Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 109

Page 109

ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਝੂਠਾ ਮੰਗਣੁ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਗੈ ॥ Aquél que está apegado a Maya (la ilusión),
ਤਿਸ ਕਉ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨ ਲਾਗੈ ॥ Moriría en poco tiempo.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੈ ਸੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਹਚਲੁ ਕਹਣਾ ॥੧॥ Aquél que siempre venera a Dios (el señor eterno) , se vuelve inmortal al encontrarse con el gurú.
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ Aquél que está imbuido en la devoción de Dios,
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਨਦਿਨੁ ਨਿਤਿ ਜਾਗੀ ॥ Canta las alabanzas de Dios noche y día y permanece imbuido en el señor.
ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਤਿਸੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਲੈ ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲਹਣਾ ॥੨॥ Aquél que tiene lo escrito en su destino el regalo del nombre de Dios, Dios le toma la mano y le une a su ser.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਂ ਮਨਿ ਵੁਠੇ ॥ Los pies como el loto de Dios habita en los corazones de sus devotos.
ਵਿਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਸਗਲੇ ਮੁਠੇ ॥ Todo es una ilusión menos la misericordia del señor grandioso, Dios.
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂੜਿ ਨਿਤ ਬਾਂਛਹਿ ਨਾਮੁ ਸਚੇ ਕਾ ਗਹਣਾ ॥੩॥ El que añora el polvo de los pies de santos, logra el adorno del nombre de Dios a través de los santos.
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਐ ॥ Parado o sentado, debemos cantar las alabanzas de Dios.
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਵਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ॥ Así, recordando a Dios encontramos al señor eterno, Dios.
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਣਾ ॥੪॥੪੩॥੫੦॥ ¡Oh Nanak! Dios ha bendecido a Nanak con su misericordia. Yo acepto todo lo que tú haces y tu voluntad.
ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ Raag Maajh, Mehl Guru Nanak Dev Ji, El primer canal divino, Ashtapadis, La primera casa.
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Dios es uno que se puede lograr a través de la gracia del gurú verdadero.
ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ ॥ Todos están imbuidos en la palabra del gurú por la voluntad de Dios.
ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਏ ॥ Y ellos son aprobados en la corte verdadera de Dios.
ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ¡Oh mi maestro! Eres misericordioso y verdadero siempre y por tu verdad mi mente está calmada.
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ Ofrezco mi cuerpo y mi mente en sacrificio a aquellos que han embellecido su vida a través de la palabra (Shabad).
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ El nombre ambrosial de Dios siempre trae la paz divina siempre. He engarzado el nombre de Dios en mi mente a través de la instrucción del gurú.
ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥ No pertenezco a nadie y nadie me pertenece a mí.
ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਮੇਰਾ ॥ Yo pertenezco al señor de los tres mundos.
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇ ਘਣੇਰੀ ਕਰਿ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ ॥੨॥ Muchos han muerto después de pasar sus días en el ego. Al cometer pecados,uno se arrepiente al final.
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ॥ Sólo aquél que conoce la voluntad de Dios, canta sus alabanzas.
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥ ellos llevan un permiso del nombre de Dios a través de la palabra del gurú en la corte de Dios.
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਸਚੈ ਛੂਟਸਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੩॥ Todos dejan este mundo entregando cuentas de sus acciones en la corte verdadera de Dios. Sólo aquél que embellece su vida con el nombre de Dios es salvado.
ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਏ ॥ Los Manmukhs (arrogantes) nunca encuentran la paz divina.
ਜਮ ਦਰਿ ਬਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ Ellos sufren mucho atado a en la puerta de la muerte.
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੪॥ Nada le acompaña allí sin el nombre de Dios. El que recita el nombre de Dios logra la salvación.
ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥ Aquél que vive una vida ilusoria y falsificada, no ama la verdad.
ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ Atado a la dualidad, él se atasca en el ciclo del nacimiento y muerte.
ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Nadie puede cambiar su destino que está escrito por Dios. Uno logra la salvación a través de la gracia del gurú.
ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ॥ Aquella esposa (alma) que conoce a su esposo (Dios) en la casa de su Madre (este mundo),
ਝੂਠਿ ਵਿਛੁੰਨੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥ Por la ilusión, ella está separada de Dios y llora y lamenta.
ਅਵਗਣਿ ਮੁਠੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਅਵਗਣ ਗੁਣਿ ਬਖਸਾਵਣਿਆ ॥੬॥ Engañada por los deméritos, ella no consigue ningún lugar en el castillo de Dios. El señor virtuoso , Dios mismo perdona las faltas de otros.
ਪੇਈਅੜੈ ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਪਿਆਰਾ ॥ Aquella esposa que conoce a su esposo en la casa de su padre (este mundo),
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ A través del gurú, ella conoce las virtudes de Dios.
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥ Dios la libera del ciclo del nacimiento y muerte. Luego, ella se inmerge en el nombre de Dios.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ॥ El Gurmukh mismo conoce las virtudes de Dios y hace que otros canten las alabanzas del señor inefable.
ਸਚੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥ El verdadero señor ama solamente el nombre verdadero.
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥ ¡Oh Nanak! Pide a Dios que le dé el nombre verdadero de Dios para que él cante las alabanzas de Dios.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Amar Das ji, El tercer canal divino, La primera casa.
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ Por la gracia del señor, encontramos al gurú verdadero.
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/