Swahili Page 125

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
gurmukh jeevai marai parvaan.
The Guru’s follower is approved by God both in life and death.
Mfuasi wa Guru ameidhinishwa na Mungu katika uhai na katika kifo.

ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥
aarjaa na chheejai sabad pachhaan.
Since he realizes the Guru’s word, his life does not go waste.
Kwa sababu anagundua neno la Guru, maisha yake hayaendi bure.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰੈ ਨ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gurmukh marai na kaal na khaa-ay gurmukh sach samaavani-aa. ||2||
A Guru’s follower always remains absorbed in the remembrance of God, he spiritually remains alive and he is not afraid of death.
Mfuasi wa Guru daima anabaki amevama katika ukumbusho wa Mungu, anabaki hai kiroho na haogopi kifo.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥
gurmukh har dar sobhaa paa-ay.
The Guru’s follower obtains honor in the God’s Court.
Mfuasi wa Guru anapata heshima katika Mahakama ya Mungu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
gurmukh vichahu aap gavaa-ay.
The Guru’s follower eradicates selfishness and conceit from within.
Mfuasi wa Guru anaangamiza uchoyo na majivuno ndani mwake.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਿਆ ॥੩॥
aap tarai kul saglay taaray gurmukh janam savaarni-aa. ||3||
The Guru’s follower embellishes his life, he along with his families swim across the worldly ocean of vices.
Mfuasi wa Guru anapamba maisha yake, yeye pamoja na familia yake wanaogelea wakivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਸਰੀਰਿ ॥
gurmukh dukh kaday na lagai sareer.
A Guru’s follower never feels any bodily pain.
Kamwe mfuasi wa Guru hahisi uchungu wowote wa kimwili.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਚੂਕੈ ਪੀਰ ॥
gurmukh ha-umai chookai peer.
The Guru’s follower is freed from the pain of egotism.
Mfuasi wa Guru anakombolewa kutoka uchungu wa ubinafsi.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਫਿਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
gurmukh man nirmal fir mail na laagai gurmukh sahj samaavani-aa. ||4||
The Guru’s follower remains absorbed in spiritual serenity, his mind becomes pure and the filth of ego never sticks to him again.
Mfuasi wa Guru anabaki amevama katika utulivu wa kiroho, akili yake inakuwa safi na uchafu wa ubinafsi haukwami kwake tena.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
gurmukh naam milai vadi-aa-ee.
The Guru’s follower obtains the glory of God’s Name.
Mfuasi wa Guru anapata utukufu wa Jina la Mungu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
gurmukh gun gaavai sobhaa paa-ee.
The Guru’s follower sings the Praises of God, and obtains honor.
Mfuasi wa Guru anaimba sifa za Mungu, na kupata heshima.

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sadaa anand rahai din raatee gurmukh sabad karaavani-aa. ||5||
A Guru’s follower remains in bliss forever, and is always inspiring others to act in accordance with the Guru’s word
Mfuasi wa Guru anabaki katika raha tele milele, na daima anahamasisha wengine kutenda kulingana na neno la Guru.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ॥
gurmukh an-din sabday raataa.
The Guru’s follower is always imbued with the divine word.
Mfuasi wa Guru daima anajawa na neno takatifu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਾਤਾ ॥
gurmukh jug chaaray hai jaataa.
The Guru’s follower is known throughout the four ages.
Mfuasi wa Guru anajulikana kote katika enzi zote nne.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੁ ਸਬਦੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੬॥
gurmukh gun gaavai sadaa nirmal sabday bhagat karaavani-aa.||6||
A Guru’s follower always sings the Praises of God, lives an immaculate life and lovingly meditates on God’s Name through the divine word.
Mfuasi wa Guru daima anaimba Sifa za Mungu, anaishi maisha safi na kutafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu kupitia neno takatifu.

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ॥
baajh guroo hai anDh anDhaaraa.
Without the Guru’s teachings, there is only pitch-black darkness of ignorance.
Bila mafundisho ya Guru, kuna giza totoro tu ya ujinga.

ਜਮਕਾਲਿ ਗਰਠੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥
jamkaal garthay karahi pukaaraa.
Seized by the Messenger of Death, people cry out and scream.
Wakikamatwa na Mjumbe wa Kifo, watu wanalia na kupiga nduru.

ਅਨਦਿਨੁ ਰੋਗੀ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
an-din rogee bistaa kay keerhay bistaa meh dukh paavni-aa. ||7||
They always remain afflicted with ailments arising from the vices and suffer likemaggots in the filth.
Daima wanabaki wamepata maradhi yanayotokana na maovu na kuteseka kama buu katika uchafu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
gurmukh aapay karay karaa-ay.
The Guru’s follower comes to understand that God alone is the doer and cause of causes.
Mfuasi wa Guru anakuja kuelewa ya kwamba Mungu pekee ndiye mtendaji na sababu ya misingi yote.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਆਏ ॥
gurmukh hirdai vuthaa aap aa-ay.
God Himself comes to dwell in the heart of the Guru’s follower.
Mungu mwenyewe anakuja kuishi moyoni mwa mfuasi wa Guru.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੫॥੨੬॥
naanak naam milai vadi-aa-ee pooray gur tay paavni-aa. ||8||25||26||
O’ Nanak, glory is obtained by meditating on God’s Name, and God’s Name is received only from the Perfect Guru.
Ee Nanak, utukufu unapatikana kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, na Jina la Mungu linapokelewa kutoka Guru Kamili.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tatu:

ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸਰੀਰਾ ॥
aykaa jot jot hai sareeraa.
One divine Light pervades in all the bodies,
Mwanga Mmoja takatifu unaenea katika miili yote.

ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥
sabad dikhaa-ay satgur pooraa.
The Perfect True Guru reveals it through his teachings.
Guru kamili wa kweli anaudhihirisha kupitia mafundisho yake.

ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕੀਤੋਨੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੧॥
aapay farak keeton ghat antar aapay banat banaavani-aa. ||1||
He Himself created the Creation, and has made them different from one another.
Yeye mwenyewe akiumba Uumbaji wote, na amewafanya wawe tofauti kutoka wengine.

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree har sachay kay gun gaavani-aa.
I dedicate myself to those who sing the Glorious Praises of God.
Najiweka wakfu kwa wale wanaoimba Sifa Tukufu za Mungu.

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baajh guroo ko sahj na paa-ay gurmukh sahj samaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Without the Guru’s teachings, no one attains a state of spiritual equipoise; only the Guru’s follower remains absorbed in a state of peace and poise.
Bila mafundisho ya Guru, hakuna mtu anapata hali ya usawa ya kiroho; ni mfuasi wa Guru pekee anabaki amevama katika hali ya amani na utulivu.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਹਹਿ ਆਪੇ ਜਗੁ ਮੋਹਹਿ ॥
tooN aapay soheh aapay jag moheh.
You Yourself manifest Your beauty through Your creation and entice the world.
Wewe mwenyewe unadhihirisha uzuri wak okupitia uumbaji wako na kuvutia dunia.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਜਗਤੁ ਪਰੋਵਹਿ ॥
tooN aapay nadree jagat paroveh.
Through Your gracious glance, You keep the world strung in Your command.
Kupitia mtazamo wako wa neema, unatiisha dunia amri yako.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਹਿ ਕਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦੇਖਾਵਣਿਆ ॥੨॥
tooN aapay dukh sukh dayveh kartay gurmukh har daykhaavani-aa. ||2||
O’ Creator, You Yourself allocate joy and suffering to mortals, and reveal Yourself to the Guru’s followers.
Ee Muumba, Wewe mwenyewe unagawia furaha na mateso kwa binadamu, na kujidhihirisha kwa wafuasi wa Guru.

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
aapay kartaa karay karaa-ay.
He Himself does everything, and causes others to do.
Yeye mwenyewe anafanya kila kitu, na kufanya wengine watende pia.

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
aapay sabad gur man vasaa-ay.
He Himself enshrines the Guru’s word in one’s mind.
Yeye mwenyewe anaweka vizuri neno la Guru katika akili ya mtu.

ਸਬਦੇ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sabday upjai amrit banee gurmukh aakh sunaavni-aa. ||3||
The Ambrosial Words for the God’s praises emanates from the Guru’s word. The Guru’s follower utters and recites it to others.
Maneno yenye Ambrosia ya sifa za Mungu yanatoka kwa neno la Guru. Mfuasi wa Guru anayatamka na kuyakariri kwa wengine.

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ॥
aapay kartaa aapay bhugtaa.
He Himself is the Creator, and He Himself is the Enjoyer.
Yeye mwenyewe ni Muumba, na Yeye mwenyewe ni Mfurahia.

ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਸਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ॥
banDhan torhay sadaa hai muktaa.
He breaks the bonds of Maya of the mortals, He Himself is eternally liberated.
Anavunja vifungo vya Maya kwa binadamu, Yeye mwenyewe amekombolewa milele.

ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਆਪੇ ਹੈ ਸਚਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਣਿਆ ॥੪॥
sadaa mukat aapay hai sachaa aapay alakh lakhaavani-aa. ||4||
God is unaffected by Maya. The Unseen God causes Himself to be seen.
Mungu haathiriwi na Maya. Mungu asiyeonekana anafanya Yeye mwenyewe aonekane.

ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਛਾਇਆ ॥
aapay maa-i-aa aapay chhaa-i-aa.
God Himself has created Maya and the illusory world under its influence.
Mungu mwenyewe ameumba Maya na dunia ya kindoto chini ya ushawishi wake.

ਆਪੇ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
aapay moh sabh jagat upaa-i-aa.
He Himself has generated emotional attachment throughout the entire word.
Yeye mwenyewe amefanyiza kiambatisho cha kihisia kwa dunia mzima.

ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪੇ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥
aapay gundaataa gun gaavai aapay aakh sunaavni-aa. ||5||
He Himself is the Giver of all virtues. By manifesting in the mortals, He Himself sings His praises, narrates and preaches His virtues.
Yeye mwenyewe ni Mpaji wa fadhila yote. Kwa kujidhihirisha ndani mwa binadamu, Yeye mwenyewe anaimba sifa zake, anasimulia na kuhubiri fadhila zake.

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥
aapay karay karaa-ay aapay.
He Himself does everything, and causes others to do.
Yeye mwenyewe anafanya kila kitu, na kufanya wengine watende pia.

ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥
aapay thaap uthaapay aapay.
He Himself creates and destroys the universe.
Yeye mwenyewe anaumba na kuangamiza ulimwengu.

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
tujh tay baahar kachhoo na hovai tooN aapay kaarai laavani-aa. ||6||
Without You, nothing can be done. You Yourself have engaged all in their tasks.
Bila Wewe, hakuna kitu kinaweza kutendeka. Wewe mwenyewe umeshughulisha wote katika kazi zao.

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪਿ ਜੀਵਾਏ ॥
aapay maaray aap jeevaa-ay.
God Himself causes spiritual death for some, and spiritual revival for others.
Mungu mwenyewe anafanyiza kifo cha kiroho kwa wengine, na ufufuo wa kiroho kwa wengine.

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥
aapay maylay mayl milaa-ay.
He Himself causes mortals to meet the Guru, and through the Guru He unites them with Himself.
Yeye mwenyewe anafanya binadamu wakutane na Guru, na kupitia Guru Yeye anawaunganisha naye mwenyewe.

ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sayvaa tay sadaa sukh paa-i-aa gurmukh sahj samaavani-aa. ||7||
Through selfless service, eternal peace is obtained. The Guru’s follower remains absorbed in intuitive peace.
Kupitia huduma ya kujitolea, amani ya milele inapatwa. Mfuasi wa Guru anabaki amevama katika amani angavu.

error: Content is protected !!