MARATHI PAGE 85

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥
naanak gurmukh ubray saachaa naam samaal. ||1||
O’ Nanak, the Guru’s followers are saved from the spiritual death, by meditating on God’s Name with loving devotion.
हे ’नानक, प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करून, गुरूचे अनुयायी आध्यात्मिक मृत्यूपासून वाचले आहेत।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
By the First Guru:
मेहला १

ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥
galeeN asee changee-aa aachaaree buree-aah.
We pose ourselves as virtuous in our talks, but we are evil in our conduct.
आपण आपल्या बोलण्यात स्वतःला सद्गुणीम्हणून उभे करतो पण आपण आपल्या आचरणात वाईट आहोत।

ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥
manhu kusuDhaa kaalee-aa baahar chitvee-aah.
Our minds are impure and evil, but outwardly, we appear holy and saintly.
आपली मने अपवित्र आणि वाईट आहेत, परंतु बाह्यतः आपण पवित्र आणि संत दिसतात।

ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥
reesaa karih tinaarhee-aa jo sayveh dar kharhee-aah.
We imitate those who are always ready to accept His command.
जे त्याचे आदेश स्वीकारण्यास सदैव तत्पर असतात आम्ही त्यांचे अनुकरण करतो।

ਨਾਲਿ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖਿ ਰਲੀਆਹ ॥
naal khasmai ratee-aa maaneh sukh ralee-aah.
They, who are attuned to the Love of their Divine Master, experience the pleasure of His Love.
ते, ज्यांना आपल्या दैवी मालिकच्या प्रेमात बुडलेले आहेत ते त्याच्या प्रेमाचा आनंद घेतात।

ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣੀਆ ਰਹਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥
hodai taan nitaanee-aa raheh nimaannee-aah.
In Spite of having power, they behave as powerless and humble.
शक्ती असूनही, ते शक्तीहीन आणि नम्र म्हणून वागतात।

ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਹ ॥੨॥
naanak janam sakaarthaa jay tin kai sang milaah.||2||
O’ Nanak, our lives can become worthwhile only if we associate with such Guru’s followers.
हे ’नानक, जर आपण अशा गुरूंच्या अनुयायांशी संगती केली तरच आपले जीवन सार्थक होऊ शकते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरि

ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥
tooN aapay jal meenaa hai aapay aapay hee aap jaal.
O’ God, this world is like a deep ocean in which You Yourself are water, You Yourself are the fish (humans) and You Yourself are the net (worldly attraction).
हे भगवान, हे जग एका खोल महासागरासारखे आहे ज्यामध्ये आपण स्वत: पाणी आहात, आपण स्वतःच मासे आहात (माणसे) आणि आपण स्वत: जाळ आहात। (ऐहिक आकर्षण)।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਸੇਬਾਲੁ ॥
tooN aapay jaal vataa-idaa aapay vich saybaal.
You Yourself spread the net of worldly attractions, and You Yourself are the bait (worldly attractions) in which the fish (humans) remain entangled.
आपण स्वत: ऐहिक आकर्षणांचे जाळे पसरविता आणि आपण स्वतः असे आमिष (सांसारिक आकर्षणे) आहात ज्यामध्ये मासे (मनुष्य) गुंतलेले असतात।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥
tooN aapay kamal alipat hai sai hathaa vich gulaal.
You Yourself are unaffected by the dirt of Maya (worldly desires), just as the beautiful lotus remains unaffected by murky water in which it grows.
आपण स्वतः मायाच्या घाणीने (सांसारिक वासनांनी) अलिप्त आहात, ज्याप्रमाणे सुंदर कमळ खिन्न पाण्यामध्ये असूनही त्यावर त्याचे परिणाम होत नाही।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥
tooN aapay mukat karaa-idaa ik nimakh gharhee kar khi-aal.
You Yourself liberate those from the net of worldly attractions who think of You from their heart with love and devotion for even an instant.
आपण स्वतः त्यांना ऐहिक आकर्षणांच्या जाळ्यातून मुक्त करतात जे क्षणभरसुद्धा तुमच्या बद्दल प्रेमाने आणि भक्तीनेहृदयातून विचार करतात।

ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੭॥
har tuDhhu baahar kichh nahee gur sabdee vaykh nihaal. ||7||
O’ God, there is nothing beyond You. But it is only through the word of the Guru that one is able to feel blissful by realizing that you are pervading everywhere.
हे ’देवा, तुझ्या पलीकडे काहीही नाही। परंतु, गुरुच्या शब्दामुळेच आपण सर्वत्र व्यापत आहात हे लक्षात घेऊन एखाद्याला आनंद होतो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok,by the Third Guru:
मेहला ३

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ ॥
hukam na jaanai bahutaa rovai.
The one who, does not comprehend the command God, cries out bitterly.
जो देव, आज्ञा समजू शकत नाही, तो मोठयाने आक्रन्द करतो।

ਅੰਦਰਿ ਧੋਖਾ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥
andar Dhokhaa need na sovai.
She (the soul) is filled with deception, and she cannot sleep in peace.
ती (आत्मा) फसव्याने भरलेली आहे आणि ती शांततेत झोपू शकत नाही।

ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈ ॥
jay Dhan khasmai chalai rajaa-ee. dar ghar sobhaa mahal bulaa-ee.
.But if the soul-bride leads her life according to the will of her Divine-Master God, she obtains honor both in this world and God’s court.
परंतु जर वधूने तिच्या दिव्य-गुरुच्या इच्छेनुसार आयुष्य जगले तर तिला या जगात आणि देवाच्या दरबारात मान मिळतो।

ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥
naanak karmee ih mat paa-ee.
O’ Nanak, by His Mercy, this understanding is obtained.
हे ’नानक, त्याच्या दयाळूपणाने च समजूतदारपणा प्राप्त होतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥
gur parsaadee sach samaa-ee. ||1||
By Guru’s Grace, she is merged into the True One.
गुरूच्या कृपेने ती सत्यात विलीन झाली।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ॥
manmukh naam vihooni-aa rang kasumbhaa daykh na bhul.
O self-willed manmukh, devoid of the Naam, do not be misled upon beholding the color of the safflower (transient worldly attractions),
हे मनमुखी!नाम विहोण्या भगवा रंग पाहून(क्षणिक सांसारिक आकर्षणे), भ्रमित होऊ नका।

ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆ ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੁ ॥
is kaa rang din thorhi-aa chhochhaa is daa mul.
these worldly attractions are short-lived and worthless like the color of the safflower.
हे सांसारिक आकर्षणे केशरच्या रंगाप्रमाणे अल्पकालीन आणि निरुपयोगी आहेत।

ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥
doojai lagay pach mu-ay moorakh anDh gavaar.
Engrossed in duality, the foolish, spiritually blind and ignorant people waste away their life.
द्वैतामध्ये गुंतलेल्या, मूर्ख, आध्यात्मिकरित्या अंध आणि अज्ञानी लोक आपले जीवन वाया घालवतात।

ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਪਇ ਪਚਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
bistaa andar keet say pa-i pacheh vaaro vaar.
Like worms, they live in filth of vices, and in itthey die over and over.
जंत्यांप्रमाणे, ते दुर्गुणांच्या घाणीत जगतात आणि त्यातच ते मरतात।

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
naanak naam ratay say rangulay gur kai sahj subhaa-ay.
O’ Nanak, they who are imbued with Naam are happy and they take on the intuitive peace and poise of the Guru.
हे ’नानक, ज्यांना नामस्मरण झाले आहे ते सुखी आहेत आणि त्यांनी गुरुची अंतर्ज्ञान आणि शांती स्वीकारली आहे|

ਭਗਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥
bhagtee rang na utrai sehjay rahai samaa-ay. ||2||
Their love and devotion to God doesn’t weaken, and they intuitively remain merged in Him.
त्यांचे देवावरील प्रेम आणि भक्ती कमकुवत होत नाही आणि ते आतून त्याच्यामध्ये विलीन राहतात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿਆ ॥
sisat upaa-ee sabh tuDh aapay rijak sambaahi-aa.
O’ God, You created the entire universe, and You Yourself bring sustenance to it.
हे ’देवा, तू संपूर्ण विश्व निर्माण केलेस आणि तू स्वत: त्यास अन्नधान्य मिळवून देशील|

ਇਕਿ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਵਦੇ ਮੁਹਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨੀ ਢਾਹਿਆ ॥
ik val chhal kar kai khaavday muhhu koorh kusat tinee dhaahi-aa.
Some sustain themselves through deceit and deception and utter all kinds of lies.
काही स्वत: ला फसवून जगतात आणि सर्व प्रकारचे खोटे वचन बोलतात।

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਓਤੈ ਕੰਮਿ ਓਇ ਲਾਇਆ ॥
tuDh aapay bhaavai so karahi tuDh otai kamm o-ay laa-i-aa.
(O’ God) they only do what You have written in their fate. It is You who have assigned them to such tasks.
(हे ’देवा) तू त्यांच्या नशिबी जे लिहिले तेच ते करतात। आपणच त्यांना अशा कार्ये नियुक्त केल्या आहेत

ਇਕਨਾ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਤਿਨਾ ਅਤੁਟ ਭੰਡਾਰ ਦੇਵਾਇਆ ॥
iknaa sach bujhaa-i-on tinaa atut bhandaar dayvaa-i-aa.
To some You have revealed the Truth (about righteous living). On them You have conferred the inexhaustible treasure of contentment.
काहींन समोर आपण सत्य प्रकट केले (नीतिमान जगण्याबद्दल)। त्यांच्यावर आपण समाधानाचा अखंड खजिना दिला आहे।

ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਖਾਹਿ ਤਿਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਅਚੇਤਾ ਹਥ ਤਡਾਇਆ ॥੮॥
har chayt khaahi tinaa safal hai achaytaa hath tadaa-i-aa. ||8||
Prosperous is the life of Those who consume Your gifts while remembering You. But those who forsake God, are always discontent and keep begging.
त्यांचे जीवन धान्य आहेत जे लोक तुझी भेट स्वीकारणानं तुला आठवण करतात। पण जे देवाला सोडून जातात, ते नेहमी असंतुष्ट असतात आणि भिक मागतात।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣਹਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥
parh parh pandit bayd vakaaneh maa-i-aa moh su-aa-ay.
The Pandits, constantly read and recite the Vedas, for the love of Maya.
पंडित सतत वेदांचे वाचन करतात,मायाच्या प्रेमा साठी।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
doojai bhaa-ay har naam visaari-aa man moorakh milai sajaa-ay.
The one who forsakes God for the love of duality. Such self-willed fool receives punishment.
जो द्वैतीच्या प्रेमासाठी भगवंताचा त्याग करतो। अशा स्वार्थी मूर्खांना शिक्षा होते।

ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ਤਿਸੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਚੇਤੈ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥
jin jee-o pind ditaa tis kabahooN na chaytai jo dayNdaa rijak sambaahi.
He never think of the One who gave him the body and soul and who provides sustenance to all.
ज्याने त्याला शरीर आणि आत्मा दिले आणि ज्याने सर्वांना जीवदान दिले त्याचा तो कधी विचार करत नाही।

ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀਐ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
jam kaa faahaa galhu na katee-ai fir fir aavai jaa-ay.
He is always fearful of death and remains in the cycles of birth and death.
त्याला नेहमी मृत्यूची भीती असते आणि तो जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात राहतो।

ਮਨਮੁਖਿ ਕਿਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁਲੇ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥
manmukh kichhoo na soojhai anDhulay poorab likhi-aa kamaa-ay.
The spiritually blind, self-willed does not understand anything He does what he is preordained to do.
आध्यात्मिकदृष्ट्या अंध, स्वार्थी माणसाला जे काही समजत तेच तो करतो।

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
poorai bhaag satgur milai sukh-daata naam vasai man aa-ay.
Through perfect destiny, he meets the True Guru, the Giver of peace, and the Naam comes to dwell in his mind.
परिपूर्ण नियतीच्या माध्यमातून, तो शांती देणारा खरा गुरू भेटतो आणि त्याच्या मनात नाव निर्माण होते।

ਸੁਖੁ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖੁ ਪੈਨਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥
sukh maaneh sukh painnaa sukhay sukh vihaa-ay.
Such a person enjoys true bliss and spends entire life in happiness.
अशी व्यक्ती खरा आनंद मिळवते आणि संपूर्ण आयुष्य आनंदाने घालवते।

ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੧॥
naanak so naa-o manhu na visaaree-ai jit dar sachai sobhaa paa-ay. ||1||
O’ Nanak, do not forget the Naam which brings honor in God’s court.
हे ’नानक, देवाच्या दरबारात सन्मान मिळवणाऱ्या नामाला विसरू नका।