Page 45

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.
O my mind, meditate on the Name of the Lord, Har, Har.
O’ my mind contemplate on Naam.

ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam sahaa-ee sadaa sang aagai la-ay chhadaa-ay. ||1|| rahaa-o.
The Naam is your Companion; it shall always be with you. It shall save you in the world hereafter. ||1||Pause||

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਹਿ ਕਾਮਿ ॥
dunee-aa kee-aa vadi-aa-ee-aa kavnai aavahi kaam.
What good is worldly greatness?

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਫਿਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨਸਿ ਨਿਦਾਨਿ ॥
maa-i-aa kaa rang sabh fikaa jaato binas nidaan.
All the pleasures of Maya (worldly riches and power) are tasteless and insipid. In the end, they shall all fade away.

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥
jaa kai hirdai har vasai so pooraa parDhaan. ||2||
Perfectly fulfilled and supremely acclaimed is the one, in whose heart the Lord abides. ||2||
One in whose mind, the creator resides, becomes  spiritually acclaimed and recognized.

ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ॥
saaDhoo kee hohu raynukaa apnaa aap ti-aag.
Become the dust of the Saints; renounce your selfishness and conceit.
O’ my mind, humbly accept the message of the Saint-Guru creator, renounce your selfishness and conceit.

ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛਡਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
upaav si-aanap sagal chhad gur kee charnee laag.
Give up all your schemes and your clever mental tricks, and fall at the Feet of the Guru.
O’ my mind, give up all your (efforts and cleverness) schemes and your clever mental tricks and humbly accept the message of the Guru.

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥
tiseh paraapat ratan ho-ay jis mastak hovai bhaag. ||3||
He alone receives the Jewel, upon whose forehead such wondrous destiny is written. ||3||
He alone receives the Jewel of Naam, in whose destiny it is so written.

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈਹੋ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
tisai paraapat bhaa-eeho jis dayvai parabh aap.
O Siblings of Destiny, it is received only when God Himself bestows it.
O’ brother, it is received only when God Himself bestows it through the Guru.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
satgur kee sayvaa so karay jis binsai ha-umai taap.
People serve the True Guru only when the fever of egotism has been eradicated.
Only that person can follow the teachings of the True Guru whose malady of ego has vanished.
We can only serve Guru only when the fever of egotism has been eradicated.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥
naanak ka-o gur bhayti-aa binsay sagal santaap. ||4||8||78||
Nanak has met the Guru-God; all his sufferings have come to an end. ||4||8||78||
O’ Nanak, who meet the Guru, all their sufferings (due to attachments) come to an end. 4||8||78||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.
The One is the Knower of all beings; He alone is our Savior.
He is the only true friend of the soul and only savior from the vices.

ਇਕਸ ਕਾ ਮਨਿ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ikas kaa man aasraa iko paraan aDhaar.
The One is the Support of the mind; the One is the Support of the breath of life.
Keep only Creator in your mind, he is the only support of your spiritual life.

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥
tis sarnaa-ee sadaa sukh paarbarahm kartaar. ||1||
In His Sanctuary there is eternal peace. He is the Supreme Lord God, the Creator. ||1||
He is the Supreme Creator, in His sanctuary there is eternal peace. ||1||

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੁ ॥
man mayray sagal upaav ti-aag.
O my mind, give up all these efforts.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿ ਨਿਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooraa aaraaDh nit ikas kee liv laag. ||1|| rahaa-o.
Dwell upon the Perfect Guru each day, and attach yourself to the One Lord.
Every day remember the Perfect Guru, and keep attuned to God with love and devotion.
O’ mind contemplate and attach yourself with devotion to one Creator

ਇਕੋ ਭਾਈ ਮਿਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ॥
iko bhaa-ee mit ik iko maat pitaa.
The One (God) is my Brother and my Friend. The One is my Mother and Father.

ਇਕਸ ਕੀ ਮਨਿ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ॥
ikas kee man tayk hai jin jee-o pind ditaa.
The One (God) is the Support of the mind; He has given us body and soul.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੨॥
so parabh manhu na visrai jin sabh kichh vas keetaa. ||2||
May I never forget God from my mind; He holds all in the Power of His Hands. ||2||
May I never forget that God from my mind; who has kept everything under His control.

ਘਰਿ ਇਕੋ ਬਾਹਰਿ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ॥
ghar iko baahar iko thaan thanantar aap.
The One is within the home of the self, and the One is outside as well. He Himself is in all places and interspaces.
He is one that is dwelling in my heart and the only One that is pervading everywhere in the universe.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
jee-a jant sabh jin kee-ay aath pahar tis jaap.
Meditate twenty-four hours a day on the One who created all beings and creatures.
Day and night meditate with love and devotion, on the One who created all beings and creatures.
All living creatures are his blessings, contemplate on Naam twenty four hours a day.

ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥
ikas saytee rati-aa na hovee sog santaap. ||3||
Attuned to the Love of the One, there is no sorrow or suffering. ||3||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
paarbarahm parabh ayk hai doojaa naahee ko-ay.
There is only the One Supreme God; there is no other at all.
Creator is the only one, there is no other.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥
jee-o pind sabh tis kaa jo tis bhaavai so ho-ay.
Soul and body all belong to Him; whatever pleases His Will comes to pass.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥
gur poorai pooraa bha-i-aa jap naanak sachaa so-ay. ||4||9||79||
Through the Perfect Guru, the one who meditate on God becomes perfect. Therefore O’ Nanak, meditate on the True One with love and devotion.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:

ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.
Those who focus their consciousness on the True Guru are perfectly fulfilled and famous.
Those who focus their consciousness on Guru get spiritually fulfilled.

ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਗਿਆਨੁ ॥
jin ka-o aap da-i-aal ho-ay tin upjai man gi-aan.
Spiritual wisdom wells up in the minds of those unto whom God Himself shows Mercy.
On whom Creator blesses and is merciful, they develop deep spiritual relationship with him.

ਜਿਨ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥
jin ka-o mastak likhi-aa tin paa-i-aa har naam. ||1||
Those who have such destiny written upon their foreheads obtain the Name of the Lord. ||1||
They in whose destiny it is so ordained realize the Name of God

ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.
O my mind, meditate on the Name of the One (God) with loving devotion.

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਹਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sarab sukhaa sukh oopjahi dargeh paiDhaa jaa-ay. ||1|| rahaa-o.
The happiness of all happiness shall well up, and in the Court of the Lord, you shall be dressed in robes of honor. ||1||Pause||
Those who contemplate on Naam, are blessed with peace, solace and are honored in the Court of the Creator.  ||1||Pause||

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥
janam maran kaa bha-o ga-i-aa bhaa-o bhagat gopaal.
The fear of death and rebirth is removed by performing loving devotional service to the Lord of the World.
Those who contemplate on Naam, they are liberated from cycle of birth and death.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
saaDhoo sangat nirmalaa aap karay partipaal.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, one becomes immaculate and pure; the Lord Himself takes care of such a one.
In the holy congregation, his life becomes spiritually immaculate. God himself protects him from the vices and nurtures him.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥
janam maran kee mal katee-ai gur darsan daykh nihaal. ||2||
The filth of birth and death is washed away, and one is uplifted, beholding the Blessed Vision of the Guru’s Darshan. ||2||
Beholding the blessed vision of the Guru, he is delighted. The filth of vices is washed off and he is saved from the cycle of birth and death
On union with the Creator, he is in bliss, and all the impurities of birth and rebirth are washed away.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
thaan thanantar rav rahi-aa paarbarahm parabh so-ay.
The Supreme God is pervading all places and interspaces.

ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabhnaa daataa ayk hai doojaa naahee ko-ay.
The One is the Giver of all-there is no other at all.

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
tis sarnaa-ee chhutee-ai keetaa lorhay so ho-ay. ||3||
In His Sanctuary, one is saved (from the sins). Whatever He wishes, comes to pass.

ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
jin man vasi-aa paarbarahm say pooray parDhaan.
Perfectly fulfilled and exalted are those, in whose minds the Supreme God abides.

ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥
tin kee sobhaa nirmalee pargat bha-ee jahaan.
Their reputation is spotless and pure; they are revealed all over the world.

ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥
jinee mayraa parabh Dhi-aa-i-aa naanak tin kurbaan. ||4||10||80||
O’ Nanak, I am a sacrifice to those who meditate on my God. ||4||10||80||
O’ Nanak, I dedicate myself to those who have meditated with love and devotion on my beloved God .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *