli, ambaye ataniunganisha nawe kupitia mwongozo wake.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥
har naam da-i-aa kar paa-i-aa mayray govindaa jan nanak saran tumaaree jee-o. ||4||3||29||67||
O’ God, it is through Your gracethat I haverealized You. Therefore, Your humble devotee Nanakhas come to Your refuge. (4-3-29-67)
Ee Mungu, ni kupitia neema yako ambapo nimekugundua Wewe. Hivyo basi, mtawa wako mnyenyekevu Nanak amekuja kwenye kimbilio chako.

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee maajh mehlaa 4.
Raag Gauree Maajh, Fourth Guru:
Raag Gauree Maajh, Guru wa Nne:

ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥
chojee mayray govindaa chojee mayray pi-aari-aa har parabh mayraa chojee jee-o.
O’ my wonderful God of the universe, astonishing are Your wondrous plays. Yes, my dear God is the master of creating wonders.
Ee Mungu wangu wa ajabu wa ulimwengu, michezo yako ya ajabu ni ya kustaajabisha. Ndio, Mungu wangu mpendwa ndiye bwana wa kuumba miujiza.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ॥
har aapay kaanH upaa-idaa mayray govidaa har aapay gopee khojee jee-o.
God Himself created god Krishna and He Himself is the milkmaid who seeks him.
Mungu mwenyewe akuimba mungu Krishna na Yeye mwenyewe ndiye mkamuaji anayemtafuta.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥
har aapay sabh ghat bhogdaa mayray govindaa aapay rasee-aa bhogee jee-o.
By pervading in every heart, my God Himself is the ravisher and the enjoyer.
Kwa kuenea katika kila moyo, Mungu wangu mwenyewe ndiye mwangamizi na mfurahia.

ਹਰਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਜੀਉ ॥੧॥
har sujaan na bhul-ee mayray govindaa aapay satgur jogee jee-o. ||1||
God is wise and infallible, He Himself is the true Guru and Yogi. ll1ll
Mungu ni mwenye hekima na asiye na makosa, Yeye mwenyewe ndiye Guru na Yogi wa kweli.

ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੀਉ ॥
aapay jagat upaa-idaa mayray govidaa har aap khaylai baho rangee jee-o.
It is God who Himself creates the world, and He Himself plays in so many ways.
Ni Mungu mwenyewe anayeumba dunia, na Yeye mwenyewe anatenda kwa njia nyingi mno.

ਇਕਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਇਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਹਿ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜੀਉ ॥
iknaa bhog bhogaa-idaa mayray govindaa ik nagan fireh nang nangee jee-o.
Some, He makes so rich that they enjoy all kinds of pleasures, while others wander around naked, the poorest of the poor.
Wengine, anawafanya wawe wakwasi mno hadi wanafurahia aina zote za raha, ilhali wengine wanzurura wakiwa uchi, maskini kupindukia.

ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਉ ॥
aapay jagat upaa-idaa mayray govidaa har daan dayvai sabh mangee jee-o.
My God Himself creates the universe, all beg from Him, and He is the only one who gives gifts to all.
Mungu wangu mwenyewe anaumba ulimwengu, wote wanamwomba Yeye, naye ndiye yule wa pekee anayepea kila mtu zawadi.

ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੰਗਹਿ ਹਰਿ ਚੰਗੀ ਜੀਉ ॥੨॥
bhagtaa naam aaDhaar hai mayray govindaa har kathaa mangeh har changee jee-o. ||2||
My Master of the universe is the only support of His devotees. From God they beg only for His sublime praises. ||2||
Bwana wangu wa Ulimwengu ndiye msaada wa kipekee wa watawa wake. Wanaomba kutoka Mungu sifa zake tukufu pekee.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਲੋਚ ਮਨਿ ਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥
har aapay bhagat karaa-idaa mayray govindaa har bhagtaa loch man pooree jee-o.
My God Himself inspires His devotees to worship Him, and He Himself fulfills their desires.
Mungu mwenyewe anahamasisha watawa wake kumuabudu, na Yeye mwenyewe anatimiza hamu zao.

ਆਪੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹੀ ਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥
aapay jal thal varatdaa mayray govidaa rav rahi-aa nahee dooree jee-o.
My God of the universe Himself is permeating the waters and the lands. He is All-pervading, He is not far away from anyone.
Mungu wangu wa ulimwengu mwenyewe anapenyeza majini na ardhini. Yeye anaenea kote, hayupo mbali na mtu yeyote.

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥
har antar baahar aap hai mayray govidaa har aap rahi-aa bharpooree jee-o.
God Himself is within the beings and outside as well, He Himself is fully permeating everywhere.
Mungu mwenyewe yupo ndani mwa viumbe na nje pia, Yeye mwenyewe anapenyeza kote kikamilifu.

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਹਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
har aatam raam pasari-a mayray govinda har vaykhai aap hadooree jee-o. ||3||
The all-pervading God has spread this entire world play, He is close to all and He Himself takes care everybody.
Mungu anayeenea kote ameeneza mchezo huu wote wa dunia, Yeye yupo karibu na wote na Yeye mwenyewe anatunza kila mmoja.

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਵਾਜਾ ਪਉਣੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਵਜਾਏ ਤਿਉ ਵਾਜੈ ਜੀਉ ॥
har antar vaajaa pa-un hai mayray govindaa har aap vajaa-ay ti-o vaajai jee-o.
God Himself has provided in all beings the breathing power like a musical instrument and these vibrate (breath) as God Himself desires.
Mungu mwenyewe ameweka katika viumbe vyote nguvu ya kupumua kama ala ya muziki na hizi zinatetema (kupumua) Mungu mwenyewe anavyopenda.

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ਜੀਉ ॥
har antar naam niDhaan hai mayray govindaa gur sabdee har parabh gaajai jee-o.
Within all beings the treasure of God’s Name is present, but it is only through the Guru’s word, it becomes manifest.
Ndani mwa viumbe vyote hazina ya Jina la Mungu ipo, lakini ni kupitia neno la Guru tu, ambapo inadhihirika.

ਆਪੇ ਸਰਣਿ ਪਵਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਰਾਖੁ ਲਾਜੈ ਜੀਉ ॥
aapay saran pavaa-idaa mayray govindaa har bhagat janaa raakh laajai jee-o.
God Himself makes the devotees seek His refuge, and then He Himself saves their honor.
Mungu mwenyewe anafanya watawa hao watafute kimbilio chake, na kisha Yeye mwenyewe anahifadhi heshima yao.

error: Content is protected !!