Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Portuguese Page 291

Page 291

ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥ Ele mesmo encenou s Suas maravilhas.
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥ Ó Nanak, não há outro Criador.
ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥ Quando havia somente Deus, o Mestre,
ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ então, quem estava ligado à Maya ou liberto dela?
ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ Quando havia somente Deus, Insondável e Infinito,
ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ então, quem entrou no inferno e quem entrou no céu?
ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ Quando Deus vivia sem atributos, em absoluta calma,
ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥ então, onde estava a alma (shiva) e onde estava o poder (shakti)?
ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥ Quando Ele manteve Sua própria luz em Si mesmo,
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥ então, quem era destemido e quem era medroso?
ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ Ele mesmo é o Executor de Suas próprias obras;
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥ Ó Nanak, o Mestre Supremo é Insondável e Infinito. ||2||
ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥ Quando o Deus Imortal estava absorto em Seu próprio estado de paz e equilíbrio,
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥ então, onde estava o nascimento, a morte e a destruição?
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ Quando havia somente Deus, o Criador Perfeito,
ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥ então, quem temia a morte?
ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥ Quando havia somente o Deus Único, inconcebível e incompreensível,
ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥ então, a quem Chittar e Gupat (os anjos registradores) pediam contas de suas ações?
ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ Quando havia apenas o Mestre Imaculado, Incompreensível e Insondável,
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥ então, quem foi liberto e quem ficou preso nos laços de Maya?
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ Esse maravilhoso Deus, por si só, é Único.
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥ Ó Nanak, Ele mesmo criou sua própria forma. ||3||
ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ॥ Quando o Ser imaculado, o Mestre da humanidade, estava sozinho,
ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥ não havia sujeira de pecados; então, o que havia para ser limpo?
ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥ Quando havia apenas o Deus imaculado, sem forma e sem desejos,
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥ então, quem tinha autoestima e quem tinha ego?
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ Quando havia apenas o Mestre do Universo,
ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ então, quem foi contaminado pela fraude e pelo pecado?
ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥ Quando a personificação da Luz (Deus) estava imersa em Sua Própria Luz,
ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ então, quem desejava Maya, e quem estava saciado?
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ O Criador é o executor de tudo e a Causa de todas as causas.
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥ Ó Nanak, o Criador está além de qualquer expectativa ||4||
ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥ Quando Ele continha Sua Glória dentro de Si mesmo,
ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥ então, quem era mãe, pai, amigo, filho ou irmão?
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥ Quando o próprio Deus era supremo em todos os poderes,
ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥ então, onde havia alguém a ler os Vedas e os Katebas (os livros religiosos)?
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥ Quando Ele se manteve, para Si mesmo,
ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥ então, quem considerava os presságios bons ou ruins?
ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥ Quando Ele próprio era o mais alto e o inferior (em posição),
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥ então, quem era o mestre e quem era o servo?
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥ As pessoas ficam estupefatas com as maravilhas da Sua Criação.
ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥੫॥ Nanak diz: Ó Deus, só Você conhece Sua condição.
ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥ Quando o Indecifrável, Indestrutível, o Incompreensível estava absorto em Si mesmo,
ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥ então, quem foi influenciado por Maya (distrações mundanas)?
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥ Quando Ele concedeu honras a Si mesmo,
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥ então, como os três modos de Maya (poder, vícios e virtude) prevaleceram?
ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥ Quando havia somente o Único, o Supremo Deus,
ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥ então, quem não estava ansioso e quem sentia ansiedade?
ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥ Quando somente Ele mesmo estava lá para agradá-lo,
ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ então, quem era o orador e quem era o ouvinte?
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ Ele é vastamente infinito e o mais elevado dos elevados.
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥ Ó Nanak, só Ele pode compreender a Si mesmo.||6||
ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ Quando Deus criou esse universo de forma visível,
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ Ele sujeitou o mundo aos três modos de Maya (vício, virtude e poder).
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥ Então, o conceito de pecado e virtude passou a existir.
Scroll to Top
https://kedokteran.untag-sby.ac.id/uploads/dosen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/
https://jp1131g.org/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/ https://akuntansi.feb.binabangsa.ac.id/beasiswa/sijp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/
https://kedokteran.untag-sby.ac.id/uploads/dosen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/
https://jp1131g.org/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/ https://akuntansi.feb.binabangsa.ac.id/beasiswa/sijp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/