MARATHI PAGE 62

ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥
sarbay thaa-ee ayk tooN ji-o bhaavai ti-o raakh.
In all places, You are the One and Only. As it pleases You, Lord, please save and protect me!
सर्व ठिकाणी आपण एक आणि एकमेव आहात। देवा, तुझी इच्छा असेल तर मला वाचव।

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥
gurmat saachaa man vasai naam bhalo pat saakh.
Through the Guru’s Teachings, the True One abides within the mind. The Companionship of the Naam brings the most excellent honor.
गुरुच्या शिकवणीने सत्य मना सोबत जोडवून राहत। नामाची साथ म्हणजे सर्वात उत्कृष्ट सन्मान।

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥
ha-umai rog gavaa-ee-ai sabad sachai sach bhaakh. ||8||
With recitation of shabad, you will eradicate the disease of egotism, and recite the Shabad, the Word of the Creator. ||8||
शब्दाचे पठण केल्याने तुम्ही अहंकाराचा आजार नष्ट कराल आणि निर्मात्याचे वचन म्हणजेच शबदचे पठण कराल|| 8 ||

ਆਕਾਸੀ ਪਾਤਾਲਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
aakaasee paataal tooN taribhavan rahi-aa samaa-ay.
You are pervading throughout the Akaashic Ethers, the nether regions and the three worlds.
आपण आकाश, पाताळ आणि त्रिभुवनातव्यापत आहात।

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥
aapay bhagtee bhaa-o tooN aapay mileh milaa-ay.
You Yourself are bhakti, loving devotional worship. You Yourself unite us in Union with Yourself.
तुम्ही स्वतः भक्ती आहात, प्रेमळ भक्तीपूजा आहात। आपण स्वत: आम्हाला स्वतः सोबत एक करतात।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥੯॥੧੩॥
naanak naam na veesrai ji-o bhaavai tivai rajaa-ay. ||9||13||
O Nanak, may I never forget the Naam! As is Your Pleasure, so is Your Will. ||9||13||
नानक, मी कधीच हे नाव विसरणार नाही! जो तुमचा आनंद आहे तोच तुमचा आदेश आहे || 9 || 13 ||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
सिरी राग, ,मेहला१

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਅਵਰੁ ਕਿ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.
My mind is pierced through by the Naam, what else is there to contemplate?
माझे मन नामाने छेदले गेले आहे, चिंतनासाठी आणखी काय आहे?

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
sabad surat sukh oopjai parabh raata-o sukh saar.
Who is embued in love of Creator, finds inner peace and happiness.
शब्दांवर आपली जागरूकता केंद्रित केल्याने आनंद होतो। देवाला दैव लाभला की सर्वात उत्कृष्ट शांती मिळते|

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥
ji-o bhaavai ti-o raakh tooN mai har naam aDhaar. ||1||
O’ God, let my mind humbly accpept your message, and make the Naam as Support. ||1||
देवा, माझ्या मनाला नम्रपणे तुझ्या संदेशाचा स्वीकार करु दे आणि नावाचे आधार दे|| 1 ||

ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
man ray saachee khasam rajaa-ay.
O’ mind, accept and walk in the will of the Creator.
हे मन, आपल्या प्रभु आणि स्वामीची इच्छा खरी आहे।

ਜਿਨਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਜਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ਤਿਸੁ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin tan man saaj seegaari-aa tis saytee liv laa-ay. ||1|| rahaa-o.
Focus your love upon the One who created and adorned your body and mind. ||1||Pause||
ज्याने आपले शरीर आणि मन निर्माण केले आणि सुशोभित केले त्याच्यावर आपले प्रेम केंद्रित करा. || 1 || विराम द्या ||

ਤਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ ॥
tan baisantar homee-ai ik ratee tol kataa-ay.
If I cut my body into pieces, and burn them in the fire,
मी माझे शरीर तुकडे केले आणि त्या आगीत जाळले तर।

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਦਿਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥
tan man samDhaa jay karee an-din agan jalaa-ay.
and if I make my body and mind into firewood, and night and day burn them in the fire,
आणि जर मी माझे शरीर आणि मनाला लाकूड बनवतो आणि रात्रंदिवस त्या अग्नीत जाळतो,

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥
har naamai tul na puj-ee jay lakh kotee karam kamaa-ay. ||2||
and if I perform hundreds of thousands and millions of religious rituals-still, all these are not equal to the Naam. ||2||
आणि जर मी शेकडो हजारो आणि कोट्यावधी धार्मिक विधी करीत राहिलो, तर हे सर्व परमेश्वराच्या नावेसारखे नाही|| 2 ||

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਸਿਰਿ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥
araDh sareer kataa-ee-ai sir karvat Dharaa-ay.
If my body were cut in half, if a saw was put to my head,
जर माझे शरीर आर्धे कापले, जर माझ्या डोक्यावर आरी ठेवली

ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਲਿ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
tan haimanchal gaalee-ai bhee man tay rog na jaa-ay.
and if my body were frozen in the Himalayas-even then, my mind would not be free of diseases like ego.
आणि जर माझे शरीर हिमालयात गोठवले गेले असेल तर – माझे मन रोगमुक्त होणार नाही।

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥੩॥
har naamai tul na puj-ee sabh dithee thok vajaa-ay. ||3||
All the retulastic deeds are not equal to the Naam.I have seen and tried and tested them all. ||3||
यापैकी काहीही परमेश्वराच्या नावासारखे नाही। मी या सर्वांना पाहिले आणि चाचणी केली. || 3 ||

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥
kanchan kay kot dat karee baho haivar gaivar daan.
If I made a donation of castles of gold, and gave lots of fine horses and wondrous elephants in charity,
मी सोन्याच्या किल्ल्यांचे दान केले आणि मी पुष्कळ चांगले घोडे आणि चमत्कारिक हत्ती दान मध्ये दिले

ਭੂਮਿ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥
bhoom daan ga-oo-aa ghanee bhee antar garab gumaan.
and if I made donations of land and cows-even then, pride and ego would still be within me.
आणि जर मी जमीन आणि गायी दान दिल्या तरही जर माझ्यात अभिमान आणि अहंकार असेल ।

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥
raam naam man bayDhi-aa gur dee-aa sach daan. ||4||
The Naam has pierced my mind; the Guru has given me this true gift. ||4||
परमेश्वराच्या नावाने माझे मन भेदले आहे। गुरुंनी मला ही खरी भेट दिली आहे. || 4 ||

ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥
manhath buDhee kaytee-aa kaytay bayd beechaar.
There are so many stubborn-minded intelligent people, and so many who contemplate the Vedas.
बरीच हट्टी मनाची बुद्धीमान लोक आणि वेदांचा चिंतन करणारे बरेच लोक आहेत।

ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥
kaytay banDhan jee-a kay gurmukh mokh du-aar.
There are so many entanglements for the soul. Only as Gurus followers do we find the Gate of Liberation.
आत्म्यासाठी पुष्कळ अडचणी आहेत। केवळ गुरुमुख म्हणूनच आपल्याला मोक्षचे द्वार सापडते।

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥
sachahu orai sabh ko upar sach aachaar. ||5||
Truth is higher than everything; but higher still is truthful living. ||5||
सत्य प्रत्येक गोष्टीपेक्षा उच्च आहे; पण अजूनही उच्च सत्य जीवन आहे || 5 ||

ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥
sabh ko oochaa aakhee-ai neech na deesai ko-ay.
Call everyone exalted; no one seems lowly.
प्रत्येकाला उच्च दर्जाचे बघा; तर कोणीही निम्न दिसणार नाही।

ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥
iknai bhaaNday saaji-ai ik chaanan tihu lo-ay.
One Creator has fashioned the vessels, and His One Light pervades everywhere.
एका प्रभूने भांडी तयार केली आहेत आणि त्याच्या एका प्रकाशने तिन्ही जग व्यापले आहेत।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਰਿ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥
karam milai sach paa-ee-ai Dhur bakhas na maytai ko-ay. ||6||
Gift of Simran (rememberance) is only obtained with his grace, no one can erase his blessings.||6||
सिमरनची भेट (स्मरण) केवळ त्याच्या कृपेने प्राप्त होते, कोणीही त्याचे आशीर्वाद मिटवू शकत नाही || 6 ||

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥
saaDh milai saaDhoo janai santokh vasai gur bhaa-ay.
In the company of Holy, they develop contententment and inner peace, through the love of the Guru.
जेव्हा एखादा पवित्र व्यक्ती दुसर्या पवित्र व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा ते गुरूच्या प्रेमाद्वारे समाधानी राहतात।

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
akath kathaa veechaaree-ai jay satgur maahi samaa-ay.
They contemplate the Unspoken Speech, merging in absorption in the Guru.
ते न बोललेगेलेल्या भाषणाचा विचार करतात ज्याने खर्या गुरूमध्ये लिप्त होता येते।

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥
pee amrit santokhi-aa dargahi paiDhaa jaa-ay. ||7||
Drinking in the Ambrosial Nectar of Naam, they are contented; and earn respect and honor in this world and in next. ||7||
अमृत पिऊन ते समाधानी असतात; ते मानाच्या वस्त्रासह परमेश्वराच्या दरबारात जातात || 7 ||

ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥
ghat ghat vaajai kinguree an-din sabad subhaa-ay.
With the sublime love of Shabad (Hymn) of the Guru, In each and every heart the music vibrates, night and day.
प्रत्येक हृदयात परमेश्वराच्या बासरीचे संगीत रात्रंदिवस शबदच्या प्रेमापोटी वाजते।

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥
virlay ka-o sojhee pa-ee gurmukh man samjhaa-ay.
Only those few who become Gurmukh understand this by instructing their minds.
जे काही गुरुमुख बनतात त्यांनाच मनाला शिकवण देऊन हे समजते।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥
naanak naam na veesrai chhootai sabad kamaa-ay. ||8||14||
O’ Nanak, do not forget the Naam. Living, moulding your life, controling vices according the Guru’s Shabad (Hymn), you shall be saved. ||8||14||
नानक, नाम विसरु नकोस। शबदच्या जप द्वारेच तुमचे तारण होईल || 8 || 14 ||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, through First Guru:
सिरी राग, मेहला १

ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥
chitay diseh Dha-ulhar bagay bank du-aar.
There are painted mansions to behold, white-washed, with beautiful doors;
अवलोकन करायसाठी तेथे पांढरी हवेली आहेत, त्याचे सुंदर दार आहेत।

ਕਰਿ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
kar man khusee usaari-aa doojai hayt pi-aar.
they were constructed to give pleasure to the mind, but this is only for the sake of the love of duality.
ते मनाला आनंद देण्यासाठी बांधले गेले होते, परंतु हे केवळ द्वैतीच्या प्रेमासाठी आहे।

ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੁ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
andar khaalee paraym bin dheh dhayree tan chhaar. ||1||
The inner soul is empty wihout love and the body without love is like heap of ashes. ||1||
अंतर्गत प्रेमाशिवाय रिक्त आहे। शरीर राखाच्या ढीगात कोसळते || 1 ||

ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਥਿ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray tan Dhan saath na ho-ay.
O Siblings of Destiny, this body and wealth shall not go along with you.
हे बंधू! हे शरीर आणि संपत्ती तुमच्याबरोबर जाणार नाही।

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਗੁਰੁ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam naam Dhan nirmalo gur daat karay parabh so-ay. ||1|| rahaa-o.
The Naam is the pure wealth, which remains with you. It is obtained through the Guru, and gift of God. ||1||Pause||
परमेश्वराचे नाव शुद्ध संपत्ती आहे; गुरुमार्फत देव ही देणगी देतो || 1 || विराम द्या ||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
raam naam Dhan nirmalo jay dayvai dayvanhaar.
The Naam is the sacred and precious wealth, it is given only by the Giver.
परमेश्वराचे नाव शुद्ध संपत्ती आहे; ते फक्त दातारनेदिले आहे।

ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
aagai poochh na hova-ee jis baylee gur kartaar.
One who has the Guru, the Creator, as his Friend, shall not be questioned hereafter.
ज्याचा गुरू, निर्माता,मित्र म्हणून आहे त्याला पुढील प्रश्न विचारला जाणार नाही।

ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
aap chhadaa-ay chhutee-ai aapay bakhsanhaar. ||2||
He can only save us from attachment to Maya, He Himself is the Forgiver. ||2||
जे स्वत: चा बचाव करतात त्यांचे तो रक्षण करतो। तो स्वतः क्षमा करणारा आहे || 2 ||