MARATHI PAGE 95

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
राग माझ, मेहला ४

ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.
O’ my saintly friends, come let us join together and read and reflect on the God’s virtues.
हे ’माझ्या संत मित्रांनो, आपण एकत्र येऊ आणि देवाचे गुण वाचूया आणि त्यांच्यावर विचार करूया।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ॥
har har naam kathaa nit sunee-ai.
Let’s listen continually to the Sermon of Naam.
चला सतत नामाची कथा ऐका।

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
mil satsangat har gun gaa-ay jag bha-ojal dutar taree-ai jee-o. ||1||
By singing His praises in the congregation of saintly persons, we can swim across the dreadful world-ocean of Maya.
पवित्र व्यक्तींच्या मंडळीत त्याचे गुणगान गाण्याद्वारे आपण मायाच्या भयावह जागतिक महासागरात पोहू शकतो।

ਆਉ ਸਖੀ ਹਰਿ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
aa-o sakhee har mayl karayhaa.
Come, O’ my (saintly) friends, let us create a congregation of Saints to realize union with God.
मित्रांनो, या, आपण देवाबरोबर एकरूप होण्यासाठी संतांची एक मंडळी तयार करूया।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ॥
mayray pareetam kaa mai day-ay sanayhaa.
Bring me a message from my Beloved.
माझ्या प्रियकराकडून मला संदेश द्या।

ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਰਿ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
mayraa mitar sakhaa so pareetam bhaa-ee mai dasay har narharee-ai jee-o. ||2||
Any person, who gives me the message of my beloved (God) and tells me His whereabouts is my dear friend, and brother.
कोणतीही व्यक्ती, जो मला माझ्या प्रिय (देवाचा) संदेश देईल आणि मला त्याचा पत्ता सांगेलतो माझा प्रिय मित्र आणि भाऊ आहे।

ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥
mayree baydan har gur pooraa jaanai.
The Guru only knows the agony of separation in my heart.
फक्त गुरूंना माझ्या अंत:करणातले विभक्त होण्याचे दु:ख माहित आहे।

ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥
ha-o reh na sakaa bin naam vakhaanay.
I cannot continue living without reciting the Naam.
मी नामस्मरण केल्याशिवाय जगू शकत नाही।

ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
mai a-ukhaDh mantar deejai gur pooray mai har har naam uDhree-ai jee-o. ||3||
O’ my Guru give me the medicine of Naam to cure my agony of separation and ferry me across the world-ocean of vices.
हे ’माझे गुरू! माझे वेगळ्या होण्याचेदु:ख बरे करण्यासाठी मला नामचे औषध दे आणि मला दुर्गुणांच्या समुद्राच्या पार घेऊन जा।

ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ham chaatrik deen satgur sarnaa-ee.
Like a humble Song-Bird, I have come to the refuge of the Guru.
एखाद्या नम्र चातक पक्ष्याप्रमाणे मीही गुरूंच्या आश्रयाला आलो आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ॥
har har naam boond mukh paa-ee.
Like Songbird Lounging for rain-water, Guru has placed a Drop of Naam in my mouth.
पावसाच्या पाण्यासाठी चातक पक्षी वाट पाहतो त्या प्रमाणे, गुरूंनी माझ्या तोंडात नामची थेंब ठेवली आहे।

ਹਰਿ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥
har jalniDh ham jal kay meenay jan naanak jal bin maree-ai jee-o. ||4||3||
The God is the ocean of Naam; I am just a fish in that water. Without Naamdevotee Nanak would die.
देव हा नामचा सागर आहे; मी त्या पाण्यात फक्त मासा आहे। नामविना भक्त नानक मरेल।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
राग माझ , मेहला ४

ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.
Come, meet me, O’ my saintly friends,
माझ्या मित्रांनो, या, मला भेटा।

ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸਹੁ ਮੈ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ॥
mayraa har parabh dashu mai bhukh lagaa-ee.
Show me the way to my God, I am hungry and lounging to to meet Him!
मला माझ्या देवाकडे जाण्याचा मार्ग दाखवा, मी भुकेला आहे आणि देवाला भेटायला वाट पाहत आहे!

ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੧॥
mayree sarDhaa poor jagjeevan daatay mil har darsan man bheejai jee-o. ||1||
O’ my benefactor, the life of the world, fulfill this longing of mine: that I may be blessed to realize you, and my mind may be spiritually satiated.
हे ’माझ्या उपकारकर्त्या, जगाचे आयुष्य असणारे, माझी ही उत्कट इच्छा पूर्ण करा: की मी तुम्हाला अनुभवू शकू असे आशीर्वाद द्या ज्याने माझे मन आध्यात्मिकरित्या तृप्त होईल।

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਿ ਬੋਲੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
mil satsang bolee har banee.
Joining the congregation of saintly persons,remember and focus on God’s word.
संत व्यक्तींच्या मंडळीत सामील झाल्याने, देवाचे वचन लक्षात ठेवा आणि त्याकडे लक्ष द्या।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥
har har kathaa mayrai man bhaanee.
The Sermon of praises of God ,is pleasing and spiritually satisfying to my mind.
देवाच्या स्तुतीचा उपदेश माझ्या मनाला आनंद देणारा आणि आध्यात्मिकरित्या समाधान देणारा आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥
har har amrit har man bhaavai mil satgur amrit peejai jee-o. ||2||
The nectar of God’s Naam is sweet to my mind.Meeting the Guru (in the congregation of saints), I enjoy this nectar and divine bliss.
भगवंताच्या नावाचे अमृत माझ्या मनालागोड वाटते। गुरूंना (संतांच्या मंडळीत) भेट घेतल्यावर मला हा अमृत आणि दिव्य आनंद मिळतो।

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
vadbhaagee har sangat paavahi.
Only by great good fortune one obtains the company of the saintly persons.
केवळ महान सौभाग्यानेच संत व्यक्तींची संगती मिळते।

ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ ॥
bhaagheen bharam chotaa khaaveh.
Without this association, the unfortunate ones wander about in delusion, and suffer.
या संगतीशिवाय, दुर्दैवी लोक भ्रमात भटकतात आणि त्रस्त असतात।

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥੩॥
bin bhaagaa satsang na labhai bin sangat mail bhareejai jee-o. ||3||
Without the good fortune, we can not find the company of saintly people, without such association, our mind is filled with worldly evils.
सौभाग्यविना, संत लोकांची संगती आपल्याला सापडत नाही, अशा संगतीशिवाय आपले मन सांसारिक दुष्टाईंनी भरलेले राहतात।

ਮੈ ਆਇ ਮਿਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ॥
mai aa-ay milhu jagjeevan pi-aaray.
Come and meet me, O’, Life of the World, my Beloved.
ये आणि मला भेट , हे ’, विश्वाच्या जीवनदाता, माझ्या प्रिय!

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ॥
har har naam da-i-aa man Dhaaray.
Please bless me with Your Mercy, and enshrine Naam, within my mind.
कृपा कर आणिमाझ्या अंत:करणात नाम वासू दे आणि माझ्यावर दया दाखव।

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥
gurmat naam meethaa man bhaa-i-aa jan naanak naam man bheejai jee-o. ||4||4||
God’s Naam has become pleasing to my mind. Yes, devotee Nanak’s mind is satiated with (the joy of God’s) Naam.
भगवंताचे नाव माझ्या मनाला आनंदित करतात । होय, भक्त नानकांचे मन (देवाचा आनंद) नावाने भरुन जाते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
राग माझ मेहला ४

ਹਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.
Through the Guru and joining the company of saintly persons , I have realized the spiritual wisdom and have obtained the Sublime Essence of his message.
गुरूच्या माध्यमातून आणि पवित्र व्यक्तींच्या संगतीत सामील झाल्यामुळे मला आध्यात्मिक शहाणपणा कळला आणि त्याच्या संदेशाचा उदात्त सार मला प्राप्त झाला आहे।

ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥
man har rang raataa har ras pee-aa-i-aa.
I have been bestowed with God’s Naam and my mind is imbued with His love.
मला देवाचे नाव देण्यात आले आहे आणि माझे मन त्याच्या प्रेमाने ओतलेले आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
har har naam mukh har har bolee man har ras tul tul pa-udaa jee-o. ||1||
Remembering the Name of the God, my mind is overflowing with the Sublime Essence of the His Love.
देवाच्या नावाचे स्मरण करून, त्याच्या प्रेमाच्या उदात्ततेने माझे मन भरून आले आहे।

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਲਿ ਮੇਲਾਈਐ ॥
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.
Come, O Saints, and lead me to my God’s Embrace.
संतांनो, या आणि मला देवाच्या आलिंगनाकडे न्या।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥
mayray pareetam kee mai kathaa sunaa-ee-ai.
Recite to me the Sermon of my Beloved.
माझ्या प्रियकराचा उपदेश मला सांगा।

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖਿ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
har kay sant milhu man dayvaa jo gurbaanee mukh cha-udaa jee-o. ||2||
O’ saints of God let’s meet, I can dedicate my mind to those Saints , who recite Guru’s Bani.
हे ’देवाचे संतांनो !आपण भेटूया, मी माझे मन त्या संतांना समर्पित करतो, ज्यांनी गुरुची बाणीचे पठण केले।

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥
vadbhaagee har sant milaa-i-aa.
By great good fortune, God has led me to meet the Guru.
मोठ्या सौभाग्याने, भगवंताने मला गुरुशी भेट दिली।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
gur poorai har ras mukh paa-i-aa.
and the Guru has placed the Sublime Essence of Naam in me.
आणि गुरूंनी माझ्यामध्ये नामचे उदात्त सार ठेवले आहे।

ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
bhaagheen satgur nahee paa-i-aa manmukh garabh joonee nit pa-udaa jee-o. ||3||
The unfortunate ones are not blessed to meet the Guru, and the persons oblivious to the Guru’s teachings keep falling into cycles of birth and rebirth.
दुर्दैवी लोकांना गुरूशी भेटण्याचा आशीर्वाद मिळत नाही आणि गुरुच्या शिकवणुकीची जाणीव नसलेले लोक जन्म आणि पुनर्जन्मच्या चक्रात पडतात।

ਆਪਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
aap da-i-aal da-i-aa parabh Dhaaree.
God, the Merciful, has Himself bestowed His Mercy.
देव दयाळू आहे आणि त्यानेच दया केली आहे।

ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ ॥
mal ha-umai bikhi-aa sabh nivaaree.
With His mercy, he has completely washed off the dirt of ego and the poison ofMaya from the mind.
त्याच्या दयाळूपणाने त्याने अहंकाराची घाण आणि मनातील मायाचे धुळे पूर्णपणे धुवून टाकले आहेत।

ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਵਿਚਿ ਕਾਂਇਆ ਹਰਿ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥
naanak hat patan vich kaaN-i-aa har laiNday gurmukh sa-udaa jee-o. ||4||5||
O’ Nanak, by molding one’s mind according to the Guru’s instructions, one experiences the divine bliss.
हे ’नानक, गुरुच्या सूचनेनुसार एखाद्या मन लावून, दैवी आनंद अनुभवतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh,by the Fourth Guru:
राग माझ मेहला ४

ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥
ha-o gun govind har naam Dhi-aa-ee.
My mind longs to sing praises of God, and meditate on His Name.
माझे मन देवाची स्तुती करायला आणि त्याच्या नावाचे मनन करण्यासाठी आतुर आहे।

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥
mil sangat man naam vasaa-ee.
By joining the congregation of saintly persons, I may enshrine Naam in my heart.
पवित्र व्यक्तींच्या मंडळीत सामील झाल्याने, मी अंतःकरणात नाम वाढवू शकतो।

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕੀਚੈ ਜੀਉ ॥੧॥
har parabh agam agochar su-aamee mil satgur har ras keechai jee-o. ||1||
O’ God, the Master, inaccessible and unfathomable, with your blessings i can meet the Guru and enjoy the Sublime Essence of Naam.
हे ’देव, दुर्गम आणि अतुलनीय, मालिक, तुझ्या आशीर्वादाने मी गुरूंना भेटू शकतो आणि नामस्माराचा आनंद घेऊ शकतो।

error: Content is protected !!