MARATHI PAGE 65

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
satgur sayv gun niDhaan paa-i-aa tis kee keem na paa-ee.
You cannot admire enough a person who has realized God Almighty, the Treasure of Virtues, by serving the Guru.
खर्यागुरूची सेवा करताना मला खजिना सापडला।त्याच्या किंमतीचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही।

ਪ੍ਰਭੁ ਸਖਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥
parabh sakhaa har jee-o mayraa antay ho-ay sakhaa-ee. ||3||
God is my best Friend. He shall be my companion and support in the end.
देव माझा चांगला मित्र आहे। शेवटी तो च माझा साथ देईल।

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
pay-ee-arhai jagjeevan daataa manmukh pat gavaa-ee.
In the parental home (this world), the self-conceited person has lost his honor by forsaking God, the Giver of life.
पालकांच्या घरात (या जगात), अभिमानी व्यक्तीने देवांना जे खरे दाता आहे त्यांना विसरून स्वतःचा सन्मान गमावला आहे।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੇ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥
bin satgur ko mag na jaanai anDhay tha-ur na kaa-ee.
Without Guru’s sanctuary, no one knows the way. Blinded (by worldly attachments), they do not find any spiritual support.
गुरुच्या शरण शिवाय कोणालाही मार्ग माहित नाही। आंधळे (सांसारिक आसक्तींनी) त्यांना आध्यात्मिक सहकार्य मिळत नाही।

ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਨਹੀ ਵਸਿਆ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥੪॥
har sukh-daata man nahee vasi-aa ant ga-i-aa pachhutaa-ee. ||4||
If God, the Giver of Peace, does not dwell in man’s mind, he departs regretting in the end.
शांती देणारा देव जर मनुष्याच्या मनामध्ये नसेल तर तो शेवट पश्चाताप मध्ये जाईल।

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ॥
pay-ee-arhai jagjeevan daataa gurmat man vasaa-i-aa.
While living in the parent’s house (the world), those who enshrine God the world’s Life-Giver in their heart according to the Guru’s teachings.
पालकांच्या घरात (जगात) राहताना, गुरुच्या शिकवणुकीनुसार देव जे विश्वाला जीवन देणारे आहे त्यांना अंतःकरणात ठेवतात।

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
an-din bhagat karahi din raatee ha-umai moh chukaa-i-aa.
They eradicate their ego and emotional attachment, by performing devotional worship day and night.
ते अहंकार आणि भावनिक आसक्ती मिटवतात, रात्रंदिवस भक्ती उपासना करुन।

ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥
jis si-o raataa taiso hovai sachay sach samaa-i-aa. ||5||
And then, imbued with His love the mortal becomes like Him, and he remains truly absorbed in the eternal God.
आणि मग, त्याच्या प्रेमाने मग्न तो नश्वर त्याच्यासारखा होतो आणि तो खरोखर शाश्वत देवामध्ये लीन राहतो।

ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਭਾਉ ਲਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ ॥
aapay nadar karay bhaa-o laa-ay gur sabdee beechaar.
On whom, God casts His glance of grace, he gets imbued with His Love. He then through the Guru’s Word reflects on His virtues.
ज्याच्यावर, देव त्याच्या कृपेची नजर टाकतो, तो त्याच्या प्रेमाने ओतला जातो। त्यानंतर ते गुरुच्या शब्दाद्वारे त्याच्या गुणांवर प्रतिबिंबित करतात।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ॥
satgur sayvi-ai sahj oopjai ha-umai tarisnaa maar.
Following the Guru’s teachings, intuitive peace wells up, and ego and desire die.
गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण केल्याने शांती मिळते आणि अहंकार आणि इच्छा मरतात।

ਹਰਿ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਦ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੬॥
har gundaataa sad man vasai sach rakhi-aa ur Dhaar. ||6||
God, the Giver of all Virtues is continually operative in the one who keeps Him enshrined in the heart.
जो देव सर्व अंतःकरणाचे दान करतो त्याला सतत मनापासून कार्यरत ठेवणारा देव सतत कार्य करतो।

ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾ ਮਨਿ ਨਿਰਮਲਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
parabh mayraa sadaa nirmalaa man nirmal paa-i-aa jaa-ay.
My God is forever Immaculate; He can be realized only with a pure mind.
माझा देव सदैव पवित्र आहे; शुद्ध मनानेच त्याची जाणीव होऊ शकते।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
naam niDhaan har man vasai ha-umai dukh sabh jaa-ay.
If the Treasure of Naam abides within the mind, then all the pain of egotism is totally eliminated.
जर नामांचा खजिना मनामध्ये राहिला तर अहंकाराचा सर्व त्रास पूर्णपणे दूर होतो।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੭॥
satgur sabad sunaa-i-aa ha-o sad balihaarai jaa-o. ||7||
I forever dedicate myself to the one, to whom the true Guru has recited the divine Word.
ज्याला खऱ्या गुरूने ईश्वरी वचन ऐकले आहे त्याच्यासाठी मी सदैव स्वत: ला समर्पित करतो।

ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥
aapnai man chit kahai kahaa-ay bin gur aap na jaa-ee.
Even if one says in one’s own mind that he has stilled his ego and makes others also say so, still without the Guru’s teachings one’s ego doesn’t depart.
जरी एखाद्याच्या स्वतःच्या मनात असे म्हटले असेल की त्याने अहंकार शांत केला आहे आणि इतरांनाही तसे करायला लावले तरीही गुरुच्या शिकवणीशिवाय एखाद्याचा अहंकार निघत नाही।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
har jee-o bhagat vachhal sukh-daata kar kirpaa man vasaa-ee.
God is the Lover of His devotees and He imparts peace to them. It is by His Grace that He dwells in the minds of His devotees.
देव त्याच्या भक्तांचा प्रेमी आहे आणि तो त्यांना शांती देतो। त्याच्या कृपेमुळेच तो आपल्या भक्तांच्या मनात वास करतो।

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥੮॥੧॥੧੮॥
naanak sobhaa surat day-ay parabh aapay gurmukh day vadi-aa-ee. ||8||1||18||
O’ Nanak, God blesses the Guru’s follower with the sublime awakening of consciousness and grants him the glory and honor.
हे ’नानक, देव गुरुच्या अनुयायांना चैतन्य जागृत करून आशीर्वादित करतो आणि त्याला गौरव आणि सन्मान देतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग , मेहला ३

ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਮਡੰਡੁ ਲਗੈ ਤਿਨ ਆਇ ॥
ha-umai karam kamaavday jamdand lagai tin aa-ay.
Those who go around doing even religious deeds egotistically end up losing spiritually and are always under the fear of the demon of death,
जे लोक धार्मिक कृत्ये करतात आणि अहंकाराने आध्यात्मिकरित्या कमी होतात आणि मरणाच्या राक्षसाच्या भीतीखाली असतात,

ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
je satgur sayvan say ubray har saytee liv laa-ay. ||1||
but those who humbly accept the Guru’s teachings are saved from this fear of the demon of death by lovingly meditating on Naam.
परंतु जे गुरूच्या शिकवणीला नम्रपणे स्वीकारतात तेच प्रेमपूर्वक नामचे चिंतन करून मृत्यूच्या राक्षसाच्या भीतीपासून वाचतात।

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
man ray gurmukh naam Dhi-aa-ay.
O’ my mind, follow the Guru’s teachings and lovingly meditate on Naam.
हे ’माझ्या मना, गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण करा आणि प्रेमाने नामात ध्यान करा।

ਧੁਰਿ ਪੂਰਬਿ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhur poorab kartai likhi-aa tinaa gurmat naam samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Those who are predestined by the Creator get absorbed into Naam, through the Guru’s Teachings.
जे निर्मात्याने पूर्वनिर्धारित केलेले आहेत ते गुरुच्या उपदेशाद्वारे नामात लीन होतात।

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥
vin satgur parteet na aavee naam na laago bhaa-o.
Without the True Guru’s teachings, faith and love for the Naam does not arise in one’s mind.
खर्या गुरूच्या शिकवणींशिवाय, एखाद्याच्या मनावर विश्वास आणि नावाबद्दलचे प्रेम निर्माण होत नाही।

ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥
supnai sukh na paav-ee dukh meh savai samaa-ay. ||2||
Even in dreams, he finds no peace and remains entangled in pain.
स्वप्नांमध्येसुद्धा त्याला शांती मिळत नाही आणि तो वेदनात अडकलेला राहतो।

ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤੁ ਲੋਚੀਐ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਇ ॥
jay har har keechai bahut lochee-ai kirat na mayti-aa jaa-ay.
Even if a self willed wants to recites Naam with great longing, he will not succeed because the effect past deeds can’t be erased without the Guru’s word.
जरी एखाद्याला मोठ्या उत्कंठाने नामस्मरण करायचे असेल तरीही तो यशस्वी होणार नाही कारण गुरूच्या शब्दाशिवाय मागील कृती मिटवता येणार नाहीत।

ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰਿ ਥਾਇ ॥੩॥
har kaa bhaanaa bhagtee mani-aa say bhagat pa-ay dar thaa-ay. ||3||
The devotees of God completely surrender to His Will and they are the ones who get fully accepted in God’s court.
देवाचे भक्त त्याच्या इच्छेस पूर्णपणे शरण जातात आणि तेच आहेत जे देवाच्या दरबारात पूर्णपणे स्वीकारले जातात।

ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਦਿੜਾਵੈ ਰੰਗ ਸਿਉ ਬਿਨੁ ਕਿਰਪਾ ਲਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
gur sabad dirhaavai rang si-o bin kirpaa la-i-aa na jaa-ay.
The Guru lovingly blesses and firmly installs the Word in whoever comes to him but finding the True Guru is also a blessing of God.
जो कोणी त्याच्याकडे येईल त्याच्यावर प्रेमपूर्वक आशीर्वादाने वचन देतो आणि दृढतेने गुरु शबद स्थापित करतो परंतु खरा गुरु सापडणे हे देखील देवाचे आशीर्वाद आहे।

ਜੇ ਸਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨੀਰੀਐ ਭੀ ਬਿਖੁ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥੪॥
jay sa-o amrit neeree-ai bhee bikh fal laagai Dhaa-ay. ||4||
A self willed is like this poisonous plant whom if you water with ambrosial nectar a hundred times, still bears poisonous fruit.
स्वार्थी लोक हे या विषारी वनस्पतीसारखे आहे ज्याला आपण अमृत पदार्थाने शंभर वेळा पाणी दिले तरी विषारी फळ देते।

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
say jan sachay nirmalay jin satgur naal pi-aar.
Those humble beings who are in love with the True Guru are pure and true.
जे खर्या गुरूवर प्रेम करतात ते नम्र ,शुद्ध आणि सत्य आहेत।

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰੁ ॥੫॥
satgur kaa bhaanaa kamaavday bikh ha-umai taj vikaar. ||5||
Shedding the poison of ego and vices, they act according to Guru’s will.
अहंकार आणि दुर्गुणांचे विष वाहून ते गुरुच्या इच्छेनुसार कार्य करतात।

ਮਨਹਠਿ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੋਧਹੁ ਜਾਇ ॥
manhath kitai upaa-ay na chhootee-ai simrit saastar soDhhu jaa-ay.
No deeds done with stubborn-mindedness can save one from the influence of vices. You can confirm from the religious scriptures for this to be true.
जिद्दी-मनाने केलेली कोणतीही कर्मे एखाद्याला दुर्गुणांच्या प्रभावापासून वाचवू शकत नाहीत। याची सत्यताची आपण धार्मिक शास्त्रामधून पुष्टी करू शकता।

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੬॥
mil sangat saaDhoo ubray gur kaa sabad kamaa-ay. ||6||
Only those who joined the holy congregation and have lived in accordance with the Guru’s word have been saved from the vices.
केवळ पवित्र मंडळीत सामील झालेले आणि गुरूच्या शब्दानुसार जगणारे केवळ दुर्गुणांपासून वाचलेले आहेत।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
har kaa naam niDhaan hai jis ant na paaraavaar.
God’s Name is the Treasure of virtues, which has no end or limitation.
देवाचे नाव सद्गुणांचा खजिना आहे, ज्याचा शेवट किंवा मर्यादा नाही।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਈ ਸੋਹਦੇ ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥੭॥
gurmukh say-ee sohday jin kirpaa karay kartaar. ||7||
The life of only those Guru’s followers is embellished upon whom the Creator bestows His mercy.
केवळ त्या गुरूंच्या अनुयायांचे जीवन सुशोभित केलेले आहे ज्यांना निर्माणकर्ता दया दाखवितो।

ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
naanak daataa ayk hai doojaa a-or na ko-ay.
O’ Nanak, God Almighty is the sole provider; there is no other at all.
हे ’नानक, देव सर्वशक्तिमान एकमेव प्रदाता आहे; दुसरे काहीच नाही।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੨॥੧੯॥
gur parsaadee paa-ee-ai karam paraapat ho-ay. ||8||2||19||
God Almighty is realized when He bestows His mercy. It happens through the Guru’s Grace.
जेव्हा देव दया करतो तेव्हा सर्वशक्तिमान देवाची जाणीव होते।हे गुरुच्या कृपेने होते।