Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 117

Page 117

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੈ ਅਪੁਨਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਦਰੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥ Él desecha su ego a través del nombre de Dios y vuelve desinteresado. Obtiene la puerta de la salvación al conquistar su mente.
ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥ Él desvanece sus pecados y elimina su enojo.
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ Él atesora la palabra del gurú en su corazón.
ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੪॥ Él siempre está imbuido en el amor a Dios y permanece desapegado de todo menos de Dios. Encuentro a Dios al desechar su ego.
ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ॥ En el corazón del ser está la joya preciosa del nombre de Dios y la recibimos a través del gurú.
ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥ Maya tiene tres fases (Rajat, Tamas, Satv) . Hay tres tipos de deseos mentales.
ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਚਉਥੇ ਪਦ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Los pandits y los ascetas se han cansado de leer tantos textos religiosos pero no han podido experimentar el cuarto estado de éxtasis.
ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥ El señor mismo nos tiñe en su amor.
ਸੇ ਜਨ ਰਾਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ ॥ Sin embargo, vive en su amor solamente aquél que está imbuido en el amor de la palabra del gurú.
ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜਿਆ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੬॥ El color de amor de Dios es tan profundo que ellos cantan sus alabanzas muy amorosamente.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸੋਈ ॥ Para un Gurmukh el gurú verdadero es el poder milgroso, el poder sobrenatural y la verdadera disciplina.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮਿ ਮੁਕਤਿ ਹੋਈ ॥ Gurmukh consigue la sabiduría y se libera de la trampa de Maya a través del nombre de Dios.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥ Él practica la verdad y se inmerge en el nombre verdadero del señor verdadero,Dios.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥ Es Dios que convierte un ser en un Gurmukh y para un Gurmukh, Dios es el creador y el destructor del universo.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭੁ ਆਪੇ ॥ Sólo Dios es su casta y su honor.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੨॥੧੩॥ ¡Oh Nanak! Gurmukh venera el nombre verdadero del señor verdadero (Dios) y se sumerge en el nombre de Dios.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Amar Das ji, El tercer canal divino.
ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਸਬਦੇ ਹੋਵੈ ॥ A través de la palabra , el universo es creado y destruido.
ਸਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਓਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥ Y por la palabra surge la evolución de la creación del universo otra vez.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ El señor verdadero (Dios) prevalece en todas partes en la forma del gurú verdadero. Gurú-Dios mismo ha creado el universo y prevalece en este universo.
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ Ofrezco mi mente y cuerpo a aquellos que atesoran al gurú perfecto en su corazón.
ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Uno obtiene la paz divina a través del gurú y canta las alabanzas de Dios noche y día. Él pronuncia la gloria de Dios por su lengua y así se funde con Dios, el señor virtuoso.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਵਣੁ ਬੈਸੰਤਰੁ ਖੇਲੈ ਵਿਡਾਣੀ ॥ El gurú mismo ha creado la tierra, el agua,
ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ॥੨॥ El aire y el fuego. Y él es el jugador de este juego de milagros.
ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ Nigura es aquella persona que no recibe la gloria del gurú y él nace y muere vez tras vez. Él queda atrapado en el ciclo del nacimiento y muerte.
ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ॥ El universo entero es el juego del creador (Dios) que fue creado por él.
ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਕੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਮਹਲੇ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥ Él ha puesto todo dentro del cuerpo que uno busca.
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ Aquél que conoce el ser de Dios a través de la palabra del gurú, Dios le trae a su corte y le une a su ser.
ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥ Dios es el prestamista verdadero y los seres son verdaderos mercaderes.
ਸਚੁ ਵਿਹਾਝਹਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥ A través del amor al gurú, la encarnación del señor eterno, uno comercia con el verdadero nombre,
ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਥੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥ Ellos invierten en la verdad y su ganancia es también la verdad. Ellos ganan a través del nombre verdadero de Dios.
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥ ¿Cómo uno puede ganar la verdad sin el capital del nombre verdadero de Dios?
ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Los Manmukhs (arrogantes) no se dan cuenta de esto y siguen vagando
ਇਕਿ ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਿਆਰੇ ॥ No reciben ninguna ganancia sin el capital del nombre verdadero y parten de la tierra con las manos vacías y sufren mucho dolor.
ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥ Aquél que comercia con el nombre verdadero a través de la palabra del gurú,
ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ Son salvados y también salvan a todos sus parientes.
ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਮੂੜਾ ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ॥ Sólo Su venida al mundo ha sido fructífera porque encuentran a Dios y viven en la paz divina.
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਫਿਰਹਿ ਬੇਤਾਲੇ ॥ Dios está dentro de los corazones de todos pero el tonto Manmukh lo busca afuera de su cuerpo.
ਜਿਥੈ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਤਿਥਹੁ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥ El Manmukh (Arrogantes) anda a tientas como un malvado ciego.
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਬਦਿ ਬੁਲਾਏ ॥ Donde lo puede encontrar la mercancía del nombre de Dios , ahí no busca. Solo vaga ofuscado por la ilusión.
ਮਹਲੀ ਮਹਲਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ El señor mismo otorga su nombre a uno a través de la palabra del gurú.
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੮॥੧੩॥੧੪॥ El ser vivo obtiene la paz divina alcanzando a Dios y vive en la dicha eterna.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ¡Oh Nanak! Aquél que está imbuido en el nombre de Dios, recibe mucha gloria en la corte de Dios y escuchando su nombre medita en él.
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿਖ ਸੁਣਾਈ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Amar Das ji, El tercer canal divino.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/