Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 122

Page 122

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਇਸੁ ਮਨਹਿ ਨਚਾਏ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥ Cuya mente baila al compás de Maya y tiene ego, sufre gran dolor.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਾ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥ Cuando Dios mismo hace que su devoto lo alabe a través de la compañía del gurú,
ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ Así su mente y su cuerpo están imbuidos en el amor a Dios espontáneamente.
ਬਾਣੀ ਵਜੈ ਸਬਦਿ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Cuando la palabra divina de la palabra del gurú resuena en el corazón del Gurmukh, su devoción es aprobada por Dios.
ਬਹੁ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥ Los Manmukhs bailan al compás de muchos ritmos y tocan muchos tipos de tonos.
ਨਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ Pero ninguno de ellos escuchan el nombre de Dios y tampoco lo atesoran en su mente.
ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਪਿੜ ਬੰਧਿ ਨਾਚੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ Ellos bailan al compás de Maya y viven en el sufrimiento engañados por Maya.
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ॥ Aquél que tiene amor a Dios en su mente, es liberado de Maya.
ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਜੁਗਤਾ ॥ Conquistar la mente es la disciplina de la verdad.
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥੭॥ Cuando uno recuerda a Dios a través de la palabra (Bani) del gurú, es la devoción que le complace a Dios.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ Dios siempre ha sido venerado a través de gurú a lo largo de las cuatro épocas.
ਹੋਰਤੁ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥ No existe ninguna otra manera de alabarle.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੦॥੨੧॥ ¡Oh Nanak! Cuando uno fija su mente en los pies del gurú, recibe el nombre de Dios a través de la devoción del gurú.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Amar Das ji, El tercer canal divino.
ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ Yo solamente sirvo al señor verdadero (Dios) y siempre canto sus alabanzas.
ਸਚੈ ਨਾਇ ਦੁਖੁ ਕਬ ਹੀ ਨਾਹੀ ॥ Recitando el nombre de Dios, el señor verdadero, la pena no se le acerca a uno.
ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ Aquellos que sirven al señor (el dador de la paz) y atesoran a Dios a través de la palabra del gurú, siempre permanecen en el éxtasis.
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਣਿਆ Ofrezco mi mente y cuerpo en sacrificio a aquellos que entran en el estado de éxtasis espontáneamente.
ਜੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੋਹਹਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Aquellos que sirven a Dios siempre se ven bellos. Ellos reciben mucha gloria en la corte de Dios al fijar su mente en él.
ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤੁ ਕਹਾਏ ॥ ¡Oh Dios! Todos se llaman a sí mismos tus devotos.
ਸੇਈ ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ Sin embargo, solamente aquél es tu devoto, quien te complace.
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੨॥ Ellos te adoran a través de la palabra verdadera del gurú y cantan tus alabanzas estando imbuidos en tu amor.
ਸਭੁ ਕੋ ਸਚੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ॥ ¡Oh señor verdadero! Tú has creado a cada ser vivo.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥ Uno se libera del ciclo del nacimiento y muerte al encontrar al gurú.
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ¡Oh Dios! Cuando así lo deseas, haces que uno se pierda en tu nombre y tú mismo haces que él recite tu nombre.
ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ¡Oh señor venerable! A través de la palabra del gurú tú engarzas tu nombre en la mente de uno.
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥ Y destruyes su placer, dolor y apego.
ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੪॥ Aquél que siempre fija su mente en Dios, atesora el nombre de Dios en su mente.
ਭਗਤ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਤੇਰੈ ਚਾਏ ॥ ¡Oh señor querido! Tus devotos te aman en éxtasis.
ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥ Y tu nombre , el dador de los nueve tesoros, llega a habitar en sus mentes.
ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Aquél que encuentra al gurú verdadero por una buena fortuna, el gurú le une a Dios a través de su palabra (Shabad).
ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ¡Oh Dios! Eres muy misericordioso y el único dador de la paz.
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਿਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥ Tú mismo hace que uno se inmerga en tí y tú eres conocido a través del gurú.
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ Tú mismo bendices a todos con la gloria de tu nombre. Aquellos que están imbuidos en tu nombre, permanecen siempre en el éxtasis.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ¡Oh señor verdadero! Quiero cantar tus alabanzas todo el tiempo.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ Sólo el Gurmukh ha podido conocerte y , no te puede conocer nadie más.
ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਮਨਿ ਮੰਨਿਐ ਮਨਹਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥ Si la mente de uno se sumerge en Dios fielmente y permanece imbuido en el señor, el gurú verdadero le hace conocer a Dios en su propia mente.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਲਾਹੇ ॥ Solamente un Gurmukh canta tus alabanzas.
ਸਾਚੇ ਠਾਕੁਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ ¡Oh mi señor verdadero! Tú estás libre de toda preocupación.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਮੇਲਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੧॥੨੨॥ ¡Oh Nanak! Aquel En cuya mente habita el nombre de Dios, el gurú le hace unir a Dios a través de su palabra.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Amar Das ji, El tercer canal divino.
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ ॥ ¡Oh Dios verdadero! Tus devotos reciben mucha gloria en tu corte verdadera.
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰੇ ॥ Tú les has embellecido al darles tu nombre a través de la palabra del gurú.
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ Ellos siempre permanecen en el éxtasis noche y día y cantando las alabanzas del tesoro de las virtudes, Dios, ellos se inmergen en él.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/