MARATHI PAGE 87

ਗੁਰਮਤੀ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥
gurmatee jam johi na saakai saachai naam samaa-i-aa.
Even the demon (fear) of death cannot touch them because they are absorbed in God’s Name through the Guru’s teachings.
मरणाचे भूतसुद्धा त्यांना स्पर्श करु शकत नाही कारण ते गुरुच्या शिकवणीनुसार देवाच्या नावाने लीन झाले आहेत।

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥
sabh aapay aap vartai kartaa jo bhaavai so naa-ay laa-i-aa.
The creator Himself is all-pervading, with whomsoever He is pleased, He attaches that person to Naam.
निर्माता स्वतः सर्वव्यापी आहे, ज्याला तो पसंत करतो, त्या व्यक्तीला तो नामाच्या नादात जोडतो।

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਿਨੁ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥੨॥
Jan nanak Naam la-ay taa jeevai bin naavai khin mar jaa-i-aa ll2ll
Nanak feels spiritually alive and happy when he dwells on God’s Name. Without meditating on Naam even for a moment, he feels utterly sad as if he has died.
नानक जेव्हा देवाच्या नावावर ध्यान करतात तेव्हा ते आध्यात्मिकरित्या जिवंत आणि आनंदी होतात। एका क्षणासाठी हि नाम घेतल्याशिवाय त्याला मृत्यू झाल्यासारखे वाटते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਦੀਬਾਣ ਸਿਉ ਸੋ ਸਭਨੀ ਦੀਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ॥
jo mili-aa har deebaan si-o so sabhnee deebaanee mili-aa.
One who is accepted at God’s court shall be accepted in courts everywhere.
ज्याला देवाच्या दरबारात स्वीकारले जाईल त्याला कोणत्याही दरबारात स्वीकारले जाईल।

ਜਿਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ ਤਿਥੈ ਓਹੁ ਸੁਰਖਰੂ ਉਸ ਕੈ ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ॥
jithai oh jaa-ay tithai oh surkharoo us kai muhi dithai sabh paapee tari-aa.
Wherever he goes, he is recognized as honorable. In his company, all the sinners are saved.
तो जिथे जाईल तेथे त्याला सन्माननीय म्हणून ओळखले जाईल। त्याच्या संगतमध्ये ,सर्व पापी वाचले आहेत।

ਓਸੁ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਵਰਿਆ ॥
os antar naam niDhaan hai naamo parvaari-aa.
Within him is the Treasure of the Naam, the Name of God. Through the Naam, he is exalted.
त्याच्या आत नामाचा खजिना आहे। नामाद्वारे तो महान होतो।

ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ ਹਿਰਿਆ ॥
naa-o poojee-ai naa-o mannee-ai naa-ay kilvikh sabh hiri-aa.
One should believe in and worship Naam, through Naam all one’s sins are washed off.
एखाद्याने नामावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्याची उपासना केली पाहिजे, नामाद्वारे सर्वचे पाप धुतले जातात।

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਸੇ ਅਸਥਿਰੁ ਜਗਿ ਰਹਿਆ ॥੧੧॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ik man ik chit say asthir jag rahi-aa. ||11||
They who have remembered God’s Name with single mindedness and focused consciousness, have become exalted in the world.
ज्यांनी एकाकी मनाने व एकाग्र जाणीने देवाच्या नावाचे स्मरण ठेवले आहे, ते जगात श्रेष्ठ झाले आहेत।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਆਤਮਾ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
aatmaa day-o poojee-ai gur kai sahj subhaa-ay.
Adopting the poised manner of the Guru, we should worship God, who provides enlightenment to our soul.
गुरूंच्या शिस्तबद्ध पद्धतीचा पालन करून आपण आपल्या आत्म्याला ज्ञान प्रदान करणार्या देवाची उपासना केली पाहिजे।

ਆਤਮੇ ਨੋ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੋਇ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇ ॥
aatmay no aatmay dee parteet ho-ay taa ghar hee parchaa paa-ay.
If the individual soul has faith in the Supreme Soul, then it shall obtain realization within its own self.
जर एखाद्या व्यक्तीला परमात्मावर विश्वास असेल तर स्वतःच्या आतून साक्षात्कार होईल।

ਆਤਮਾ ਅਡੋਲੁ ਨ ਡੋਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ॥
aatmaa adol na dol-ee gur kai bhaa-ay subhaa-ay.
The human-soul acquires the way and poise of the Guru, it becomes stable and does not waver under the pressure of worldly riches and vices.
मानवी-आत्मा गुरूचा मार्ग आणि शांती आत्मसात करते, ते स्थिर होते आणि ऐहिक संपत्ती आणि दुर्गुणांच्या दबावाखाली ढवळत नाही।

ਗੁਰ ਵਿਣੁ ਸਹਜੁ ਨ ਆਵਈ ਲੋਭੁ ਮੈਲੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
gur vin sahj na aavee lobh mail na vichahu jaa-ay.
Without the Guru, intuitive wisdom does not come, and the filth of greed does not depart from within.
गुरूशिवाय सहज ज्ञान येत नाही आणि लोभाची मलिनता आतून सुटत नाही।

ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥
khin pal har naam man vasai sabh athsath tirath naa-ay.
If Naam is enshrined in the heart (sincerely remember God) even for a moment , one gains the merit of bathing at all the sixty-eight holy places.
जर हृदयमध्येएका क्षणासाठी (मनापासून ईश्वराची आठवण ) नाम अंतर्भूत असेल तर एखाद्याला सर्व अडुसष्ठ पवित्र ठिकाणी स्नान करण्याचे पुण्य प्राप्त होते।

ਸਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
sachay mail na lag-ee mal laagai doojai bhaa-ay.
One who is attached to the eternal God is not soiled with the dirt of sins. It only happens when one is imbued with the love of worldly things, instead of God.
जो शाश्वत देवाशी जोडलेला असतो तो पापांच्या घाणीने मालिन होत नाही। केवळ तेव्हाच घडते जेव्हा एखादा व्यक्ती देवाच्या ऐवजी ऐहिक गोष्टींच्या प्रेमाने ओतले जाते।

ਧੋਤੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥
Dhotee mool na utrai jay athsath tirath naa-ay.
This filth of vices cannot be washed off, even by bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.
तीर्थस्थानांच्या अडुसष्ठपवित्र ठिकाणी स्नान करूनही या दुर्गुणांचा नाश करणे शक्य होत नाही।

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭੁ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥
manmukh karam karay ahaNkaaree sabh dukho dukh kamaa-ay.
The self-willed manmukh does deeds in egotism; he earns only more pain.
मनमुखी माणसे अहंकाराने कामे करतात; तो फक्त अधिक वेदना कमवतो।

ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥
naanak mailaa oojal taa thee-ai jaa satgur maahi samaa-ay. ||1||
O’ Nanak, the filthy ones (sinners) become pure only when they meet and surrender to the True Guru.
हे ’नानक, अशुभ (पापी) जेव्हाच खऱ्या गुरुला भेटतात आणि शरण जातात तेव्हाच शुद्ध होतात।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥
manmukh lok samjaa-ee-ai kadahu samjhaa-i-aa jaa-ay.
A self-willed person can never be convinced through counseling.
मनमुखी लोकांना समजावल्या नंतर सुद्धा ते समजत नाही।

ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਇ ॥
manmukh ralaa-i-aa naa ralai pa-i-ai kirat firaa-ay.
Even if we try, that self-willed person will not fit in with the Guru’s followers, and keep on wandering aimlessly because of his pre-ordained destiny .
जरी आपण प्रयत्न केला तरी ती मनमुखी व्यक्ती गुरुच्या अनुयायांमध्ये बसणार नाही आणि त्याच्या पूर्वनियतीच्या कारणे ती व्यर्थ भटकतात।

ਲਿਵ ਧਾਤੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
liv Dhaat du-ay raah hai hukmee kaar kamaa-ay.
Loving devotion for God or love for worldly riches are the only two ways to live in this world, and people follow one or the other according to the Divine command.
या जगात देवासाठी प्रेम करणे किंवा ऐहिक संपत्तीवर प्रेम करणे हे दोन मार्ग आहेत आणि लोक दैवी आज्ञेनुसार एक किंवा दुसरे पसंत करतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਸਬਦਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥
gurmukh aapnaa man maari-aa sabad kasvatee laa-ay.
A Guru’s follower controls his mind by testing all his thoughts on the touchstone of Guru’s word.
गुरुचा अनुयायी गुरुच्या शब्दाच्या कसोटीवर त्याच्या सर्व विचारांची चाचणी करून आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवतो।

ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਸਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝਿ ਸਮਾਇ ॥
man hee naal jhagrhaa man hee naal sath man hee manjh samaa-ay.
He fights against evil thoughts in his mind, he counsels his mind and finally molds these evil thoughts into good thoughts.
तो आपल्या मनातील वाईट विचारांविरुद्ध लढा देतो, तो आपल्या मनाला मार्गदर्शन देऊन शेवटी या वाईट विचारांना चांगल्या विचारांमध्ये बदलतो।

ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਲਹੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥
man jo ichhay so lahai sachai sabad subhaa-ay.
The mind which has been embellished through the Guru’s word, obtains whatever it wishes.
गुरूच्या शब्दाने सुशोभित केलेले मन, त्याला हवे ते प्राप्त करते।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦ ਭੁੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
amrit naam sad bhunchee-ai gurmukh kaar kamaa-ay.
While following the Guru’s teachings, one should always keep partaking of the nectar of God’s Name
गुरुच्या शिकवणीचे अनुसरण करताना, आपण नेहमीच देवाच्या नावाचे अमृत खावे।

ਵਿਣੁ ਮਨੈ ਜਿ ਹੋਰੀ ਨਾਲਿ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥
vin manai je horee naal lujh-naa jaasee janam gavaa-ay.
Those who struggle with something other than their own mind, shall depart having wasted their lives.
जे लोक स्वत: च्या मनाशिवाय दुसऱ्या कशासाठी संघर्ष करतात ते आपले जीवन वाया घालवून निघून जातील।

ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹਠਿ ਹਾਰਿਆ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਇ ॥
manmukhee manhath haari-aa koorh kusat kamaa-ay.
The self-willed manmukh, through stubborn-mindedness and the practice of falsehood, loses the game of life.
हट्टी मनाने आणि खोटेपणाच्या अभ्यासाने आत्म-इच्छेने मनमुख जीवनाचा खेळ हरतात।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਜਿਣੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
gur parsaadee man jinai har saytee liv laa-ay.
Those who conquer their own mind, by Guru’s Grace, lovingly focus their attention on God.
जे लोक स्वतःच्या मनावर, गुरुच्या कृपेने विजय मिळवतात ते प्रेमाने भगवंतावर लक्ष केंद्रित करतात।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥
naanak gurmukh sach kamaavai manmukh aavai jaa-ay. ||2||
O’ Nanak, Guru’s follower realizes the Truth (merges in the eternal God) and the self-willed continues in the cycles of birth and death.
हे ’नानक, गुरुचे अनुयायी सत्याचा अनुभव करतात (शाश्वत देवामध्ये विलीन होतात) आणि मनमुखी जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात अडकलेले राहतात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ॥
har kay sant sunhu jan bhaa-ee har satgur kee ik saakhee.
O’ God’s saintly devotee brothers, listen to one Divine advice of the true Guru.
हे ’देवाचे संत भक्त बंधूंनो, खऱ्यागुरूंचा एक दिव्य सल्ला ऐका।

ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ ॥
jis Dhur bhaag hovai mukh mastak tin jan lai hirdai raakhee.
that those who have been so blessed from the beginning will keep this message enshrined in their mind.
ज्यांना सुरुवातीपासूनच आशीर्वाद मिळाला आहे ते हा संदेश त्यांच्या मनावर ठासून घेतील।

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸਰੇਸਟ ਊਤਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ॥
har amrit kathaa saraysat ootam gur bachnee sehjay chaakhee.
Through the Guru’s Teachings, that one can intuitively taste the nectar-like immaculate knowledge of the Divine.
गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे, एखाद्या अंतर्ज्ञानाने दैवीच्या अमृतासारख्या अमर्याद ज्ञानाची चव घेतो।

ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ ॥
tah bha-i-aa pargaas miti-aa anDhi-aaraa ji-o sooraj rain kiraakhee.
The Divine Light shines in one’s hearts, and dispels the darkness of ignorance. like the sun removes the darkness of night.
दैवी प्रकाश एखाद्याच्या अंत: करणात प्रकाशतो आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर करतो जसा सूर्यामुळे रात्रीचा अंधार दूर होतो।

ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ॥੧੨॥
adisat agochar alakh niranjan so daykhi-aa gurmukh aakhee.||12||
In this way the Guru’s followers behold with their eyes of spiritual knowledge, the invisible, Imperceptible, and Immaculate God.
अशाप्रकारे गुरुचे अनुयायी त्यांच्या ज्ञानाच्या डोळ्याने अदृष्य, अव्यवहारी आणि पवित्र भगवंताला पाहतात।

error: Content is protected !!