MARATHI PAGE 86

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
satgur sayv sukh paa-i-aa sach naam guntaas.
One who has followed the teachings of the true Guru, has obtained peace and realized God, the Treasure of virtues.
ज्याने खर्या गुरूच्या शिकवणीचे पालन केले, त्याने शांती प्राप्त केली आणि सद्गुणांचा खजिना असे देवाला अनुभवले।

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥
gurmatee aap pachhaani-aa raam naam pargaas.
Through the Guru’s teachings, he recognizeshis own self, and within him shines the divine light of God’s Name.
गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे, तो स्वत:ला ओळखतो आणि त्याच्यामध्येच देवाच्या नावाचा दिव्य प्रकाश चमकतो।

ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਪਾਸਿ ॥
sacho sach kamaavanaa vadi-aa-ee vaday paas.
He meditates on the eternal Naam and is honored in God’s court.
तो चिरंतन नावाच ध्यान करतो आणि देवाच्या दरबारात त्याचा सन्मान होतो।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥
jee-o pind sabh tis kaa sifat karay ardaas.
He believes that body and soul are gifts of God, therefore he always praises Him and prays for His Grace.
त्याचा असा विश्वास आहे की शरीर आणि आत्मा ही देवाची देणगी आहेत, म्हणूनच तो नेहमी त्याची स्तुती करतो आणि त्याच्या कृपेसाठी प्रार्थना करतो।

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
sachai sabad salaahnaa sukhay sukh nivaas.
By prasing the eternal God through the Guru’s word and lives in perfect bliss.
गुरूच्या शब्दाद्वारे शाश्वत देवाची स्तुती करून ते परमानंदाने जगतात।

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
jap tap sanjam manai maahi bin naavai Dharig jeevaas.
Enshrining God’s praises in the mind is the real worship, penance, and self-restraint, and accursed is the life without contemplation of (God’s) Name.
मनापासून देवाची स्तुती आत्मसात करणे म्हणजे खरी उपासना, तपश्चर्या आणि आत्मसंयम।शापित जीवन म्हणजे (देवाच्या) नावाचा विचार न करता जीवन जगणे ।

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਵਿਣਾਸੁ ॥
gurmatee naa-o paa-ee-ai manmukh mohi vinaas.
Naam is obtained by following Guru’s teachings. The self-willed person wastes away his human life in emotional attachments.
गुरुच्या शिकवणीनुसार नाव प्राप्त केले जाते। स्वार्थी व्यक्ती भावनिक आसक्तींमध्ये आपले मानवी जीवन वाया घालवते।

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ॥੨॥
ji-o bhaavai ti-o raakh tooN naanak tayraa daas. ||2||
O’ God, save me as it pleases You,Nanak is Your servant.
हे नानक! आपल्याला जसे आवडेल, तसे वाचवा। नानक आपला सेवक आहे।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਸੁ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸਿ ॥
sabh ko tayraa tooN sabhas daa tooN sabhnaa raas.
O’ God, all beings are Your creation, You are the Master of all. You are the sustainer of all.
हे ’देवा, सर्व प्राणी तुमची निर्मिती आहेत, तुम्ही सर्वांचे स्वामी आहात। आपण सर्वांचा आधारकर्ता आहात।

ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
sabh tuDhai paashu mangday nit kar ardaas.
Everyone begs from You, by praying to You day after day.
दिवसेंदिवस तुम्हाला प्रार्थना करून प्रत्येकजण तुमच्याकडून विनवणी करतो।

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮਿਲੈ ਇਕਨਾ ਦੂਰਿ ਹੈ ਪਾਸਿ ॥
jis tooN deh tis sabh kichh milai iknaa door hai paas.
The one, whom You give, obtains everything. For some You seem far, but for some You are always with them.
आपण ज्याला देता त्यास सर्व काही प्राप्त होते।काहींसाठी आपण दूर दिसत आहात परंतु काहींसाठी आपण नेहमी त्यांच्याबरोबर असता।

ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
tuDh baajhahu thaa-o ko naahee jis paashu mangee-ai man vaykhhu ko nirjaas.
Let anyone verify in the mind, he would conclude that)except You, there is none other from whom we can beg.
कोणालाही मनाने सत्यापित करु दे, त्याने असा निष्कर्ष काढला पाहिजे की आपल्याला सोडूनकोणी हि नाही ज्याचा कडे आपण मागू शकू।

ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਦੇ ਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਗਾਸਿ ॥੯॥
sabh tuDhai no salaahday dar gurmukhaa no pargaas. ||9||
O’ God, although allpraise You,but it is only the Guru’s followers, who are truly recognized and honored at Your court.
हे ’देवा, जरी सर्व जण तुझी स्तुती करतात, पण ते फक्त गुरुचे अनुयायी आहेत, ज्यांना खरोखरच तुमच्या दरबारात ओळखले जाते आणि त्यांचा सन्मान केला जातो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, br the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਪੰਡਿਤੁ ਪੜਿ ਪੜਿ ਉਚਾ ਕੂਕਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥
pandit parh parh uchaa kookdaa maa-i-aa mohi pi-aar.
After reading again and again, the Pandit loudly recite scriptures for the love of Maya, (rather than for the love of God or spiritual uplift of the listeners).
पुन्हा पुन्हा वाचन करून, पंडितमायाच्या प्रेमासाठी (देवाच्या प्रेमापोटीकिंवा ऐकणाऱ्यांचा आध्यात्मिक उन्नतीसाठी करायपेक्षा) मोठ्याने पवित्र शास्त्रांचे पठण करतो|

ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨਈ ਮਨਿ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥
antar barahm na cheen-ee man moorakh gaavaar.
He does not recognize God within, he is so foolish and ignorant.
तो आतील देवाला ओळखत नाही, तो इतका मूर्ख आणि अज्ञानी आहे।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਜਗਤੁ ਪਰਬੋਧਦਾ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
doojai bhaa-ay jagat parboDhadaa naa boojhai beechaar.
He preaches to the world, in the love of duality, but he himself does not understand divine knowledge.
द्वैतीच्या प्रेमाने तो जगाला उपदेश करतो, पण स्वत: ला दैवी ज्ञान समजत नाही।

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥
birthaa janam gavaa-i-aa mar jammai vaaro vaar. ||1||
He wastes away his life uselessly and go through the cycles of birth and death.
तो आपले जीवन निरुपयोगी वाया घालवितो आणि जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रांमधून जातो।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Salok, by the Third Guru:
मेहला ३

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂਝਹੁ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥
jinee satgur sayvi-aa tinee naa-o paa-i-aa boojhhu kar beechaar.
Reflect on this and understand, only they who have served the True Guru byfollowing His teachings have realized God.
या गोष्टीवर चिंतन करा आणि समजून घ्या कि, केवळ ज्याने त्याच्या शिकवणींचे पालन करून खऱ्या गुरूची सेवा केली आहे त्यांनाच देवाची ओळख झाली आहे।

ਸਦਾ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ॥
sadaa saaNt sukh man vasai chookai kook pukaar.
Peace and contentment always abide in their mind, and all their wailing and crying comes to an end.
शांतता आणि समाधान त्यांच्या मनात कायम असते आणि त्यांचे सर्व विलाप आणि रडणे संपतात।

ਆਪੈ ਨੋ ਆਪੁ ਖਾਇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
aapai no aap khaa-ay man nirmal hovai gur sabdee veechaar.
By shedding ego, their mind becomes immaculate. This understanding is obtained by reflecting on the Guru’s word.
अहंकार टाकून त्यांचे मन पवित्र होते। ही समज गुरुच्या शब्दावर चिंतन करून प्राप्त केली जाते।

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥
naanak sabad ratay say mukat hai har jee-o hayt pi-aar. ||2||
O’ Nanak, those who are imbued with the Guru’s word are liberated from the vices, (because) they are attuned to the love of God.
हे ’नानक, ज्यांना गुरूच्या शब्दाने भारावले जाते ते दुर्गुणांपासून मुक्त होतात, (कारण) ते भगवंतावरप्रेम करायलातयार झाले आहेत।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥
har kee sayvaa safal hai gurmukh paavai thaa-ay.
Meditation on God’s Name is Fruitful for all, but it meets God’s approval only when performed following Guru’s guidance.
हे ’नानक, ज्यांना गुरूच्या शब्दाने भारावले जाते ते दुर्गुणांपासून मुक्त होतात, (कारण) ते भगवंताच्या प्रेमापोटी तयार झाले आहेत।

ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jis har bhaavai tis gur milai so har naam Dhi-aa-ay.
That person, with whom God is pleased, meets with the Guru, and only that person meditates on God’s Name.
ती व्यक्ती, ज्याची देव प्रसन्न आहे, ती गुरुशी भेटते आणि केवळ ती व्यक्ती देवाच्या नावाचा चिंतन करते।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲਘਾਇ ॥
gur sabdee har paa-ee-ai har paar laghaa-ay.
Through the word of the Guru, we realize God. And God helps us swim across the worldly ocean of vices.
गुरुच्या शब्दाद्वारे आपण भगवंताची ओळख करतो। आणि देव आपल्याला दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रावर पोहण्यास मदत करतो।

ਮਨਹਠਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਵੇਦਾ ਜਾਇ ॥
manhath kinai na paa-i-o puchhahu vaydaa jaa-ay.
Through stubborn-mindedness, none have realized God; go and consult the Vedas on this.
जिद्दी मनाने, कोणालाही देवाची ओळख झाली नाही; जा आणि यावर वेदांचा सल्ला घ्या।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਲਏ ਹਰਿ ਲਾਇ ॥੧੦॥
naanak har kee sayvaa so karay jis la-ay har laa-ay. ||10||
O’ Nanak, he alone meditates on God’s Name, whom He Himself blesses with His meditation.
हे ’नानक, तो स्वतःच देवाच्या नावाचे चिंतन करतो, ज्यांना तो स्वत: त्याच्या ध्यान्याने आशीर्वाद देतो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਰਿਆ ॥
naanak so sooraa varee-aam jin vichahu dusat ahankaran maari-aa.
O’ Nanak, he is a brave warrior, who conquers his vicious inner ego.
हे ’नानक, तो एक शूर योद्धा आहे, जो त्याच्या लबाडीचा अंतर्गत अहंकार जिंकतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥
gurmukh naam saalaahi janam savaari-aa.
The Guru’s follower has redeemed his life by Praising God’s Name.
गुरुच्या अनुयायांनी देवाच्या नावाची स्तुती करून आपले जीवन मुक्त केले।

ਆਪਿ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਸਭੁ ਕੁਲੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥
aap ho-aa sadaa mukat sabh kul nistaari-aa.
Forever he is liberated from the vices and also liberates his entire Family.
कायमस्वरूपी तो दुर्गुणांपासून मुक्त होतो आणि संपूर्ण कुटुंबालाही मुक्त करतो।

ਸੋਹਨਿ ਸਚਿ ਦੁਆਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿਆ ॥
sohan sach du-aar naam pi-aari-aa.
Such lovers of Naam look beauteous and honorable in the God’s court.
नामाचे असे प्रेमी भगवंताच्या दरबारात सुंदर आणि आदरणीय दिसतात।

ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਰਣੁ ਵਿਗਾੜਿਆ ॥
manmukh mareh ahaNkaar maran vigaarhi-aa.
The self-willed persons die of their ego, and die so painfully that they even degrade dying.
स्वार्थी व्यक्ती त्यांच्या अहंकाराने मरतात आणि इतक्या वेदनांनी मरतात की मरण सुद्धा लाजेल।

ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮੁ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ॥
sabho vartai hukam ki-aa karahi vichaari-aa.
Everything happens according to the God’s Will; what can the poor people do?
सर्व काही देवाच्या इच्छेनुसार होते; गरीब लोक काय करू शकतात?

ਆਪਹੁ ਦੂਜੈ ਲਗਿ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
aaphu doojai lag khasam visaari-aa.
These self-willed people instead of reflecting on themselves, become attached to the worldly riches and forsake the Master.
हे स्वार्थी लोक स्वतःवर चिंतन करण्याऐवजी ऐहिक संपत्तीशी संलग्न होतात आणि मालिकला सोडून जातात।

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥
naanak bin naavai sabh dukh sukh visaari-aa. ||1||
O’ Nanak, without the Naam, everything is painful, and happiness is forgotten.
हे ’नानक, नावाशिवाय सर्व काही वेदनादायक आहे आणि सुख विसरण्या सारखे आहे।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
gur poorai har naam dirhaa-i-aa tin vichahu bharam chukaa-i-aa.
They, in whom the perfect Guru has firmly implanted Naam, have dispelled any doubts from within.
ज्यांच्यात परिपूर्ण गुरुंनी दृढनिश्चयाने नाम रोवला आहे त्यांच्या आतून सर्व शंका दूर झाली आहे।

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਮਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
raam naam har keerat gaa-ee kar chaanan mag dikhaa-i-aa.
They sing the praises of God which illuminates their mind and they see the right way of life.
ते देवाची स्तुती करतात आणि त्यांचे मन उज्वल होतात आणि ते जीवनाचा योग्य रस्ता पाहतात।

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ha-umai maar ayk liv laagee antar naam vasaa-i-aa.
Destroying ego, they are attuned to God and enshrine Him in their heart.
अहंकाराचा नाश केल्याने ते देवालाआत्मसात करतात आणि अंतःकरणातत्याला आत्मसात करतात।

error: Content is protected !!