Swahili Page 108

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥
janam janam kaa rog gavaa-i-aa.
is cured of the diseases arising from the vices of many births.
Anaponywa kutoka magonjwa yanayotokana na maovu ya kuzaliwa kwingi.

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਫਲ ਏਹਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
har keertan gaavhu din raatee safal ayhaa hai kaaree jee-o. ||3||
So sing God’s Praises, day and night, This will make the life journey successful.
Kwa hivyo imba sifa za Mungu, mchana na usiku. Hii itafanya safari yako ya dunia ifanikiwe.

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਅਪਨਾ ਦਾਸੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥
darisat Dhaar apnaa daas savaari-aa.
With his Glance and Blessings, the devotee’s life has been adorned with spiritual values.
Kwa Mtazamo wake na Baraka, maisha ya mtawa yamepambwa na fadhila za kiroho.

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥
ghat ghat antar paarbarahm namaskaari-aa.
His servant discerns God in every being and venerates Him.
Mtumishi wake anatambua Mungu katika kila kiumbe na kumwabudu.

ਇਕਸੁ ਵਿਣੁ ਹੋਰੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੯॥੪੬॥
ikas vin hor doojaa naahee baabaa naanak ih mat saaree jee-o. ||4||39||46||
O brother, except the One (God), there is no other like Him, and such a wisdom is the most sublime, says Nanak.
Ee ndugu, pasi yule Mmoja (Mungu), hakuna mwengine kama Yeye, na hekima kama hiyo ni tukufu zaidi, asema Nanak.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥
man tan rataa raam pi-aaray.
O’ my friend, if you want your mind and body to be imbued with the love of the beloved God,
Ee rafiki wangu, iwapo unataka akili na mwili wako ujazwe na upendo wa Mungu mpendwa,

ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥
sarbas deejai apnaa vaaray.
then sacrifice everything of yours for that love.
Wanafanya dhabihu kila kitu chako kwa upendo huo.

ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
aath pahar govind gun gaa-ee-ai bisar na ko-ee saasaa jee-o. ||1||
At all times, we should sing God’s praises and pray to God, please don’t go out of my mind, even for a breath.
Wakati wote, tunafaa kuimba sifa za Mungu na kusali kwa Mungu, tafadhali usitoke akilini mwangu, hata kwa muda mfupi.

ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥
so-ee saajan meet pi-aaraa.
He alone is a companion, a friend, and a beloved,
Yeye mwenyewe ni mwendani, rafiki na mpendwa,

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
raam naam saaDhsang beechaaraa.
who reflects upon the Naam, in the holy congregation.
Anayetafakari kuhusu Naam, katika ushirika takatifu.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o. ||2||
It is in the holy congregation that we swim across the world-ocean of vices, and snap the noose of the demon of death.
Ni katika ushirika takatifu ambapo tunaogelea tukivuka bahari-dunia ya dhambi, na kukata kitanzi cha pepo wa kifo.

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
chaar padaarath har kee sayvaa.
The four cardinal blessings (Faith, Wealth, procreation and salvation) are obtained through the devotional worship of God.
Baraka nne kardinali (Imani, Utajiri, uzazi na wokovu) zinapatwa kupitia ibada ya kujitolea kwa Mungu.

ਪਾਰਜਾਤੁ ਜਪਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
paarjaat jap alakh abhayvaa.
Meditation on the Unseen and Unknowable God is like obtaining theall wish fulfilling mythical Elysian tree.
Kutafakari kwa Mungu asiyeonekana wala kujulikana ni kama kupata mti unaotimiza matakwa ya Elisia.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰਿ ਕਾਟੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
kaam kroDh kilbikh gur kaatay pooran ho-ee aasaa jee-o. ||3||
The Guru dispels all the maladies of lust, anger, and sin, and every wish of such a person is fulfilled
Guru anaangamiza magonjwa yote ya ukware, hasira na dhambi, na matakwa yote ya mtu kama huyo yanatimizwa.

ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
pooran bhaag bha-ay jis paraanee.
That mortal who is blessed by perfect destiny,
Binadamu huyo ambaye amebarikiwa na hatima kamili,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥
saaDhsang milay saarangpaanee.
realizes God in the company of saintly persons.
Anagundua Mungu katika uandamano wa watu watakatifu.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪਰਵਾਣੁ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥
naanak naam vasi-aa jis antar parvaan girsat udaasaa jee-o. ||4||40||47||
O’ Nanak, the person in whose heart dwells God’s Name, whether he is living here as a householder or as a recluse, is approved in God’s court.
Ee Nanak, mtu ambaye moyoni mwake mnaishi Jina la Mungu, awe anaishi humu kama mwenye nyumba ama kama mpweke, anakubalika katika mahakama ya Mungu.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh,by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
simrat naam ridai sukh paa-i-aa.
Meditating on the Naam, my soul is filled with peace.
Kwa kutafakari kuhusu Naam, roho yangu inajawa na amani.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
kar kirpaa bhagteeN paragtaa-i-aa.
With the Grace of Divine company His devotees are imbued in Naam.
Pamoja na Neema ya uandamano Takatifu watawa wake wanavama katika Naam.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥੧॥
satsang mil har har japi-aa binsay aalas rogaa jee-o. ||1||
Joining the Society of the Holy, and contemplating on Naam with love, the disease of laziness has disappeared.
Kwa kujiunga na Jamii ya Watakatifu, na kutafakari Naam kwa upendo, ugonjwa wa uzembe umetokomea.

ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਭਾਈ ॥
jaa kai garihi nav niDh har bhaa-ee.
O’ Friends, Naam is valuable like nine treasures, found by meditating on God;
Ee marafiki, Naam ni yenye thamana kama hazina tisa, zinazopatwa kwa kutafakari kuhusu Mungu;

ਤਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ॥
tis mili-aa jis purab kamaa-ee.
God comes to meet those who deserve it by their past actions.
Mungu amakuja kukutana na wale wanaostahili kulingana na vitendo vyao vya awali.

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੨॥
gi-aan Dhi-aan pooran parmaysur parabh sabhnaa galaa jogaa jee-o. ||2||
Such a person is blessed with divine wisdom and meditation on the perfect God, (and truly believes that) God is capable of doing everything.
Mtu kama huyo amebarikiwa na hekima takatifu na kutafakari kuhusu Mungu kamili, (na kwa kweli anasadiki ya kwamba), Mungu ana uweza wa kufanya kila kitu.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
khin meh thaap uthaapanhaaraa.
O’ my friends, God is capable of creating and destroying (the entire universe) in an instant.
Ee marafiki wangu, Mungu ana uweza wa kuumba na kuangamiza (ulimwengu mzima) papo hapo.

ਆਪਿ ਇਕੰਤੀ ਆਪਿ ਪਸਾਰਾ ॥
aap ikantee aap pasaaraa.
He Himself becomes the only detached one, and He Himself becomes the expanse of the entire universe
Yeye mwenyewe anakuwa aliyejitenga pekee, na Yeye mwenyewe anakuwa upanuzi wa ulimwengu mzima.

ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦਰਸਨ ਡਿਠੇ ਲਹਨਿ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੩॥
layp nahee jagjeevan daatay darsan dithay lahan vijogaa jee-o. ||3||
There is no filth of selfishness in God. On seeing His vision, all one’s pains of separation are removed.
Hakuna uchafu wa uchoyo kwa Mungu. Mtu anapoona njozi yake, uchungu wote wa utengano unaondolewa.

ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਤਰਾਈ ॥
anchal laa-ay sabh sisat taraa-ee.
By making the mortals hold to His gown (by uniting them with the Guru) God enables the entire universe to swim across the worldly ocean of vices.
Kwa kufanya binadamu washikilie gauni yake (kwa kuwaunganisha na Guru) Mungu anawezesha ulimwengu mzima kuogelea ukivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪਿ ਜਪਾਈ ॥
aapnaa naa-o aap japaa-ee.
With the Grace of Guru, He himself causes his devotees to meditate on Naam.
Pamoja na Neema ya Guru, Yeye mwenyewe anafanya watawa wake watafakari kuhusu Naam.

ਹਿਥੁ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੧॥੪੮॥
gur bohith paa-i-aa kirpaa tay naanak Dhur sanjogaa jee-o. ||4||41||48||
O’ Nanak, it is only by God’s grace and pre-ordained good fortune that one meets the Guru, the source of liberation.
Ee Nanak, ni kwa neema ya Mungu tu na bahati nzuri iliyoagiziwa mapema pekee ambapo mtu anakutana na Guru, chanzo cha ukombozi.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
so-ee karnaa je aap karaa-ay.
One can do only those things which God Himself commands one to do.
Mtu anaweza tu kufanya vile vitu ambavyo Mungu mwenyewe anaamrisha mtu kufanya.

ਜਿਥੈ ਰਖੈ ਸਾ ਭਲੀ ਜਾਏ ॥
jithai rakhai saa bhalee jaa-ay.
Wherever He keeps the mortal is a good place.
Popote anapoweka binadamu ni pahala pazuri.

ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥੧॥
so-ee si-aanaa so pativantaa hukam lagai jis meethaa jee-o. ||1||
That person is wise and intelligent, to whom the divine Command seems sweet.
Mtu huyo ni mwenye busara na mwenye akili, ambaye Amri takatifu inaonekana kuwa tamu kwake.

ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤੁ ਧਾਗੈ ॥
sabh paro-ee ikat Dhaagai.
God has (subjected the entire universe to one universal law, as if He has) strung the entire creation on one thread.
Mungu (ametiisha ulimwengu mzima kwa sheria moja ya ulimwengu mzima, kana kwamba Yeye) ameweka uumbaji mzima kwenye uzi moja.

ਜਿਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ॥
jis laa-ay la-ay so charnee laagai.
Those whom he blesses get humbly attached to his message.
Wale anaobariki wanaambatishwa kwa unyenyekevu kwa ujumbe yake.

ਊਂਧ ਕਵਲੁ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਿਨਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ooNDh kaval jis ho-ay pargaasaa tin sarab niranjan deethaa jee-o. ||2||
The person with enlightened heart, sees God among all, and they are like lotus flower in bloom and glow radiantly.
Mtu ambaye moyo wake umeangazwa, anaona Mungu kati ya yote, nao ni kama yumbiyumbi ya maji inayonawiri na kumetameta vizuri.

ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ॥
tayree mahimaa tooNhai jaaneh.
Only You Yourself know Your Glory.
Ni wewe mwenyewe tu unayejua Utukufu wako.

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਪਛਾਣਹਿ ॥
apnaa aap tooN aap pachhaaneh.
You Yourself recognize Your Own Self.
Wewe mwenyewe unatambua nafsi yako mwenyewe.

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਪੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ha-o balihaaree santan tayray jin kaam kroDh lobh peethaa jee-o. ||3||
I dedicate myself to Your Saints, who have crushed their lust, anger and greed.
Najiweka wakfu kwa Watakatifu wako, ambao wamevunja vunja ukware, hasira na tamaa yao.

ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ॥
tooN nirvair sant tayray nirmal.
You have no hatred or vengeance; Your Saints are immaculate and pure.
Hawana chuki wala kisasi; Watakatifu wako ni safi kabisa.

ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰਹਿ ਕਲਮਲ ॥
jin daykhay sabh utreh kalmal.
They who (follow Guru’s advice), all their sins are washed off.
Wale ambao (wanafuata ushauri wa Guru), dhambi zao zote zinasafishwa.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਧੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੨॥੪੯॥
naanak naam Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeevai binsi-aa bharam bha-o Dheethaa jee-o. ||4||42||49||
O’ Nanak, one who meditates on God’s Name, rejuvenates spiritually and all his stubborn doubt and fear are removed.
Ee Nanak, yule anayetafakari kuhusu Jina la Mungu, anasisimuka kiroho na shaka kaidi na uoga wake wote unaondolewa.